Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti

Decizia (UE) 2022/313 a Parlamentului European și a Consiliului  de acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei
02.03.2022 | Elena ALBU

Secţiuni: Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Lege 9
JURIDICE - In Law We Trust
Elena Albu

Elena Albu

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 55/4 din 28 februarie 2022, a fost publicată Decizia (UE) 2022/313 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022 de acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei.

Relațiile dintre Uniunea Europeană (denumită în continuare „Uniunea”) și Ucraina continuă să se dezvolte în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV) și al Parteneriatului estic. La 1 septembrie 2017 a intrat în vigoare un Acord de asociere între Uniune și Ucraina (denumit în continuare „Acordul de asociere”), care include crearea unei zone de liber schimb complex și cuprinzător.

Începând cu primăvara anului 2014, Ucraina a lansat un program de reformă ambițios, menit să stabilizeze economia țării și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor săi. Lupta împotriva corupției, precum și reformele constituționale, electorale și judiciare se numără printre prioritățile principale ale programului. Punerea în aplicare a reformelor respective a fost sprijinită de cinci programe consecutive de asistență macrofinanciară, în cadrul cărora Ucraina a primit asistență sub forma unor împrumuturi în valoare totală de 5 miliarde EUR. Cea mai recentă asistență macrofinanciară, care a fost pusă la dispoziție în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, în temeiul Deciziei (UE) 2020/701 a Parlamentului European și a Consiliului, a constat în acordarea de împrumuturi în valoare de 1,2 miliarde EUR Ucrainei și a fost finalizată în septembrie 2021.

Economia Ucrainei a fost afectată în 2020 de recesiunea cauzată de pandemia de COVID-19 și de amenințările prelungite la adresa securității la frontiera sa cu Rusia. Acumularea continuă a incertitudinilor a condus recent la o pierdere a încrederii, afectând negativ perspectivele economice, precum și, începând cu jumătatea lunii ianuarie 2022, la pierderea accesului la piețele internaționale de capital. Deteriorarea condițiilor de finanțare a contribuit la un deficit rezidual considerabil și în creștere de finanțare externă și afectează puternic investițiile, slăbind astfel reziliența Ucrainei la șocurile economice și politice viitoare.

Guvernul ucrainean a demonstrat un angajament ferm de a pune în aplicare de noi reforme, cu un accent pe termen scurt, în contextul critic actual, asupra unor domenii-cheie de politică, cum ar fi reziliența și stabilitatea economică, guvernanța și statul de drept și energia.

Printr-un angajament reînnoit de a realiza astfel de reforme și manifestând o voință politică puternică, autoritățile ucrainene au accelerat punerea în aplicare a reformelor începând cu vara anului 2021. Acest lucru a permis, de asemenea, Ucrainei să finalizeze cu succes operațiunea de asistență macrofinanciară de care a beneficiat în contextul pandemiei de COVID-19, toate acțiunile de reformă convenite cu Uniunea în memorandumul de înțelegere fiind îndeplinite.

Pentru a permite o mai mare flexibilitate a politicilor în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, Fondul Monetar Internațional (FMI) a aprobat în iunie 2020 un acord stand-by pe 18 luni privind Ucraina, care dă acces la echivalentul a 5 miliarde USD. Acordul respectiv se axează pe patru priorități: (i) atenuarea impactului economic al crizei, inclusiv prin sprijinirea gospodăriilor și a întreprinderilor; (ii) menținerea independenței băncii centrale și a unui curs de schimb flexibil; (iii) protejarea stabilității financiare, recuperând în același timp costurile aferente rezoluțiilor bancare; și (iv) înregistrarea de progrese în ceea ce privește principalele măsuri de guvernanță și de combatere a corupției, pentru a menține și a aprofunda îmbunătățirile recente. Din cauza unui bilanț inegal al punerii în aplicare, prima evaluare a programului, care a convenit, de asemenea, asupra unei prelungiri a programului până la sfârșitul lunii iunie 2022, nu a fost finalizată înainte de luna noiembrie 2021. Astfel, totalul plăților efectuate în cadrul actualului program al FMI s-a ridicat la echivalentul a 2,8 miliarde USD până în prezent. Alte două evaluări sunt planificate până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2022.

Având în vedere riscurile ridicate la adresa finanțării bugetului și în contextul unei redresări lente în urma crizei generate de pandemia de COVID-19 și al accelerării rapide a inflației, Ucraina a solicitat Uniunii, la 16 noiembrie 2021, un nou program de asistență macrofinanciară pe termen lung în valoare de maximum 2,5 miliarde EUR. Cu toate acestea, o astfel de asistență macrofinanciară de urgență răspunde, în special, creșterii bruște și neașteptate a nevoilor de finanțare externă ale Ucrainei, declanșate de pierderea de facto a accesului la piețele financiare, precum și provocărilor imediate subiacente.

Ținând cont de faptul că Ucraina este o țară care face obiectul PEV, ea trebuie să fie considerată eligibilă pentru a beneficia de asistență macrofinanciară din partea Uniunii.

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să fie un instrument financiar excepțional de sprijin necondiționat și fără o alocare specială pentru balanța de plăți, care vizează satisfacerea necesităților imediate de finanțare externă ale beneficiarului și ar trebui să stea la baza punerii în aplicare a unui program de politică care să conțină măsuri ferme imediate de ajustare și de reformă structurală, menite să îmbunătățească poziția balanței de plăți a beneficiarului pe termen scurt, precum și reziliența economică pe termen mediu.

Având în vedere că pierderea accesului la piețe și ieșirile de capital au creat un deficit rezidual semnificativ de finanțare externă pentru balanța de plăți a Ucrainei, care depășește resursele acordate de FMI și de alte instituții multilaterale, acordarea rapidă de către Uniune de asistență macrofinanciară de urgență Ucrainei este considerată, în circumstanțele excepționale actuale, a fi un răspuns adecvat pe termen scurt la riscurile considerabile cu care se confruntă țara. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar sprijini stabilizarea economică, ar viza consolidarea rezilienței imediate a țării și, în cazul în care acest lucru este fezabil în prezent, ar consolida agenda de reforme structurale a Ucrainei, completând resursele puse la dispoziție în temeiul acordului financiar cu FMI.

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop sprijinirea restabilirii unei situații sustenabile a finanțării externe pentru Ucraina, sprijinind astfel dezvoltarea sa economică și socială.

Se preconizează că asistența macrofinanciară din partea Uniunii va fi însoțită de punerea în aplicare a operațiunilor de sprijin bugetar din cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală”, instituit prin Regulamentul (UE) 2021/947 al Parlamentului European și al Consiliului.

Determinarea valorii asistenței macrofinanciare din partea Uniunii se bazează pe o evaluare cantitativă a nevoilor de finanțare externă reziduale ale Ucrainei și ține cont de capacitatea acestei țări de a se autofinanța prin resurse proprii, având în vedere în special rezervele internaționale aflate la dispoziția Ucrainei. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să completeze programele și resursele acordate de FMI și de Banca Mondială. Determinarea valorii asistenței ia în considerare, de asemenea, contribuțiile financiare preconizate din partea donatorilor multilaterali și necesitatea de a asigura o repartizare echitabilă a sarcinii între Uniune și alți donatori, precum și aplicarea anterioară a celorlalte instrumente de finanțare externă ale Uniunii în Ucraina și valoarea adăugată a implicării Uniunii în general.

Comisia ar trebui să se asigure că asistența macrofinanciară din partea Uniunii este conformă, din punct de vedere juridic și al conținutului, cu principiile și obiectivele esențiale ale diferitelor domenii de acțiune externă și al altor politici pertinente ale Uniunii, precum și cu măsurile adoptate în cadrul acestora.

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să sprijine politica externă a Uniunii față de Ucraina. Serviciile Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să lucreze în strânsă colaborare pe parcursul operațiunii de asistență macrofinanciară pentru a coordona și a asigura coerența acțiunilor de politică externă ale Uniunii.

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii ar trebui să susțină angajamentul Ucrainei față de valorile pe care le împărtășește cu Uniunea, printre care se numără democrația, statul de drept, buna guvernanță, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, precum și angajamentul său față de principiile schimburilor comerciale deschise, echitabile și bazate pe norme.

O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să fie ca Ucraina să respecte atât mecanisme democratice efective, inclusiv un sistem parlamentar pluripartit, cât și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice și să promoveze reformele structurale care au ca scop sprijinirea creșterii durabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă decente și consolidarea bugetară. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să monitorizeze periodic atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective.

Pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii în legătură cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii sunt protejate în mod eficient, Ucraina ar trebui să adopte măsuri corespunzătoare privind prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte abateri legate de asistența respectivă. În plus, ar trebui să se adopte dispoziții care să prevadă efectuarea de verificări de către Comisie, efectuarea de audituri de către Curtea de Conturi și exercitarea de către Procurorul European a competențelor sale.

Uniunea pune la dispoziția Ucrainei o asistență macrofinanciară cu o valoare maximă de 1,2 miliarde EUR (denumită în continuare „asistența macrofinanciară din partea Uniunii”), cu scopul de a sprijini stabilizarea economică a Ucrainei și un program consistent de reforme. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii se acordă Ucrainei integral sub formă de împrumuturi. Punerea la dispoziție a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este condiționată de aprobarea de către Parlamentul European și de către Consiliu a bugetului Uniunii pentru exercițiul relevant. Asistența contribuie la acoperirea nevoilor Ucrainei legate de balanța de plăți, astfel cum au fost identificate în programul FMI.

Pentru a finanța asistența macrofinanciară din partea Uniunii, Comisia este împuternicită, în numele Uniunii, să împrumute fondurile necesare de pe piețele de capital sau de la instituții financiare și să le împrumute mai departe Ucrainei. Împrumuturile au o scadență medie de maximum 15 ani.

Punerea la dispoziție a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este gestionată de Comisie, în conformitate cu acordurile sau cu înțelegerile încheiate între FMI și Ucraina și cu principiile și obiectivele-cheie ale reformelor economice stabilite în Acordul de asociere, inclusiv zona de liber schimb complex și cuprinzător, convenit în cadrul PEV.

Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluția asistenței macrofinanciare a Uniunii, inclusiv în legătură cu plățile din aceasta, și furnizează acestor instituții documentele relevante în timp util.

Asistența macrofinanciară din partea Uniunii se pune la dispoziție pentru o perioadă de 12 luni începând din prima zi după intrarea în vigoare a memorandumului de înțelegere menționat la articolul 3 alineatul (1).

În cazul în care nevoile de finanțare ale Ucrainei se reduc în mod semnificativ în perioada de plată a asistenței macrofinanciare din partea Uniunii comparativ cu proiecțiile inițiale, Comisia, hotărând în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), reduce valoarea asistenței, o suspendă sau o anulează.

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 martie 2022.

Consilier juridic Elena Albu

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti