Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Recomandarea (UE) 2022/107 a Consiliului privind o abordare coordonată pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță pe durata pandemiei de COVID-19 și de înlocuire a Recomandării (UE) 2020/1475
04.02.2022 | Elena ALBU

JURIDICE - In Law We Trust
Elena Albu

Elena Albu

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 18/110 din 27 ianuarie 2022, a fost publicată Recomandarea UE) 2022/107 a Consiliului din 25 ianuarie 2022 privind o abordare coordonată pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță pe durata pandemiei de COVID-19 și de înlocuire a Recomandării (UE) 2020/1475.

La 14 iunie 2021, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (5). Cadrul a fost instituit pentru a facilita exercitarea de către titularii de certificate digitale ale UE privind COVID a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. Se așteaptă ca regulamentul respectiv să contribuie, de asemenea, la facilitarea eliminării treptate, în mod coordonat, a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

Regulamentul (UE) 2021/953 a început să se aplice de la 1 iulie 2021. De la data respectivă, persoanele vaccinate, testate sau vindecate au avut dreptul de a obține un certificat digital al UE privind COVID în urma vaccinării, testării sau vindecării într-un stat membru. Pentru a utiliza în mod optim cadrul referitor la certificatul digital al UE privind COVID, Consiliul a adoptat, la 14 iunie 2021, Recomandarea (UE) 2021/961 de modificare a Recomandării (UE) 2020/1475.

Din iunie 2021, au avut loc două evoluții importante cu impact asupra liberei circulații în cadrul Uniunii. În primul rând, rata de vaccinare a crescut semnificativ, rata cumulativă a vaccinării complete în rândul populației totale a Uniunii depășind 68 % la 10 ianuarie 2022  față de mai puțin de 30 % la momentul adoptării celei mai recente modificări aduse Recomandării (UE) 2020/1475 și a Regulamentului (UE) 2021/953. Ca urmare a vaccinurilor împotriva COVID-19 disponibile în prezent, un procent semnificativ mai mare din populație este astfel mai bine protejat de a se îmbolnăvi grav și de a-și pierde viața din cauza COVID-19. În al doilea rând, introducerea certificatului digital al UE privind COVID a progresat într-un ritm rapid.

Până în ianuarie 2022, statele membre ale UE au eliberat peste 1 miliard de certificate digitale ale UE privind COVID. Certificatul digital al UE privind COVID este astfel un instrument disponibil, fiabil și acceptat pe scară largă pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19. Cadrul referitor la certificatele digitale ale UE privind COVID nu este utilizat doar de statele membre ale UE, ci și de cele trei țări din Spațiul Economic European care nu sunt membre ale UE și de Elveția, precum și de alte 29 de țări terțe și teritorii, preconizându-se că și alte țări terțe vor adera în viitor. În același timp, situația epidemiologică din Uniune rămâne problematică, justificând menținerea măsurilor menite să protejeze sănătatea publică.

Având în vedere că certificatele digitale ale UE privind COVID pot fi eliberate, verificate și acceptate în condiții de siguranță, călătorii care dețin un certificat digital al UE privind COVID valabil nu ar trebui să facă obiectul unor restricții suplimentare ale liberei circulații, cum ar fi teste suplimentare pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2. În special, persoanele care călătoresc în interiorul Uniunii nu ar trebui în principiu să fie obligate să stea în carantină, dat fiind că aceasta constituie o restricție semnificativă a liberei circulații. Această abordare este susținută de recomandările emise de OMS, potrivit cărora călătorii vaccinați complet, precum și călătorii care s-au vindecat de COVID-19 în cele șase luni anterioare călătoriei nu ar trebui să facă obiectul unor restricții suplimentare. Persoanele care nu se încadrează în aceste două categorii ar trebui, în principiu, să poată călători pe baza unui rezultat negativ la testul pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2.

La 21 decembrie 2021, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2021/2288 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește perioada de acceptare a certificatelor de vaccinare eliberate în formatul certificatului digital al UE privind COVID care indică finalizarea seriei de vaccinare primară. Regulamentul delegat respectiv a stabilit că, în scopul călătoriei, certificatele care indică finalizarea seriei de vaccinare primară sunt acceptate numai dacă nu au trecut mai mult de 270 de zile de la data ultimei doze din seria respectivă. Întrucât nu era încă posibil să se stabilească o perioadă de acceptare pentru certificatele care indică administrarea dozelor de rapel, regulamentul delegat a menționat că, în acest stadiu, nu ar trebui să se aplice nicio perioadă de acceptare pentru certificatele care indică administrarea unei doze de rapel.

Pentru a simplifica libera circulație în interiorul Uniunii, ar trebui să se mențină perioadele de valabilitate standard aplicabile certificatelor de testare. Pentru a fi eligibilă, prelevarea probelor necesare pentru un test de amplificare a acidului nucleic molecular (nucleic acid amplification test – NAAT) ar trebui să fie efectuată cu cel mult 72 de ore înainte de sosire. O perioadă de valabilitate mai scurtă, de maximum 24 de ore, este justificată pentru testele antigenice rapide enumerate în anexa I la lista comună a UE de teste antigenice rapide pentru COVID-19 convenită de Comitetul pentru securitate sanitară, dată fiind disponibilitatea testelor respective.

Pe baza dovezilor care sprijină recomandarea potrivit căreia, în cazul persoanelor care s-au vindecat de boala COVID-19 confirmată prin teste de laborator, nu sunt necesare teste suplimentare legate de călătorii pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, nici autoizolarea sau carantina legată de călătorii, cel puțin în primele 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv al testului NAAT, titularii acestor certificate de vindecare ar trebui să fie scutiți, la rândul lor, de restricții de călătorie suplimentare în decursul perioadei în cauză.

Prezenta recomandare se referă la utilizarea certificatului digital al UE privind COVID în scopul de a facilita libera circulație în interiorul Uniunii pe durata pandemiei de COVID-19. Recomandarea nici nu prevede, nici nu interzice utilizarea certificatelor privind COVID-19 în scopuri naționale, cum ar fi accesul la evenimente, la spații publice sau la locul de muncă. După cum se menționează în considerentul 48 din Regulamentul (UE) 2021/953, în cazul în care un stat membru decide să utilizeze în alte scopuri certificatele digitale ale UE privind COVID, temeiul juridic pentru astfel de utilizări la nivel național trebuie să fie prevăzut în dreptul intern, care trebuie să respecte, printre altele, cerințele privind protecția datelor. După cum se menționează în considerentul 49 din Regulamentul (UE) 2021/953, în cazul în care un stat membru a instituit un sistem de certificate privind COVID-19 în scopuri naționale, acesta ar trebui să garanteze că și certificatele UE privind COVID pot fi utilizate și sunt pe deplin acceptate. Scopul este de a oferi asigurarea că titularii acestor certificate care se deplasează într-un alt stat membru exercitându-și dreptul la liberă circulație nu au obligația de a obține un certificat național suplimentar.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/953, în cazul în care, în conformitate cu dreptul Uniunii, un stat membru le solicită titularilor de certificate digitale ale UE privind COVID ca, după intrarea pe teritoriul său, să stea în carantină ori autoizolare sau să efectueze un test pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 sau dacă le impune alte restricții titularilor unor astfel de certificate din cauză că, de exemplu, situația epidemiologică dintr-un stat membru sau dintr-o regiune a unui stat membru se agravează rapid, în special ca urmare a unei variante a SARS-CoV-2 care determină îngrijorare sau este de interes epidemiologic, acesta informează Comisia și celelalte state membre în consecință, dacă este posibil cu 48 de ore înainte de introducerea unor astfel de noi restricții. În acest scop, statul membru trebuie să prezinte motivele și domeniul de aplicare al unor astfel de restricții, furnizând precizări cu privire la titularii de certificate care intră sub incidența unor astfel de restricții sau sunt exceptați de la acestea, precum și cu privire la data de la care se aplică astfel de restricții și durata acestora, și trebuie inclusiv să indice conformitatea acestora cu principiile proporționalității și nediscriminării.

Procedura de activare a unei „frâne de urgență” ar putea fi declanșată fie de un stat membru, pe baza informațiilor care trebuie transmise în temeiul Regulamentului (UE) 2021/953, fie de Comisie, pe baza evaluării periodice a Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor referitoare la noile dovezi privind variantele. Aceasta poate conduce la un acord, pe baza unei propuneri a Comisiei, cu privire la aplicarea, pe o perioadă limitată, a unor restricții suplimentare privind călătoriile din zonele în cauză, constând, de exemplu, în a le impune călătorilor obligații de testare sau de carantină/autoizolare sau ambele.

Depistarea contacților reprezintă în continuare un pilon central al luptei împotriva răspândirii virusului, în special în ceea ce privește apariția de noi variante. În același timp, depistarea eficace și în timp util a contacților este mai dificilă atunci când trebuie efectuată la nivel transfrontalier și pentru un număr mare de pasageri care călătoresc aproape unii de alții. Pentru a facilita această depistare, s-a elaborat un formular digital comun de localizare a pasagerilor (denumit în continuare „PLF”), iar statele membre ar trebui să fie încurajate să utilizeze acest format comun pentru a facilita călătoriile. De asemenea, statele membre ar trebui încurajate să adere la platforma pentru schimbul de date privind PLF, instituită în baza Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/858 a Comisiei, pentru a-și consolida capacitățile transfrontaliere de depistare a contacților pentru toate modurile de transport. Platforma pentru schimbul de date privind PLF va permite schimbul de date securizat, prompt și eficace între autoritățile competente ale statelor membre, permițându-le acestora să transmită informații din sistemele lor naționale de PLF online existente și informații epidemiologice relevante altor autorități competente într-un mod interoperabil și automat.

În cazul în care PLF sunt utilizate și în alte scopuri decât depistarea contacților, de exemplu pentru a stabili dacă un călător care sosește trebuie să efectueze un test pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, neprezentarea unui PLF la timp înainte de sosire nu ar trebui să conducă la refuzarea intrării călătorului în țara în cauză, deoarece acest lucru ar echivala cu o restricționare gravă a liberei circulații. Dacă este cazul, acestor călători li s-ar putea cere totuși să se supună altor măsuri, cum ar fi efectuarea unui test după sosire pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2.

Un cadru coordonat pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță pe durata pandemiei de COVID-19

11. Călătorii care dețin un certificat digital al UE privind COVID valabil, eliberat în temeiul Regulamentului (UE) 2021/953 și care îndeplinesc condițiile de la punctul 12 nu ar trebui să facă obiectul unor restricții suplimentare privind libera circulație. În special persoanele care călătoresc în interiorul Uniunii nu ar trebui să fie obligate să stea în carantină.
În acest context, cu privire la primul paragraf ar trebui să se aplice următoarele derogări:

(a) exceptările prevăzute la punctul 16;

(b) măsurile suplimentare stabilite la punctul 19 pentru sosirile din zone în care circulația virusului înregistrează niveluri foarte ridicate, existând astfel probabilitatea ca aceste sosiri să conducă la un nivel semnificativ de cazuri importate;

(c) măsurile suplimentare convenite în temeiul punctului 25 pentru a întârzia răspândirea variantelor virusului SARS-CoV-2 care determină îngrijorare sau sunt de interes epidemiologic.

12. Certificatul digital al UE privind COVID ar trebui să fie acceptat dacă este posibil să se verifice autenticitatea, valabilitatea și integritatea acestuia și dacă îndeplinește condițiile următoare:
(a) certificatele de vaccinare eliberate în concordanță cu Regulamentul (UE) 2021/953 pentru un vaccin împotriva COVID-19 care intră sub incidența articolului 5 alineatul (5) primul paragraf din regulamentul menționat și care indică faptul că titularului i-a fost administrat(ă):

— cea de a doua doză în cadrul unei scheme de vaccinare cu două doze;

— un vaccin cu doză unică;

— în conformitate cu strategia de vaccinare a statului membru de vaccinare, o doză unică dintr-un vaccin cu două doze după ce persoana în cauză a fost infectată anterior cu SARS-CoV-2;

— o doză de rapel după finalizarea schemei de vaccinare primară; cu condiția ca perioada de acceptare prevăzută în Regulamentul (UE) 2021/953 să nu fi expirat încă și, pentru certificatele care intră sub incidența punctelor (i)-(iii), să fi trecut cel puțin 14 zile de la ultima doză.

Statele membre ar putea accepta și certificate de vaccinare eliberate în concordanță cu Regulamentul (UE) 2021/953 pentru vaccinuri împotriva COVID-19 care intră sub incidența articolului 5 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul referitor la certificatul digital al UE privind COVID.

Statele membre ar trebui să asigure accesul la vaccinarea cu doze de rapel pentru acele categorii de populație ale căror certificate de vaccinare care indică finalizarea schemei de vaccinare primară se apropie de limita perioadei standard de acceptare și pentru care autoritățile naționale au emis o recomandare de a primi o doză de rapel.

Pe baza unor dovezi științifice suplimentare, Comisia ar trebui să reevalueze cu regularitate abordarea stabilită la litera (a);

(b) certificatele de testare eliberate în concordanță cu Regulamentul (UE) 2021/953 care să indice obținerea unui rezultat negativ al testului:

— cu cel mult 72 de ore înainte de sosire, în cazul unui test de amplificare a acidului nucleic molecular (NAAT) sau

— cu cel mult 24 de ore înainte de sosire, în cazul unui test antigenic rapid înscris în lista comună și actualizată a testelor antigenice rapide pentru depistarea COVID-19 (22) stabilită pe baza Recomandării Consiliului din 21 ianuarie 2021.

În ceea ce privește scopul efectuării de călătorii în virtutea drepturilor la liberă circulație, statele membre ar trebui să accepte ambele tipuri de teste.

Statele membre ar trebui să încerce să se asigure că certificatele de testare se eliberează în cel mai scurt termen posibil după prelevarea probei de testare;

(c) certificatele de vindecare eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 care să indice că au trecut cel mult 180 de zile de la data primului test NAAT cu rezultat pozitiv.

13. Statele membre ar trebui să utilizeze funcționalitatea standardizată de procesare a normelor operaționale asigurată de sistemul de certificate digitale ale UE privind COVID.
14. În cazul în care prezenta recomandare face trimitere la certificate digitale ale UE privind COVID eliberate în concordanță cu Regulamentul (UE) 2021/953, trimiterea ar trebui să se interpreteze ca incluzând certificatele care intră sub incidența unui act de punere în aplicare adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (10) sau al articolului 8 alineatul (2) din regulamentul menționat, eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. De asemenea, statele membre sunt încurajate să elibereze certificate de vaccinare în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/953.
15. Persoanele care nu sunt în posesia unui certificat digital al UE privind COVID eliberat în concordanță cu Regulamentul (UE) 2021/953 ar putea fi obligate să efectueze, înainte de sosire sau în termen de cel mult 24 de ore după sosire, un test NAAT sau un test antigenic rapid înscris pe lista comună și actualizată. Această dispoziție nu se aplică persoanelor scutite de obligația de a deține un certificat digital al UE privind COVID în conformitate cu punctul 16.

Exceptări

16. Următoarele categorii de călători nu ar trebui să fie obligate să dețină un certificat digital al UE privind COVID valabil, eliberat în temeiul Regulamentului (UE) 2021/953:
(a)următoarele tipuri de călători care au o funcție sau o necesitate esențială, atunci când exercită această funcție sau necesitate esențială:

— lucrătorii din transporturi sau furnizorii de servicii de transport, inclusiv șoferii și echipajele de șoferi ale vehiculelor de marfă care transportă mărfuri destinate utilizării pe teritoriul respectiv, precum și cei care se află doar în tranzit;

— pacienții care călătoresc din motive medicale imperative;

— personalul navigant maritim;

(b) persoanele care locuiesc în regiuni de frontieră și care trec frontiera zilnic sau frecvent în scopuri legate de muncă, afaceri, educație, familie, asistență medicală sau acordarea de îngrijiri;

(c) copiii sub 12 ani.

Conform principiului proporționalității, mecanismele instituite prin prezenta recomandare ar trebui să fie strict limitate, în ceea ce privește domeniul de aplicare și durata, la restricțiile adoptate ca răspuns la această pandemie. Ar trebui ca prezenta recomandare să înceteze să se mai aplice cel târziu la data la care încetează să se aplice Regulamentul (UE) 2021/953.

Pentru a lăsa suficient timp în vederea punerii în aplicare a abordării coordonate stabilite în prezenta recomandare, aceasta ar trebui să se aplice de la 1 februarie 2022.

Consilier juridic Elena Albu

Secţiuni: Covid 19 Legal React, Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Lege 9 | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO