Secţiuni » Arii de practică » Business » Piaţa de capital
Piaţa de capital
CărţiProfesionişti
 

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. dreptul de veto al ASF în situaţia schimbării structurii organelor de conducere ale unei societăți de administrare a investiţiilor


03.05.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: CCR, Drept constitutional, Drepturile omului, Jurisprudență, Lege 9, Monitorul Oficial al României, Piața de capital
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 2 mai 2022 a fost publicată Decizia nr. 27/2022 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Societatea S.A.I. Swiss Capital Asset Management – S.A. din Bucureşti şi de Olimpiu-Ionel Blăjuţ într-o cauză având ca obiect soluţionarea unor cereri privind anularea deciziilor Autorităţii de Supraveghere Financiară prin care a fost respinsă autorizarea modificării componenţei consiliului de administraţie al autoarei excepţiei de neconstituţionalitate prin numirea unui nou membru.

În opinia autorului excepției, prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) şi ale alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 dau un drept de veto Autorităţii de Supraveghere Financiară în situaţia modificării structurii unei societăţi de administrare a investiţiilor, în cazul în care această autoritate administrativă consideră că persoana numită de adunarea generală a acţionarilor în organele de conducere a societăţii nu îndeplineşte condiţia privind integritatea profesională, ceea ce reprezintă o intruziune în organizarea şi funcţionarea unei societăţi, precum şi cu privire la posibilitatea persoanelor alese în contextul dat de a accede la o funcţie de conducere în cadrul societăţii. Se învederează că normele criticate nu prevăd un sistem de evaluare care să stea la baza analizei îndeplinirii condiţiei referitoare la integritatea profesională a persoanelor/candidaţilor, aspect care nu se regăseşte nici în reglementarea infralegală adoptată în aplicarea legii. Astfel, există posibilitatea respingerii şi descalificării unor anumiţi candidaţi pe baza unor motive privind anumite incidente operative sancţionate administrativ şi care nu au nicio legătură cu integritatea profesională a unui candidat, fără a fi justificat raţionamentul aplicat, decizie ce este lăsată exclusiv la discreţia autorităţii administrative. În consecinţă, este restrâns dreptul fundamental privind libertatea economică şi libera iniţiativă, măsură care nu este proporţională cu scopul urmărit dacă nu este însoţită de garanţia unei decizii obiective şi temeinic fundamentate din partea entităţii îndrituite cu aplicarea legii, care ar trebui să opereze cu criterii clare, transparente, având la dispoziţie o grilă de evaluare care să departajeze faptele analizate şi măsurile impuse, în funcţie de gravitatea şi relevanţa acestora. În acelaşi timp, caracterul lacunar al legii îngrădeşte dreptul la un proces echitabil, în condiţiile în care nici instanţa judecătorească nu dispune de reperele necesare pentru a analiza hotărârea organului administrativ.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, care au următorul cuprins: „(1) S.A.I. [Societatea de administrare a investiţiilor], persoană juridică română, poate fi autorizată de A.S.F. în situaţia în care îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii: […] c) pregătirea, experienţa şi integritatea profesională ale membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, ale directorilor/membrilor directoratului, ale auditorilor interni şi ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerinţele impuse de reglementările A.S.F.; […] (7) S.A.I. are obligaţia să respecte condiţiile de autorizare, cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările A.S.F., pe toată durata desfăşurării activităţii şi va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F.”.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 reglementează înfiinţarea şi funcţionarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă care aplică prevederile acestei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.). De asemenea, potrivit art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, Autoritatea de Supraveghere Financiară exercită atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere şi control, fiind autoritatea competentă la nivel naţional pentru aplicarea şi urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de acest act normativ, precum şi pentru transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului Uniunii Europene, Parlamentului Uniunii Europene, Comisiei Europene, precum şi al altor autorităţi europene.

Curtea observă că dispoziţiile art. 9 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 reprezintă o reglementare cu caracter de principiu, ce cuprinde o obligaţie minimală („cel puţin”), cumulativă, pentru ca o societate de administrare a investiţiilor să poată fi autorizată. Aceste reglementări au scopul de a oferi repere cu caracter general de natură să ajute destinatarul normei în operaţiunea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor ce reglementează activitatea acestor societăţi, în concordanţă cu specificul acestora.

În ceea ce priveşte integritatea, Curtea reţine că, în general, se referă la ansamblul calităţilor pe care o persoană le deţine, onestitate, cinste, probitate, bună reputaţie, respectiv corectitudine în conduita sa, şi poate fi circumscrisă unui sistem de valori şi principii generale, la care se pot adăuga unele specifice anumitor categorii profesionale. Astfel, mai multe acte normative prevăd printre cerinţele generale pentru a ocupa o funcţie şi îndeplinirea celei privind integritatea profesională, spre exemplu, pe lângă actul normativ din care fac parte prevederile criticate, pot fi menţionate: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii etc.

În acest context, Curtea observă că referitor la integritatea profesională a persoanelor evaluate în contextul criticat, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012, a fost adoptat Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 29 decembrie 2015, în prezent abrogat, care la art. 7 prevede că persoana evaluată respectă cerinţele privind buna reputaţie şi integritatea dacă nu există motive obiective şi demonstrabile care determină îndoieli rezonabile în acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate, iar reputaţia şi integritatea persoanei evaluate sunt puse la îndoială în situaţia în care există informaţii cu privire la existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute în cuprinsul acestui articol al regulamentului. Astfel de situaţii constau în: a) condamnarea sau urmărirea penală în cazuri referitoare la: (i) infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-bancară, inclusiv infracţiuni prevăzute de legislaţia referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului; (ii) infracţiuni contra patrimoniului sau alte infracţiuni specifice domeniului economic/financiar; (iii) infracţiuni prevăzute de legislaţia fiscală; (iv) alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa, precum şi de cea privind protecţia consumatorului; b) investigaţii sau anchete administrative relevante anterioare sau în curs de desfăşurare, acţiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea dispoziţiilor aplicabile activităţilor reglementate de legislaţia financiar-bancară; c) anchete relevante anterioare sau în curs de desfăşurare, acţiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale; d) comportament profesional care determină îndoieli rezonabile referitoare la capacitatea persoanei de a exercita atribuţiile corespunzătoare funcţiei, pentru a asigura administrarea corectă şi prudentă a entităţii reglementate. În aplicarea celei din urmă situaţii sunt relevante următoarele aspecte: persoana evaluată nu a dovedit transparenţă, deschidere şi cooperare în relaţiile sale cu autorităţile de reglementare; respingerea, respectiv revocarea, retragerea unei aprobări, apartenenţe sau licenţe pentru practicarea unei activităţi sau profesii ori excluderea sau interdicţia de a mai desfăşura activităţi într-un domeniu de către o autoritate de reglementare; rezultatele financiare ale entităţilor deţinute sau conduse de persoana supusă evaluării sau în cadrul căreia persoana respectivă a avut o participaţie majoritară, luându-se în special în considerare procedurile de reorganizare, faliment şi lichidare nevoluntară şi, dacă este cazul, în ce mod persoana respectivă a contribuit la situaţia care a condus la aceste proceduri; declaraţia de faliment personal, dacă este cazul; indicii rezonabile că persoana evaluată este afiliată unui anumit grup de interese sau unor influenţe externe entităţii, fapt care a afectat în activitatea sa profesională anterioară, afectează sau ar putea afecta corectitudinea, independenţa sau imparţialitatea deciziilor.

În lumina acestor precizări, Curtea reţine că prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 îndeplinesc cerinţele de claritate, precizie şi predictibilitate, astfel cum acestea au fost conturate prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale mai sus redată, şi nu contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie, mai ales că acestea nu trebuie interpretate în mod singular, ci prin raportare la întregul cadru legislativ relevant în materie, cu precădere la piaţa de capital.

Cu privire la pretinsa încălcare a prevederilor art. 21 din Constituţie, în componenta privind dreptul la un proces echitabil, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, întrucât, potrivit art. 189 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012, în cazul respingerii unei cereri de autorizare, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, iar orice decizie a Autorităţii de Supraveghere Financiară prin care se vatămă drepturile unei persoane fizice sau juridice, recunoscute de această ordonanţă de urgenţă, ori refuzul nejustificat al Autorităţii de Supraveghere Financiară de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de această ordonanţă de urgenţă pot fi atacate în contencios administrativ la instanţa competentă.

Astfel, cu unanimitate de voturi, Curtea decide:
Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate invocată.

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti