Secţiuni » Arii de practică » Business » Energie
Energie
CărţiProfesionişti

Creșterea exagerată a prețului energiei electrice și a gazelor naturale – practică abuzivă și înșelătoare


03.09.2021 | Andreea DUMITRESCU
Secţiuni: Articole, Energie, Litigii, Protecția consumatorilor
JURIDICE - In Law We Trust
Andreea Dumitrescu

Andreea Dumitrescu

Este mai mult decât evident că liberalizarea prețului gazelor naturale și a energiei electrice a creat premizele ideale pentru ca furnizorii de servicii în domeniu să majoreze semnificativ prețurile practicate.

Concret, calendarul liberalizării pieței de gaze naturale și de energie electrică pentru consumatorii casnici a debutat în anul 2013 și s-a încheiat în data de 30.06.2021, termen până la care aceștia aveau posibilitatea să încheie un contract în regim concurențial.

Conform Ordinului nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate și a Ordinului nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, emise de A.N.R.E., consumatorilor finali care nu au încheiat un contract de furnizare energie electrică/gaze naturale în regim concurențial li se va aplica oferta contractuală propusă de către furnizor (în cazul furnizării gazelor naturale), respectiv oferta din serviciul universal (în cazul furnizării electricității).

Astfel, începând cu data de 01.07.2021, pe piața furnizării de gaze naturale și de energie electrică există două mari categorii de consumatori casnici: respectiv una reprezentată de cei care au încheiat noi contracte, cu tarife mai mult sau mai puțin avantajoase și una reprezentată de cei care au stat în pasivitate, nu au încheiat un contract în regim concurențial și care au acceptat tarifele propuse de furnizori.

În ultima perioadă, în special cea de-a doua categorie de consumatori, care practic a achiesat la condițiile contractuale impuse de furnizori, s-a confruntat cu facturi având o valoare cu mult peste cele stabilite prin dispozițiile contractuale, ceea ce a condus la nemulțumirea clienților respectivi.

Practic, în lipsa caracterului reglementat al prețului la energie electrică și gaze naturale, stabilirea acestuia a revenit în sarcina furnizorilor, care sunt vădit interesați de practicarea unor tarife cât mai mari.

Trecând peste cauzele care au generat această situație, indiferent că discutăm despre consumatorii tarifați în regim concurențial sau în regim propus de furnizor/universal, modalitatea de stabilire a prețului la energie electrică sau gaze naturale trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 123/2021 a energiei electrice și a gazelor naturale, a ordinelor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și a legislației din sfera protecției drepturilor consumatorilor.

Prin prisma dispozițiilor Legii nr. 123/2001, atât prețurile practicate în regim concurențial cât și cele din regimul propus de furnizor/universal au următoarele caracteristici:

– trebuie să fie rezonabile, transparente, ușor comparabile și nediscriminatorii;

–  în cazul contractelor încheiate în regim concurențial trebuie să fie rezultate din mecanismele concurențiale ale pieței;

– în cazul contractelor încheiate în regim propus de furnizor/universal/reglementat trebuie să fie stabilite conform metodologiei elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aceasta din urmă fiind supusă consultării publice și avizate și publicate de aceeași instituție;

– tarifele având ca obiect serviciile de transport, sistem, înmagazinare, etc. sunt în continuare reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Reținem și că în situații de dezechilibre majore între cerere și ofertă și disfuncționalități evidente ale pieței, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei poate propune Guvernului limitarea creșterii excesive a prețurilor/tarifelor sau blocarea acestora pentru o perioadă determinată de maximum 6 luni, perioadă ce poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni.

Dacă pe parcursul desfășurării raporturilor contractuale dintre furnizor și consumator, se încalcă vreuna dintre cerințele mai sus menționate, consumatorul casnic se poate adresa Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu finalitatea remedierii deficiențelor apărute și eventual a sancționării profesionistului.

Deși liberalizarea pieței de energie și gaze naturale are ca obiectiv eliminarea prețurilor reglementate și practicarea tarifelor bazate pe negociere, din perspectiva relației cerere și ofertă, aceasta nu a urmărit înlăturarea totală a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din sfera activităților aferente procesului de stabilire a tarifelor respective.

Din cele menționate mai sus, concluzionăm că tarifele contractelor încheiate în regim reglementat sunt supuse metodologiei elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și avizării din partea acesteia din urmă.

În ceea ce privește desfășurarea raporturilor contractuale și implicit și modificarea tarifelor practicate cu privire la contractele încheiate în regim concurențial, dispozițiile Ordinului A.N.R.E. nr. 19/14.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei stabilesc, de asemenea, o serie de atribuții în sarcina autorității menționate, vis a vis de piața de energie electrică și gaze.

Astfel, conform actului normativ menționat, deși Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nu mai poate stabili prețurile din domeniul energiei și gazelor naturale pe piața liberalizată, aceasta îndeplinește următoarele demersuri:

– elaborează, revizuiește și propune spre aprobare reglementările specifice desemnării prin mecanisme concurențiale a furnizorilor de ultimă instanță de energie electrică și gaze naturale;

– elaborează, revizuiește și propune spre aprobare reglementările privind condițiile, procedura de desemnare a furnizorului de ultimă instanță, modul de preluare de către acesta a clienților finali, precum și privind modul de stabilire a prețului de furnizare în regim de ultimă instanță;

– elaborează, revizuiește și propune spre aprobare reglementările privind protecţia clienţilor vulnerabili;

– elaborează, revizuiește și propune spre aprobare reglementările comerciale referitoare la stabilirea modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii  de ultimă instanţă în condițiile legii.

În lumina celor statuate de Ordinul nr. 19/2020, constatăm că deși pe piața liberalizată prețul la serviciile de energie electrică/gaze naturale se bazează pe negociere și pe raportul cerere – ofertă, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei deține în continuare pârghii legale pentru a combate anumite abuzuri ale profesioniștilor față de consumatorii casnici, fiind chiar abilitată să reglementeze modul de stabilire a prețului de furnizare în regim de ultimă instanță.

Acestea fiind zise, constatăm că mult discutata majorare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale s-a produs atât din culpa/reaua credință a furnizorilor de ultimă instanță cât și cu acordul tacit sau chiar concursul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

În contextul în care sesizările către autoritatea menționată rămân fără obiect de cele mai multe ori, o altă cale legală aflată la îndemâna consumatorului casnic care se confruntă cu facturi de o valoare exagerată este apelarea la dispozițiile din materia protecției drepturilor consumatorului.

Cel puțin în ceea ce privește consumatorii care nu au încheiat un contract de furnizare în condițiile pieței concurențiale, acceptând ofertele emise de furnizori, clauzele contractuale, și în consecință, înlăturarea unor tarife vădit disproporționat de mari pot fi supuse atenției Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau chiar instanței de judecată competente.

Acest raționament este justificat de faptul că în ceea ce privește categoria de consumatori mai sus menționată, anumite clauze contractuale care nu au fost negociate în prealabil, formulate în termeni neclari, de specialitate, care creează o situație de dezechilibru a consumatorului în raport cu profesionistul și care sunt contrare normelor de bună credință, au permis furnizorilor de energie electrică/gaze naturale să își stabilească prețurile și să le modifice în mod unilateral și discreționar.

Or astfel de prevederi contractuale sunt asimilate dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 193/2000, fiind considerate ca având un caracter abuziv, impunându-se anularea acestora și eliminarea din contractul de furnizare energie electrică/gaze naturale.

Din perspectiva celor statuate de O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, majorarea unilaterală a prețului anumitor servicii contractuale și deci și a serviciilor de furnizare energie electrică/gaze naturale este prohibită de dispozițiile art. 10 lit. f) din actul normativ menționat care consfințesc dreptul consumatorului de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil” și obligarea profesionistului de a proceda la majorarea prețului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobânzilor, penalităților și a altor eventuale costuri stabilite inițial” „numai cu acordul scris al consumatorului”.

În interpretarea textului legal citat, constatăm că practic orice modificare de preț a serviciilor de furnizare energie electrică/gaze naturale nu se poate realiza decât prin semnarea unui act adițional în acest sens, orice alt procedeu fiind inadmisibil, impunându-se a fi cenzurat de către instituțiile abilitate sau de către instanța de judecată.

Depășind domeniul clauzelor abuzive, dar rămânând tot în sfera protecției drepturilor consumatorilor, reținem că atât în cazul consumatorilor casnici care au optat pentru contracte de energie electrică/gaze naturale în regim concurențial cât și a celor care nu și-au exercitat dreptul eligibilitate, majorarea unilaterală a tarifelor practicate de către furnizori constituie și o practică înșelătoare, astfel cum aceasta este definită de art. 6 al. (1) lit. d) din Legea nr. 363/2007, text legal care statuează:

(1) O practică comercială este considerată ca fiind acțiune înșelătoare dacă aceasta conține informații false sau, în orice situație, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informațiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente: ………………………………………………………………………………………………..

d) prețul sau modul de calcul al prețului ori existența unui avantaj specific al prețului;”

Coroborând textul de lege menționat cu ipoteza creșterii unilaterale și total nejustificate a prețului la serviciile de furnizare energie electrică/gaze naturale, constatăm că natura înșelătoare a acestei practici rezultă din prezentarea unor informații false cu privire la prețul serviciilor în speță, preț care, la data contractării avea o valoare iar ulterior a crescut nejustificat.

Or conform dispozițiilor art. 14 al.(2) din același act normativ, consumatorul prejudiciat printr-o astfel de acțiune se poate adresa instanței de judecată în vederea obligării profesionistului la încetarea oricărei astfel de practici înșelătoare.

Sintetizând prevederile legale din materia energiei și a gazelor naturale, menționăm că în contextul liberalizării pieței, cu scopul evitării unor costuri exagerate, consumatorului casnic îi este recomandat să procedeze la negocierea unui nou contract de furnizare și să contacteze chiar mai mulți furnizori pentru a alege cea mai convenabilă ofertă.

Reținem că în lumina reglementărilor actuale consumatorii casnici pot opta pentru un contract de furnizare în regim concurențial oricând.

Pe de altă parte, dacă un astfel de demers nu are succes, clientul respectiv poate uza și de dispozițiile din materia protecției drepturilor consumatorilor, inclusiv cu scopul inițierii unei acțiuni în justiție împotriva furnizorului.

Este evident că această ultimă variantă presupune cheltuieli suplimentare din partea consumatorului, un timp de rezolvare mai îndelungat și chiar un oarecare grad de incertitudine a rezultatului final, însă în lipsa concursului furnizorului apare ca singura soluție viabilă.

În contextul nemulțumirii generale determinată de situația creată, la nivelul instituțiilor abilitate, se vehiculează din ce în ce mai mult ideea intervenirii statului în scopul sprijinirii consumatorilor casnici, prin metoda compensării până la concurența cu valoarea venitului mediu sau al consumului mediu pentru iarna 2021-2022, ceea ce ar mai atenua șocul produs de trecerea de la piața reglementată la piața liberă.

Pe termen lung însă, cea mai bună modalitate de combatere a eventualelor abuzuri provenite de la furnizorii de energie electrică/gaze naturale o reprezintă intensificarea controalelor efectuate de către instituțiile abilitate din domeniu și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare.

Avocat Andreea Dumitrescu

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro