Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

RIL admis. Personalul didactic beneficiază de gradaţia de merit sau de majorarea de dirigenţie începând cu data la care salariul de bază devine egal sau mai mare decât cel stabilit potrivit legii pentru anul 2022


27.01.2022 | Andrei PAP
Secţiuni: Dreptul muncii, Jurisprudența ÎCCJ, Monitorul Oficial al României, Recurs în interesul legii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 ianuarie 2022, a fost publicată Decizia nr. 24/2021 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti ce formează obiectul Dosarului nr. 2.453/1/2021

1. Obiectul recursului în interesul legii

Prin Hotărârea nr. 161 din 29 iunie 2021, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul prevederilor art. 514 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării pe calea recursului în interesul legii asupra următoarei probleme de drept: Modul de calcul al gradaţiei de merit şi al majorării pentru dirigenţie, acordate personalului didactic al cărui salariu de bază nu a atins nivelul prevăzut pentru anul 2022, creşteri/majorări reglementate de art. 5 alin. (1) şi art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Practica instanţelor de judecată

Autorul sesizării a menţionat că instanţele judecătoreşti nu au un punct de vedere unitar în privinţa modului de calcul al gradaţiei de merit şi al majorării pentru dirigenţie, acordate personalului didactic al cărui salariu de bază nu a atins nivelul prevăzut pentru anul 2022, creşteri/majorări reglementate de dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017.

A) În prima orientare jurisprudenţială s-a apreciat că majorările salariului de bază, respectiv sporurile prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 nu vor fi acordate decât în momentul în care salariile de bază vor fi stabilite conform anexelor, adică în momentul în care se vor aplica salariile de bază stabilite pentru anul 2022. Anterior acestui moment, majorările/creşterile (nu şi sporurile) vor fi acordate în temeiul dispoziţiilor art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, prin aplicarea acestora la salariul de bază din anul 2022, din care se scade salariul de bază aferent lunii decembrie 2018. Prin urmare, salariul de bază în plată se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 (la care se aplică şi creşterea de 25% pentru gradaţia de merit şi majorarea de 10% pentru dirigenţie) şi cel din luna decembrie 2018. Creşterile/Majorările nu se aplică la salariul de bază în plată în luna decembrie 2018, ci sunt cuprinse în diferenţele de drepturi salariale rezultate din aplicarea prevederilor art. 38 din Legeacadru nr. 153/2017.

În argumentarea acestei orientări jurisprudenţiale s-a reţinut că de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 a avut loc modificarea naturii juridice a elementelor salariale aflate în discuţie (creşterea pentru gradaţia de merit şi majorarea pentru dirigenţie). În concret, în temeiul legislaţiei anterioare, acestea reprezentau un spor, respectiv o indemnizaţie. Or, conform Legii-cadru nr. 153/2017, ele sunt reglementate drept majorări şi creşteri ale salariului de bază. Diferenţa de natură juridică a fost evidenţiată în Decizia nr. 7 din 8 februarie 2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Această modificare a naturii juridice devine aplicabilă numai în momentul în care drepturile salariale se stabilesc conform anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017, adică în anul 2022 sau, după data de 1 ianuarie 2018, când salariul de bază atinge nivelul celui din anul 2022, conform prevederilor art. 38 alin. (6) din aceeaşi lege.

Anterior aplicării salariului de bază stabilit pentru anul 2022, salariaţilor li se aplică sistemul de salarizare reglementat de legislaţia anterioară, majorat cu procentele aferente fiecărui an, conform art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Din definiţiile salariului de bază şi salariului lunar ce se regăsesc în cuprinsul art. 7 lit. a) şi e) din Legea-cadru nr. 153/2017 rezultă că majorările salariului de bază se aplică sumelor menţionate în anexele nr. I-IX la aceeaşi lege. Cum salariul de bază nu se stabileşte, începând cu 1 ianuarie 2019, conform anexelor decât pentru cei care au ajuns la nivelul din 2022, majorarea prevăzută de art. 5 şi art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B a Legii-cadru nr. 153/2017 nu se poate stabili raportat la salariul de bază în plată. Aceasta deoarece s-ar nesocoti definiţiile salariului de bază şi salariului lunar din aceeaşi lege, aplicându-se unui salariu de bază din legislaţia anterioară majorările din actuala legislaţie de salarizare.

De altfel, modalitatea de aplicare etapizată a legii, în sensul că celor care nu au ajuns la nivelul salariului de bază din anul 2022 li se aplică sistemul de salarizare reglementat de legislaţia anterioară, majorat cu procentele aferente fiecărui an, conform art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, rezultă în mod expres din considerentele Deciziei nr. 27 din 26 octombrie 2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii.

În sensul acestei orientări jurisprudenţiale au fost anexate sesizării zece hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate de curţile de apel Bucureşti şi Galaţi.

B) În cea de-a doua orientare jurisprudenţială s-a apreciat că, având în vedere natura juridică a majorărilor/creşterilor salariului de bază, începând cu datele de 1 ianuarie 2017, respectiv 1 ianuarie 2018, aceste majorări salariale trebuie să se raporteze la salariul de bază aflat în plată, obţinut prin aplicarea art. 38 alin. (3) lit. a) şi d) şi art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017, iar nu la salariul de bază aferent lunii decembrie 2016, aşa cum se acordă în prezent aceste categorii de drepturi personalului didactic.

În motivarea acestei orientări jurisprudenţiale s-a avut în vedere faptul că majorările salariale cuvenite pentru gradaţia de merit şi pentru dirigenţie au urmat regimul diferit al sporurilor şi au fost calculate prin raportare la salariul de bază în plată în luna decembrie 2016, ele nefiind operate ca majorări ale salariului de bază, astfel cum prevede Legea-cadru nr. 153/2017. Or, drepturile salariale prevăzute de art. 5 şi art. 8 din cadrul literei B a capitolului I din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 sunt expres definite de lege ca majorări, respectiv creşteri ale salariului de bază, iar nu ca sporuri.

În sensul acestei orientări jurisprudenţiale au fost anexate sesizării nouă hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate de Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Hunedoara şi Tribunalul Caraş-Severin.

C) În cea de-a treia orientare jurisprudenţială s-a reţinut că, având în vedere natura juridică a majorărilor/creşterilor salariului de bază, începând cu data de 1 ianuarie 2019, aceste majorări salariale trebuie să se raporteze la salariul de bază aflat în plată, obţinut prin aplicarea art. 38 alin. (3) lit. a) şi d) şi art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017, iar nu la salariul de bază aferent lunii decembrie 2016.

În fundamentarea acestei orientări s-a argumentat în sensul că, pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2017 şi 31 decembrie 2017, toate elementele salariului brut s-au menţinut în plată, fără să opereze nicio modificare a acestora, astfel încât dezlegările date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 7 din 8 februarie 2021 nu influenţează modalitatea concretă de stabilire a salariului brut lunar.

Pentru anul 2018, majorările salariale se aplică distinct pentru salariul de bază şi celelalte elemente ale salariului lunar, în raport cu modalitatea de stabilire şi reglementare a acestora potrivit legilor de salarizare anterioare Legii-cadru nr. 153/2017, astfel încât gradaţia de merit şi indemnizaţia de dirigenţie se determină în raport cu salariul de bază prevăzut pentru luna decembrie 2016. Acestor categorii de venituri li se modifică natura, respectiv devin elemente ale salariului de bază numai atunci când, conform aplicării tranzitorii a Legii-cadru nr. 153/2017, se aplică salariul de bază prevăzut pentru anul 2022, chiar şi cu fracţiunile de 1/4 începând cu anul 2019, conform art. 38 alin. (41) din aceeaşi lege.

Pentru perioada cuprinsă între anii 2019 şi 2022, creşterile/majorările salariului de bază pentru personalul didactic prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 se aplică salariului de bază în plată începând cu anul 2019, faţă de dezlegările date prin Decizia nr. 7 din 8 februarie 2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

La adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 s-a urmărit devansarea nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022 în Legea-cadru nr. 153/2017 în privinţa salariaţilor din învăţământul preuniversitar.

Salariul de bază despre care se face menţiune în art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017, începând cu data de 1 ianuarie 2019, include şi majorările de la art. 5 şi art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din acelaşi act normativ, pentru că acesta este modul de alcătuire a salariului de bază, conform Legii-cadru nr. 153/2017, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

În această perioadă de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, spre deosebire de perioadele anterioare, salariile de bază din grilele/anexele acestei legi devin elemente de determinare a salariului de bază.

În sensul acestei orientări jurisprudenţiale au fost anexate sesizării unsprezece hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate de curţile de apel Bucureşti, Braşov, Cluj şi Tribunalul Maramureş.

3. Opinia procurorului general al PÎCCJ

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a apreciat că prima orientare jurisprudenţială este în litera şi spiritul legii.

4. Soluţia ÎCCJ

Înalta Curte a considerat că se impune admiterea recursului în interesul legii, pronunţând următoarea soluţie:

„Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic beneficiază de gradaţia de merit sau de majorarea de dirigenţie începând cu data la care salariul de bază este stabilit conform anexelor acestei legi, respectiv data de la care salariul de bază devine egal sau mai mare decât cel stabilit potrivit legii pentru anul 2022.

Până la acel moment, începând cu data de 1 ianuarie 2019, aceste drepturi vor fi luate în considerare în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. (41) din Legea-cadru nr. 153/2017, prin aplicarea acestora la salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022, din care se scade salariul de bază aferent lunii decembrie 2018 pentru determinarea tranşelor de majorare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 noiembrie 2021.”

Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti