Secţiuni » Comunicare profesională
Comunicare profesionalăComunicate profesioniştiEvenimente programateEvenimente recenteOportunităti de carieră

Actele normative aprobate în ședința Guvernului României / 31 ianuarie 2022
31.01.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, Lege 9, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 31 ianuarie 2022, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANȚE
1. ORDONANȚĂ privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire Ia neplata tarifelor rutiere
Prin Ordonanța aprobată de Guvern se stabilesc cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării interoperabilității sistemelor de tarifare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României, cu sistemele de tarifare rutieră electronică similare din Uniunea Europeană.
De asemenea, se stabilesc cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării schimbului transfrontalier de informații privind vehiculele înmatriculate și deținătorii acestora, în cazul în care a fost constatată o neplată a tarifelor rutiere, de orice fel, în statele membre ale Uniunii Europene. Sunt stabilite și tehnologiile care sunt utilizate de sistemele de tarifare rutieră care pot fi date în exploatare în România și care necesită, în scopul colectării tarifelor rutiere, instalarea sau utilizarea unui echipament de bord.
Prin actul normativ se transpun în legislația națională mai multe norme europene privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere.

2. ORDONANȚĂ privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, de modificare a Legii nr.162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
Actul normativ aprobat de Guvern creează cadrul legal pentru protejarea mediului marin, în mod special a ecosistemului marin Marea Neagră, împotriva efectelor deversărilor ilegale de deșeuri provenite de la navele care folosesc porturile românești. Noile norme contribuie la îmbunătățirea procesului de predare/primire controlată în instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave, corelată cu revizuirea formalităților de raportare pentru monitorizarea navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturi.

3. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere
Prin actul normativ aprobat se asigură cadrul legal de implementare pentru noile reglementări ale Uniunii Europene cuprinse în pachetul Mobilitate I, care se aplică începând cu februarie 2022.
Prin adoptarea astăzi a ordonanței se asigură cadrul de aplicare a modificărilor legislative introduse prin Regulamentul UE nr. 1055/2020 și se transpune Directiva UE 2020/1057.
Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier, parte din pachetul legislativ Mobilitate I, se aplică începând cu 21 februarie 2021.
Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, de asemenea parte din pachetul legislativ Mobilitate I, se va aplica începând cu 2 februarie 2022.
În prezent, reglementările naționale pe domeniile reglementate de cele două acte legislative din pachetul Mobilitate I sunt cuprinse în O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și în O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

4. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007
Ordonanța aprobată de Guvern stabilește că principiile care stau la baza organizării serviciilor publice de transport pe căile navigabile interioare, inclusiv modalitatea de stabilire a compensației acordate prestatorului serviciului public și obligațiile prestatorului serviciului public pentru a beneficia de compensație, vor fi conforme prevederilor Regulamentului nr. 1.370/2007.
Astfel că, pentru serviciile publice de transport persoane pe căile navigabile interioare, au calitatea de autoritate competentă unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția serviciului public de transport naval de persoane între localitățile din Delta Dunării, unde Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are calitatea de autoritate competentă.
Totodată, prin ordonanța adoptată astăzi obligațiile de serviciu public se stabilesc prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru serviciul public de transport naval de persoane între localitățile din Delta Dunării sau prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ teritoriale pentru serviciul public de transport persoane pe căile navigabile interioare (ex. hotărâre a Consiliului Local Timișoara pentru transportul public de persoane pe Canalul Bega sau hotărâre a Consiliul Local Tulcea pentru transportul public de persoane în interiorul localității de pe un mal pe celălalt al Dunării).
Categoriile de persoane care beneficiază de compensarea transportului naval, rutele, orarul și frecvența curselor aferente se stabilesc prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale, dacă aceasta are calitatea de autoritate competentă.
În calitatea sa de autoritate competentă, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii stabilește categoriile de persoane care beneficiază de compensarea transportului naval, rutele, orarul și frecvența curselor aferente cu avizul Consiliului Județean Tulcea.

5. ORDONANȚĂ privind utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică pentru evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc şi care se suprapun parţial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar
Costurile de reevaluare de mediu asupra amenajamentelor silvice care au parcurs deja o evaluare de mediu vor fi suportate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică. Măsura a fost aprobată astăzi de Executiv, printr-o ordonanță.
O nouă reevaluare de mediu asupra acestor amenajamente silvice care au parcurs deja o evaluare de mediu determină o creștere semnificativă a costurilor, acestea nemaiputând să fie suportate de către proprietarii /administratorii de fond forestier.
De asemenea, metodologia de decontare a costurilor de evaluare de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc și care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

6. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I.” – S.A.
Actul normativ completează obiectul de activitate al Companiei Naționale de Investiții –„C.N.I.” – S.A,  prevăzut la art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001, cu competențe în implementarea anumitor obiective de investiții din cadrul PNRR. Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A, în calitate de entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, are rol de agenție de implementare a proiectelor, în numele beneficiarilor.
Prin Ordonanță se redefinesc unele noțiuni, respectiv complexurile sportive pe care se pot desfășura activități sportive și de recreere, precum și bazinele de înot ca fiind bazine pentru competiții naţionale şi internaţionale, precum şi bazine de înot didactic și agrement.
Pentru Subprogramul „Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare”  se propune lărgirea sferei de aplicare a excepției, instituite prin Ordonanța Guvernului nr.16/2021, care să permită realizarea obiectivelor de investiții solicitate de o unitate administrativ-teritorială și pe amplasamente drumuri proprietate publică a statului și/sau a altei unități administrativ-teritoriale decât beneficiarul, cu acordul prealabil și pe baza autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emisă de administratorul drumului respectiv.

7. ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri
Ordonanța aprobată asigură alinierea legislației naționale la reglementările europene (Regulamentul UE 2019/2052 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind statisticile de întreprindere).
Sunt două modificări aduse de actul normativ. Prima vizează corelarea terminologiei utilizate în România cu cea din legislația Uniunii Europene, expresia intracomunitară/intracomunitare înlocuindu-se cu intra-UE.
A doua se referă la periodicitatea raportarii Declarației recapitulative privind sistemul de schimb de informații cu privire la taxa pe valoarea adaugată, urmând a fi transmisă de la Ministerul Finanțelor către Institutul Național de Statistică, lunar și nu trimestrial ca până acum.
Prin aceasta se asigură un plus de celeritate în oferirea unor informații statistice deosebit de utile atât factorilor de decizie, cât și mediului antreprenorial.

8. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene
Ordonanța aprobată include măsuri în sprijinul mediului economic, definitivate ca urmare a dialogului Guvernului cu reprezentanții sectoarelor de activitate.
Astfel, pentru sectorul HORECA, care se confruntă cu lipsă de lichiditate, s-a stabilit   prelungirea măsurii privind scutirea de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici pentru o perioadă de 180 de zile, calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Concomitent, s-a prevăzut și mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, în sensul scăderii acestei perioade de 180 de zile din totalul de 365 zile ale anului fiscal.
Actul normativ mai prevede reglementări privind flexibilizarea condițiilor de accesare a eșalonării la plată. Se creează posibilitatea depunerii cererii de eșalonare și de către debitorii aflați în procedura insolvenței, condiția fiind ca până la data emiterii deciziei de eșalonare aceștia să iasă din procedura de insolvență. Totodată, se creează posibilitatea acordării eșalonării la plată și pentru sumele pentru care s-a stabilit răspunderea, potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Măsura este necesară pentru redresarea contribuabililor care se află în dificultate financiară, pentru care eșalonarea la plată reprezintă un real sprijin.
Un alt element de noutate îl reprezintă încetarea obligațiilor declarative pentru entitățile care au înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară sau pentru cele care au suspendată activitatea, pe perioada inactivității sau a suspendării activității. Măsura are ca scop reducerea poverii administrative a contribuabililor care, în prezent, își mențin obligațiile declarative sau pot obține un regim de declarare derogatoriu dacă solicită, în cazul care au înscrisă la registrul comerțului inactivitatea sau au suspendată activitatea (cum este cazul profesiilor libere).
O modificare a Codului fiscal are în vedere instituirea obligației notarilor publici de declarare a tranzacțiilor din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia situate sub plafonul neimpozabil de 450.000 lei.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind forma şi conţinutul instrumentarului Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021
Reglementările incluse în Hotărârea de Guvern asigură desfășurarea recensământului la standardele și nevoile de informație statistică la nivel național. Atât forma și conținutul chestionarului, cât și clasificările și nomenclatoarele ce vor fi utilizate în recensământ răspund în totalitate cerințelor și standardelor UE.
Chestionarul este conceput în format electronic, în două versiuni corespunzătoare celor două metode de colectare directă a datelor de la populație: autorecenzare online și interviu față-n față asistat de calculator. Ambele versiuni corespund în conținut chestionarului martor în forma tipărită așa cum este prezentat în Anexa 1 a prezentei Hotărâri a Guvernului. Cele trei Nomenclatoare aprobate prin prezenta Hotărâre a Guvernului – al etniilor și limbilor materne, al religiilor și al instituțiilor de învățământ din România – răspund integral necesităților naționale și angajamentelor internaționale asumate de România.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea specificaţiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021
Hotărârea aprobată contribuie la reducerea sarcinii de răspuns a populației, prin preluarea, în scopul prelucrării statistice, a datelor stocate deja în bazele de date administrative ale mai multor autorități și instituții publice, astfel:
• Ministerul Afacerilor Interne (Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date; Inspectoratul General pentru Imigrări; Direcția Generală de Pașapoarte; Inspectoratul General al Poliției Române)
• Ministerul Finanțelor (Agenția Națională de Administrare Fiscală)
• Ministerul Muncii și al Protecției Sociale (Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială; Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii si Adoptii; Inspecția Muncii)
• Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor; Autoritatea pentru Cetățenie)
• Ministerul Educației
• Ministerul Sănătății (Institutul Național de Sănătate Publică; Casa Națională de Asigurări de Sănătate)
• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)
• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară)
• Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunități.
Specificațiile tehnice aprobate garantează respectarea cerințelor de confidențialitate și elimină posibilitatea folosirii datelor transmise în alte scopuri decât cel statistic.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
Actul normativ reglementează o serie de aspecte privind plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, a recenzorilor, recenzorilor șefi și a coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună.
Totodată, este stabilită modalitatea de plată și tarifele diferențiate (7 lei pentru completarea unui chestionar pentru recenzarea persoanei și 3,5 lei pentru un chestionar pentru recenzarea locuinței). Plata recenzorilor care asigură autorecenzarea asistată se face conform situației rezultate din contorizarea automată a datelor comunicate de unitățile județene de implementare a recensământului, asigurându-se astfel o mai buna corelare a plății cu activitatea efectiv desfășurată.
Sumele alocate pentru anul 2021 în bugetul RPLR, rămase necheltuite ca urmare a modificării calendarului, se reportează pentru anul 2022. Sunt operate modificări privind Modelul Contractului Cadru de Servicii pentru RPLR 2021.
În sinteza, prin cele trei acte normative referitoare la RPLR 2021 se aduc clarificări și simplificări în activitatea de recenzare, de natură să asigure un plus de accesibilitate pentru populație și de cointeresare pentru personalul de recenzare, astfel încât Recensământul să se deruleze fără sincope și să se încheie cu rezultate relevante privind populația rezidentă a României. Este de remarcat faptul că, deși desfașurarea Recensământului a fost amânată cu un an, din 2021 în 2022, termenul de finalizare și de diseminare a rezultatelor preliminare a rămas cel inițial, respectiv 30 decembrie 2022.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti