Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti

Provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital
13.01.2022 | Elena ALBU

Secţiuni: Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust
Elena Albu

Elena Albu

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C15/18 din 12 ianuarie 2022, a fost publicată Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 conținând recomandări adresate Comisiei privind provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital (2020/2073(INL)).

Parlamentul European,

Introducere și observații generale

1. solicită Comisiei ca, după efectuarea evaluării de impact necesare, să prezinte, fără întârzieri nejustificate, în temeiul articolului 114 din TFUE, o propunere de acte legislative, pe baza recomandărilor din anexă;
2. consideră că sportul contribuie în mod semnificativ la incluziunea socială, la educație și formare, la crearea de locuri de muncă, la capacitatea de inserție profesională și la sănătatea publică în Uniune; consideră, de asemenea, că veniturile provenite din organizarea de evenimente sportive ar trebui să contribuie într-o măsură mai mare la finanțarea activităților sportive benefice pentru societate, reflectând astfel importanța socială a sportului; constată că, în multe țări europene, fondurile alocate sportului de masă depind în mod direct de veniturile obținute din drepturile de difuzare a evenimentelor sportive; subliniază, prin urmare, că este necesară o solidaritate financiară consolidată în ecosistemul sportiv și observă că o parte din aceste venituri ar trebui să fie direcționată către dezvoltarea sporturilor de masă, a sporturilor pentru persoanele cu dizabilități și a sporturilor care au o acoperire mediatică mai redusă;
3. reamintește declarația Comisiei inclusă în anexa la Rezoluția Parlamentului European referitoare la dreptul de autor pe piața unică digitală, adoptată în martie 2019, conform căreia „Comisia va evalua provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital, în special aspectele legate de transmisiile online ilegale ale emisiunilor sportive”;

Evenimentele sportive și drepturile de proprietate intelectuală

4. constată că evenimentele sportive ca atare nu pot face obiectul protecției drepturilor de autor; reamintește că dreptul Uniunii, spre deosebire de legislația din unele state membre, nu prevede niciun drept specific pentru organizatorii de evenimente sportive; reamintește că unele state membre acordă posibilitatea protecției prin așa-numitul „house right” (dreptul de a exclude de la evenimente reprezentanții mass-media neautorizați), pe baza relației contractuale, iar dreptul Uniunii acordă un „drept conex” producătorilor primelor fixări de filme, în ceea ce privește originalul și copiile filmelor lor; recunoaște că protecția juridică, inclusiv prin drepturile de proprietate intelectuală, este importantă pentru organizatorii de evenimente sportive, în special în ceea ce privește acordarea de licențe pentru drepturile de difuzare a evenimentelor sportive pe care le organizează, întrucât exploatarea acestor drepturi reprezintă o sursă relevantă de venit, urmată de sponsorizare, publicitate și comercializare;
5. subliniază că încălcarea drepturilor de difuzare în sport amenință finanțarea sportului pe termen lung;

Piratarea online a transmisiunilor de evenimente sportive în direct

6. consideră că principala provocare cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive și care necesită un răspuns legislativ la nivelul Uniunii o reprezintă combaterea piratării online a evenimentelor sportive care sunt difuzate în direct și a căror valoare economică constă în faptul că sunt difuzate în direct;
7. observă că streaming-ul ilegal al evenimentelor sportive este un fenomen din ce în ce mai răspândit care este dăunător ecosistemului sportiv și utilizatorilor finali, care ar putea fi expuși la diferite forme de prejudicii, cum ar fi furtul de identitate, programele malware (care provin, de exemplu, din aplicații gratuite, sau furtul de date de autentificare pentru cărțile de credit și de alte date cu caracter personal) sau alte forme de daune sau prejudicii în mediul online;
8. constată că organizatorii de evenimente sportive investesc resurse financiare, tehnice și umane semnificative pentru a combate pirateria online și colaborează cu furnizorii de servicii;
9. consideră totodată că organizatorii de evenimente sportive ar trebui să contribuie la un model sportiv european care să faciliteze dezvoltarea sportului și să fie în conformitate cu obiectivele sociale și educaționale;
10. subliniază că furnizarea legală de conținut sportiv ar trebui să fie mai bine promovată în Uniune și invită Comisia să ia măsuri pentru ca consumatorilor să le fie mai ușor să găsească mijloace legale de a accesa conținut sportiv online; invită Comisia să actualizeze periodic lista acestor mijloace de acces pe Agorateka.eu și să se asigure că platforma este dezvoltată în continuare; subliniază că responsabilitatea pentru difuzarea ilegală de evenimente sportive le revine furnizorilor de streaming și de platforme, și nu fanilor sau consumatorilor, care adesea vin accidental în contact cu conținut online ilegal și ar trebui informați mai bine despre opțiunile legale disponibile;

Necesitatea asigurării respectării efective a drepturilor

11. subliniază că, având în vedere natura specifică a transmisiilor de evenimente sportive în direct și faptul că valoarea lor este limitată în principal la durata evenimentului sportiv în cauză, procedurile de asigurare a respectării drepturilor trebuie să fie cât mai rapide; consideră, cu toate acestea, că actualul cadru juridic pentru pronunțarea unui ordin și pentru mecanismele de notificare și de retragere nu garantează mereu în mod suficient asigurarea respectării efective a drepturilor în timp util pentru a combate difuzarea ilegală a evenimentelor sportive în direct; consideră, prin urmare, că ar trebui adoptate cât mai curând posibil măsuri concrete specifice transmisiilor în direct ale evenimentelor sportive, pentru a adapta cadrul juridic actual la aceste provocări specifice și a-l face adecvat;
12. solicită ca eliminarea transmisiilor ilegale de evenimente sportive în direct de către intermediari online sau blocarea accesului la acestea să se facă imediat sau cât mai rapide posibil, în orice caz nu mai târziu de 30 de minute de la primirea notificării de la titularii de drepturi sau de la un notificator de încredere certificat cu privire la existența unei astfel de transmisii ilegale; subliniază că, în contextul rezoluției actuale, termenul „imediat” trebuie înțeles ca fiind prompt sau cât mai rapid posibil și, în orice caz, nu mai târziu de 30 minute de la primirea notificării de la titularii de drepturi sau de la un notificator de încredere certificat;
13. consideră că retragerea în timp real ar trebui să fie obiectivul urmărit în cazul transmisiunilor ilegale de evenimente sportive în direct, cu condiția să nu existe nicio îndoială cu privire la proprietatea asupra dreptului în cauză și la faptul că transmiterea evenimentului sportiv în cauză nu a fost autorizată; subliniază, cu toate acestea, că orice astfel de măsuri trebuie să respecte principiul juridic general de a nu impune o obligație generală de monitorizare;

Asigurarea respectării drepturilor la nivel transfrontalier

14. subliniază că nu există o aplicare uniformă la nivel național a cadrului general prevăzut de dreptul Uniunii și că procedura civilă și mecanismele de notificare și de retragere diferă de la un stat membru la altul; este de părere că instrumentele de asigurare a respectării drepturilor în context transfrontalier nu sunt eficiente; solicită o mai mare armonizare a procedurilor și căilor de atac disponibile în Uniune pentru a ține seama, în contextul pachetului legislativ privind serviciile digitale și al altor eventuale propuneri legislative, de natura specifică a transmisiilor de evenimente sportive în direct;
15. subliniază că agențiile și autoritățile naționale de aplicare a legii se confruntă cu provocări precum lipsa de resurse și de personal calificat; subliniază importanța unei colaborări strânse și a schimbului de bune practici între autoritățile competente de la nivel european, autoritățile naționale și actorii relevanți, cu scopul de a îmbunătăți infrastructura juridică generală în întreaga Uniune;

Proceduri de notificare și acțiune

16. reamintește că Directiva privind comerțul electronic prevede că anumiți furnizori de servicii online trebuie să acționeze rapid pentru a elimina sau a dezactiva accesul la informațiile ilegale pe care le stochează, în momentul în care iau cunoștință sau își dau seama de existența acestora, prin notificările care le sunt transmise; susține că procedura de notificare și acțiune ar trebui să constituie baza pentru măsurile de combatere a conținutului ilegal în Uniune; consideră totuși că actuala procedură de notificare și de retragere nu permite aplicarea rapidă într-un mod care să ofere măsuri corective efective, având în vedere caracteristica specifică a evenimentelor sportive difuzate „în direct”; subliniază că orice dispoziție care urmează să fie adoptată, care reglementează un anumit subiect, trebuie să fie în conformitate cu cadrul general stabilit de dreptul relevant al Uniunii;
17. reamintește rezoluția Parlamentului referitoare la un act legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online (10), în care se solicită Comisiei să se asigure că platformele de găzduire a conținutului acționează rapid pentru a bloca accesul la conținut sau pentru a-l elimina; este de părere că ar trebui introdus un mecanism care să implice notificatori de încredere certificați, care să facă posibilă eliminarea imediată a unei transmisii ilegale în direct a unui eveniment sportiv notificată de un notificator de încredere certificat sau dezactivarea accesului la aceasta, fără a aduce atingere implementării unui mecanism de reclamații și despăgubiri;
18. subliniază că conținutul sportiv este adesea prelucrat din punct de vedere tehnic, astfel că nu există îndoieli cu privire la cine are dreptul de a-l difuza online, și că organizatorii de evenimente sportive – în calitate de titulari de drepturi – își cunosc toți titularii de licențe oficiale, ceea ce permite detectarea fără echivoc a serviciilor de streaming ilegale;
19. insistă asupra faptului că furnizorii de servere și de platforme de streaming ar trebui să introducă instrumente și măsuri specifice de retragere pentru a elimina transmisiile ilegale de evenimente sportive în direct disponibile prin serviciile lor sau pentru a dezactiva accesul la ele;

Ordine de blocare

20. constată că procedurile de obținere a unor ordine sunt relativ lungi și intră în vigoare de obicei după terminarea transmisiei; subliniază existența unor practici dezvoltate la nivel național, cum ar fi ordinele de blocare a transmisiilor în direct și ordinele dinamice, care s-au dovedit a fi mijloace mai eficiente de combatere a piratării transmisiunilor de evenimente sportive; cere Comisiei să evalueze impactul și caracterul adecvat al introducerii unor proceduri de emitere a unor ordine menite să permită blocarea în timp real a accesului la conținutul sportiv online în direct difuzat ilegal sau eliminarea sa, pe baza modelului ordinelor de blocare a transmisiilor în direct și al ordinelor dinamice;
21. insistă ca procedurile de emitere a unor ordine de eliminare sau blocare a accesului la difuzări ilegale de evenimente sportive online, indiferent de modul de implementare a acestora, trebuie să garanteze că măsurile vizează strict conținutul ilegal și nu duc la blocarea arbitrară și excesivă a conținutului legal; atrage atenția asupra jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia caracterul ilegal al conținutului specific nu justifică blocarea colaterală a conținutului legal găzduit de același site sau server;

Garanții

22. recunoaște că blocarea în timp real ar putea afecta drepturile fundamentale în cazul în care, în mod excepțional, conținutul legal devine inaccesibil; subliniază deci că este necesar să existe garanții care să asigure atingerea de către cadrul juridic a unui echilibru adecvat între necesitatea eficienței măsurilor de asigurare a respectării drepturilor și necesitatea de a proteja drepturile terților; consideră, în acest sens, că măsurile de aplicare pentru protecția conținutului transmis în direct ar trebui să fie eficace și proporționale, în special pentru întreprinderile mici, IMM-uri și start-up-uri, și ar trebui să includă accesul la căi de atac judiciare eficace, informații adecvate cu privire la presupusa încălcare pentru furnizorii de servicii și utilizatorii de internet afectați, precum și garanții adecvate în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale și a datelor cu caracter personal;

Dreptul conex și dreptul sui generis pentru organizatorii de evenimente sportive

23. constată că dreptul Uniunii nu prevede un drept conex la dreptul de autor pentru organizatorii de evenimente sportive, dar că unele state membre au introdus în legislația lor drepturi specifice pentru organizatorii de evenimente sportive, inclusiv un nou „drept conex” la dreptul de autor;
24. consideră că introducerea în dreptul Uniunii a unui nou drept pentru organizatorii de evenimente sportive nu va oferi o soluție la provocarea cu care se confruntă aceștia, și anume ineficacitatea și lentoarea măsurilor care vizează respectarea drepturilor lor existente;

Alte măsuri

25. solicită consolidarea cooperării între autoritățile statelor membre, titularii de drepturi și intermediari; invită, în plus, Comisia să sprijine, în cadrul competențelor sale, statele membre în eforturile lor de a îmbunătăți infrastructura și măsurile existente;

Aspecte finale

26. consideră că propunerea solicitată nu are implicații financiare;
27. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție, precum și recomandările din anexă.

Consilier juridic Elena Albu

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti