Secţiuni » Comunicare profesională
Comunicare profesionalăComunicate profesioniştiEvenimente programateEvenimente recenteOportunităti de carieră

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 18 martie 2022. UPDATE: Actele normative adoptate
21.03.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 18 martie 2022, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Actul normativ prevede plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale atât pentru consumatorii casnici cât și pentru consumatorii non-casnici.
Noile măsuri se vor aplica pentru un an, respectiv în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.

I. MĂSURI PENTRU CONSUMATORII CASNICI:
– Plafonarea prețurilor finale facturate la energie electrică pentru clienții casnici vulnerabili sau care se pot regăsi într-o situație de sărăcie energetică, pe două tranșe de consum, pe baza consumului mediu lunar realizat în anul 2021 și a prețurilor finale la gaze naturale;

ENERGIE ELECTRICĂ
– Niciun cetățean nu va plăti mai mult de 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul realizării unui consum mediu lunar în anul 2021 mai mic sau egal cu 100 kWh;
–  Se plafonează la maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv;
–  În cazul în care prețul din contractele în vigoare încheiate cu clienții finali este mai mic decât prețul maxim stabilit prin Ordonanța de Urgență, se aplică prețul contractual.

GAZE NATURALE
–  Începând cu 1 aprilie va fi aplicat un preț reglementat de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus.

II. MĂSURI CONSUMATORI NON – CASNICI
Pentru protejarea economiei și păstrarea locurilor de muncă, se plafonează prețurile finale facturate pentru energie electrică și gaze naturale pentru clienții non-casnici, excepție fiind marii consumatori care vor beneficia de schema specifică industriei.

ENERGIE ELECTRICĂ
– Prețul maxim aplicat va fi 1 leu/kWh, cu TVA inclus;

GAZE NATURALE
– Prețul maxim va fi de 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul:
o clienților non-casnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh,
o precum și în cazul producătorilor de energie termică destinată consumului altor clienți.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri in domeniul fondurilor europene
Serviciul de Telecomunicații Speciale va gestiona și va extinde sistemul informatic IMM RECOVER, platformă care va găzdui activitatea privind proiectele cu fondurile externe nerambursabile.  Măsura a fost luată întrucât aplicația MySMIS 2014, care asigură în prezent gestionarea proiectelor cu fondurilor europene nu mai poate susține un volum ridicat de cereri.
Platforma IMM-RECOVER a fost implementată în contextul pandemiei de Covid 19 și deține infrastructura necesară preluării și gestionării unui număr ridicat de cereri.
Totodată, în contextul dezvoltării acestei platforme, STS va putea beneficia de finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru dezvoltarea, mentenanța și securitatea cibernetică a sistemului.

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
Ordonața de Urgență aprobată de Guvern modifică o serie de acte normative din domeniul achizițiilor publice și din cel al construcțiilor, în sensul reducerii timpilor necesari obținerii avizelor tehnice pentru proiectele de infrastructură rutieră finanțate din PNRR.
Astfel, se introduce posibilitatea ca beneficiarii contractelor să poată plăti direct subcontractorii, furnizorii sau alți operatori economici, care prestează sau execută lucrări pe șantier. Dacă lucrările nu avansează, constructorii vor fi notificați doar de 3 ori înainte de reziliere, după care se poate intra în procedură de licitație fără publicare.
Totodată, terenurile din proprietatea publică a statului și din administrarea entităților publice se vor transfera în administrarea expropriatorului, odată cu Hotărârea Guvernului prin care este declanșată procedura de expropriere.
Se instituie termenul de 15 zile calendaristice de la depunerea solicitării pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire și 10 zile calendaristice pentru emiterea avizelor solicitare prin certificatele de urbanism. Dacă documentația depusă nu este completă, aceste entități pot face observații doar o singură dată; ulterior măsurilor pe care beneficiarul le ia conform cerințelor de clarificare/modificare/completare, autoritățile respective nu mai pot emite alte solicitări.
Dacă autoritățile nu emit în termenele instituite avizele/autorizațiile, se consideră că documentația depusă de beneficiar este conformă și completă, iar în acest caz autoritățile sunt obligate să emită autorizația în termen de 5 zile. Dacă nici acest termen de 5 zile nu va fi respectat, se va considera că documentele respective au fost emise tacit.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum şi a anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Prin Hotărârea de Guvern aprobată se modifică o serie de acte normative cu impact direct în implementarea proiectelor de infrastructură rutieră care vor fi finanțate prin PNRR, respectiv HG nr. 395/2016, pentru contractele de achiziție publică, HG nr. 394/2016 pentru contractele sectoriale și HG nr. 1/2018 privind modelul de contract de lucrări pentru investiţii majore.
Modificarea legislației este necesară întrucât neîncadrarea în termenele privind depunerea contractelor cu finanțare prin PNRR poate atrage blocarea finanțării pentru toate proiectele din componenta de transport.
Astfel, se introduce posibilitatea aplicării, în situații excepționale, a procedurii de negociere fără publicare, în condițiile în care contractele de infrastructură de transport de interes național sunt reziliate doar din culpa exclusivă a antreprenorilor, și în condițiile în care beneficiarul a acționat cu diligență pe tot parcursul derulării contractului. Această modificare va avea ca rezultat încheierea unui nou contract de lucrări/servicii într-un timp mult mai scurt.
Pentru toate ofertele financiare depuse care prezintă un preț mai mic de 80% față de cel estimat, este necesară efectuarea de analize suplimentare și de clarificări pentru justificarea prețului.
De asemenea, se introduce obligativitatea ca, pentru toate contractele de lucrări cu o durată mai mare de 6 luni, documentațiile de atribuire să conțină formula de actualizare a prețului clară și concretă raportată la situația actuală a pieței.
Se introduce posibilitatea emiterii de către beneficiar a unor documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, din 90 în 90 de zile, nu doar la finalizarea contractului de lucrări sau servicii, cum este reglementat în prezent.
Actul normativ mai prevede și modificarea contractelor de lucrări, în sensul introducerii unor noi prevederi referitoare la condițiile de reziliere a contractelor atât de către beneficiar, cât și de antreprenor.
De asemenea, se introduce posibilitatea ca autoritățile contractante să își stabilească în documentația de atribuire modul de soluționare al revendicărilor/disputelor, fie prin arbitraj, fie prin instanța judecătorească, nu doar prin arbitraj, așa cum este  în prezent.
Se modifică prevederile referitoare la garanția de participare și de bună execuție, pentru o eficientizare a procesului de evaluare.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în insolvenţă, pentru anul 2022
Complexul Energetic Hunedoara va primi un ajutor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (Lonea și Lupeni) în cuantum de 43,246 milioane lei pentru anul 2022, care se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, potrivit unei Hotărâri, adoptate astăzi de Guvern.
Ajutorul de stat se acordă pentru acoperirea costurilor excepționale ale unităților intrate în proces de închidere definitivă, costuri care nu sunt legate de producția curentă. Astfel, banii vor fi folosiți pentru acordarea plăților compensatorii acordate angajaților, reconversia profesională, reabilitarea fostelor exploatări miniere, precum și pentru recultivarea suprafețelor.
Aceste măsuri de sprijin se acordă până în anul 2024 și au fost notificate și autorizate de Comisia Europeană prin Decizia nr. C (2016) 7.719/final, modificată și completată de Decizia nr. C(2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România.
Totodată, nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara a condițiilor incluse în Decizia Comisiei Europene, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii ajutorului de stat, va determina aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat. Prin urmare, ajutorul de stat se acordă cu respectarea prevederilor comunitare legale în domeniu, direct aplicabile României, în calitatea sa de stat membru UE.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de aproximativ 1,6 milioane lei (1.573.150 lei) pentru sprijinirea a 393 de familii și persoane singure afectate de inundații, alunecări de teren, accidente ori cu probleme de sănătate.
Comunicatul Ministerului Muncii: https://bit.ly/3InHnz2

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional şi a celor de apeluri internaţionale între cele două state, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022
Guvernul a adoptat astăzi Hotărârea privind aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova pentru reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state.
În baza acestui acord, fiecare parte se va asigura că operatorii de rețele negociază cu bună-credință cu orice solicitant condițiile tehnice și comerciale de furnizare a următoarelor servicii:
– de interconectare în vederea terminării în propria rețea a apelurilor și SMS-urilor provenite de la numere din statul celeilalte părți;
– de tranzit internațional de apeluri și SMS-uri provenite de la numere din statul celeilalte părți către rețele din propriul stat.
Cooperarea cu Republica Moldova în vederea integrării europene este și va fi în continuare una dintre prioritățile României.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
Actul normativ stabilește condițiile în care este asigurată protecția temporară tuturor persoanelor care au fost nevoite să părăsească Ucraina din cauza conflictului armat izbucnit la 24 februarie, precum și sursa de finanțare a cheltuielilor necesare.
România transpune astfel recenta Decizie a UE nr. 382/2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina și introducerea unei protecții temporare a acestor cetățeni.
Vor beneficia de protecție temporară pe teritoriul României străinii și apatrizii care își aveau reședința legală în Ucraina și care nu se pot întoarce în condiții sigure și stabile în țara de origine, atât cei care au venit în România după 24 februarie 2022 cât și cetățenii ucraineni aflați pe teritoriul României dinainte de izbucnirea conflictului armat. Totodată, vor beneficia de protecție și apatrizii și resortisanții țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau de o protecție națională în Ucraina.
Acestora le va fi eliberat un permis de ședere pe teritoriul României de către Inspectoratul General pentru Imigrări și le va fi atribuit un cod numeric personal, în mod similar celui atribuit solicitanților de azil.
Acordarea protecției temporare se face automat, ea nu trebuie solicitată de către persoane.
Cheltuielile generate de acordarea protecției temporare care decurg din aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se asigură de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice, precum şi aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Alba din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 1,425 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de apă geotermală din perimetrul GROTA CU ABURI, judeţul Caraş-Severin
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 444/2020 privind stabilirea cadrului instituțional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004
Hotărârea de Guvern aprobată transpune prevederile art. 23 din Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale.

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătății
La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a adoptat Memorandumul privind aprobarea semnării Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătății.
În baza acestui Acord, cele două state vor colabora pe mai multe domenii ale sănătății, care vizează:
– medicamentele generice și esențiale, inclusiv vaccinuri și asistență pentru aprovizionarea cu medicamente;
– accesul populației la asistență medicală, inclusiv acoperirea universală cu servicii de sănătate;
– serviciile de sănătate publică;
– politicile farmaceutice;
– prevenirea, supravegherea și controlul bolilor netransmisibile, inclusiv diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, cancerul, precum și reducerea factorilor de risc a acestora;
– rezistență antimicrobiană;
– autorizarea medicamentelor și dispozitivelor medicale, precum și asigurarea calității acestora;
Cooperarea în cadrul prezentului Acord se va concretiza prin: schimb de informații,  schimb de delegații și specialiști în domeniul sănătății, vizite de studiu; participarea specialiștilor la conferințe și întâlniri științifice.
În acest sens, va fi creat un grup de lucru pentru evaluarea activităților de cooperare și al stabilirii priorităților de cooperare.
Acordul urmează să intre în vigoare în momentul în care cele două părți se notifică reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea documentului în vigoare.
Memorandumul de semnare a acestui Acord a fost inițiat în iulie 2019 și reluat în perioada următoare datorită schimbărilor survenite în componența Guvernului.
Acordul de cooperare va fi semnat în numele Guvernului României de către ministrul sănătății sau de către o altă persoană desemnată.

IV. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Sinaia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Guvernul a luat act de această notă.

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE verbală privind memorandumul cu tema: Adoptarea de către Guvern şi transmiterea către Consiliul Europei a listei cuprinzând cei 3 candidați ai României pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 5 alin. (1(9)) din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si conversațiilor de rezolvare pe cale amiabilă

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 18 martie 2022, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUGANEXE.pdf
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri in domeniul fondurilor europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-11.pdf
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-9.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-68.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-69.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în insolvenţă, pentru anul 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-70.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-71.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-4.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-72.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internaţional şi a celor de apeluri internaţionale între cele două state, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-73.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-74.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice, precum şi aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGANEXA-4.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 1,425 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-75.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de apă geotermală din perimetrul GROTA CU ABURI, judeţul Caraş-Severin
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGANEXA-5.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 444/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-76.pdf

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-9.pdf

IV. NOTE
1.  NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Sinaia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-6.pdf

V.  INFORMĂRI
1. INFORMARE verbală privind memorandumul cu tema: Adoptarea de către Guvern şi transmiterea către Consiliul Europei a listei cuprinzând cei 3 candidati ai României pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 5 alin. (1(9)) din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si conversațiilor de rezolvare pe cale amiabilă

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti