Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drepturile omului
Drepturile omului
DezbateriToate evenimenteleCărţiProfesionişti

Dreptul de azil pentru cetățenii din Ucraina | Право притулку для громадян України | Right of asylum for Ukrainian citizens
25.02.2022 | SĂVESCU & ASOCIAȚII

Secţiuni: Drepturile omului, Război Ucraina, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

Dreptul de azil pentru cetățenii din Ucraina

Văzând ultimele evenimente din Ucraina, iată câteva informații juridice utile pentru cetățenii Ucrainei care se îndreaptă spre România.

1. Dreptul de azil. Cetățenii care aleg să părăsească țara de origine din pricina unor persecuții sau a unor grave vătămări au dreptul de a solicita protecția internațională.

Dreptul de azil este un drept fundamental al omului, garantat prin articolul 18 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Acordarea acestui drept este condiționată de respectarea unei proceduri speciale, care trebuie să fie transparentă, rapidă și eficientă.

2. Solicitant de azil >> Refugiat. Accesul la procedura de azil pentru orice cetățean străin sau apatrid debutează cu simpla manifestare de voință, exprimată în scris sau oral, în sensul solicitării protecţiei statului român. Astfel, fie că vă aflați la frontieră sau pe teritoriul României, vi se conferă din acel moment calitatea de solicitant de azil, în virtutea căreia nu mai pot fi luate împotriva dumneavoastră măsuri de expulzare, extrădare sau de returnare forţată.

Nu trebuie confundat termenul de refugiat cu cel de solicitant de azil. Până la soluționarea solicitării dumneavoastră de către autoritățile competente, vă veți numi solicitant de azil. Doar în urma emiterii unei hotărâri de acceptare a cererii depuse vă veți numi refugiat.

3. Drepturile solicitanților de azi. Acest aspect nu trebuie să vă descurajeze întrucât, până la finalizarea procedurii de azil, legea română îi asigură solicitantului o serie de drepturi:
• dreptul de a rămâne în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil;
• dreptul de a fi asistat de un avocat în orice fază a procedurii de azil;
• dreptul de a vi se asigura, în mod gratuit, în orice fază a procedurii de azil, un interpret apt să asigure o comunicare corespunzătoare;
• dreptul la protecţia datelor personale şi a oricăror alte detalii în legătură cu cererea de azil;
• dreptul de a vi se elibera un document temporar de identitate, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Oficiul Român pentru Imigrări;
• dreptul solicitantului de protecţie internaţională care nu dispune de mijloace de întreţinere de a beneficia, la cerere, pe toată durata procedurii de azil de condiţii materiale de primire, care garantează subzistenţa şi protejează sănătatea fizică şi mintală a acestuia.

4. Instituții competente. Potrivit art. 35 din Legea nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România, sunt competente să primească o cerere de azil sunt următoarele autorități:
• structurile Oficiului Român pentru Imigrări;
• structurile Poliţiei de Frontieră Române;
• unităţile de poliţie în cadrul cărora sunt constituite şi funcţionează centre de reţinere şi arestare preventivă;
• structurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei.

5. Cererea de azil. Cererea de azil este individuală și trebuie depusă personal de către solicitant, iar pentru minorii de sub 14 ani cererea de azil se va depune de reprezentantul legal. Va putea fi completată atât în limba română, cât și în orice altă limbă pe care solicitantul o înţelege.

6. Etapele procedurii. Procedura ordinară de obținere a azilului, care poate avea o durată minimă de 30 de zile, implică parcurgerea următoarelor etape:
• cererea dumneavoastră va fi repartizată pentru soluționare unui ofițer de decizie din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări;
• vă veți prezenta în fața acestuia pentru susținerea unui interviu;
• ulterior, se va proceda la analizarea dosarului dumneavoastră și a motivelor pe care le-ați invocat;
• în cele din urmă, se va emite o hotărâre care se va comunica, de îndată, la ultima reședință pe care ați declarat-o.

În ipoteza în care cererea de azil este înaintată organelor teritoriale ale Poliției de Frontieră Române dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, aceasta va fi soluționată tot printr-o hotărâre, dar în termen de 3 zile de la primire, de către Oficiului Român pentru Imigrări.

7. Centre pentru refugiați existente în România:
• Centrul București;
• Centrul Timișoara;
• Centrul Galați;
• Centrul Rădăuți;
• Centrul Maramureș;
• Centrul Giurgiu.

Dintre acestea, cele mai apropiate de granița cu Ucraina sunt:
• Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil, Rădăuți, județul Suceava, str. Perilor nr. 2 (Telefon: +40230–564462, +40230-564463)
• Centrul Regional Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil, Somcuta Mare, Maramureș, str. Cetătii, nr. 1A (Telefon/Fax: +40262-280004)

Material redactat de avocații SĂVESCU & ASOCIAȚII: Răzvan Crăciunaș, Renata Dumitraș, Marc Bozai, Ștefania Jianu

* * *

Право притулку для громадян України

Побачивши останні події в Україні, ось корисна юридична інформація для громадян України, які прямують до Румунії.

1. Право на притулок. Громадяни, які вирішили залишити країну походження через переслідування або серйозну шкоду, мають право звернутися за міжнародним захистом.

Право на притулок є основним правом людини, гарантованим статтею 18 Хартії основних прав Європейського Союзу.

Надання цього права залежить від дотримання спеціальної процедури, яка має бути прозорою, оперативною та ефективною.

2. Шукач притулку >> Біженець. Доступ до процедури надання притулку для будь-якого іноземного громадянина або особи без громадянства починається з простого прояву волі, вираженої в письмовій або усній формі, у сенсі звернення про захист румунської держави. Таким чином, незалежно від того, перебуваєте ви на кордоні чи на території Румунії, з цього моменту вам надається якість шукача притулку, завдяки якій до вас не можуть бути вжиті заходи щодо висилки, екстрадиції чи примусового повернення.

Термін біженець не слід плутати з терміном шукач притулку. До розгляду вашої заяви компетентними органами ви будете призначені шукачем притулку. Тільки після прийняття рішення про прийняття поданої заяви ви станете біженцем.

3. Права сьогоднішніх абітурієнтів. Цей аспект не повинен засмучувати вас, оскільки до закінчення процедури надання притулку румунське законодавство гарантує заявникові ряд прав:
• право залишатися в Румунії до закінчення 15-денного терміну з моменту завершення процедури надання притулку;
• право на допомогу адвоката на будь-якій стадії процедури надання притулку;
• право на безкоштовне надання на будь-якій стадії процедури надання притулку перекладача, здатного забезпечити належне спілкування;
• право на захист персональних даних та будь-яких інших деталей, пов’язаних із заявою про надання притулку;
• право на видачу тимчасового документа, що посвідчує особу, термін дії якого буде періодично продовжуватися імміграційною службою Румунії;
• право особи, яка подає заяву про міжнародний захист, яка не має засобів для утримання, за запитом, на користь протягом процедури надання притулку матеріальних умов прийому, що гарантує його існування та захищає його фізичне та психічне здоров’я.

4. Компетентні установи. Відповідно до ст. 35 Закону № 122 від 4 травня 2006 року про надання притулку в Румунії, такі органи компетентні приймати прохання про притулок:
• структури імміграційного офісу Румунії;
• структури румунської прикордонної поліції;
• підрозділи міліції, у складі яких створюються та діють слідчі ізолятори;
• структури Національного управління виконання покарань у складі Міністерства юстиції.

5. Заява про надання притулку. Заява про надання притулку є індивідуальною і має бути подана заявником особисто, а для неповнолітніх до 14 років заяву про надання притулку подає законний представник. Його можна заповнити як румунською, так і будь-якою іншою мовою, яку розуміє заявник.

6. Етапи процедури. Звичайна процедура отримання притулку, яка може тривати мінімум 30 днів, включає наступні кроки:
• Ваш запит буде розповсюджений для врегулювання до офіцера, який приймає рішення в імміграційному управлінні Румунії;
• ви прийдете до нього на співбесіду;
• згодом буде проаналізовано ваш файл і причини, на які ви посилалися;
• Нарешті, буде видано рішення, яке буде негайно надіслано до останнього заявленого вами місця проживання.

У разі, якщо заява про надання притулку подається до територіальних органів прикордонної поліції Румунії з пункту пропуску для перетину державного кордону, вона також буде вирішена за рішенням, але протягом 3 днів з моменту отримання, Румунською еміграційною службою.

7. Існуючі центри біженців в Румунії:
• Бухарестський центр;
• Центр Тімішоара;
• Центр Галац;
• Центр Радаути;
• Центр Марамуреш;
• Центр Джурджу.

З них найближчими до кордону з Україною є:
Регіональний центр процедур та розміщення шукачів притулку, Радауці, Сучавський повіт, вул. 2 (телефон: + 40230–564462, + 40230-564463)
Регіональний центр процедур та розміщення шукачів притулку, Somcuta Mare, Марамуреш, вул. 1A (телефон/факс: + 40262-280004)

Матеріал, написаний юристами SĂVESCU & ASOCIAȚII: Răzvan Crăciunaș, Renata Dumitraș, Marc Bozai, Ștefania Jianu

Переклад зроблений Daniela Niculcea

* * *

Right of asylum for Ukrainian citizens

In response to the latest events in Ukraine (24/02/2022), here is some legal information that might be of help for any Ukrainians heading towards Romania.
1. Asylum seeker. Citizens who leave their country of origin by choice, as a result of well-founded fear of being persecuted or harmed, have the right to request international protection.

The right to asylum is a fundamental human right, guaranteed by Article 18 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Granting this right is conditioned by respecting the special procedure for international protection which is fair and efficient, making sure that everyone who wishes to request international protection can do so, quickly and effectively.

2. From Asylum seeker to Refugee. Any foreign citizen or apatrid can seek Asylum by requesting the protection of the Romanian State, in writing or speech. Therefore, being at the frontier or on the territory of Romania, will grant you the status of Asylum Seeker, thus protecting you from any attempt of expulsion, extradition or forced return.
The term refugee should not be confused with the term asylum seeker. While the competent authorities’ decision regarding your application is pending, you will be appointed the status of asylum seeker. You will be granted refugee status only after your application is approved.

3. Your rights as an asylum seeker today. The current procedure should not discourage anyone from applying, as Romanian law grants the applicant a range of rights.
• You have the right to stay in Romania for 15 days after your application for asylum is completed;
• You have the right to an attorney at each step of the asylum seeking procedure;
• You have the right to be provided with an interpreter capable of ensuring proper communication, at any stage of the asylum seeking procedure, free of charge.
• You have the right to have your personal data and any other details linked to your asylum seeking application private;
• You have the right to be issued a temporary identity document whose availability will be periodically extended by the Romanian Immigration Office
• You have the right to international protection
• As you are requesting international protection, if you don’t have any means of subsistence, you have the right to apply for financial and material means of subsistence.

4. In accordance with article 35 of Law no. 122 of 4 May 2006 on asylum in Romania, the following entities shall be able to receive asylum requests:
• The Romanian Immigration Office;
• The Romanian Border Police;
• Police units where detention and preventive arrests centres are established and operate
• The National Administration of Penitentiaries within the Ministry of Justice.

5. The request for asylum. The application for asylum seeker status is done individually and in person; children under 14 can be represented in their application by their legal representative. The application can be filled in Romanian or any other language.

6. The procedure for obtaining asylum, which can last a minimum of 30 days, involves the following steps:
• Your request will be distributed to an officer within the Romanian Immigration Office
• You will appear before an officer within the Romanian Immigration Office for an interview;
• The reason behind your application will be analyzed
• Finally, a decision/ruling will be issued and sent immediately to the last residence you have declared.
• Asylum seeking applications received by the Border Police will receive their ruling within 3 days of their arrival at the Romanian Immigration Office.

7. Existing refugee centres in Romania:
• Bucharest Centre
• Timișoara Centre
• Galați Centre
• Rădăuți Centre
• Maramureș Centre
• Giurgiu Centre

The closest centres to the border with Ukraine are:
Regional Center for Procedures and Accommodation for Asylum Seekers, Rădăuți, Suceava County, 2 Perilor Street (Phone: + 40230–564462, + 40230-564463) ·
Regional Center for Procedures and Accommodation of Asylum Seekers, Somcuta Mare, Maramureș, str. Cetătii, no. 1A (Phone / Fax: + 40262-280004)

Article written by SĂVESCU & ASOCIAȚII lawyers: Răzvan Crăciunaș, Renata Dumitraș, Marc Bozai, Ștefania Jianu

Translated by Alexandru Soceanu

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti