Secţiuni » Comunicare profesională
Comunicare profesionalăComunicate profesioniştiEvenimente programateEvenimente recenteOportunităti de carieră

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 23 martie 2022. UPDATE: Actele normative adoptate
23.03.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, Lege 9, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 23 martie 2022, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare
Proiectul de lege aprobat de Guvern transpune în legislația națională prevederi ale mai multor directive europene. Este vorba despre Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.
Proiectul a fost promovat de Ministerul Finanțelor, la inițiativa Autorității de Supraveghere Financiară.

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene
Actul normativ modifică și completează prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanțare aferente acestora și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.
Astfel, sunt instituite măsuri care vor conduce la efectuarea de reglaje la nivelul bugetului de stat, ținând cont de rolul si responsabilitățile fiecărui ordonator principal de credite stabilite în cadrul mecanismelor utilizării sumelor aferente fondului de indisponibilități temporare, atât pentru fondurile aferente programelor PHARE, ex-ISPA, SAPARD cât și pentru programele aferente perioadei de programare 2007-2013.

II.ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional şi măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Actul normativ aprobat de Guvern stabilește cadrul instituțional și măsurile care permit aplicarea în România a Regulamentului european privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman.
Regulamentul are ca scop uniformizarea procedurilor de autorizare și desfășurare a studiilor clinice în spațiul european și are o perioadă de tranziție de punere în aplicare de 12 luni, până în luna ianuarie 2023.
Conform documentului, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România este desemnată autoritate competentă în domeniul studiilor clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și care realizează analiza științifică în vederea autorizării studiului clinic. ANMDMR este desemnată punct de contact național pentru a facilita funcționarea procedurilor din Regulament.
De asemenea, se desemnează Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ca organism independent, fără personalitate juridică, care efectuează  analiza etică și emite avize pentru derularea studiilor clinice.
În vederea obținerii unei autorizații pentru desfăşurarea unui studiu clinic intervențional în România sau pentru o modificare substanțială a unui studiu clinic intervențional, sponsorul transmite, prin intermediul sistemului informatic Clinical Trial Information System, un dosar de cerere, în limba română, care conține toate documentele și informațiile necesare.
Actul normativ prevede și sancțiuni pentru desfăşurarea pe teritoriul României a studiilor clinice intervenţionale neautorizate, în locuri inadecvate și cu nerespectarea prevederilor privind transmiterea informaţiilor care trebuie să fie făcute publice prin intermediul bazei de date a Uniunii Europene.
Aceste contravenții se sancționează cu amendă între 30.000 și 75.000 lei care se aplică sponsorului sau investigatorului unui studiu clinic intervenţional. Sancțiunile pot prevede  suspendarea desfăşurării studiului clinic până la remedierea deficienţelor constatate.
Normele metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului european se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 – Transformare Digitală din Planul Naţional de Redresare şi Reziliență precum şi alte categorii de măsuri
Potrivit actului normativ, la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării va fi înființat Grupul Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea reformelor și investițiilor privind transformarea digitală a României (Task Force), care va funcționa pe toată durata derulării PNRR al României.
Grupul Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea reformelor și investițiilor privind transformarea digitală-Task Force va înlocui TaskForce-Unitate de management al programelor de transformare digitală.
În cadrul acestui grup vor exista 17 posturi contractuale, în afara organigramei MCID. Pentru posturile din organigramă, vor fi selectați specialiști dintre care majoritatea vor deține competențe digitale avansate și competențe de management de proiect integrator în domeniul transformării digitale necesare realizării activităților și proiectelor descrise în cadrul PNRR al României, componenta C7-Transformare Digitală.
Cheltuielile cu salariile specialiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul acestui Grup vor fi suportate din contribuția nerambursabile acordate României, potrivit Deciziei de  punere in aplicare a Consiliului UE de aprobare a evaluării PNRR.
Comunicatul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării: https://bit.ly/3LbBerx

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative
Ordonanța de urgență aprobată completează cadrul normativ referitor la mecanismele de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din Ucraina.
Astfel, persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi din zona conflictului armat din Ucraina vor beneficia și de decontarea cheltuielilor cu cazarea în cuantum de 50 de lei/zi/persoană găzduită în plus față de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoana găzduită. Decntarea se va realiza din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de Urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, urmând ca mecanismul de decontare să fie stabilit prin hotărâre de Guvern.
Sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor se vor asigura din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
De asemenea, actul normativ vizează modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii posibilității sprijinirii unităților administrativ-teritoriale din statele vecine care se confruntă cu dificultăți în gestionarea afluxului de persoane care provin din zona conflictului armat.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare intersecţie cu sens giratoriu între DN 7 şi DN 71 la Bâldana”
Imobilele supuse exproprierii se află pe raza localității Tărtășești, județul Dâmbovița.
Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor, sunt în cuantum de 182.600 lei și reprezintă despăgubirile pentru un număr de 6 imobile, cu o suprafață de expropriat de 1.341 mp.
Fondurile sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
Sumele individuale destinate despăgubirilor au fost estimate de către expropriator, pe baza unui Raport de evaluare realizat de un expert evaluator autorizat ANEVAR.
Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în calitate de expropriator în numele statului român.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
Actul normativ prevede prelungirea valabilității carnetului de marinar de la 2 la 5 ani, condiționat de valabilitatea avizului medical și de cel psihologic.
Prin prelungirea valabilității carnetelor de marinar, navigatorii români vor putea rămâne la bordul aeronavelor mai mult timp, evitându-se astfel schimbarea lor cu alți navigatori din alte state, unde valabilitatea carnetului de marinar este de până la 10 ani.
În România există circa 30.000 de navigatori.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administrația Porturilor Maritime'”- S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale
Actul normativ adoptă o metodologie mai clară în ceea ce privește elaborarea, implementarea, evaluarea și actualizarea strategiilor guvernamentale, precum și clarificarea atribuțiilor instituțiilor/autorităților implicate, pentru asigurarea unei corelări între strategiile complementare, politicile instituțiilor și alocările bugetare existente.
În prezent, elaborarea strategiilor guvernamentale se face conform HG 870/2006, act normativ care nu oferă orientări explicite cu privire la procesul de coordonare instituțională, la modalitatea corelării strategiilor cu alte documente strategice sau cu bugetul de stat.
De asemenea, schema logică a elaborări strategiilor nu reflectă modul în care acestea sunt integrate în activitatea ministerelor sau autorităților beneficiare și nu oferă un cadru suficient de clar pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate.
Aprobarea Hotărârii de Guvern reprezintă angajament asumat prin PNRR, cu termen trimestrul I 2022.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna din subordinea Administrației Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea președintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor, numirea domnului Adrian Cucu în funcţia de preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu rang de secretar de stat, pentru un mandat de 4 ani.
Adrian Cucu, director general adjunct la Direcția generală relații financiare internaționale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, este un specialist cu o vastă experiență profesională și managerială, inclusiv în funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării anilor în perioadele 2010-2012 și 1999-2000.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ,,CNCIR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului – teren în suprafaţă de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea, strada Universităţii nr. 1, judeţul Bihor, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea din Oradea
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societății Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, precum şi pentru închirierea unor spații din acest bun imobil
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Muzeului Naţional ,,George Enescu, precum şi pentru modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional ,,George Enescu”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 1087 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naționale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele fizice îndreptăţite, în condiţiile legii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comunităţii Democraţiilor
Prin Hotărârea de Guvern se aprobă plata contribuției voluntare a României la bugetul Comunității Democrațiilor (CoD), în limita echivalentului în lei a sumei de 100.000 de euro, în contextul prelungirii mandatului Președinției române a Comunității Democrațiilor cu un an, până în septembrie 2022. Plata contribuției financiare va fi suportată din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2022.
Suma ar urma să reprezinte o contribuție a României pentru finanțarea activității Secretariatului CoD, cu accent asupra proiectelor dedicate participării active a tinerilor lideri în viața publică și la procesul decizional.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă minerală terapeutică din perimetrele BĂILE HERCULANE-ŞAPTE IZVOARE CALDE DREAPTA, județul Caraș-Severin, CRASNA, județul Sălaj, SĂRATA MONTEORU, judeţul BUZĂU şi POIANA CÂMPINA, judeţul Prahova
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul SĂLĂTRUCU, judeţul Argeş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de nămol terapeutic din perimetrul TECHIRGHIOL EST, judeţul Constanţa
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de minereu de fier din perimetrul AMELIA, judeţul Caraş-Severin
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV.MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM privind modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind înființarea unui punct de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localitățile Otelec şi Srbsk Itebej
Punctul de trecere va fi deschis pentru navigația pe apă, pietonal și pentru biciclete, fiind amplasat între localitățile Otelec (România) și Srbsk Itebej (Republica Serbia).
Deschiderea punctului de trecere se va face după asigurarea condițiilor de infrastructură necesare, în conformitate cu normele și standardele aplicabile.

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul implementării jalonului numărul 326 din PNRR – Toate zonele optime de destinaţie pentru organizaţiile de management al destinaţiei (OMD-uri) din România au fost cartografiate
Documentul prezintă stadiul implementării obiectivului din PNRR referitor la cartografierea destinațiilor optime în cadrul cărora vor fi formate organizațiile de management al destinațiilor turistice.
Cartografierea acestor destinații este primul Jalon (326) care trebuie îndeplinit de către Ministerul Antreprenorialului și Turismului în vederea implementării reformei privind operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), reformă care va consta în adoptarea unui cadru legislativ necesar funcționării acestora și elaborarea unui Plan de acțiune dedicat valorificării patrimoniului cultural în scopul creșterii competitivității sectorului turistic românesc.
Cartografierea zonelor de destinație a fost făcută în funcție de capacitatea de a trage turiști, de potențialul de dezvoltare a turismului, capacitatea de promovare a transformării socio-economice ecologice în zonele rurale și defavorizate și de potențialul de a crea locuri de muncă.

VI.PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 iniţiative legislative

2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 9 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate

VII. ANALIZE
1. ANALIZA privind PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A GUVERNULUI pentru modificarea unor acte normative

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 23 martie 2022, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare
Proiectul poate fi consultat aici

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene
Proiectul poate fi consultat aici

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional şi măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat aici

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 – Transformare Digitală din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă precum şi alte categorii de măsuri
Proiectul poate fi consultat aici

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare intersecţie cu sens giratoriu între DN 7 şi DN 71 la Bâldana”
Proiectul poate fi consultat aici

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
Proiectul poate fi consultat aici

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat aici

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime'”- S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat aici

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat aici

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat aici

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021
Proiectul poate fi consultat aici

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale
Proiectul poate fi consultat aici

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Proiectul poate fi consultat aici

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române
Proiectul poate fi consultat aici

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea președintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Proiectul poate fi consultat aici

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ,,CNCIR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat aici

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului – teren în suprafaţă de 7.266 mp, situat în municipiul Oradea, strada Universităţii nr. 1, judeţul Bihor, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea din Oradea
Proiectul poate fi consultat aici

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societății Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Proiectul poate fi consultat aici

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, precum şi pentru închirierea unor spații din acest bun imobil
Proiectul poate fi consultat aici

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Muzeului Naţional ,,George Enescu, precum şi pentru modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional ,,George Enescu”
Proiectul poate fi consultat aici

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 1087 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naționale
Proiectul poate fi consultat aici

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele fizice îndreptăţite, în condiţiile legii
Proiectul poate fi consultat aici

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comunităţii Democraţiilor
Proiectul poate fi consultat aici

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă minerală terapeutică din perimetrele BĂILE HERCULANE-ŞAPTE IZVOARE CALDE DREAPTA, județul Caraș-Severin, CRASNA, județul Sălaj, SĂRATA MONTEORU, judeţul BUZĂU şi POIANA CÂMPINA, judeţul Prahova
Proiectul poate fi consultat aici

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul SĂLĂTRUCU, judeţul Argeş
Proiectul poate fi consultat aici

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de nămol terapeutic din perimetrul TECHIRGHIOL EST, judeţul Constanţa
Proiectul poate fi consultat aici

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de minereu de fier din perimetrul AMELIA, judeţul Caraş-Severin
Proiectul poate fi consultat aici

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM privind modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind înfiinţarea unui punct de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Otelec şi Srbsk Itebej
Documentul poate fi consultat aici

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul implementării jalonului numărul 326 din PNRR – Toate zonele optime de destinaţie pentru organizaţiile de management al destinaţiei (OMD-uri) din România au fost cartografiate
Documentul poate fi consultat aici
VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 iniţiative legislative
Documentul poate fi consultat aici

2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 9 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
Documentul poate fi consultat aici și aici

VII. ANALIZE
1. ANALIZA privind PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A GUVERNULUI pentru modificarea unor acte normative

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti