Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Drepturile salariale ale judecătorilor vor fi calculate la VRS de 605,225 lei. UPDATE: Ministerul Justiției nu a majorat și nu poate majora prin ordin ministerial salariile și pensiile
11.01.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Dreptul muncii, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Luni, 10 ianuarie 2022, Ministerul Justiției a dat publicității următorul comunicat: „Ministerul Justiției nu a majorat și nu poate majora prin ordin ministerial salariile și pensiile. Salariile și pensiile în plată sunt stabilite prin legi adoptate succesiv în ultimii 10 ani.

Din păcate, aceste legi sunt necorelate și au dat naștere la numeroase litigii între salariați din multe familii ocupaționale și Guvern, inclusiv în domeniul Justiției.

Consecința acestor necorelări a fost apariția a sute de decizii definitive pronunțate instanțe, inclusiv ICCJ, care au impus cu obligativitatea interpretării definitive aplicarea unui coeficient salarial în întreaga familie ocupațională Justiție. Inclusiv CCR a fost sesizată și s-a pronunțat în acest sens.

Ministerul Justiției nu poate ignora aplicarea unei hotărâri judecătorești definitive care i se adresează obligatoriu.

Neaplicarea cu bună știință a unei astfel de hotărâri ar fi pedepsită de lege.

Aceste hotărâri definitive, făcând aplicarea legilor în vigoare, au impus emiterea ordinului ministerial care nu face altceva decât să prescrie ordonatorilor secundari și terțiari aplicarea legilor așa cum au fost ele interpretate prin hotărâri definitive, inclusiv ale ICCJ și ale CCR. La rândul lor, instanțele, nu au majorat salariile prin decizii, ci au făcut o corectă aplicare a reglementărilor în ansamblu. De aceea, dacă există o problemă, ea rezidă în necorelările legislative.

Ministerul Justiției a procedat la emiterea acestui ordin pe baza prevederilor legii bugetului de stat, prin care i s-au alocat fonduri în acest sens. În acest fel, Ministerul Justiției a evitat plata unor sume majorate de dobânzi, penalități, cheltuieli judiciare și de executare silită. (Fondurile alocate au fost de aprox. 80 milioane. În 2021, când nu s-a procedat în acest fel, fondurile cheltuite au fost sensibil mai mari, din cauza acestor cheltuieli colaterale, de sute de milioane.)

Soluția pentru rezolvarea problemei este o lege a salarizării în sistemul judiciar, a puterii judecătorești.

OUG 20/2016 a introdus în sistemul ocupațional justiție un nou VRS, de 605 lei, dar limitat numai la o clasă din familia ocupațională, respectiv la serviciile de probațiune.

Această prevedere a condus la declanșarea unor valuri de procese, motivate de faptul că drepturile salariale ale altor clase din aceeași familie ocupațională, Justiție, sunt greșit calculate.

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016 s-a admis excepția de neconstituționalitate a art. 31 alin. (11) din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, și s-a reținut că „nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare care trebuie să includă și drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile/definitive urmează să se stabilească prin raportare la aceeași funcție, grad, gradație, vechime în muncă și în specialitate, aceleași condiții de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaționale, indiferent de instituția sau autoritatea publică”. Pe scurt, CCR a stabilit implicit că VRS 605 trebuie extins la toată familia ocupațională Justiție.

De asemenea prin Decizia nr. 55/2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei s-a stabilit că VRS 605 vizează pe toți ordonatorii principali de credite din sistemul judiciar. Decizia a dezlegat cauza privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă în Dosarul nr. 757/90/2020 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în considerarea căreia, „analiza jurisprudenţei naţionale relevă, (…) că deja au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive, care au recunoscut dreptul magistraţilor la o indemnizaţie calculată pe baza valorii de referinţă sectorială de 605,225 lei, incidentă în cadrul familiei ocupaţionale „Justiţie” şi care îi vizează pe toţi ordonatorii principali de credite din acest sistem.”

***

Joi, 30 decembrie 2021, Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției, a semnat ordinul nr. 6245/c privind stabilirea unor drepturi salariale.

Redăm mai jos textul integral:

ORDIN privind stabilirea unor drepturi salariale

În conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 74 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (5) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Luând în considerare dispoziţiile alin. (6) al art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: „în situaţia în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022”;

Ținând seama de faptul că, în situaţia în care prin stabilirea indemnizaţiilor de încadrare cu luarea în considerare a unei valori de referinţă sectorială de 605,225 lei acestea ating nivelul maxim prevăzut în Anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai utilizează algoritmul de calcul bazat pe valoarea de referinţă sectorială şi coeficienții de multiplicare prevăzuţi de legislația anterioară de salarizare;

Având în vedere art. 6 alin. 1 lit. b si c din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, „sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: (…) „b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă și în funcţie; c) principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală”;

Luând în considerare jurisprudența instanţelor de litigii de muncă, precum şi a instanţelor de contencios administrativ, inclusiv a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Decizia civilă nr. 3021/20.05.2021, în sensul acordării valorii de referinţă sectorială 605,225;

Observând deciziile administrative luate la nivelul altor ordonatori principali de credite din sistemul justiției, respectiv, Ordinele nr. 221/2020, nr. 224/2020 şi nr. 229/2020 ale Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiție, Dispoziția Secretarului general al Consiliului Suprem al Magistraturii 102/2.04.2021, precum şi Ordinul nr. 143/28.12.2020 al Inspectorului şef al Inspecţiei judiciare, prin care a fost acordată valoarea de referinţă sectorială 605,225; Văzând Decizia Curții Constituţionale nr. 794/2016 prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (11) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 21 decembrie 2016, decizie în care se reţine că „nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare care trebuie să includă și drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive sau irevocabilel definitive urmează să se stabilească prin raportare la aceeași funcție, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituția sau autoritatea publică”;

Având in vedere Decizia nr. 55/2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiție privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Piteşti – Secția I civilă în Dosarul nr. 757/90/2020 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în considerarea căreia, „analiza jurisprudenței naționale relevă, (…) că deja au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive, care au recunoscut dreptul magistraţilor la o indemnizaţie calculată pe baza valorii de referinţă sectorială de 605,225 lei, incidentă în cadrul familiei ocupaţionale „Justiţie” şi care îi vizează pe toți ordonatorii principali de credite din acest sistem”;

Luând in considerare prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1238/28.12.2021;

În temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Ministrul justiţiei emite următorul ORDIN:

Art. 1 – Începând cu data prezentului ordin, drepturile salariale ale judecătorilor din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate şi al curţilor de apel, precum şi ale asistenților judiciari se stabilesc având în vedere valoarea de referinţă sectorială de 605,225 lei, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) şi ale art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – Emiterea ordinelor ministrului justiției de stabilire a drepturilor salariale individuale conform prevederilor art. 1 se va realiza până cel târziu la data de 4 februarie 2022, acestea urmând a intra în plată în luna februarie pentru drepturile aferente lunii ianuarie 2022.

Art. 3 – Plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei cuprinse între data emiterii prezentului ordin si 1 ianuarie 2022, se va realiza ulterior, după asigurarea fondurilor necesare în bugetul Ministerului Justiţiei.

Art. 4 – Pentru perioada anterioară datei emiterii prezentului ordin, drepturile salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea valorii de referinţă sectorială de 605,225 lei se vor achita eşalonat, potrivit dispoziţiilor legale incidente.

Art. 5 – Direcţia resurse umane şi Direcţia economică, din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi curţile de apel şi tribunalele vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti