« Secţiuni « Articole « RNSJOpiniiPovestim cărţi
Opinii

Noutăți în domeniul energiei: Guvernul a aprobat modificarea Legii Energiei în ultima zi a anului 2021
06.01.2022 | Paula CORBAN-PELIN, Teodor SĂBĂU

Drept Timisoara
Secţiuni: Articole, Energie, Lege 9, Opinii, Selected | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , , ,
JURIDICE - In Law We Trust
Paula Corban-Pelin

Paula Corban-Pelin

Teodor Săbău

Teodor Săbău

Poate cea mai așteptată modificare legislativă din sectorul energetic românesc, respectiv transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică (Directiva 944), a intrat în vigoare în ultima zi a anului calendaristic 2021, prin publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, precum și pentru modificarea altor acte normative (OUG 143). Adoptarea finală și intrarea în vigoare a OUG 143 marchează sfârșitul unui îndelung și intens dezbătut proces de elaborare a actului normativ și consultare publică în legătură cu forma și amploarea modificărilor pe care acesta le aduce Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale (Legea Energiei).

Cu toate că modificările aduse de OUG 143 la Legea Energiei sunt substanțiale, iar modul lor de aplicare și eventualele lor efecte nu au fost încă pe deplin stabilite (având în vedere că aceste modificări determină necesitatea unei reforme majore a legislației secundare, proces care trebuie finalizat în termen de 6 luni conform prevederilor OUG 143), ne-am propus să oferim o prezentare generală a modificărilor legislative majore care ar trebui să fie luate în considerare de către toți participanții și toate părțile interesate din sistemul energetic românesc. De asemenea, considerăm necesar să menționăm că OUG 143, deși deja în vigoare începând cu 31 decembrie 2021, va fi supusă în continuare unei proceduri de aprobare în Parlament, care poate duce fie la aprobarea acesteia, cu sau fără modificări, fie la respingerea ei (rezultând în abrogarea tuturor dispozițiilor sale).

1. Piețele de Energie

1.1. Piețele de energie sunt acum definite în conformitate cu Directiva 944, acestea fiind „pieţe în care se tranzacţionează energia electrică, inclusiv pieţele extrabursiere şi bursele de energie electrică, pieţele pentru comercializarea energiei, capacităţi, servicii de echilibrare şi servicii de sistem în toate intervalele de timp, inclusiv pieţele la termen, pieţele pentru ziua următoare şi pieţele intrazilnice”; sunt incluse și instrumentele derivate din domeniul energiei electrice, care sunt definite în mod similar cu definițiile prevăzute în Directiva 944 și în Directiva MIFID II;

1.2. Pe piața angro de energie electrică, tranzacțiile se pot încheia, în toate intervalele de timp, sub forma tranzacțiilor bilaterale negociate direct (respectiv contracte de achiziție de energie electrică negociate direct (power purchase agreement – PPA)), prin oferte pe piețele organizate, inclusiv pentru servicii de echilibrare sau prin tranzacții de import/export; noile modificări clarifică în prezent faptul că PPA-urile pot fi încheiate în afara pieței centralizate OPCOM; ținem să punctăm că o modificare anterioară vizând eliminarea, acum definitivă, a interdicției privind PPA-urile negociate direct a fost implementată încă de la sfârșitul anului 2020, dar viza numai pentru capacitățile de producție puse în funcțiune după 1 iunie 2020.

1.3. Operatorul pieței organizate de energie va asigura oferirea de produse de tranzacționare de dimensiuni suficient de mici (respectiv o oferta minimă egală sau mai mică de 500 kW), atât pe piața pentru ziua următoare, cât și pe piețele intrazilnice, pentru a asigura participarea efectivă a consumatorilor dispecerizabili, a capacităților de stocare a energiei și a capacităților regenerabile de energie la scară mică, precum și participarea directă a clienților.

1.4. Pentru asigurarea lichidității piețelor de energie electrică, producătorii de energie aflați în portofoliul statului român (respectiv cei care se încadrează în dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice) au obligația să tranzacționeze cel puțin 40% din producția lor anuală prin contracte pe bursele de energie electrică, pe alte piețe decât piața pentru ziua următoare, piața intrazilnică sau piața de echilibrare. Această obligație nu se aplică capacităților de producție puse în funcțiune după 1 iunie 2020 (chiar dacă acestea sunt deținute de stat).

1.5. Operatorul de transport și sistem (OTS) va achiziționa energie electrică, capacitate și servicii de sistem de la toți participanții de pe piață care îndeplinesc cerințele tehnice necesare, inclusiv de la producători de energie din surse regenerabile, clienți dispecerizabili, operatori de instalații de stocare a energiei și participanți la piață implicați în agregare, pe baza unei proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe criterii de piață, care va fi supusă aprobării de către Autoritatea Națională pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

1.6. În ceea ce privește achiziționarea de servicii de sistem, altele decât cele care au ca scop stabilitatea frecvenței energiei electrice, se aplică aceleași reguli, nu numai pentru OTS, ci și pentru operatorii de distribuție, existând însă în acest caz o excepție în sensul că ANRE va putea acorda o derogare în cazul în care furnizarea pe piață de servicii de sistem, altele decât cele care au ca scop stabilitatea frecvenței energiei electrice, nu ar fi eficientă din punct de vedere economic.

1.7. ANRE are, de asemenea, sarcina de a elabora norme în baza cărora operatorii de distribuție vor fi stimulați să achiziționeze servicii de flexibilitate (definite drept servicii furnizate de un participant la piață și achiziționate de operatorii de distribuție pentru susținerea funcționării eficiente și sigure a sistemului de distribuție și pentru a maximiza calitatea serviciilor furnizate). Aceste servicii de flexibilitate vor fi achiziționate de operatorii de distribuție de la entități care oferă servicii de producere distribuită, de consum dispecerizabil sau de stocare a energiei și promovează luarea unor măsuri de eficiență energetică, pe baza unei proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe criterii piață.

2. Transparența în ceea ce privește planurile de dezvoltare a rețelei și procedurile de racordare

2.1. OTS trebuie să elaboreze și să prezinte ANRE, cel puțin o dată la doi ani, un plan de dezvoltare și de investiții pe termen de zece ani pentru rețeaua de transport a energiei electrice. ANRE va analiza acest plan având în vedere, printre altele, compatibilitatea acestuia cu Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice ce a fost notificat Comisiei Europene de către România. ANRE va putea solicita OTS să modifice planul de dezvoltare și de investiții propus.

2.2. În cazul în care OTS, din raţiuni diferite de cele asupra cărora nu deţine niciun control, nu execută o investiție care a fost programată pentru următorii trei ani conform planului și cu condiția ca investiția respectivă să rămână relevantă în conformitate cu cel mai recent plan de dezvoltare a rețelei de transport, ANRE trebuie să recurgă la una dintre următoarele măsuri:

a) Să solicite OTS să execute investiția;

b) Să organizeze o procedură de ofertare pentru investiția respectivă, deschisă tuturor investitorilor; sau

c) Să oblige OTS să accepte o majorare a capitalului social pentru finanțarea investiției (investițiilor) necesare și pentru a permite unor investitori independenți să participe la capital.

2.3. De asemenea, operatorii de distribuție trebuie să pregătească și să publice un plan de dezvoltare a rețelei de distribuție respective, consultând atât utilizatorii rețelei de distribuție cât și OTS, și să prezinte acest plan de dezvoltare către ANRE, cel puțin o dată la doi ani, împreună cu rezultatele procesului de consultare publică.

2.4. Sunt impuse limitări suplimentare în ceea ce privește capacitatea OTS de a respinge o cerere de racordare la rețea, limitând capacitatea acestuia de a întemeia o decizie de respingere pe argumente precum acela că o conectare a capacității propuse ar determina costuri suplimentare generate de creșterea necesară a elementelor de sistem în perimetrul punctului de racordare sau posibile limitări viitoare ale capacităților de rețea disponibile, cum ar fi congestia în părţile îndepărtate ale sistemului de transport. Limitările capacității garantate de racordare la rețea sau oferirea de condiții de racordare la rețea supuse unor limitări, pentru a asigura eficiența economică a noilor capacități de producție sau de stocare a energiei, trebuie aprobate de ANRE. În orice caz, nu se aplică limitări în cazul în care instalația de producție/stocare (dezvoltatorul acesteia) își asumă costurile care ar asigura o racordare la rețea nelimitată/necondiționată.

2.3. Cei care solicită racordarea la rețeaua de distribuție au opțiunea de a finanța lucrările de extindere a rețelei de distribuție, având dreptul la rambursarea costurilor de către operatorul rețelei de distribuție, într-un termen care urmează să fie stabilit în conformitate cu reglementările ANRE.

2.4. Costurile suportate de consumatorii casnici cu proiectarea și execuția branșamentului la rețeaua electrică de joasă tensiune se rambursează acestora de către operatorul rețelei de distribuție, în limita costului mediu pentru astfel de branșamente, care va fi stabilit prin metodologiile ANRE. Acest lucru nu se aplică consumatorilor non-casnici, care vor suporta în totalitate costurile de proiectare și execuție.

3. Prosumatorii

3.1. Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei din surse regenerabile de până la 400 kW pe loc de consum pot vinde surplusul de energie produsă și livrată în rețea furnizorilor de energie electrică cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE. Anterior modificărilor aduse de OUG 143, acest lucru era posibil doar pentru prosumatorii cu capacități de producție de până la 100 kW.

3.2. Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei din surse regenerabile de până la 200 kW pot solicita furnizorului lor de energie să efectueze o compensare cantitativă în facturile acestora, între cantitatea consumată și cantitatea livrată în rețea. În cazul în care cantitatea de energie electrică livrată în rețea depășește consumul prosumatorului respectiv într-o anumită perioadă, excedentul livrat în rețea se reportează și se decontează cu cantitățile viitoare consumate de prosumatorul respectiv, acesta putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.

3.3. Pentru prosumatorii cu capacități cuprinse între 200 kW și 400 kW, furnizorul de energie electrică trebuie, ca urmare a cererii prosumatorului respectiv, să achiziționeze energia electrică livrată în rețea de către prosumator la un preț egal cu prețul mediu ponderat pe piața pentru ziua următoare, pentru luna în care a fost produsă energia electrică și, în continuare, să deconteze sumele rezultate cu sumele datorate de prosumator pentru energia electrică consumată de acesta.

3.4. Prosumatorii care exploatează capacități regenerabile mai mici de 400 kW vor fi, de asemenea, scutiți de obligațiile de achiziție a certificatelor verzi, în conformitate cu prevederile Legii 220/2008, de obligațiile de echilibrare (care vor fi responsabilitatea furnizorului), iar prosumatorii persoane fizice vor beneficia, de asemenea, de scutirea de la plata obligațiilor fiscale pentru energia electrică produsă pentru uz personal și pentru surplusul vândut furnizorului lor de energie electrică.

4. Capacități de stocare și stații de încărcare a vehiculelor electrice

4.1. Activitatea de vânzare a energiei electrice achiziționate de la un furnizor de energie electrică și utilizată de către un operator al unei stații de încărcare pentru vehicule electrice/hibrid electrice plug-in nu se va considera activitate de furnizare a energiei electrice.

4.2. Ca regulă generală, operatorii rețelelor de distribuție nu vor putea să dețină sau să exploateze stații de încărcare pentru vehicule electrice, cu excepția cazului în care acestea sunt destinate exclusiv uzului propriu. Cu toate acestea, se poate aplica o derogare generală, dacă sunt îndeplinite o serie de condiții cumulative. De asemenea, trebuie remarcat faptul că limitările nu se aplică în cazul sistemelor de distribuție închise.

4.3. Ca regulă generală, OTS, precum și operatorii rețelelor de distribuție, nu vor putea să dețină sau să exploateze instalații de stocare a energiei electrice, deși, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții cumulative, este permisă o derogare.

5. Alte modificări semnificative

5.1. Două noi concepte sunt introduse în Legea energiei prin OUG 143, și anume categoriile de „clienți activi” și „comunitate de energie a cetățenilor”, cu scopul de a determina consumatorii, atât în mod independent, cât și în asociere, să își asume un rol mai activ pe piețele de energie și să valorifice mecanismele de piață pe care le au la dispoziție pentru a obține o eficiență energetică superioară și costuri reduse.

5.2. În conformitate cu Legea Energiei actualizată, un client activ reprezintă clientul final sau un grup de clienţi finali ce acţionează împreună, care consumă sau stochează energia electrică produsă în spaţiile pe care le deţine situate în zone limitate sau care vinde propria energie electrică produsă sau care participă la programe de flexibilitate sau de eficienţă energetică, identificate ca atare prin legislaţia aplicabilă, cu condiţia ca activităţile respective să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională.

5.3. Pe de altă parte, comunitatea de energie a cetățenilor este definită ca fiind o persoană juridică, întrunind în mod cumulativ următoarele condiții:

– se bazează pe participarea voluntară și deschisă și este controlată efectiv de membri sau acționari persoane fizice, autorități locale, inclusiv municipalități sau întreprinderi mici;

– are ca principal obiectiv oferirea unor avantaje cu privire la mediu, economice sau sociale pentru membrii sau acţionarii săi sau pentru zonele locale în care funcţionează mai degrabă, decât acela de a genera profituri financiare;

– poate fi implicată în producere, inclusiv producerea din surse regenerabile, distribuție, furnizare, consum, agregare, stocare de energie, servicii de eficiență energetică sau servicii de încărcare pentru vehicule electrice sau poate furniza alte servicii energetice membrilor sau acționarilor săi.

5.4. Producătorii și furnizorii de energie electrică își pot alimenta propriile sedii, filialele, sucursale, precum și toți clienții, prin linii directe, fără a fi supuși unor proceduri administrative sau costuri disproporționate. Anterior modificărilor aduse de OUG 143, alimentarea prin linii directe era condiționată de absența unei oferte rezonabile din punct de vedere tehnic și economic pentru accesul la rețeaua electrică de interes public.

Paula Corban-Pelin, Counsel DLA Piper Dinu
Teodor Săbău, Junior Associate DLA Piper Dinu

 
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
VIDEO
Codul muncii

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.