Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Regulamentul (UE) 2022/991 privind noul mandat al Europol. UPDATE: Regulamentul slăbește supravegherea protecției datelor
01.07.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Drept penal, Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 28 iunie 2022, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și-a exprimat îngrijorarea cu privire la noul mandat al Europol întrucât slăbește dreptul fundamental la protecția datelor și nu asigură o supraveghere adecvată a Agenției, potrivit unui comunicat.

Regulamentul (UE) 2022/991 extinde considerabil mandatul Europol în ceea ce privește schimburile de date cu caracter personal cu părți private, utilizarea inteligenței artificiale și prelucrarea unor seturi mari de date.

Europol are acum permisiunea, în cazuri specifice, de a prelucra seturi mari de date, ceea ce duce la o creștere substanțială a volumului de date cu caracter personal ale persoanelor fizice prelucrate și stocate de agenție. În consecință, datele referitoare la persoanele care nu au nicio legătură stabilită cu o activitate infracțională vor fi tratate în același mod ca și datele cu caracter personal ale persoanelor care au o legătură cu o activitate infracțională.

AEPD regretă faptul că extinderea mandatului Europol nu a fost compensată cu garanții solide de protecție a datelor, care ar permite o supraveghere eficientă a noilor competențe ale agenției.

***

În Jurnalul Oficial, seria L nr. 169 din 27 iunie 2022 a fost publicat Regulamentul (UE) 2022/991 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare.

Obiectivul prezentului regulament este sprijinirea și consolidarea activității autorităților competente ale statelor membre și a cooperării acestora pentru prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii și nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere caracterul transfrontalier al criminalității grave și al terorismului și necesitatea unui răspuns coordonat la amenințările legate de acestea la adresa securității, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta putând adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

Prin prezentul regulament se introduc sarcini suplimentare pentru a permite Europol să sprijine mai bine autoritățile competente ale statelor membre, păstrând în același timp pe deplin responsabilitățile statelor membre în domeniul securității naționale prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Mandatul consolidat al Europol ar trebui va fi echilibrat cu garanții consolidate în ceea ce privește drepturile fundamentale și creșterea responsabilității, a răspunderii și a supravegherii, inclusiv a controlului parlamentar și a controlului realizat prin intermediul consiliului de administrație al Europol. Pentru a permite Europol să își îndeplinească mandatul, o să i se pună la dispoziție resurse umane și financiare adecvate în sprijinul atribuțiilor sale suplimentare.

De asemenea, pentru a sprijini statele membre în ceea ce privește cooperarea cu părțile private, în cazul în care respectivele părți private dețin informații relevante pentru prevenirea și combaterea criminalității grave și a terorismului, Europol va putea primi date cu caracter personal de la părți private și, în cazuri specifice în care acest lucru este necesar și proporțional, face schimb de date cu caracter personal cu părțile private.

Mai mult, pentru a se asigura faptul că statele membre primesc fără întârzieri nejustificate informațiile necesare pentru a iniția anchete menite să prevină și să combată formele grave de criminalitate și terorismul, Europol va trebui să poată să prelucreze și să analizeze date cu caracter personal pentru a identifica unitățile naționale în cauză și să transmită acestor unități naționale datele cu caracter personal și rezultatele analizei și verificării unor astfel de date care sunt pertinente în scopul stabilirii jurisdicției și al anchetării infracțiunilor în cauză în respectivele jurisdicții. Europol va trebui, de asemenea, să poată trimite datele cu caracter personal și rezultatele analizei și verificării unor astfel de date care sunt pertinente pentru stabilirea jurisdicției către punctele de contact sau către autoritățile țărilor terțe în cauză care fac obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau cu care s-a încheiat un acord internațional sau un acord de cooperare, sau în cazul în care garanții adecvate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal sunt prevăzute într-un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic sau Europol consideră, pe baza unei evaluări a tuturor circumstanțelor legate de transferul de date cu caracter personal, că garanțiile respective există în respectivele țări terțe. În cazul în care țara terță în cauză nu face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau nu este parte a unui acord internațional sau acord de cooperare sau în lipsa unui instrument obligatoriu din punct de vedere juridic, sau în cazul în care Europol nu a considerat că există garanții adecvate, Europol va putea, totuși, transfera țării terțe în cauză rezultatul analizei și verificării acestor date în conformitate cu prezentul regulament.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794, în anumite cazuri și cu respectarea unor condiții, poate fi necesar și proporțional ca Europol să transfere date cu caracter personal către părți private care nu sunt stabilite în Uniune sau într-o țară terță care face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau cu care s-a încheiat un acord internațional sau un acord de cooperare sau în cazul în care garanții adecvate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal nu sunt prevăzute într-un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic sau Europol nu a considerat că există garanții adecvate. În astfel de cazuri, transferul ar trebui să facă obiectul unei autorizări prealabile din partea directorului executiv.

Pentru a se asigura faptul că Europol nu păstrează datele cu caracter personal primite direct de la părți private mai mult decât este necesar în vederea identificării unităților naționale în cauză, s-au prevăzut termene privind stocarea datelor cu caracter personal de către Europol. Odată ce Europol a epuizat toate mijloacele de care dispune pentru a identifica unitățile naționale în cauză și nu se poate aștepta în mod rezonabil să identifice alte unități naționale în cauză, stocarea respectivelor date cu caracter personal nu mai este necesară și proporțională în scopul identificării unităților naționale în cauză. Europol ar trebui să șteargă datele cu caracter personal în termen de patru luni de la efectuarea ultimei lor transmiteri, să le transfere către o unitate națională sau să le transfere către punctul de contact dintr-o țară terță sau o autoritate dintr-o țară terță, cu excepția cazului în care, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern, în respectiva perioadă, o unitate națională, un punct de contact sau o autoritate în cauză retransmite Europol datele cu caracter personal ca date proprii. Dacă datele cu caracter personal retransmise au făcut parte dintr-un set mai amplu de date cu caracter personal, Europol ar trebui să păstreze numai acele date cu caracter personal care au fost retransmise de o unitate națională, de un punct de contact sau de o autoritate în cauză.

Cooperarea dintre Europol și părțile private nu ar trebui să se suprapună sau să interfereze cu activitățile unităților de informații financiare (FIU) instituite în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (12) și ar trebui să vizeze numai informațiile care nu sunt deja furnizate FI. Europol ar trebui să continue să coopereze cu unitățile de informații financiare, în special prin intermediul unităților naționale.

Intrare în vigoare: 28 iunie 2022

***

Marți, 24 mai 2022, Consiliul a adoptat un regulament de modificare a Regulamentului privind Europol, potrivit unui comunicat.

Textul urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial și să intre în vigoare înainte de sfârșitul lunii iunie.

Astfel, textul aduce îmbunătățiri în următoarele domenii:

– Cercetare și inovare: Europol va ajuta statele membre sa utilizeze tehnologiile emergente, va explora noi abordări și va dezvolta soluții tehnologice comune, inclusiv soluții bazate pe inteligența artificială, care să facă întotdeauna obiectul unor garanții solide în materie de protecție a drepturilor fundamentale.

– Prelucrarea seturilor mari de date: Europol va fi în măsură să prelucreze seturi de date complexe și de mari dimensiuni pentru a sprijini statele membre în lupta lor împotriva criminalității grave și a terorismului, întotdeauna în conformitate cu drepturile fundamentale, inclusiv cu dreptul la viață privată.

– Cooperarea cu actorii privați: acești actori dețin un volum tot mai mare de date cu caracter personal care pot fi relevante pentru anchetele penale. Europol va putea primi datele direct, asigurând astfel un punct de contact la nivelul UE pentru a partaja în mod legal seturi de date care implică mai multe jurisdicții.

– Cooperarea cu țările terțe: posibilitățile Europol de cooperare cu țările terțe sunt extinse, inclusiv posibilitatea de a face schimb de date cu caracter personal cu țările în care există garanții adecvate.

– Cooperarea cu Parchetul European: Europol va trebui să colaboreze îndeaproape cu Parchetul European, sprijinind, la cererea acestuia din urmă, investigațiile acestuia și raportând fără întârziere orice comportament infracțional care intră în sfera sa de competență.

– Semnalările SIS: Europol va sprijini statele membre în prelucrarea datelor transmise de țări terțe sau de organizații internaționale și va putea propune introducerea de către statele membre a semnalărilor de informații în Sistemul de informații Schengen (SIS).

– Inițiativa privind anchetele: directoarea executivă a Europol va putea să propună deschiderea unei anchete naționale privind infracțiuni netransfrontaliere care afectează un interes comun care face obiectul unei politici a UE. Va rămâne la latitudinea autorităților naționale să decidă dacă vor da curs unei astfel de solicitări.

***

Miercuri, 4 mai 2022, plenul Parlamentului European a dat undă verde pentru acordarea de noi competențe Europol, potrivit unui comunicat.

Cu 480 de voturi pentru, 143 împotrivă și 20 de abțineri, deputații europeni au aprobat acordul la care au ajuns în februarie negociatorii Parlamentului și ai Consiliului privind consolidarea mandatului Europol, agenția de poliție a UE, care sprijină investigațiile polițienești efectuate de statele membre.

Conform noilor reguli, Europol va putea urmări proiecte de cercetare și inovare, va putea procesa seturi mari de date și va putea ajuta autoritățile naționale să analizeze investițiile străine directe în cazuri legate de securitate. Atunci când se va ocupa de conținut terorist sau de materiale privind abuzurile sexuale asupra copiilor, Europol va putea primi date de la companii private, de exemplu servicii de comunicații.

Pentru a echilibra noile puteri ale agenției de poliție cu o supraveghere adecvată, eurodeputaţii au convenit ca agenția să creeze un nou post de responsabil cu drepturile fundamentale. În plus, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) va supraveghea operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Europol și va colabora cu responsabilul cu protecția datelor din cadrul agenției. Cetățenii vor putea să consulte datele cu caracter personal care îi privesc, contactând autoritățile din statele membre sau direct Europol.

Javier Zarzalejos (PPE, ES): „Acest regulament și noul mandat pentru Europol marchează un salt substanțial în ceea ce privește capacitățile agenției, în capacitatea sa de a sprijini statele membre, în cadrul său de guvernanță și, nu în ultimul rând, dar cu siguranță nu cel mai puțin important, în sistemul consolidat de garanții pe care l-am pus în aplicare.”

***

Marți, 1 februarie 2022, președinția Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu asupra unui proiect de regulament de modificare a Regulamentului privind Europolul, potrivit unui comunicat.

Astfel, textul aduce îmbunătățiri în următoarele domenii:
– Cercetare și inovare;
– Prelucrarea seturilor mari de date;
– Cooperarea cu părțile private;
– Cooperarea cu țările terțe;
– Cooperarea cu Parchetul European;
– Semnalările Sistemului de informații Schengen (SIS);
– Inițiativa privind anchetele.

Gérald Darmanin, ministrul francez al afacerilor interne: „Europolul joacă un rol esențial, sprijinind din ce în ce mai mult statele membre în lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului. În contextul unui mediu infracțional complex și în continuă schimbare, mai transnațional și mai digital, noile norme convenite astăzi vor permite agenției să continue această activitate cu o eficiență sporită, consolidând astfel rolul acesteia de partener esențial pentru autoritățile naționale.”

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti