Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Transportatorii şi distribuitorii din România vor primi o subvenție de 50 bani pe litrul de combustibil. UPDATE: Procedura de punere în aplicare a HG


13.07.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Comunicare profesională, Fiscalitate, Lege 9, Monitorul Oficial al României, Proiecte legislative, Război Ucraina, Transporturi
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 12 iulie 2022 a fost publicată Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele cuprinse în dispoziţia de plată întocmită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din 05.07.2022.

Prezenta procedură prevede că angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, exclusiv în baza dispoziţiei de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil, emisă de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în calitate de administrator al schemei. Prin emiterea dispoziţiei de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil, care constituie document justificativ, administratorul schemei certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor privind determinarea sumei, stabilită conform prevederilor legale în vigoare. Angajarea cheltuielilor se efectuează în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale. Documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se întocmesc de către Ministerul Finanţelor – Direcţia generală ajutor de stat.

Ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii va informa Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu privire la limita maximă a bugetului trimestrial alocat pentru emiterea deciziilor de aprobare a cererii de compensare a creşterii preţului la combustibil, în termen de maximum 5 zile de la data la care aceasta i-a fost comunicată.

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. poate emite decizii de aprobare a cererii de compensare a creşterii preţului la combustibil, doar în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor – Direcţia generală ajutor de stat.

Dispoziţiile de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil, emise de către administratorul schemei în condiţiile legii, se transmit Direcţiei generale ajutor de stat care va întocmi Angajamentul legal materializat în Acord pentru finanţare.

Proiectul de angajament legal împreună cu formularele „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” şi „Angajament bugetar individual/global” se transmit Direcţiei generale de contabilitate publică pentru înregistrare în evidenţa cheltuielilor angajate şi se prezintă pentru obţinerea vizei de control financiar preventiv propriu. Ulterior se prezintă pentru obţinerea vizei de control financiar preventiv delegat, după caz, după care se aprobă de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii.

Lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare care poartă viza pentru „Bun de plată” a ordonatorului principal de credite sau a persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, prin care se atestă existenţa angajamentelor legale şi bugetare şi existenţa sumelor datorate potrivit dispoziţiei de plată a ajutorului de stat, anexă la Acordul pentru finanţare.

Plăţile se efectuează de către Ministerul Finanţelor – Direcţia generală de contabilitate publică, pe baza ordonanţării de plată aprobate de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, transmisă de către Direcţia generală ajutor de stat, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale. Ordinele de plată se întocmesc cel mai târziu în 5 zile lucrătoare următoare datei la care s-a primit ordonanţarea de plată.

Sumele de plată datorate beneficiarilor se virează în conturile de trezorerie/bancare înscrise în dispoziţia de plată a ajutorului de stat transmisă de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., anexă la Acordul pentru finanţare, astfel:

a) în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, în conturile acestora deschise la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora;

b) în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene:

b1) în conturile acestora deschise la instituţiile de credit din România;

b2) în conturile reprezentanţilor desemnaţi, deschise la instituţiile de credit din România, dacă operatorii economici beneficiari nu deţin un cont deschis la o instituţie de credit din România.

Intrare în vigoare: 12 iulie 2022

***

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 23 mai 2022, a fost publicată Hotărârea nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea întreprinderilor afectate de criză, prin atenuarea efectelor economice generate de conflictul armat din Ucraina.

Ajutoarele de stat din schema de ajutor de stat se acordă numai după obţinerea deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene.

Este desemnat ca administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., iar ca furnizor Ministerul Finanţelor.

Ajutorul de stat se acordă pentru combustibilul utilizat pentru alimentarea motoarelor în:

a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;

b) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depăşeşte 3,5 tone, dar nu mai mult de 7,5 tone;

c) transportul rutier de mărfuri naţional şi internaţional contra cost, cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată ce depăşeşte 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone;

d) transportul de persoane, regulat şi ocazional, inclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 iulie 2023 sub formă de grant şi nu depăşeşte echivalentul în lei a 400.000 de euro per întreprindere. Toate valorile utilizate sunt în valoare brută, înainte de deducerea taxelor şi impozitelor.
Echivalentul în euro al valorii ajutorului de stat acordat întreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data emiterii deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a creşterii preţului la combustibil.

Bugetul total maxim estimat al schemei este de 300 de milioane de lei, cu posibilitatea suplimentării. Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 3.000.

Condiții de eligibilitate:

– deţin licenţă comunitară eliberată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;

– deţin cel puţin un vehicul eligibil;

– nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;

– nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile, cu excepţia celor care efectuează transport public local de persoane, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;

– nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

– alimentează vehiculele eligibile fie de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de comercianţi en detail de produse energetice, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor, fie din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;

– nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;

– nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;

– nu fac obiectul sancţiunilor adoptate de Uniunea Europeană;

– nu sunt desemnaţi în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;

– nu sunt deţinuţi sau controlaţi de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană;

– nu îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

Operatorul economic poate depune o cerere de compensare a creşterii preţului la combustibil pentru un trimestru calendaristic, în primele 15 zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.

Prin excepţie , pentru lunile aferente trimestrului IV, respectiv lunile octombrie şi noiembrie, cererea de compensare a creşterii preţului la combustibil se depune până cel târziu la data de 1 decembrie 2022.

Cererile de compensare a creşterii preţului la combustibil, însoţite de documentele justificative prevăzute prevăzute la art. 9 alin. (2), trebuie să fie corect şi complet întocmite, să fie depuse în sistemul informatizat de administrare a schemei în termenele stabilite şi să fie semnate electronic sau olograf de către operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia.

În termen de 3 zile de la înregistrarea unei cereri de compensare a creşterii preţului la combustibil, operatorul economic are posibilitatea să solicite în sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor în situaţia în care constată în acestea existenţa unor inexactităţi.

Cererile de compensare a creşterii preţului la combustibil se soluţionează în ordinea înregistrării acestora.

Intrare în vigoare: 23 mai 2022

***

Marți, 3 mai 2022 Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil datorat conflictului armat din Ucraina, precum și de modificare a Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare.

:: Proiectul
:: Nota de fundamentare

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro