« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
 

Câteva consideraţii privind aplicarea de către instanţele române a art. 166 şi 167 Cod procedură civilă
14.09.2021 | Alexandru-Valentin PETREA

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice
Alexandru-Valentin Petrea

Alexandru-Valentin Petrea

Art. 166 C. proc. civ. prevede: Când comunicarea actelor de procedură nu se poate face deoarece imobilul a fost demolat, a devenit nelocuibil sau de neîntrebuințat ori destinatarul actului nu mai locuiește în imobilul respectiv sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută din alte motive asemănătoare, agentul va raporta cazul grefei instanței spre a înștiința din timp partea care a cerut comunicarea despre această împrejurare și a-i pune în vedere să facă demersuri pentru a obține noua adresă unde urmează a se face comunicarea.

Remediul imposibilităţii identificării adresei la care poate fi citat pârâtul este indicat de legea procesuală civilă în articolul următor:

(1) Când reclamantul învederează, motivat, că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanța va putea încuviința citarea acestuia prin publicitate.

(2) Citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire.

(3) Odată cu încuviințarea citării prin publicitate, instanța va numi un curator dintre avocații baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului.

(4) Procedura se socotește îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citației, potrivit dispozițiilor alin. (2).

(5) Dacă cel citat se înfățișează și dovedește că a fost citat prin publicitate cu rea-credință, toate actele de procedură ce au urmat încuviințării acestei citări vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sancționat potrivit dispozițiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. c).

Astfel, în situaţia în care este incidentă premisa la care se referă art. 166 C. proc. civ. (lipsa posibilităţii citării pârâtului din cauza faptului că imobilul indicat de reclamant drept adresă a pârâtului a fost demolat, este nelocuibil sau pârâtul nu mai locuieşte acolo, precum şi din alte cauze), instanţa este datoare să învedereze reclamantului să depună eforturi rezonabile în scopul identificării adresei reale a pârâtului, în scopul citării corespunzătoare a pârâtului la acea adresă.

Abia în cazul în care reclamantul, în ciuda eforturilor depuse în acest sens, nu reuşeşte să identifice domiciliul real al pârâtului, instanţa va trebui să facă aplicarea art. 167 C. proc. civ. şi să dispună citarea prin publicitate a pârâtului[1], precum şi desemnarea unui curator special pentru reprezentarea intereselor acestuia în respectivul litigiu.

Totuşi, precum în cazul a numeroase aspecte specifice vieţii juridice româneşti, există o practică juridică neunitară cu privire la soluţiile dispuse de instanţe în legătură cu aplicarea art. 166 şi art. 167 C. proc. civ., fapt ce afectează uneori semnificativ interesele părţilor din litigiu şi, de cele mai multe ori, ale curatorului special desemnat în respectiva cauză.

În primul rând, se întâmplă de nenumărate ori[2] ca instanţa de judecată să dispună citarea prin publicitate a pârâtului şi, în consecinţă, desemnarea curatorului special fără ca în prealabil să îi pună în vedere reclamantului să depună eforturile necesare identificării domiciliului real al pârâtului, în scopul citării corecte a celui din urmă.

Pe de cealaltă parte, alte instanţe de judecată, mai apropiate de spiritul legii, îl citează pe reclamant cu menţiunea că îi revine obligaţia de a face verificări cu privire la domiciliul real al pârâtului; în cazul în care din verificări va reieşi identificarea aceluiaşi domiciliu precum cel indicat în cerere, să arate dacă doreşte citarea prin publicitate a pârâtului şi, în caz afirmativ, să avanseze suma corespunzătoare onorariului curatorului special ce va fi desemnat în cauză[3].

Această din urmă soluţie este în acord şi cu principiul disponibilităţii, întrucât, aşa cum prin voinţa reclamantului este declanşat procesul civil, şi citarea prin publicitate trebuie realizată tot din iniţiativa acestuia, în condiţiile în care art. 167 C. proc. civ. nu acordă posibilitatea instanţei de a dispune citarea prin publicitate a pârâtului din oficiu.

În cazul în care reclamantul, deşi împrejurările de fapt indică imposibilitatea citării pârâtului la domiciliul precizat în cerere, îşi exprimă opţiunea de a nu se dispune citarea prin publicitate a pârâtului şi, deci, de a nu se desemna un curator special în aceea cauză, se va proceda la anularea cererii[4]. Temeiul juridic a admiterii excepţiei nulităţii cererii de chemare în judecată pe motivul omisiunii precizării în cerere a domiciliului real al pârâtului este art. 194 alin. (1) lit. a teza I, coroborat cu art. 200 alin. (3) şi art. 245 şi urm. C. proc. civ.

În situaţia în care reclamantul nu indică poziţia sa cu privire la citarea prin publicitate a pârâtului[5] sau, după caz, nu achită onorariul curatorului special[6] în cazul în care instanţa a dispus, cu acordul sau fără acordul reclamantului, citarea prin publicitate a pârâtului, instanţa va putea face aplicarea art. 242 C. proc. civ., dispunând suspendarea procesului în baza nerespectării de către reclamant a dispoziţiilor instanţei. În cazul în care litigiul va rămâne în nelucrare mai mult de şase luni din cauza intervenirii acestei cauze de suspendare a cauzei, instanţa va realiza aplicarea art. 416 şi urm. C. proc. civ., dispunând perimarea cererii de chemare în judecată[7].

În cazul în care reclamantul va opta pentru citarea prin publicitate a pârâtului şi, ulterior, va realiza achitarea onorariului curatorului special desemnat de instanţă pentru cel din urmă, cauza va fi judecată precum un litigiu civil obişnuit. Curatorul special, ce va fi nominalizat în mod obligatoriu dintre avocaţii înscrişi pe lista alcătuită de Barou în acest scop, va asigura apărarea cu mijloace juridice specifice a intereselor pârâtului sau a altei părţi pentru care a fost desemnat (de pildă un intervenient forţat, precum chematul în garanţie), fiind asimilat părţii pentru care a fost numit de către instanţă, conform art. 58 alin. (3) C. proc. civ teza II[8].

În ceea ce priveşte onorariul curatorului special, achitarea acestuia este în sarcina persoanei ale cărei interese sunt ocrotite prin numirea curatorului, conform art. 48 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Următorul alineat prevede faptul că instanţa poate dispune prin încheiere ca avansarea remuneraţiei curatorului să se facă de cealaltă parte, când o asemenea măsură este în interesul continuării procesului. Sumele achitate de către oricare dintre părţi în scopul achitării onorariului curatorului special sunt incluse în cheltuielile de judecată şi vor fi achitate de către partea care cade în pretenţii[9].

Constituţionalitatea prevederilor citate mai sus a fost constatată de către Curtea Constituţională a României prin Decizia nr. 661/11.11.2014, publicată în M. Of. nr. 48/21.01.2015 şi Decizia nr. 288/28.04.2015, publicată în M. Of. nr. 527/15.07.2015. Onorariul curatorului special va fi stabilit de către instanţa de judecată prin încheierea de desemnare a acestuia. Acesta va putea fi majorat de către completul de judecată după finalizarea respectivei cauze, la cererea avocatului desemnat drept curator special şi în baza activităţii propriu-zise desfăşurate de către acesta, astfel cum prevede art. 58 alin. (4) teza II.

Art. 49 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 prevede, totuşi, că, în mod excepțional, în cazuri urgente, care nu suferă amânare și dacă nici nu sunt îndeplinite condițiile pentru a proceda potrivit regulilor citate mai sus, instanța va încuviința avansarea remunerației cuvenite curatorului special din bugetul statului. Sumele avansate din bugetul statului cu titlu de remunerație pentru curatorul special vor constitui cheltuieli judiciare și vor fi puse în sarcina părții care pierde procesul.

În practică, această regulă se aplică îndeosebi în cauzele în care este incident principiul interesului superior al minorului, în scopul împiedicării încălcării acestui principiu esenţial al dreptului român prin tergiversarea ori chiar suspendarea litigiului în cauză.

De asemenea, tot în practică apar şi cazuri în care, deşi curatorul special desemnat în aceea cauză a efectuat deja activităţi de ordin juridic (studiu dosar, prezentare la termene, punere de concluzii pe aspecte preliminare), onorariul acestuia nu este în cele din urmă plătit, fapt ce conduce la suspendarea procesului în baza art. 242 C. proc. civ. şi, în cele din urmă, la perimarea cererii de chemare în judecată.

Cu excepţiei situaţiilor rare în care instanţa încuviinţează plata onorariului din bugetul statului, acesta va rămâne în aceste cazuri neachitat, fapt ce instaurează în defavoarea curatorului special o situaţie inechitabilă din punct de vedere profesional. Propunem în acest sens de lege ferenda instituirea lipsei obligativităţii pentru curatorul special desemnat în cauză de a întreprinde ceva în acel litigiu până la plata onorariului stabilit de către instanţă.

În concluzie, aplicarea art. 166 şi 167 C. proc. civ. nu este încă unitară la nivelul instanţelor de judecată, fapt ce poate afecta calitatea actului de justiţie în situaţiile care impun citarea prin publicitate a uneia dintre părţi, în special a pârâtului. Se impune, aşadar, o utilă preocupare pentru viitor de a determina pronunţarea unor decizii cu caracter interpretativ ale instanţei supreme cu privire la aspectele învederate în acest articol. Până atunci, se impune aplicarea de către instanţe a art. 166 şi 167 C. proc. civ. în mod echitabil, adică în litera şi spiritul acestora.


[1] Citarea prin publicitate se face în mod obligatoriu prin afişarea citaţiei la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, deci în mod facultativ, fie din oficiu, fie la cererea părţilor sau a procurorului, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire.
[2] A se vedea în acest sens, cu titlu exemplificativ, Sentinţa nr. 10717/05.10.2016 a Jud. Iaşi (nepublicată), Sentinţa nr. 3531/14.11.2014 a Jud. Câmpina (nepublicată),  Sentinţa nr. 2747/13.03.2019 a Jud. Baia Mare.
[3] A se vedea în acest sens, cu titlu exemplificativ Sentinţa nr. 251/27.03.2017 a Jud. Târgu Secuiesc (nepublicată), Sentinţa nr. 232/25.02.2019 a Jud. Carei (nepublicată), Decizia nr. 561/24.10.2019 a Tribunalului Maramureş (nepublicată).
[4]  A se vedea în acest sens Sentinţa nr. 413/10.05.2017 a Jud. Luduş (nepublicată).
[5] A se vedea în acest sens Sentinţa nr. 253/27.03.2017 a Jud. Târgu Secuiesc (nepublicată) şi Decizia nr. 561/24.10.2019 a Tribunalului Maramureş (nepublicată).
[6] A se vedea în acest sens Sentinţa nr. 753/26.02.2020 a Jud. Botoşani (nepublicată) şi Sentinţa nr. 973/23.03.2021 a Jud. Piatra Neamţ (nepublicată).
[7] A se vedea în acest sens Sentinţa nr. 1870/03.10.2016 a Jud. Turda (nepublicată) şi Sentinţa nr. 2401/29.04.2021 a Jud. Oradea (nepublicată).
[8] Curatorul special are toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal.
[9] Art. 48 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.


Avocat Alexandru-Valentin Petrea

 
Secţiuni: Articole, Procedură civilă, RNSJ, Selected, Studii | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD