« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Regulamentul de procedură al Comitetului de supraveghere a OLAF
08.09.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust
DPO Lives
Secţiuni: Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , ,

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 308/66 din 1 septembrie 2021 a fost publicat Regulamentul de procedură al Comitetului de supraveghere a OLAF.

ROLUL ȘI RESPONSABILITĂȚILE COMITETULUI DE SUPRAVEGHERE A OLAF

Sarcini
– Comitetul de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (denumit în continuare „comitetul”) îndeplinește sarcinile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și în Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a OLAF (1), pentru a consolida independența OLAF în îndeplinirea sarcinilor sale, atât în raport cu orice guvern, instituție, organism sau agenție, cât și pentru a asigura exercitarea corespunzătoare a competențelor OLAF.
– În acest scop, comitetul monitorizează periodic îndeplinirea de către OLAF a funcției sale de investigare și consolidează independența directorului general al OLAF în exercitarea competențelor care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și prin Decizia 1999/352 a Comisiei din 28 aprilie 1999. Comitetul îl asistă, de asemenea, pe directorul general în îndeplinirea responsabilităților sale.
– Comitetul monitorizează exercitarea corespunzătoare de către OLAF a competențelor sale de investigare în conformitate cu garanțiile procedurale aplicabile cadrului juridic al OLAF și cu cele stabilite în Carta drepturilor fundamentale a UE, precum și în conformitate cu tratatele UE și cu legislația secundară, inclusiv cu Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și cu Statutul funcționarilor UE.

COMPETENȚE ȘI PROCEDURI

– În exercitarea competențelor sale, comitetul monitorizează activitățile de investigare ale OLAF în conformitate cu următoarele proceduri:
(a) comitetului i se acordă acces la toate informațiile și documentele pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, inclusiv la rapoartele și recomandările privind investigațiile încheiate sau cazurile clasate, fără însă a interfera cu desfășurarea investigațiilor în curs și respectându-se în mod corespunzător cerințele în materie de confidențialitate și de protecție a datelor;
(b) comitetul poate, în colaborare cu OLAF, să stabilească acorduri de lucru prin care să definească normele privind monitorizarea periodică a îndeplinirii de către OLAF a funcției sale de investigare și privind accesul la informații.

COMPONENȚĂ ȘI FUNCȚIONARE

Componență
– Componența, metoda de numire și mandatul membrilor comitetului sunt stabilite în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.
– La încheierea mandatului lor, membrii comitetului rămân în funcție până în momentul înlocuirii lor.
– În cazul în care un membru al comitetului este împiedicat să facă parte din comitet sau demisionează din funcție, acesta îl informează fără întârziere pe președintele comitetului și pe comisarul în cauză, astfel încât să poată fi luate măsurile adecvate de înlocuire a sa și de asigurare a continuității lucrărilor comitetului.

Deontologie
– În temeiul articolului 15 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 883/2013, în îndeplinirea îndatoririlor lor, membrii comitetului acționează independent, nu solicită și nici nu primesc instrucțiuni de la vreun guvern, instituție, organism, oficiu sau agenție. Pe durata mandatului lor, membrii comitetului se abțin de la a solicita sau accepta orice funcție sau responsabilitate, în special din partea instituțiilor UE, care ar putea crea un conflict de interese.
– De asemenea, așa cum se precizează în decizia de numire a acestora și în codul de conduită adoptat de către comitet (2), membrii comitetului nu se ocupă de cazurile în care au, în mod direct sau indirect, vreun interes personal, în special, orice interese familiale sau financiare de natură a le afecta independența.
– Membrii au obligația de a respecta secretul profesional, astfel cum se prevede la articolul 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”). Aceștia sunt supuși în continuare obligației de păstrare a secretului profesional chiar și după încheierea mandatului lor. Membrii comitetului tratează dosarele care le sunt prezentate, precum și deliberările referitoare la acestea în strictă confidențialitate.
– Membrii informează comitetul cu privire la orice situație de natură să compromită oricare dintre principiile care guvernează activitatea sa și care sunt menționate la alineatele (1) și (2), astfel încât comitetul să poată adopta măsurile adecvate, inclusiv să informeze instituțiile împuternicite să facă numiri.

Președintele
– Comitetul alege un președinte din rândul membrilor săi prin votul majorității membrilor.
– Președintele este ales pentru un mandat de un an și poate fi reales. Alegerea are loc în timpul ultimei reuniuni prezidate de președintele care își încheie mandatul.
– În cazul în care președintele nu își poate exercita, din orice motiv, atribuțiile pe o perioadă lungă de timp, acesta aduce la cunoștința membrilor comitetului respectiva situație. În acest caz, se alege un nou președinte prin procedura prevăzută la alineatul (1).
– Președintele reprezintă comitetul și prezidează reuniunile acestuia. Președintele se asigură că procedurile se desfășoară în mod corespunzător. Președintele, după ce s-a consultat cu șeful secretariatului, convoacă reuniuni și stabilește locul, data și ora la care vor avea loc acestea. Președintele întocmește proiectul de ordine de zi și asigură punerea în aplicare a deciziilor comitetului.
– În cazul în care președintele se află temporar în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, acesta poate solicita unui membru al comitetului să îl înlocuiască.
– În cazul în care președintele este absent, iar procedura de la alineatul (5) nu a fost respectată, atribuțiile președintelui sunt exercitate de decanul de vârstă al membrilor comitetului.
– Președintele trimite sau răspunde la scrisori referitoare la activitățile Comitetului. Președintele îi informează pe membrii comitetului și pe șeful secretariatului cu privire la toată corespondența trimisă sau primită.
– Președintele se asigură că membrii comitetului sunt informați cu regularitate cu privire la activitatea desfășurată de secretariat și de șeful acestuia pentru a verifica periodic funcționarea corespunzătoare a acestuia.

Reuniuni
– Comitetul își exercită atribuțiile cu ocazia reuniunilor sale, în calitate de organism. Comitetul se reunește de cel puțin 10 ori pe an. Cvorumul este întrunit numai dacă majoritatea membrilor săi sunt prezenți. De asemenea, comitetul se întrunește la inițiativa președintelui sau la solicitarea majorității membrilor săi. Comitetul își stabilește calendarul reuniunilor plenare lunare la sfârșitul fiecărui an.
– Comitetul poate decide, dacă este cazul, să organizeze o ședință plenară online. Fiecărui membru i se pun la dispoziție instrumentele informatice adecvate pentru a participa la reuniuni online într-un mediu securizat.
– În afara cazurilor pe care președintele le consideră urgente, convocările la reuniuni se trimit astfel încât să ajungă la destinatari cu cel puțin o săptămână înainte de reuniunea respectivă. Convocarea include proiectul de ordine de zi și documentele necesare pentru reuniune, cu excepția cazului în care natura documentelor face imposibilă anexarea lor. Ordinea de zi finală este adoptată la începutul fiecărei reuniuni.
– Orice membru poate solicita președintelui să adauge puncte la proiectul de ordine de zi.
– La cererea directorului general al OLAF, președintele poate convoca comitetul sau adăuga puncte pe ordinea de zi. Propunerile directorului general sunt însoțite de documentele necesare.
– Comitetul îl poate invita pe directorul general al OLAF să ia parte la reuniunile sau activitățile legate de activitatea sa. La o reuniune a comitetului pot fi invitați să ia parte și alți membri ai OLAF, dacă prezența acestora este considerată necesară. Aceste invitații sunt adresate prin intermediul directorului general al OLAF. Directorul general al OLAF este informat cu privire la orice punct de pe ordinea de zi legat de participarea persoanelor menționate la primul paragraf.
– Orice reprezentant al instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor UE, al statelor membre sau al țărilor asociate poate fi invitat să participe la lucrările comitetului legate de un anumit punct de pe ordinea de zi a reuniunii.

Schimbul de opinii
– Comitetul decide modul în care va fi reprezentat în cadrul schimbului de opinii cu Parlamentul European, Consiliul și Comisia, organizat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.

Metode de lucru
– Reuniunile comitetului nu sunt publice. Procedurile comitetului și documentele interne pe care se bazează acestea sunt confidențiale, cu excepția cazului în care comitetul decide altfel.
Documentele și informațiile transmise de directorul general al OLAF intră sub incidența articolului 339 din TFUE referitoare la protecția confidențialității și a articolului 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.
– Comitetul decide cu privire la utilizarea a cel mult trei limbi de lucru. Documentele și proiectele de aviz, rapoartele sau deciziile sunt redactate în limbile de lucru adoptate de comitet. Dacă este necesar, un membru poate solicita traducerea oricărui document în limba sa maternă.
– În cadrul primei sale reuniuni plenare din fiecare an, comitetul adoptă planul său anual de lucru. Avizele, rapoartele și deciziile se adoptă în cadrul reuniunilor în sesiune plenară ale comitetului.
– Prin derogare de la articolul 8 alineatul (3), anumite decizii pot fi adoptate prin procedură scrisă în cazul în care comitetul a aprobat utilizarea acestei proceduri în cadrul unei reuniuni anterioare.
– În cazurile urgente, președintele îi poate consulta pe membrii comitetului în scris.
– În situațiile menționate la alineatele (4) și (5), președintele transmite un proiect de decizie membrilor comitetului.
– În cazul în care aceștia nu formulează obiecții cu privire la proiectul de decizie într-un termen limită stabilit de președinte, propunerea este considerată a fi aprobată.
– Dacă, în termenul stabilit de președinte, un membru solicită discutarea chestiunii de către comitet, procedura scrisă se suspendă.
– Cu excepția cazului în care se decide altfel, Comitetul își publică avizele pe pagina sa de internet.

Raportori
– Pentru a se pregăti pentru discuțiile sau procedurile sale, comitetul, la propunerea președintelui, poate numi unul sau mai mulți raportori din rândul membrilor săi. La numirea unui raportor, comitetul ține seama în mod corespunzător de perioada rămasă din mandatul membrului respectiv.
– În cazul în care problema ce urmează a fi tratată este urgentă, președintele poate face numirea din proprie inițiativă. În acest caz, președintele îi informează imediat pe membrii comitetului cu privire la acest lucru.
– Raportorul analizează problemele care i-au fost încredințate și prezintă comitetului un proiect de aviz, de raport sau de notă. Dacă este necesar, acesta este asistat de secretariatul comitetului.

Procedura de vot
– Deciziile se adoptă prin votul majorității membrilor comitetului (la propunerea președintelui).
– La cererea unui membru, rezultatul votului se înregistrează în procesul-verbal.
– La propunerea unui membru, votul poate fi secret.

Procesul-verbal și ordinea de zi
– Se întocmește un proces-verbal la fiecare reuniune a comitetului. Acesta este redactat în limbile de lucru ale comitetului și conține deciziile adoptate la fiecare punct de pe ordinea de zi.
– Proiectul de proces-verbal este întocmit de secretariat sub supravegherea președintelui și este prezentat membrilor comitetului în vederea adoptării la următoarea reuniune.
– În momentul adoptării, orice membru poate propune modificarea proiectului de proces-verbal. Membrii pot solicita, de asemenea, anexarea la procesul-verbal a oricăror declarații sau documente scrise considerate utile.
– Procesul-verbal și ordinea de zi pot fi făcute publice în cazul în care comitetul decide astfel.

Secretariatul
– În temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, comitetul dispune de un secretariat care îi acordă asistență în îndeplinirea sarcinilor sale. Secretariatul, lucrând în deplină independență în subordinea președintelui comitetului și a membrilor săi, asigură desfășurarea corespunzătoare a activității comitetului. În îndeplinirea atribuțiilor lor de monitorizare, membrii secretariatului nu solicită și nu primesc instrucțiuni de la vreun guvern, instituție, organism, oficiu sau agenție.
– Pentru a garanta independența sa, secretariatul este asigurat de Comisia Europeană, în strânsă cooperare cu comitetul. Comitetul aduce la cunoștința Comisiei necesitățile secretariatului în ceea ce privește personalul adecvat și resursele care ar permite comitetului să își îndeplinească sarcinile și să garanteze continuitatea activității sale.
– Comitetul de supraveghere este consultat înainte de numirea membrilor personalului secretariatului și se ține seama de punctul său de vedere. Acest lucru se realizează prin participarea, în calitate de observator, a unui membru desemnat al comitetului la juriul organizat de Comisie pentru recrutarea unui membru al personalului secretariatului.
– Șeful secretariatului se subordonează președintelui comitetului. Șeful coordonează activitatea secretariatului și răspunde de gestionarea administrativă și bugetară a comitetului și a secretariatului.
Comitetul desemnează, dintre membrii săi, pe aceia care vor participa la procedura de selecție a șefului secretariatului. Membrii selectați ai comitetului informează comitetul, într-o sesiune plenară, cu privire la activitatea desfășurată de comisiile de selecție și la rezultatele obținute.
– Comitetul evaluează periodic activitatea șefului secretariatului și a membrilor personalului acestuia.
– Personalul secretariatului are obligația de a trata informațiile aflate în posesia lor în mod confidențial și se abține de la divulgarea neautorizată a informațiilor primite în exercitarea atribuțiilor lor. Această obligație rămâne în vigoare și după ce aceștia își încetează activitatea. În cazul în care Comitetului de supraveghere i se aduce la cunoștință că un membru al personalului secretariatului a încălcat obligația de respectare a regulilor în materie de confidențialitate, președintele comitetului notifică acest lucru Comisiei, pentru a putea fi adoptate măsurile corespunzătoare.
– Secretariatul contribuie la îndeplinirea eficientă a sarcinilor comitetului de consolidare a independenței OLAF, în special a funcției sale de monitorizare. În acest scop, secretariatul îl asistă pe președinte în pregătirea și desfășurarea reuniunilor. Acesta întocmește un proiect de ordine de zi pentru fiecare reuniune, proiectele de proces-verbal, oferă membrilor comitetului informații și documente legate de toate activitățile lor, contribuie, sub responsabilitatea președintelui, la redactarea textelor și îi asistă în general pe membrii comitetului, în special atunci când aceștia acționează în calitate de raportori. În acest scop, membrii secretariatului participă la reuniuni, după caz, împreună cu raportorii, pentru a-și îndeplini aceste sarcini.

EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR

Activitățile de monitorizare ale Comitetului de supraveghere
– Comitetul examinează informațiile pe care le primește periodic de la directorul general al OLAF cu privire la activitățile OLAF. De asemenea, emite avize cu privire la respectivele informații, acționând din proprie inițiativă sau la cererea directorului general, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.
– În temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, comitetul este informat cu regularitate cu privire la investigațiile OLAF, la rezultatele lor și la măsurile luate în urma acestora. Comitetul poate formula comentarii adecvate fără însă a interfera cu desfășurarea investigațiilor în curs.
– Comitetul examinează durata investigațiilor OLAF și motivele pentru care nu a fost posibilă încheierea unei investigații aflate în curs de peste 12 luni, și din șase în șase luni după acest termen. Comitetul examinează, de asemenea, motivele și măsurile de remediere propuse de OLAF pentru a accelera investigațiile și acordă o atenție deosebită acestei chestiuni când emite avize adresate directorului general al OLAF.
– Comitetul examinează cazurile în care o instituție, un organism, un oficiu sau o agenție nu a dat curs recomandărilor formulate de directorul general. Totodată, comitetul analizează situațiile în care activitatea investigatorilor OLAF a fost obstrucționată, amânată sau împiedicată, în vederea adoptării măsurilor adecvate.
– Comitetul examinează cazurile în care au fost trimise informații autorităților judiciare din statele membre sau Parchetului European și monitorizează acțiunile întreprinse ca urmare a recomandărilor formulate de directorul general al OLAF. Comitetul poate emite avize cu privire la aceste aspecte, adresate directorului general al OLAF.
– În același timp cu sprijinirea directorului general al OLAF în îndeplinirea responsabilităților sale, comitetul poate emite avize cu privire la contribuția OLAF la stabilirea și dezvoltarea de metode de combatere a fraudei și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale UE.
– Comitetul emite un aviz cu privire la orientările privind procedurile de investigare care urmează să fie adoptate de către directorul general al OLAF și cu privire la orice modificare ulterioară.
– Comitetul emite un aviz cu privire la acordurile de lucru dintre OLAF și Parchetul European și cu privire la orice modificare a acestor acorduri.
– Comitetul poate emite un aviz cu privire la cazurile în care directorul general al OLAF decide să amâne informarea persoanei în cauză cu privire la deschiderea unei investigații OLAF în temeiul articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.
– Comitetul poate emite orice alt aviz pe care îl consideră necesar pentru a se conforma mandatului său în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013.
– În toate aceste cazuri și pentru a-și îndeplini sarcinile de monitorizare, președintele comitetului, pe baza unor criterii predefinite și de comun acord cu raportorul numit, indică șefului secretariatului dosarele cazurilor OLAF la care se acordă accesul, în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.

Accesul la informații legate de cazuri
– În limitele competențelor sale, comitetul are acces direct la informațiile și documentele legate de cazuri pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Acest acces se realizează prin accesul direct la sistemul OLAF de gestionare a cazurilor, electronic sau nu, și în aceleași condiții ca și cele aplicabile OLAF. Forma specifică de acces direct este definită în acordurile de lucru convenite cu directorul general al OLAF.
– Ori de câte ori are acces direct la sistemul OLAF de gestionare a cazurilor, comitetul face acest lucru fără a interfera cu desfășurarea investigațiilor OLAF în curs și în deplină conformitate cu principiile necesității și proporționalității și cu cerințele de confidențialitate și de protecție a datelor.
– Membrii comitetului și personalul autorizat al secretariatului au acces la sistemul OLAF de gestionare a cazurilor după ce au efectuat o evaluare a necesității accesului la sistemul respectiv pe baza datelor raportate de OLAF. Deciziile de acces la sistemul OLAF de gestionare a cazurilor sunt înregistrate și notificate OLAF.

Accesul direct la sistemul OLAF de gestionare a cazurilor
– În sensul articolului 14, președintele comitetului și/sau șeful secretariatului au drepturi de administrare, în conformitate cu normele convenite cu OLAF, pentru a accesa sistemul OLAF de gestionare a cazurilor.
– Președintele comitetului și/sau șeful secretariatului pot acorda acces la sistemul OLAF de gestionare a cazurilor, de la caz la caz, următoarelor persoane:
(a) un membru al comitetului care acționează în calitate de raportor;
(b) unul sau mai mulți membri ai personalului secretariatului însărcinat (însărcinați) să asiste și să consilieze raportorul în îndeplinirea sarcinilor sale;
(c) un membru al personalului secretariatului care îi acordă asistență administrativă raportorului.

Informații suplimentare
– Ori de câte ori consideră că acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, comitetul solicită informații suplimentare din partea OLAF.

Controale, studii și consultanță de specialitate
– În limitele atribuțiilor sale, comitetul poate efectua controale adecvate, poate desfășura orice studii și poate obține consultanța de specialitate necesară. Comitetul poate solicita, de asemenea, asistența funcționarilor sau a altor agenți ai OLAF sau a instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor de la nivelul UE și al statelor membre. În acest sens, comitetul nu va acorda acestor persoane acces la informațiile și documentele legate de cazuri stocate în sistemul OLAF de gestionare a cazurilor.
– În ceea ce privește informațiile primite în temeiul articolului 22a din Statutul funcționarilor UE, președintele comitetului informează comitetul, pentru ca informațiile furnizate să poată fi studiate. După efectuarea acestei analize preliminare, comitetul trimite informațiile, dacă este necesar, serviciului competent.

Raport de activitate
– În temeiul articolului 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, comitetul adoptă cel puțin o dată pe an un raport de activitate, pe care îl trimite instituțiilor UE.
– Raportul de activitate vizează activitățile desfășurate de comitet în exercitarea atribuțiilor sale și conține o evaluare a activităților OLAF și a punerii în aplicare a programului său anual, în special evaluarea independenței OLAF, a aplicării garanțiilor procedurale și a duratei investigațiilor.
– În principiu, raportul de activitate se întocmește în prima jumătate a fiecărui an pentru anul precedent și este prezentat comitetului de către unul sau mai mulți raportori.
– Comitetul adoptă măsurile necesare în vederea publicării raportului său de activitate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după trimiterea acestuia Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

Procedura de aviz pentru numirea directorului general al OLAF
– Comitetul examinează procedura de numire a directorului general al OLAF.
– Comitetul numește membrul (membrii) care va (vor) reprezenta comitetul pe parcursul procedurii de selecție.
– Pentru a emite un aviz cu privire la procedura de selecție a Comisiei, comitetul participă, în calitate de observator, la procesul de selecție prin intermediul membrului (membrilor) numit (numiți) în acest scop în cadrul sesiunii plenare.
– După ce este consultat cu privire la anunțul de post vacant, la criteriile de selecție aplicate și la rezultatele procesului de selecție, comitetul emite un aviz adresat Comisiei.
– Avizul conține opinia comitetului cu privire la procedură, astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și este trimis instituțiilor UE.

Independența, procedura disciplinară și ridicarea imunității directorului general al OLAF
– Directorul general al OLAF informează comitetul cu privire la orice măsură, instrucțiune, amenințare sau promisiune care ar putea pune la îndoială independența sa.
– Din proprie inițiativă sau la inițiativa directorului general, comitetul emite un aviz cu privire la chestiunea care îi este prezentată.
– Atunci când este consultat de Comisie în temeiul articolului 17 alineatul (9) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 cu privire la inițierea unei proceduri disciplinare împotriva directorului general al OLAF sau la ridicarea imunității acestuia, comitetul emite un aviz motivat. În acest scop, comitetul solicită Comisiei și directorului general al OLAF toate informațiile și documentele necesare.

Confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal
– Membrii comitetului sunt obligați să respecte secretul profesional și se abțin de la orice divulgare neautorizată a informațiilor primite în exercitarea atribuțiilor lor. De asemenea, ei au această obligație și după ce părăsesc comitetul. Prezentul alineat nu se aplică în cazul în care informațiile au fost deja făcute publice în mod legal sau sunt accesibile publicului.
– Comitetul de supraveghere asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1725 (3). În aplicarea regulamentului respectiv, comitetul și secretariatul cooperează îndeaproape cu responsabilul cu protecția datelor al OLAF și cu secretariatul comitetului și respectă normele de punere în aplicare adoptate la 9 iulie 2019 (4).
– Secretariatul comitetului, reprezentat de șeful secretariatului, acționează în calitate de „operator de date”.
– Secretariatul comitetului publică pe site-ul său internet anunțuri privind protecția datelor prin care informează toate persoanele vizate cu privire la activitățile sale care implică prelucrarea datelor lor cu caracter cu caracter personal în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725. Secretariatul furnizează tuturor persoanelor vizate cu care interacționează direct în cadrul unei activități de prelucrare o declarație de confidențialitate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2018/1725.
– Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de maximum cinci ani de la primirea solicitărilor generale de informații, cu excepția cazului în care acestea se referă la activitățile de monitorizare sau la acțiunile ulterioare ale comitetului, caz în care vor fi stocate pentru o perioadă de maximum 10 ani de la finalizarea activității specifice.

Buget
– În fiecare an, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Decizia 1999/352/CE (5), comitetul emite un aviz cu privire la proiectul preliminar de buget prezentat de directorul general al OLAF înainte ca acesta să fie transmis Direcției Generale Buget a Comisiei.
– Secretariatul întocmește propunerile de buget anuale ale comitetului, care sunt transmise Comisiei după aprobarea acestora de către comitet.

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Revizuire și modificare
– Orice membru al comitetului poate propune în orice moment modificări ale Regulamentului de procedură și le poate transmite în scris președintelui. Modificările se supun la vot în cadrul primei reuniuni care are loc după transmiterea acestora, în conformitate cu procedura de vot prevăzută la articolul 9.

Relațiile cu inspectorul de garanții procedurale
– Prezentul regulament de procedură poate fi revizuit după numirea inspectorului de garanții procedurale.
– După numirea inspectorului de garanții procedurale, comitetul convine cu inspectorul asupra eventualelor modalități practice necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 referitoare la mecanismul de gestionare a plângerilor și la obligațiile de raportare ale inspectorului.

Intrarea în vigoare și publicarea
Prezentul regulament de procedură intră în vigoare în ziua următoare adoptării sale de către comitet. Prezentul regulament înlocuiește Regulamentul de procedură anterior, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 2011 (6).

Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.