Secţiuni » Arii de practică » Business » Proprietate intelectuală
Proprietate intelectuală
DezbateriCărţiProfesionişti

Modificări și completări privind dreptul de autor şi drepturile conexe


20.04.2022 | Ciprian DRAGOMIR
Secţiuni: Dreptul proprietatii intelectuale, Lege 9, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Ciprian Dragomir

Ciprian Dragomir

Legea nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Legea nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe („Legea nr. 69/2022”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 321 din 1 aprilie 2022. Actul normativ a intrat în vigoare la data de 4 aprilie 2022, cu excepția unui număr redus de prevederi care vor intra în vigoare la 30 de zile, respectiv la 6 luni de la publicare.

Prin Legea nr. 69/2022 sunt transpuse:

• Directiva (UE) 2019/789 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio şi de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 130 din 17 mai 2019 („Directiva UE 2019/789”); și

• Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 130 din 17 mai 2019 („Directiva UE 2019/790”); Directiva UE 2019/790 a stârnit nemulțumirea unor mari platforme online, ca YouTube sau Facebook, care se văd responsabilizate mai mult pentru conținutul pe care îl publică utilizatorii lor, din punctul de vedere al drepturilor de autor.

Această lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 dreptul de autor şi drepturile conexe.

Prin Legea nr. 69/2022 s-au adoptat, printre altele, măsuri pentru îmbunătățirea practicilor de acordare a licențelor și asigurarea unui acces mai larg la conținut, constând în reguli armonizate care facilitează exploatarea operelor care nu sunt comercializate, extinderea acordurilor colective de licență de către organismele de gestiune colectivă („OGC”) la deținătorii care nu și-au autorizat și nici nu și-au exclus operele din acest mecanism, negocierea acordurilor pentru furnizarea de lucrări pe platforme video la cerere (platforme VoD) și intrarea în domeniul public a reproducerii operelor de artă vizuală la expirarea termenului inițial de protecție.

În plus, s-au introdus măsuri de adaptare a excepțiilor și limitărilor la mediul digital și transfrontalier, care includ excepții pentru extragerea de text și date, utilizarea lucrărilor în activitățile digitale și de predare transfrontalieră și conservarea patrimoniului cultural.

Legea nr. 69/2002 introduce și o serie de măsuri menite să asigure realizarea unei piețe care funcționează bine din perspectiva drepturilor de autor, cum sunt măsurile referitoare la răspunderea pentru utilizarea publicațiilor de presă și a conținutului protejat de către furnizorii de servicii de partajare a conținutului online, precum și furnizarea unui mecanism de ajustare a contractelor pentru remunerarea autorilor și a interpreților.

Modificările aduse Legii nr. 8/1996 urmăresc modernizarea dreptului de autor, ținând cont de creșterea utilizărilor digitale și transfrontaliere ale conținutului protejat.

Principalele modificări și completări aduse Legii nr. 8/1996:

a) Modificări de ordin terminologic, introduse noțiuni noi sau detaliate noțiuni existente:

Printre noile definiții introduse de Legea nr. 69/2022 menționăm:

• Serviciu online auxiliar – un serviciu online care constă în furnizarea către public, de către sau sub controlul şi responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau televiziune, de programe de televiziune sau radio, simultan cu difuzarea lor de către organismul de radiodifuziune sau televiziune ori în cursul unei perioade definite de timp după această difuzare, precum şi a oricărui material care are caracter auxiliar în raport cu această difuzare;

• Retransmisie – orice retransmitere simultană, nealterată şi integrală, alta decât retransmisia prin cablu, pentru recepţionarea de către public a unei transmisii iniţiale pornind din oricare stat membru de programe de televiziune sau de radio destinate recepţionării de către public, în cazul în care o astfel de transmisie iniţială este efectuată prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv prin satelit, dar nu online. Pentru încadrarea în această noțiune, trebuie îndeplinite două condiții:

– retransmisia să fie efectuată de o altă parte decât organismul de radiodifuziune sau televiziune care a efectuat transmisia iniţială sau sub controlul şi responsabilitatea căruia a fost efectuată transmisia iniţială, indiferent de modul în care partea care realizează retransmisia obţine semnalele purtătoare de program de la organismul de radiodifuziune sau televiziune în scopul retransmisiei; şi

– atunci când retransmisia se face printr-un serviciu de acces la internet, aceasta să aibă loc într-un mediu gestionat.

• Mediu gestionat – un mediu în care un operator al unui serviciu de retransmisie furnizează o retransmisie securizată unor utilizatori autorizaţi;

• Introducere directă – un proces tehnic prin care un organism de radiodifuziune sau televiziune îşi transmite semnalele purtătoare de programe unui organism care nu este un organism de radiodifuziune sau televiziune, astfel încât semnalele purtătoare de programe nu sunt accesibile publicului în timpul transmisiei respective;

• Extragere a textului şi a datelor – orice tehnică analitică automatizată care vizează analizarea textului şi a datelor în formă digitală pentru a genera informaţii precum modele, tendinţe şi corelaţii, fără însă a se limita la acestea;

• Publicaţie de presă – o colecţie alcătuită în principal din opere literare cu caracter jurnalistic, dar care poate include şi alte opere sau alte obiecte protejate, următoarele criterii trebuind să fie îndeplinite:

– constituie un element individual în cadrul unei publicaţii periodice sau publicaţii actualizate regulat sub un singur titlu, cum ar fi un ziar sau o revistă de interes general ori de specialitate;

– are scopul de a oferi publicului larg informaţii referitoare la ştiri sau alte subiecte;

– este publicată în orice formă de mass-media, scrisă sau online, la iniţiativa, pe răspunderea editorială şi sub supravegherea unui furnizor de servicii organizat potrivit legii.

Nu reprezintă publicaţii de presă, în sensul celor de mai sus, publicaţiile periodice care sunt publicate în scop ştiinţific sau academic, cum ar fi revistele ştiinţifice.

• Editor de publicaţii de presă – furnizor de servicii la iniţiativa, pe răspunderea editorială şi sub supravegherea căruia este publicată, în orice formă de mass-media, scrisă sau online, o publicaţie de presă în sensul dispoziţiilor prezentei legi;

• Furnizor al unui serviciu online de partajare de conţinut – un furnizor al unui serviciu al societăţii informaţionale, al cărui scop principal sau unul dintre scopurile principale este acela de a stoca şi de a oferi publicului acces la un volum semnificativ de opere protejate prin drept de autor sau de alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi, pe care le organizează şi le promovează direct sau indirect, spre exemplu, prin utilizarea unor mijloace de promovare ţintită, în scop lucrativ.

Nu sunt prestatori de servicii online de partajare de conţinut în sensul celor de mai sus:

– enciclopediile online fără scop lucrativ;

– arhivele educaţionale sau ştiinţifice fără scop lucrativ;

– platformele de elaborare şi de partajare de softuri cu sursă deschisă;

– prestatorii de servicii de comunicaţii electronice;

– pieţele online;

– serviciile cloud destinate întreprinderilor ori serviciile cloud care le permit utilizatorilor să încarce conţinuturi pentru propriul uz.

• Serviciu al societăţii informaţionale – un serviciu furnizat în mod normal contra cost, la distanţă (adică fără ca părţile să fie simultan prezente), prin mijloace electronice (adică transmis iniţial şi primit la destinaţie prin intermediul echipamentului electronic pentru procesarea, inclusiv arhivarea digitală şi depozitarea datelor, şi care este integral transmis, transferat şi recepţionat prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice) şi la solicitarea individuală a destinatarului serviciului (adică furnizat prin transmiterea datelor ca urmare a unei cereri individuale).

b) Modificări cu privire la obiectul dreptului de autor:

• În categoria operelor care nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor au fost incluse și materialele rezultate dintr-un act de reproducere a unei opere de artă vizuală, al cărei termen de protecţie a expirat, cu excepţia cazului în care materialul rezultat din actul de reproducere este original, în sensul că reprezintă o creaţie intelectuală proprie a autorului.

• O operă sau un alt obiect protejat se consideră că se află în afara circuitului comercial atunci când se poate presupune, cu bună-credinţă, că întreaga operă sau întregul obiect protejat nu se află la dispoziţia publicului prin canalele comerciale obişnuite, după ce s-a depus un efort rezonabil pentru a determina dacă este disponibil(ă) publicului.

c) Modificări cu privire la conținutul dreptului de autor:

• În categoria drepturilor patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului s-a inclus și acela de a autoriza sau de a interzice retransmisia operei;

• Au fost introduse prevederi noi cu privire la aplicarea „principiului ţării de origine”:

– în vederea aplicării principiului ţării de origine, actele de comunicare publică şi de punere la dispoziţia publicului a operelor sau altor obiecte protejate, prin mijloace cu fir sau fără fir, astfel încât membrii publicului să poată avea acces la acestea în orice loc şi în orice moment ales în mod individual, care au loc în cazul furnizării către public a unor programe de radio sau a unor programe de televiziune (programe de ştiri şi actualităţi; producţii proprii finanţate integral de organismul de radiodifuziune), când aceste acte de comunicare publică sau de punere la dispoziţia publicului sunt efectuate în cadrul unui serviciu online auxiliar de către sau sub controlul şi responsabilitatea unui organism de radiodifuziune, precum şi actele de reproducere a operelor sau altor obiecte protejate care sunt necesare pentru furnizarea, accesarea sau utilizarea acestui serviciu online pentru aceleaşi programe, în scopul exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe relevante pentru respectivele acte, se consideră a avea loc numai în statul membru în care organismul de radiodifuziune îşi are sediul principal;

– prevederile de mai sus nu se aplică transmisiilor de evenimente sportive, de opere şi alte obiecte protejate incluse în acestea;

– la stabilirea remuneraţiei pentru drepturile cărora li se aplică principiul ţării de origine, părţile iau în considerare toate aspectele serviciului online auxiliar, cum ar fi caracteristicile serviciului, inclusiv durata disponibilităţii online a programelor furnizate în cadrul serviciului, audienţa şi versiunile lingvistice oferite; aceste criterii nu exclud calcularea remuneraţiei pe baza veniturilor organismului de radiodifuziune sau televiziune, provenite din activitatea serviciului online auxiliar;

– aplicarea principiul ţării de origine nu aduce atingere libertăţii contractuale a titularilor de drepturi şi a organismelor de radiodifuziune sau televiziune de a încheia acorduri, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, de limitare a exploatării respectivelor drepturi.

• Cu titlu de noutate, noțiunea de radiodifuzare include transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, nu numai prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, ci și prin introducere directă;

• Noțiunea de retransmitere prin cablu a fost înlocuită cu noțiunea de retransmisie prin cablu, prin aceasta înţelegându-se (în sensul Legii nr. 69/2022) retransmiterea simultană, nealterată şi integrală, prin cablu sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte pentru recepţionarea de către public a unei transmisii iniţiale sau a retransmisiei ce are loc pe teritoriul naţional ori, după caz, a unei transmisii iniţiale pornind din alt stat membru, prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv prin satelit, de programe de televiziune sau de radio destinate recepţionării de către public, indiferent de modul în care operatorul unui serviciu de retransmisie prin cablu obţine semnalele purtătoare de program de la organismul de radiodifuziune sau televiziune în scopul retransmisiei.

d) Modificări cu privire la limitele exercitării dreptului de autor:

Legea nr. 69/2022 introduce o serie de prevederi noi cu privire la modul în care se pot face reproduceri/extragere de opere și în ce cazuri nu este necesar acordul titularului drepturilor de autor, după cum urmează:

• Sunt permise, fără consimțământul titularilor de drepturi, reproducerea şi extragerea de text şi de date efectuate de către organizaţiile de cercetare şi de instituţiile de conservare a patrimoniului cultural în scopuri de cercetare ştiinţifică, din opere sau alte obiecte protejate, la care au acces în mod legal; copiile operelor sau ale altor obiecte protejate realizate astfel se păstrează cu luarea unor măsuri de securitate adecvate şi pot fi păstrate în scopuri de cercetare ştiinţifică, inclusiv pentru a verifica rezultatele cercetării; aceste prevederi se aplică și drepturilor sui-generis ale fabricanților bazelor de date (respectiv dreptului patrimonial exclusiv de a autoriza şi de a interzice extragerea şi/sau reutilizarea totalităţii sau a unei părţi substanţiale din aceasta, evaluată calitativ sau cantitativ);

• Titularii de drepturi pot să aplice măsuri menite să asigure securitatea şi integritatea reţelelor şi a bazelor de date în care sunt găzduite operele sau alte obiecte protejate, fără ca astfel de măsuri să excedeze ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv;

• Prin excepţie de la dreptul de comunicare publică şi dreptul de punere la dispoziţia publicului, precum şi de la drepturile exclusive ale titularilor dreptului de autor al programelor pentru calculator şi ale fabricanților bazelor de date, sunt permise utilizările digitale ale operelor şi ale altor obiecte protejate, inclusiv în mediul online şi cel transfrontalier, în măsura justificată de scopul necomercial urmărit, de obiectivul unic de ilustrare didactică. Condiții:

– utilizarea să aibă loc sub responsabilitatea unei instituţii de învăţământ, în clădirea acesteia sau în alt loc, ori într-un mediu electronic securizat la care au acces doar elevii sau studenţii şi cadrele didactice ale instituţiei de învăţământ;

– utilizarea să fie însoţită de indicarea sursei, inclusiv a numelui autorului, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se dovedeşte imposibil;

– utilizarea să nu urmărească un scop comercial;

– utilizarea să nu înlocuiască sau să afecteze achiziţionarea materialelor destinate pieţei educaţionale.

• Se exceptează de la dreptul de reproducere, precum şi de la drepturile exclusive ale titularilor dreptului de autor al programelor pentru calculator şi ale fabricanților bazelor de date, realizarea de copii ale operelor sau obiectelor protejate aflate în colecţiile permanente ale instituţiilor de conservare a patrimoniului cultural, în orice format sau pe orice tip de suport, în scopul conservării şi în măsura în care este necesar pentru o astfel de conservare;

• Orice dispoziţie contractuală care nu respectă excepţiile prevăzute în prezenta secțiune d) mai sus nu are forţă executorie;

• Prevederile prevăzute în prezenta secțiune d) mai sus se aplică doar în cazuri speciale, cu condiţia să nu contravină exploatării normale a operei sau altui obiect protejat şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor;

• Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protecţie au obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarilor prevederilor de mai sus mijloacele necesare pentru accesul legal la opere sau la oricare alt obiect al protecţiei și pot să limiteze numărul copiilor realizate în condiţiile aplicării prevederilor de mai sus;

• Legea nr. 69/2022 mai prevede și că sunt permise reproducerile şi extragerile din opere şi din alte obiecte protejate accesibile în mod legal în scopul extragerii textului şi a datelor; acestea pot fi păstrate atât timp cât este necesar pentru extragerea textului şi a datelor; această excepţie de la necesitatea obținerii consimțământului titularilor drepturilor se aplică cu condiţia ca utilizarea operelor şi a altor obiecte protejate să nu fi fost rezervată în mod expres de către titularii de drepturi în mod corespunzător, cum ar fi mijloace care pot fi citite automat în cazul conţinutului făcut public online.

e) Modificări cu privire la cesiunea drepturilor patrimoniale de autor:

• Legea 69/2022 prevede că atunci când acordă licenţe neexclusive sau îşi cesionează drepturile exclusive pentru exploatarea operelor sau a altor obiecte protejate, autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi au dreptul să primească o remuneraţie adecvată şi proporţională în raport cu valoarea economică a drepturilor autorizate sau cesionate, ţinând cont de contribuţia la ansamblul operei sau al altor obiecte protejate, sau de exploatarea ei/lor efectivă, precum şi de practicile de piaţă (plata unei sume forfetare poate constitui o remunerare adecvată şi proporţională, dacă printr-o clauză contractuală nu s-a prevăzut altfel);

• În acest sens, se ţine seama de principiul libertăţii contractuale şi de cel al unui just echilibru între drepturile şi interesele părţilor. Acest principiu nu constituie o interdicţie pentru autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi de a autoriza utilizările necomerciale sau utilizările gratuite ale operelor sau altor obiecte protejate, realizate prin intermediul licenţelor neexclusive;

• Prevederile de mai sus nu se aplică autorilor unui program pentru calculator;

• Autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi trebuie să primească din partea succesorilor lor în drepturi sau a părţilor cărora le-au acordat o licenţă sau le-au transferat drepturile lor, informaţii privind exploatarea operelor şi a interpretărilor sau execuţiilor lor, în funcţie de particularităţile fiecărui sector; în cazul în care aceste drepturi au făcut ulterior obiectul unei licenţe, autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi sau reprezentanţii acestora primesc, la cerere, de la subcontractanţi, informaţii suplimentare în cazul în care primul lor partener contractual nu deţine toate informaţiile necesare;

• În principiu, obligaţia stabilită mai sus nu se aplică în cazul în care contribuţia autorului ori a artistului interpret sau executant nu este semnificativă având în vedere opera ori interpretarea sau execuţia în ansamblu;

• Această obligaţie nu se aplică nici (i) în cazul contractelor încheiate de către organismele de gestiune colectivă sau entităţile de gestiune independente; (ii) autorilor unui program pentru calculator;

• Conflictele referitoare la obligaţia de transparenţă prevăzută mai sus pot face obiectul medierii;

• Cât privește cuantumul remunerației în cazul unei cesiuni de drepturi de autor, s-a menținut prevederea conform căreia remuneraţia cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileşte prin acordul părţilor, cuantumul remuneraţiei calculându-se fie proporţional cu încasările provenite din utilizarea operei, fie în sumă fixă sau în orice alt mod. Legea nr. 69/2022 vine însă cu prevederi în completare în sensul în care în plus faţă de remuneraţia prevăzută anterior, autorul are dreptul de a încasa, prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, remuneraţia cuvenită din utilizarea reală a operei, dacă în contractul de cesiune nu există clauze contrare. Aceste prevederi vor intra în vigoare începând cu data de 1 mai 2022.

• S-au abrogat prevederile anterioare conform cărora în cazul unei disproporţii evidente între remuneraţia autorului operei şi beneficiile celui care a obţinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdicţionale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă a remuneraţiei. Intervenția instanței rămâne însă în continuare o posibilitate când remuneraţia nu a fost stabilită prin contract, autorul putând solicita organelor jurisdicţionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneraţiei;

• În absenţa unor acorduri colective sau a unor contracte colective de muncă, autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi au dreptul de a primi o remuneraţie suplimentară adecvată şi echitabilă de la partea cu care au încheiat un contract pentru exploatarea drepturilor lor de la succesorii în drept ai acesteia, atunci când remuneraţia convenită iniţial se dovedeşte a fi, în mod clar, disproporţionat de mică în raport cu toate veniturile nete relevante ulterioare şi semnificativ mai mari decât estimările iniţiale, obţinute din exploatarea operelor ori a interpretărilor sau a execuţiilor; aceste prevederi nu se aplică în cazul contractelor încheiate cu organismele de gestiune colectivă sau cu entităţile de gestiune independente ori în cazul în care autorul sau artistul interpret sau executant este remunerat proporţional cu veniturile nete generate de utilizarea operelor, interpretărilor sau a execuţiilor sale;

• Conflictele referitoare la mecanismul de ajustare a contractelor prevăzut mai sus pot face obiectul medierii;

• Legea nr. 69/2022 introduce reguli noi privind revocarea unei licențe/transferul unor drepturi de autor:

– astfel, în cazul în care un autor sau un artist interpret sau executant a acordat o licenţă exclusivă sau şi-a transferat în mod exclusiv drepturile în ceea ce priveşte o operă sau un alt obiect protejat, autorul ori artistul interpret sau executant are dreptul de a revoca integral sau parţial licenţa sau transferul de drepturi în caz de neexploatare a respectivei opere sau a altui obiect protejat.

– mecanismul de revocare se aplică ţinându-se seama de: (i) aspectele specifice sectoarelor muzical, audiovizual şi editorial şi diferitele categorii de opere şi de interpretări sau execuţii; (ii) importanţa relativă a contribuţiilor individuale şi a drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor autorilor şi artiştilor interpreţi sau executanţi, afectaţi de aplicarea mecanismului de revocare de către un autor sau un artist interpret sau executant individual, în cazul în care o operă sau un alt obiect protejat conţine contribuţia mai multor autori sau artişti interpreţi sau executanţi.

– revocarea nu poate fi solicitată înainte de expirarea a trei ani de la data încheierii contractului de licenţă sau de transfer al drepturilor asupra operelor sau altor obiecte protejate; în cazul operelor din publicaţiile cotidiene şi publicaţiile periodice, acest termen dilatoriu este de un an.

– în vederea aplicării prevederilor de mai sus, autorul sau artistul interpret sau executant notifică persoana căreia i-au fost acordate licenţe sau transferate drepturile şi stabileşte un termen adecvat, dar nu mai puţin de un an, până la care urmează să se exploateze drepturile care fac obiectul licenţei sau care au fost transferate; după expirarea termenului stabilit, autorul ori artistul interpret sau executant poate alege să înceteze caracterul exclusiv al contractului;

– prevederile de mai sus nu se aplică: (i) în cazul în care neexploatarea drepturilor este cauzată, în principal, de circumstanţe pe care autorul sau artistul interpret sau executant poate să le remedieze; (ii) în cazul operelor sau altor obiecte protejate dacă aceste opere conţin contribuţiile mai multor autori sau artişti interpreţi sau executanţi; (iii) autorilor unui program pentru calculator.

– clauzele contractuale care derogă de la mecanismul de revocare prevăzut mai sus sunt permise doar în cadrul acordurilor sau contractelor de negociere colectivă.

– autorii sau artiştii interpreţi sau executanţi au opțiunea să înceteze caracterul exclusiv al contractului în loc să revoce licenţa sau transferul drepturilor, conform mecanismului de mai sus.

f) Prevederi noi cu privire la drepturile patrimoniale ale editorilor publicațiilor de presă:

• În categoria titularilor de drepturi conexe dreptului de autor recunoscuţi şi protejaţi au fost incluși şi editorii de publicaţii de presă, pentru propriile publicaţii de presă.

• Astfel, editorul unei publicaţii de presă are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice utilizarea online a propriilor publicaţii de presă de către prestatorii de servicii ai societăţii informaţionale prin:

– reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc şi sub orice formă, în totalitate sau în parte, precum şi stocarea permanentă ori temporară a acestora pe dispozitive de orice natură şi în orice formă;

– punerea la dispoziţia publicului, prin mijloace cu fir sau fără fir, prin internet, alte reţele de calculatoare sau prin orice alt procedeu similar, astfel încât acestea să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public.

• Aceste drepturi expiră după doi ani de la data de 1 ianuarie a anului care urmează datei în care respectiva publicaţie de presă a fost publicată;

• Drepturile exclusive ale editorului prevăzute mai sus nu se aplică în următoarele cazuri:

– utilizarea publicaţiilor de presă în scop privat sau necomercial de către utilizatori individuali;

– introducerea de legături către pagini de internet, precum şi în cazul raportării în publicaţiile de presă a unor simple fapte;

– utilizarea unor cuvinte individuale sau a unor extrase foarte scurte, de maximum 120 de caractere, dintr-o publicaţie de presă, în măsura în care nu afectează eficacitatea drepturilor exclusive ale editorului prevăzute mai sus sau nu conduce la înlocuirea publicaţiei de presă sau la determinarea publicului să nu mai acceseze publicaţia de presă.

• Drepturile patrimoniale exclusive ale editorului unei publicaţii de presă nu pot fi invocate:

– împotriva autorilor sau altor titulari de drepturi ale căror opere sau alte obiecte protejate sunt încorporate într-o publicaţie de presă, drepturile acestora rămânând intacte, astfel încât aceştia să îşi poată exploata operele şi alte obiecte protejate independent de publicaţia de presă în care sunt încorporate, în condiţiile legii şi ale înţelegerilor dintre părţi;

– pentru a interzice utilizarea de către alţi utilizatori autorizaţi, atunci când dreptul de a încorpora o operă sau un alt obiect protejat într-o publicaţie de presă a fost acordat pe baza unei licenţe neexclusive;

– în cazul utilizării operelor sau a altor obiecte protejate a căror protecţie a expirat.

• Autorii operelor încorporate într-o publicaţie de presă au dreptul la o parte corespunzătoare din veniturile pe care le obţin editorii publicaţiilor de presă în urma utilizării publicaţiilor lor de presă de către prestatorii de servicii ai societăţii informaţionale, ţinându-se însă seama de principiul libertăţii contractuale şi de cel al unui echilibru just între drepturile şi interesele părţilor (plata unei sume forfetare putând constitui o remunerare corespunzătoare). Aceste prevederi nu se aplică în cazul editorilor publicaţiilor de presă pentru drepturile dobândite în contextul relaţiilor de muncă şi drepturile cu privire la care au dobândit calitatea de titulari prin moştenire sau cesiune sau în baza unor acorduri individuale (având dreptul cel puţin la o parte din veniturile provenite din drepturile de autor).

• În cazul în care un autor şi-a transferat un drept sau a acordat o licenţă unui editor de publicaţii de presă, transferul sau licenţa respectivă constituie temeiul juridic pentru ca editorul să fie îndreptăţit la o parte din compensaţia pentru utilizarea operelor efectuate în temeiul unei excepţii de la dreptul care face obiectul transferului sau al licenţei ori în temeiul unei limitări a acestui drept.

g) Alte modificări cu privire la drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile sui-generis:

• Printre drepturile patrimoniale exclusive ale artiștilor interpreți sau executanți a fost inclus și acela de a autoriza ori de a interzice retransmisia interpretării sau a execuţiei fixate;

• Printre drepturile patrimoniale exclusive ale producătorilor de înregistrări sonore a fost inclus și acela de a autoriza ori de a interzice retransmisia propriilor înregistrări sonore;

• Printre drepturile patrimoniale exclusive ale producătorilor de înregistrări audiovizuale a fost inclus și acela de a autoriza ori de a interzice retransmisia propriilor înregistrări audiovizuale.

h) Reguli noi aplicabile furnizorilor de servicii online de partajare de conţinut (cum sunt platformele gen FACEBOOK, INSTAGRAM etc.)

• Se consideră că furnizorul de servicii online de partajare de conţinut realizează un act de comunicare publică sau un act de punere la dispoziţia publicului atunci când acordă publicului acces la opere protejate prin drept de autor sau la alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi.

• Un furnizor de servicii online de partajare de conţinut trebuie să obţină o autorizaţie din partea autorilor, artiştilor interpreţi sau executanţi, producătorilor de fonograme şi videograme, precum şi din partea organismelor de radiodifuziune şi televiziune şi/sau editorilor publicaţiilor de presă pentru a comunica public sau a pune la dispoziţia publicului operele sau alte obiecte protejate.

• O astfel de autorizație poate fi obținută, de exemplu, prin încheierea unui contract de licenţă.

• Autorizaţia prevăzută mai sus acoperă şi actele de comunicare publică sau de punere la dispoziţia publicului realizate de utilizatorii serviciilor online de partajare de conţinut, atunci când aceştia nu acţionează în exercitarea unei activităţi comerciale sau activitatea lor nu generează venituri semnificative în ceea ce priveşte actele relevante care fac obiectul autorizaţiei acordate furnizorului de servicii online.

• Important, exonerarea de răspundere prevăzută de Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic pentru furnizor de servicii ale societății informaționale (respectiv art. 14 alin. (1) care prevede că furnizorul nu răspunde pentru informaţia stocată la cererea unui destinatar, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii: (i) furnizorul nu are cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia stocată este nelegală şi, în ceea ce priveşte acţiunile în daune, nu are cunoştinţă despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că activitatea sau informaţia în cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ; (ii) având cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că activitatea ori informaţia în cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ, furnizorul de servicii acţionează rapid în vederea eliminării sau a blocării accesului la aceasta), nu se aplică atunci când un furnizor de servicii online de partajare de conţinut efectuează un act de comunicare publică sau un act de punere la dispoziţia publicului în condiţiile prevăzute în prezenta secțiune h).

• Mai mult, mecanismul de exonerare de răspundere prevăzut la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 mai sus menționat, precum şi cel prezentat mai jos nu se aplică furnizorilor de servicii care practică sau facilitează pirateria în materia dreptului de autor şi drepturilor conexe.

• Furnizorii de servicii online de partajare de conţinut au obligaţia de a obţine autorizaţiile necesare, iar în cazul în care nu au obţinut aceste autorizaţii aceştia răspund pentru actele de comunicare publică neautorizate, inclusiv pentru punerea la dispoziţia publicului a operelor protejate prin drepturi de autor sau a altor obiecte protejate.

• Prin excepție, furnizorii nu răspund dacă demonstrează că au îndeplinit cumulativ următoarele:

– au depus cele mai bune eforturi pentru a obţine o autorizaţie;

– au depus, în conformitate cu standarde ridicate de diligenţă profesională din domeniu, cele mai bune eforturi pentru a asigura indisponibilitatea operelor şi a altor obiecte protejate specifice în privinţa cărora titularii de drepturi au oferit prestatorilor de servicii informaţii relevante şi necesare;

– au acţionat cu promptitudine şi eficienţă, la primirea unei notificări motivate suficient din partea titularilor de drepturi, pentru a bloca accesul la operele sau alte obiecte protejate notificate sau pentru a le elimina de pe site-urile lor, şi au depus cele mai bune eforturi pentru a preveni viitoare încărcări ale acestora în conformitate cu paragraful precedent.

• Pentru a se stabili dacă furnizorul de servicii respectă obligaţiile care îi revin potrivit celor de mai sus, se aplică principiul proporţionalităţii şi se iau în considerare următoarele:

– tipul, audienţa şi dimensiunea serviciului şi categoria de opere sau alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii serviciului;

– disponibilitatea unor mijloace adecvate şi eficiente şi costurile acestora pentru prestatorii de servicii.

• Legea nr. 69/2022 instituie reguli mai relaxate pentru furnizorii care au pus la dispoziţia publicului din Uniunea Europeană propriile servicii de mai puţin de trei ani şi care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane euro. Astfel, condiţiile în cadrul regimului de răspundere se limitează la respectarea cumulativă a următoarelor:

– au depus cele mai bune eforturi pentru a obţine o autorizaţie;

– au acţionat cu promptitudine şi eficienţă, la primirea unei notificări suficient motivate, pentru a bloca accesul la opere şi alte obiecte protejate sau pentru a le elimina de pe site-ul lor;

– au depus cele mai bune eforturi pentru a preveni noi încărcări ale operelor şi altor obiecte protejate notificate în privinţa cărora titularii de drepturi au furnizat informaţii relevante şi necesare (această condiție e aplicabilă doar dacă numărul mediu lunar de vizitatori unici a depăşit 5 milioane, calculat în cursul anului calendaristic precedent).

• Cooperarea dintre furnizorii de servicii online de partajare de conţinut şi titularii de drepturi nu trebuie să conducă la împiedicarea disponibilităţii operelor sau a altor obiecte protejate încărcate de utilizatori, care nu încalcă dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv în cazul în care astfel de opere sau alte obiecte protejate fac obiectul unei excepţii sau limitări.

• Legea nr. 69/2002 prevede și excepții de la regula de mai sus. Astfel, utilizatorii pot posta liber pe platformele online conținut protejat de drepturi de autor în cazuri în care este vorba despre:

– citate, critici, recenzii;

– utilizarea în scopuri de caricatură, parodiere sau pastişe.

• Cooperarea dintre furnizorii de servicii online de partajare de conţinut şi titularii de drepturi:

– nu trebuie să conducă la împiedicarea disponibilităţii operelor sau a altor obiecte protejate încărcate de utilizatori, care nu încalcă dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv în cazul în care astfel de opere sau alte obiecte protejate fac obiectul unei excepţii sau limitări (cum sunt cele menționate mai sus);

– nu trebuie să conducă la nicio obligaţie generală de supraveghere.

• Furnizorii de servicii online de partajare de conţinut trebuie să prezinte titularilor de drepturi, la cererea acestora, cu respectarea legislaţiei privind secretul comercial, informaţii adecvate privind funcţionarea instrumentelor şi tehnologiilor utilizate de către aceştia în ceea ce priveşte cooperarea menţionată mai sus şi, în cazul în care se încheie contracte de licenţă între furnizorii de servicii şi titularii de drepturi, informaţii cu privire la utilizarea conţinutului care face obiectul contractelor.

• Furnizorii de servicii online de partajare de conţinut au obligaţia să instituie un mecanism eficace şi rapid de soluţionare a disputelor care să fie disponibil pentru utilizatorii serviciilor acestora în caz de litigii privind:

– blocarea accesului la opere sau la alte obiecte protejate încărcate de utilizatori;

– eliminarea de către furnizorii de servicii online de partajare de conţinut a operelor sau obiectelor protejate încărcate de utilizatori;

– blocarea accesului la opere sau la alte obiecte protejate încărcate de aceştia sau care au fost eliminate de către furnizorii respectivi.

• Plângerile depuse în cadrul mecanismului prevăzut mai sus sunt prelucrate fără întârzieri nejustificate, iar decizia furnizorului de servicii online de partajare de conţinut prin care se blochează accesul sau se elimină conţinutul încărcat de un utilizator face obiectul unei analize umane.

• Litigiile menţionate mai sus pot fi soluţionate prin mediere sau pe cale judecătorească, în condiţiile dreptului comun.

• Atunci când titularii de drepturi solicită blocarea accesului la operele lor sau la alte obiecte protejate ale lor sau eliminarea respectivelor opere sau alte obiecte protejate, aceştia trebuie să justifice în mod corespunzător motivele care stau la baza cererii lor.

• Furnizorii de servicii online de partajare de conţinut au obligaţia să îşi informeze utilizatorii, prin intermediul termenilor şi condiţiilor proprii, că au posibilitatea să utilizeze opere şi alte obiecte protejate în temeiul excepţiilor sau limitărilor privind dreptul de autor şi drepturile conexe prevăzute în prezenta lege sau dreptul Uniunii Europene.

• Legea nr. 69/2022 instituie și o serie de noi reguli cu privire la utilizarea de opere în scopuri necomerciale, printre care menționăm următoarele:

– în funcție de mandatele din partea titularilor de drepturi, un OGC poate încheia o licenţă neexclusivă pentru scopuri necomerciale cu o instituţie de conservare a patrimoniului cultural pentru reproducerea, distribuirea, comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial care sunt prezente în colecţia permanentă a instituţiei, chiar dacă nu toţi titularii de drepturi vizaţi de licenţă au mandatat OGC-ul, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: (i) OGC-ul să fie, pe baza mandatelor sale, reprezentativ în privinţa titularilor de drepturi pentru categoria relevantă de opere sau alte obiecte protejate şi în privinţa drepturilor care fac obiectul licenţei; (ii) tuturor titularilor de drepturi să li se garanteze egalitate de tratament în ceea ce priveşte condiţiile licenţei.

– sunt exceptate de la dreptul de reproducere, dreptul de comunicare publică şi dreptul de punere la dispoziţia publicului, utilizările efectuate pentru a permite instituţiilor de conservare a patrimoniului cultural să pună la dispoziţie în scopuri necomerciale opere sau alte obiecte protejate, aflate în afara circuitului comercial, prezente în colecţia lor permanentă, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: (i) numele autorului sau al oricărui alt titular de drepturi identificabil să fie indicat, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil; şi (ii) astfel de opere sau alte obiecte protejate să fie puse la dispoziţie pe site-uri necomerciale.

– titularii de drepturi au dreptul, în orice moment, să excludă efectiv unele opere sau alte obiecte protejate ale acestora ori toate operele sau obiectele protejate de la mecanismul de acordare a licenţelor stabilit mai sus, inclusiv după încheierea unei licenţe sau după începutul utilizării operelor sau obiectelor protejate respective.

– prevederile de mai sus nu se aplică unor ansambluri de opere sau alte obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial, dacă există dovezi că astfel de ansambluri constau preponderent din:

– opere sau alte obiecte protejate, cu excepţia operelor cinematografice sau audiovizuale publicate pentru prima dată sau, în absenţa publicării, difuzate pentru prima dată într-o ţară terţă;

– opere cinematografice sau audiovizuale ale căror producători îşi au sediul sau reşedinţa obişnuită într-o ţară terţă;

– opere sau alte obiecte protejate ale unor titulari de drepturi resortisanţi ai unor ţări terţe, în cazul în care, după luarea în considerare a oricărei dovezi uşor accesibile cu privire la disponibilitatea operelor sau a obiectelor protejate respective, în circuitele comerciale obişnuite, nu s-a putut determina un stat membru sau o ţară terţă, potrivit celor două puncte de mai sus.

– paginile de internet de prezentare şi promovare a activităţii instituţiilor de conservare şi punere în valoare a patrimoniului nu reprezintă site-uri comerciale chiar dacă pe aceste pagini se comercializează bilete, abonamente sau suveniruri, dacă acestea aparţin sau vizează activitatea sau serviciile instituţiei respective.

– licenţele acordate în conformitate cu cele de mai sus permit utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial de către instituţii de conservare a patrimoniului cultural în oricare stat membru al Uniunii Europene.

– utilizările operelor şi ale altor obiecte protejate, în temeiul excepţiilor de mai sus, se consideră că au loc pe teritoriul acelui stat unde îşi are sediul şi instituţia de conservare a patrimoniului cultural care recurge la respectiva utilizare.

i) Noi reguli cu privire la drepturile organismelor de radiodifuziune şi de televiziune:

• Printre drepturile patrimoniale exclusive ale organismelor de radiodifuziune şi de televiziune a fost inclus și acela de a autoriza ori de a interzice, cu obligaţia pentru cel autorizat de a menţiona numele organismelor, retransmisia propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune şi televiziune.

• Actele de retransmisie a programelor, realizate de către alţi titulari de drepturi decât organismele de radiodifuziune sau televiziune, trebuie să fie autorizate de către titularii care deţin dreptul exclusiv de comunicare către public

• Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe îşi pot exercita dreptul de a acorda sau de a refuza autorizarea pentru o retransmisie numai prin intermediul unui OGC. Dacă un titular de drepturi nu a transferat gestiunea acestui drept unui OGC, se consideră că OGC-ul care gestionează drepturi din aceeaşi categorie pentru care operatorul de servicii de retransmisie doreşte să obţină drepturi de retransmisie este îndreptăţit să acorde sau să refuze autorizarea de retransmisie pentru respectivul titular de drepturi.

• Un titular de drepturi are aceleaşi drepturi şi obligaţii, decurgând dintr-un acord între operatorul unui serviciu de retransmisie şi un organism de gestiune colectivă, ca şi titularii de drepturi care au mandatat organismul sau organismele de gestiune colectivă care vor avea dreptul de a acorda sau de a refuza autorizarea de retransmisie. Acesta îşi poate revendica drepturile respective în termen de trei ani de la data retransmisiei care include opera sa sau alt obiect protejat.

• Prevederile de mai sus nu se aplică drepturilor de retransmisie exercitate de un organism de radiodifuziune sau televiziune asupra propriilor transmisii, indiferent dacă aceste drepturi îi aparţin sau i-au fost transferate de alţi titulari de drepturi.

• Dacă un organism de radiodifuziune sau televiziune transmite prin introducere directă semnalele sale purtătoare de programe unui distribuitor de semnale fără ca organismul de radiodifuziune sau televiziune să transmită, el însuşi, simultan, respectivele semnale purtătoare de programe direct publicului, iar distribuitorul de semnale transmite respectivele semnale purtătoare de programe către public, se consideră că organismul de radiodifuziune sau televiziune şi distribuitorul de semnale participă la un act unic de comunicare publică pentru care trebuie să obţină o autorizare din partea titularilor de drepturi.

• Pentru introducerea directă ce constituie un act unic de comunicare publică, prevăzută mai sus, trebuie obţinută autorizarea din partea titularilor de drepturi de către organismul de radiodifuziune sau televiziune pentru radiodifuzare şi de către distribuitorul de semnal pentru retransmisie sau retransmisie prin cablu, după caz.

j). Modificări și prevederi noi referitor la gestiunea drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe:

• Părţile care se confruntă cu dificultăţi legate de acordarea unei licenţe atunci când urmăresc să încheie un acord pentru punerea la dispoziţie a unor opere audiovizuale prin servicii video la cerere pot recurge acum la mediere, efectuată de unul sau mai mulţi mediatori aleşi de părţi, în aşa fel încât independenţa şi imparţialitatea lor să nu poată fi puse la îndoială.

• Dreptul de suită a fost scos dintre drepturile pentru care gestiunea colectivă e obligatorie, devenind obiect al gestiunii colective facultative.

• Se prevede în mod expres faptul că remuneraţie echitabilă la care au dreptul artiştii interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, ca obiect al gestiunii colective, trebuie să fie o remunerație unică.

• S-a introdus prevederi noi cu privire la gestiunea colectivă extinsă. Astfel:

– sunt supuse gestiunii colective extinse următoarele drepturi:

– dreptul de comunicare publică a operelor muzicale;

– dreptul de comunicare publică prin satelit;

– drepturile de reproducere, distribuire, comunicare publică sau punere la dispoziţia publicului a operelor sau altor obiecte protejate aflate în afara circuitului comercial;

– drepturile de reproducere şi punere la dispoziţia publicului a operelor aparţinând editorilor de publicaţii de presă (aceste din urmă prevederi urmând a intra în vigoare din 1 octombrie 2022).

– autorizaţiile licenţe neexclusive acordate de organismul de gestiune colectivă reprezentativ se aplică şi pentru titularii de drepturi care nu au acordat mandat sau nu au autorizat respectivul organism de gestiune colectivă, sub rezerva respectării următoarelor garanţii:

– OGC-ul, pe baza mandatelor sale, este reprezentativ pentru titularii de drepturi, categoria relevantă de opere sau alte obiecte protejate şi pentru drepturile care fac obiectul licenţei pentru teritoriul României;

– autorii şi titularii de drepturi care sunt membrii OGC-ului reprezentativ, precum şi cei care nu sunt membrii acestuia se bucură de egalitate de tratament, în special în ceea ce priveşte condiţiile licenţei, accesul la informaţiile privind acordarea licenţelor şi repartizarea remuneraţiilor;

– autorii şi titularii de drepturi care nu au autorizat OGC-ul reprezentativ pot exclude de la autorizare toate sau o parte din operele şi obiectele lor protejate, printr-o notificare transmisă OGC-ului, atât înainte de încheierea licenţei, cât şi pe parcursul derulării ei;

– sunt luate măsuri de publicitate adecvate înainte ca operele sau alte obiecte protejate să fie utilizate în temeiul licenţei.

• În termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, OGC-ul trebuie să informeze utilizatorii despre excluderea respectivelor opere şi obiecte protejate din repertoriul gestionat, să elibereze licenţe noi din care să excludă respectivele opere şi obiecte protejate şi să actualizeze licenţele aflate în derulare până la încheierea termenului de 30 de zile. Excluderea nu afectează remuneraţiile cuvenite autorilor şi titularilor de drepturi pentru utilizările realizate în baza licenţelor încheiate de organismele de gestiune colectivă anterior primirii notificării.

• Măsurile de publicitate trebuie să fie adecvate şi eficace, fără ca organismele de gestiune colectivă să fie obligate să informeze fiecare titular de drepturi în parte.

• În cazurile în care titularii de drepturi nu respectă procedura notificării sau organismele de gestiune colectivă nu respectă măsurile de publicitate, utilizările sunt valabil realizate.

• Organismele de gestiune colectivă au de acum și obligaţia să comunice publicului, prin mijloace de informare în masă, metodologia/formula de calcul utilizată pentru calcularea remuneraţiei ce revine autorilor sau titularilor de drepturi.

• Organismele de gestiune colectivă sunt obligate să notifice utilizatorii cu privire la încetarea valabilităţii autorizaţiilor neexclusive cu 30 de zile înainte de termen.

• În caz de întârziere sau neplată a remuneraţiilor, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să îi notifice pe utilizatori cu un termen rezonabil privind cuantumul datoriei, modalităţile şi termenele de plată.

• Penalităţile de întârziere sau, după caz, neplată se calculează exclusiv cu aplicarea dobânzii legale.

k) Dispoziții tranzitorii:

Au fost prevăzute dispoziții tranzitorii ce menționează faptul în termen de 90 de zile de la publicarea Legii 69/2022 în Monitorul Oficial al României, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să actualizeze autorizațiile neexclusive acordate.

Legea nr. 8/1996 se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ciprian Dragomir, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti