« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Recomandare ref. garantarea protecției, a siguranței și a capacitării jurnaliștilor în Uniunea Europeană
21.09.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust
DPO Lives
Secţiuni: Anunțuri, Dreptul Uniunii Europene, Internațional, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Media & Publicitate | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , ,

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 331 din 20 septembrie 2021 a fost publicată Recomandarea nr. 1534/2021 referitoare la garantarea protecției, a siguranței și a capacitării jurnaliștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei în Uniunea Europeană.

1. Prezenta recomandare stabilește orientări adresate statelor membre pentru ca acestea să ia măsuri eficace, adecvate și proporționale pentru a asigura protecția, siguranța și capacitarea jurnaliștilor, cu respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale a UE, în special a principiilor libertății și pluralismului mass-mediei, a dreptului la libertatea de exprimare și de informare, a dreptului la integritate al persoanei, a dreptului la libertate și securitate și a dreptului la nediscriminare, precum și a altor dispoziții aplicabile ale dreptului UE, ale standardelor internaționale și ale tradițiilor constituționale comune statelor membre.

2. Prezenta recomandare se bazează pe progresele înregistrate în cadrul politicilor existente și al activităților de sprijin – la nivel național, la nivelul UE și la nivel internațional -, menite să garanteze protecția, siguranța și capacitarea jurnaliștilor și să promoveze și să apere libertatea și pluralismul mass-mediei, consolidând totodată progresele sus-menționate.

3. Prezenta recomandare nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor statelor membre de a lua măsuri pentru a spori siguranța jurnaliștilor în conformitate cu sistemele juridice naționale, cu standardele profesionale, cu orientările și cu protocoalele în vigoare.

RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI, A SIGURANȚEI ȘI A CAPACITĂRII JURNALIȘTILOR ÎN ÎNTREAGA UE

Anchetarea și urmărirea penală în mod eficace și cu imparțialitate a infracțiunilor

4. Statele membre ar trebui să ancheteze și să urmărească penal toate infracțiunile comise împotriva jurnaliștilor, indiferent dacă acestea sunt comise online sau offline, în mod imparțial, independent, eficace, transparent și în timp util, recurgând pe deplin la legislația națională și europeană existentă, pentru a se asigura că drepturile fundamentale sunt protejate și că se face rapid dreptate în cazuri specifice, precum și pentru a preveni apariția unei „culturi” a impunității în ceea ce privește atacurile împotriva jurnaliștilor.

5. Statele membre sunt încurajate să coopereze și să facă schimb de informații, de expertiză și de bune practici cu alte state membre și, după caz, cu instituțiile internaționale, cu privire la cazurile legate de siguranța jurnaliștilor. Dacă este oportun, statele membre sunt încurajate să implice autoritățile europene competente, cum ar fi Europol și Eurojust, în soluționarea infracțiunilor comise împotriva jurnaliștilor.

Cooperarea dintre autoritățile de asigurare a respectării legii, jurnaliști și asociațiile care îi reprezintă pe jurnaliști

6. Statele membre ar trebui să înființeze centre de coordonare și/sau protocoale de cooperare între reprezentanții forțelor lor de poliție și ai serviciilor de securitate, sistemul judiciar, autoritățile publice locale și organismele mass-media, inclusiv asociațiile și sindicatele jurnaliștilor și organismele de autoreglementare din domeniul mass-mediei. Statele membre sunt încurajate să promoveze un dialog continuu între autoritățile de asigurare a respectării legii și jurnaliști cu privire la modalitățile de prevenire și de abordare a amenințărilor și a atacurilor împotriva jurnaliștilor, cu implicarea organismelor de autoreglementare din domeniul mass-mediei. Statele membre sunt încurajate să facă schimb de bune practici cu privire la astfel de măsuri de coordonare și cooperare.

7. Statele membre ar trebui să le ofere o protecție personală promptă și eficace jurnaliștilor și celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei a căror siguranță este expusă unui risc credibil de atacuri fizice legate de activitatea lor. În special, statele membre ar trebui să prevadă rapid măsuri de protecție personală pentru jurnaliștii de investigație și pentru cei care lucrează în domeniul corupției, al criminalității organizate sau al terorismului care au raportat poliției faptul că au primit amenințări. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită măsurilor de protecție personală, inclusiv utilizării ordinelor de protecție, pentru jurnaliste și pentru jurnaliștii care aparțin grupurilor minoritare. De asemenea, ar trebui analizate cu atenție măsurile de protecție specifice care vizează rudele apropiate ale jurnaliștilor și ale celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei în cauză.

Mecanisme independente de reacție și de sprijin

8. Statele membre, în cooperare cu reprezentanții jurnaliștilor, ar trebui să sprijine crearea de servicii specializate – mecanisme de reacție rapidă – care să le ofere consiliere juridică, sprijin psihologic și adăposturi jurnaliștilor și celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei care se confruntă cu amenințări. Aceste servicii specializate de asistență ar trebui, de asemenea, să acționeze ca puncte de contact și linii de asistență pentru situații de urgență.

9. Punctele de contact ar trebui, de asemenea, să le ofere sprijin adecvat jurnaliștilor și redacțiilor de știri pentru a face față amenințărilor și hărțuirii online îndreptate împotriva jurnaliștilor, inclusiv amenințărilor și hărțuirilor îndreptate împotriva jurnaliștilor pe motive de gen, de orientare sexuală, de origine etnică sau socială sau din orice alt motiv enumerat la articolul 21 din cartă.

10. Aceste servicii specializate ar trebui să fie gratuite și complet independente de autoritățile de asigurare a respectării legii. Statele membre ar trebui să informeze jurnaliștii și pe ceilalți profesioniști din domeniul mass-mediei cu privire la punctele de contact și la serviciile de asistență disponibile, fiind încurajate să creeze site-uri web specifice care să le prezinte într-un mod simplu și ușor de utilizat. Punctele de contact și serviciile de asistență ar trebui să fie accesibile pentru persoanele cu handicap. Statele membre ar trebui să faciliteze cooperarea între aceste puncte de contact, atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

Accesul la locurile de desfășurare a evenimentelor și la sursele de informare

11. Statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile și organismele publice creează condiții și proceduri transparente, echitabile și nediscriminatorii pentru ca jurnaliștii și ceilalți profesioniști din domeniul mass-mediei să participe și să adreseze întrebări în cadrul conferințelor de presă și al evenimentelor similare, permițându-le accesul la documente și la alte informații deținute de autoritățile și de organismele publice, inclusiv prin mijloace digitale. Instituțiile publice ar trebui să dispună de puncte de contact clar identificabile pentru accesarea documentelor, care să fie ușor de accesat prin mijloace electronice.

12. Toate statele membre sunt încurajate să adere la standardele Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale, precum și la cele care rezultă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și să le pună în aplicare. În special, statele membre ar trebui să se asigure că procedurile administrative naționale pentru accesarea documentelor nu sunt greoaie și că cererile de acces la informații sunt tratate fără întârzieri inutile, în conformitate cu cele mai bune standarde administrative. Statele membre ar trebui să se încredințeze că deciziile prin care se refuză accesul la documente sau informații sunt justificate în mod corespunzător. Hotărârile instanțelor naționale referitoare la cazurile de acces la informații trebuie să fie executate rapid.

13. Statele membre ar trebui să utilizeze procedurile de acreditare numai în situațiile în care există o nevoie reală și justificată de a limita numărul jurnaliștilor și al celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei care participă la un anumit eveniment oficial. După caz, statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile lor publice prevăd proceduri de acreditare clare, transparente și nediscriminatorii pentru toate persoanele și organizațiile în cauză, inclusiv pentru jurnaliști și pentru ceilalți profesioniști din domeniul mass-mediei. Statele membre ar trebui să se asigure că jurnaliștilor și celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei nu li se refuză acreditarea doar pe baza afilierii lor profesionale.

14. Statele membre nu ar trebui să impună condiții formale stricte în ceea ce privește legitimațiile de presă și alte documente utilizate pentru a confirma statutul profesional al unui jurnalist. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se încredințeze că autoritățile lor de asigurare a respectării legii și reprezentanții administrației publice cunosc toate tipurile de proceduri de acreditare disponibile pentru jurnaliști și pentru ceilalți profesioniști din domeniul mass-mediei, pentru a reduce la minimum riscul ca acestora să li se refuze recunoașterea statutului.

Formare

15. Statele membre sunt încurajate să promoveze dezvoltarea continuă a competențelor și a aptitudinilor la nivelul tuturor profesiilor relevante pentru protecția jurnaliștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei. În special, statele membre ar trebui să dezvolte și să ofere module de formare pentru autoritățile de asigurare a respectării legii, pentru judecători și procurori, precum și pentru toate autoritățile relevante implicate în siguranța digitală.

16. Statele membre ar trebui să sprijine organismele de autoreglementare din domeniul mass-mediei, asociațiile de jurnaliști și reprezentanții acestui sector în activitățile lor de formare, în special în ceea ce privește organizarea de module de formare privind prevenirea și combaterea violenței și a hărțuirii împotriva jurnaliștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei, cu precădere a violenței și hărțuirii împotriva jurnalistelor, a jurnaliștilor care aparțin grupurilor minoritare și a celor care relatează cu privire la aspecte legate de egalitate. Astfel de module de formare ar trebui să le fie recomandate managerilor de presă pentru a-i ajuta să dobândească aptitudinile necesare pentru a preveni și a aborda în mod eficace hărțuirea, amenințările și violența, inclusiv la locul de muncă, precum și pentru a sprijini victimele.

17. Statele membre sunt încurajate să promoveze și să sprijine oferta de cursuri de formare personalizate la locul de muncă din partea companiilor de mass-media adresate jurnaliștilor și celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei, inclusiv celor care desfășoară forme de muncă atipică, în special cu privire la procedurile necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență, atât pe plan fizic, cât și în mediul online. Aceasta ar putea include analiza internă a riscurilor și protocoale de siguranță pentru jurnaliștii și ceilalți profesioniști ai lor din domeniul mass-mediei. În special, astfel de protocoale ar trebui să le ofere jurnaliștilor și celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei instrucțiuni clare de urmat în situații critice. Protocoalele de siguranță ar trebui să fie favorabile incluziunii persoanelor cu handicap, iar formarea ar trebui să fie accesibilă jurnaliștilor și celorlalți profesioniști cu handicap din domeniul mass-mediei.

Protecția economică și socială

18. Statele membre ar trebui să contribuie la crearea unui mediu profesional favorabil pentru jurnaliști și pentru ceilalți profesioniști din domeniul mass-mediei, inclusiv pentru cei care desfășoară forme de muncă atipică, prin asigurarea accesibilității la o protecție socială formală și eficace și la alte măsuri practice de sprijin. În special, statele membre ar trebui să depună eforturi continue pentru a consolida accesul la protecție socială împotriva șomajului, a bolilor, a invalidității, a handicapului și a riscurilor profesionale, precum și accesul la sistemele de pensionare. Acest acces ar trebui consolidat prin asigurarea participării obligatorii a lucrătorilor, indiferent de tipul raportului lor de muncă, și, cel puțin, a participării voluntare a persoanelor care desfășoară o activitate independentă.

RECOMANDĂRI SPECIFICE PRIVIND PROTECȚIA ȘI SIGURANȚA JURNALIȘTILOR ÎN TIMPUL PROTESTELOR ȘI AL DEMONSTRAȚIILOR

Rolul jurnaliștilor în timpul protestelor și al demonstrațiilor

19. Statele membre ar trebui să recunoască rolul jurnaliștilor în timpul adunărilor publice, al protestelor și al demonstrațiilor în ceea ce privește furnizarea de informații cu privire la astfel de evenimente publicului și ar trebui să se asigure că jurnaliștii și ceilalți profesioniști din domeniul mass-mediei sunt în măsură să își desfășoare activitatea în condiții de siguranță și fără restricții în timpul unor astfel de evenimente. Statele membre ar trebui să prevadă o formare periodică pentru agențiile de asigurare a respectării legii, pentru a îmbunătăți capacitatea acestora de a garanta securitatea publică, protejând în același timp jurnaliștii și neîngrădindu-le capacitatea de a relata despre evenimentele respective.

Proceduri standard de operare și strategii de atenuare a riscurilor

20. Statele membre ar trebui să colaboreze cu agențiile lor de asigurare a respectării legii pentru a stabili proceduri operaționale standard eficace sau strategii de atenuare a riscurilor vizând protejarea jurnaliștilor care relatează despre proteste și demonstrații. Reprezentanții jurnaliștilor, ai organismelor de autoreglementare a mass-mediei și ai societății civile care dețin expertiza relevantă ar trebui consultați pentru a identifica domeniile de risc, inclusiv cele legate de conflictul potențial dintre activitățile de comunicare ale jurnaliștilor și activitatea agențiilor de asigurare a respectării legii.

Comunicarea dintre jurnaliști și autoritățile de asigurare a respectării legii înaintea protestelor și a demonstrațiilor, precum și pe durata acestora

21. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura o comunicare eficace între jurnaliști și autoritățile de asigurare a respectării legii în timpul protestelor și al demonstrațiilor. În acest scop, statele membre sunt încurajate să numească ofițeri de legătură responsabili cu asigurarea faptului că autoritățile de aplicare a legii le comunică în mod clar jurnaliștilor măsurile de securitate care urmează să fie adoptate în timpul adunărilor publice. Atunci când este posibil, acești ofițeri de legătură ar trebui să îi informeze pe jurnaliști și pe ceilalți profesioniști din domeniul mass-mediei cu privire la riscurile potențiale, înaintea derulării protestelor sau a demonstrațiilor planificate.

Metode de identificare a jurnaliștilor în timpul protestelor și al demonstrațiilor

22. Statele membre ar trebui să colaboreze cu reprezentanții jurnaliștilor și ai organismelor de autoreglementare din domeniul mass-mediei în vederea instituirii unor metode eficace și adecvate de identificare a jurnaliștilor în timpul protestelor și al demonstrațiilor. Acest lucru ar putea include convenirea asupra unor forme de identificare vizuală pentru a face distincția între, pe de o parte, jurnaliștii și ceilalți profesioniști din domeniul mass-mediei care relatează cu privire la astfel de reuniuni și, pe de altă parte, ceilalți participanți, în măsura în care această identificare nu îi pune și mai mult în pericol pe jurnaliști și nu îi împiedică să își desfășoare activitatea.

Dialog periodic și raportare

23. Statele membre ar trebui să încurajeze schimbul continuu și periodic de opinii între forțele de asigurare a respectării legii și asociațiile de jurnaliști, pentru a se asigura că măsurile de protecție luate de agențiile de asigurare a respectării legii sunt eficace și nu împiedică în mod nejustificat activitățile de comunicare ale jurnaliștilor și ale celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei care relatează cu privire la proteste sau demonstrații. Statele membre ar trebui să își încurajeze propriile autorități de asigurare a respectării legii să elaboreze rapoarte care să fie publicate la nivel național cu privire la acțiunile specifice întreprinse pentru a spori siguranța jurnaliștilor în timpul protestelor și al demonstrațiilor.

RECOMANDĂRI SPECIFICE PRIVIND ASIGURAREA SIGURANȚEI ONLINE ȘI A CAPACITĂRII DIGITALE

Cooperarea cu autoritățile publice și cu industria

24. Statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile sau organismele naționale și cele de reglementare din domeniul mass-mediei, precum și alte autorități sau organisme de reglementare competente responsabile de asigurarea respectării legii și de securitatea cibernetică online instituie grupuri de lucru specializate în colectarea de informații și bune practici legate de prevenirea atacurilor și a amenințărilor online la adresa jurnaliștilor. Statele membre ar trebui să le solicite acestor autorități să prezinte rapoarte periodice cu privire la constatările lor, evaluând eficacitatea măsurilor naționale menite să combată atacurile cibernetice asupra jurnaliștilor. Rapoartele ar trebui să acorde o atenție deosebită situației jurnalistelor, a jurnaliștilor care aparțin grupurilor minoritare și a celor care relatează cu privire la aspecte legate de egalitate și să includă, dacă sunt disponibile, statistici defalcate în funcție de gen. Statele membre ar trebui să promoveze un dialog periodic între aceste autorități și organismele de autoreglementare din domeniul mass-mediei, asociațiile de jurnaliști, precum și reprezentanții acestui sector și ai societății civile, în special în vederea promovării conștientizării în domeniul cibernetic și a competențelor digitale în rândul jurnaliștilor, pentru a le permite să ia măsuri de autoprotecție.

Cooperarea cu platformele online și cu societatea civilă

25. Statele membre sunt încurajate să promoveze cooperarea între platformele online și organizațiile sau organismele care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor care au o expertiză specifică în combaterea amenințărilor, a hărțuirii și a incitării la ură împotriva jurnaliștilor, de exemplu prin încurajarea rolului lor potențial de notificatori de încredere. Statele membre ar trebui să promoveze, în strânsă cooperare cu platformele online, un mediu digital care să împiedice utilizarea serviciilor online pentru a ataca jurnaliștii, în special prin elaborarea de strategii de combatere a atacurilor orchestrate. Statele membre ar trebui să încurajeze furnizorii de servicii online să sporească transparența cu privire la orice măsuri pe care le pun în aplicare pentru a face față amenințărilor specifice la adresa jurnaliștilor.

Protecția împotriva supravegherii online

26. Statele membre ar trebui să asigure punerea în aplicare deplină a cadrelor juridice europene și naționale privind confidențialitatea comunicațiilor și viața privată online, pentru a se asigura că jurnaliștii și ceilalți profesioniști din domeniul mass-mediei nu fac obiectul urmăririi sau al supravegherii online ilegale. Echipele de intervenție în caz de incidente de securitate informatică ale statelor membre sau alte autorități sau organisme competente ar trebui să elaboreze și să publice orientări privind igiena cibernetică pentru jurnaliști. Acestea ar trebui, atunci când li se cere acest lucru, să îi ajute pe jurnaliștii care încearcă să stabilească dacă dispozitivele sau conturile lor online au fost compromise să obțină serviciile unor anchetatori medico-legali reputați în materie de securitate cibernetică.

RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE SPECIFICE PRIVIND CAPACITAREA ȘI PROTECȚIA JURNALISTELOR ȘI A JURNALIȘTILOR CARE APARȚIN GRUPURILOR MINORITARE SAU A CELOR CARE RELATEAZĂ CU PRIVIRE LA EGALITATE

Capacitarea jurnalistelor, a jurnaliștilor care aparțin grupurilor minoritare și a celor care relatează cu privire la aspecte legate de egalitate

27. Statele membre ar trebui să sprijine proiectele sau inițiativele care vizează capacitarea jurnalistelor, a jurnaliștilor care aparțin grupurilor minoritare și a celor care relatează cu privire la aspecte legate de egalitate. În elaborarea unor astfel de inițiative, statele membre sunt încurajate să acorde atenția cuvenită perspectivelor societății civile, ale mediului academic, ale organismelor din domeniul mass-mediei și ale sectorului mass-mediei.

Transparență și raportare

28. Statele membre sunt încurajate să ia măsuri pentru a îmbunătăți transparența în ceea ce privește relatările și colectarea de date privind atacurile și discriminarea împotriva jurnalistelor, a jurnaliștilor care aparțin grupurilor minoritare și a celor care relatează cu privire la aspecte legate de egalitate. Statele membre ar trebui să își încurajeze organismele naționale de promovare a egalității să prezinte periodic rapoarte privind situația acestor jurnaliști.

Egalitate și incluziune în sectorul mass-mediei

29. Statele membre ar trebui să promoveze și să sprijine acțiunile de stimulare a egalității și a incluziunii în sectorul mass-mediei și în redacțiile de știri. În acest scop, ele ar trebui să depună eforturi continue pentru a se asigura că jurnalistele, jurnaliștii care aparțin grupurilor minoritare și cei care relatează cu privire la aspecte legate de egalitate au acces la oportunități egale de muncă și pot lucra într-un mediu sigur și favorabil incluziunii.

30. Statele membre ar trebui să inițieze dialoguri periodice cu reprezentanții jurnaliștilor și ai organismelor de autoreglementare din domeniul mass-mediei, pentru a promova egalitatea și incluziunea în redacțiile de știri și în funcțiile de conducere din domeniul mass-mediei. Astfel de dialoguri ar trebui să se concentreze asupra mecanismelor de sprijin pentru jurnaliste, pentru jurnaliștii care aparțin grupurilor minoritare și pentru cei care relatează cu privire la aspecte legate de egalitate, care pot fi supuși tuturor formelor de hărțuire și violență. Statele membre ar trebui să încurajeze acordurile colective care vizează abordarea acestor aspecte.

Campanii de sensibilizare și furnizarea de informații

31. Statele membre sunt încurajate să sprijine inițiativele, inclusiv cele ale organizațiilor societății civile, care vizează sensibilizarea și organizarea de campanii de prevenire și combatere a violenței și a hărțuirii împotriva jurnalistelor, a jurnaliștilor care aparțin grupurilor minoritare și a celor care relatează cu privire la aspecte legate de egalitate, precum și să furnizeze informații cu privire la modalitatea de a solicita asistență și sprijin. Statele membre sunt, de asemenea, încurajate să sprijine inițiativele care vizează schimbul de bune practici între organizațiile mass-media de știri, cu scopul de a elabora politici eficiente în materie de egalitate.

FURNIZAREA DE INFORMAȚII, RAPORTAREA ȘI MONITORIZAREA

32. Pentru a permite monitorizarea măsurilor și a acțiunilor întreprinse în vederea punerii în practică a prezentei recomandări, statele membre ar trebui – la 18 luni de la adoptarea acesteia și, ulterior, la cererea Comisiei – să transmită Comisiei toate informațiile relevante referitoare la respectivele măsuri și acțiuni. În acest scop, statele membre ar trebui să colecteze periodic date actualizate și coerente și să dezvolte, după caz, instrumente de raportare pentru a obține informații comparabile. Datele ar trebui colectate numai în scopuri analitice.

33. Comisia va purta, în cadrul forumurilor relevante, în special în cadrul Forumului european al mass-mediei de știri, discuții cu statele membre și cu părțile interesate cu privire la măsurile și la acțiunile întreprinse în vederea punerii în practică a recomandării. De asemenea, Comisia va efectua evaluări ținând seama de progresele înregistrate în punerea în practică a prezentei recomandări, pe baza indicatorilor-cheie de performanță și ținând seama de constatările rapoartelor anuale ale Comisiei privind statul de drept.

Prezenta recomandare se adresează statelor membre.

Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.