Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
21.07.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Drept civil, Drept penal, Insolvență, Lege 9, Procedură civilă, Procedură penală, Proiecte legislative, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 19 iulie 2022. a fost publicată Legea nr. 220/2022 privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

***

Joi, 29 iunie 2022, Camera Deputaților a adoptat Proiectul de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. (PL-x nr. 353/2022)

Art. 1. – Prezenta lege reglementează posibilitatea aplicării, cu caracter temporar, sau, după caz, adaptarea unor măsuri instituite pe durata stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, necesare funcţionării justiției ca serviciu public, în domeniul activităţii de judecată a instanţelor civile, în domeniul insolvenţei, precum şi în domeniul executării pedepselor, al măsurilor educative şi al altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Dispoziții aplicabile cauzelor civile

Art. 2. – (1) În cauzele civile, când este posibil, cu acordul părților, instanţele judecătoreşti pot hotărî ca şedinţele de judecată să se desfăşoare prin mijloace de telecomunicație audiovizuală care permit verificarea identității părților şi garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea şi calitatea transmisiunii, dispunând măsurile necesare în acest scop.
(2) Citaţia va cuprinde mențiunea că şedinţa de judecată se va desfăşura prin mijloace de telecomunicație audiovizuală, intervalul orar orientativ al strigării cauzei, precum şi modalitatea tehnică de acces şi de autentificare. Când este cazul, părţile vor fi înştiinţate şi telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace ce asigură transmiterea înştiinţării şi confirmarea primirii acesteia despre desfăşurarea şedinţei de judecată prin mijloace de telecomunicație audiovizuală, chiar dacă au termenul în cunoştinţă.
(3) Dacă este posibil, la solicitarea instanţei învestite cu soluționarea cauzei, instanţa în a cărei circumscripție este situată localitatea în care se află părțile, reprezentanţii părților sau alţi participanţi la proces asigură, cu acordul acestora, echipamentele audiovideo necesare participării lor la şedinţele de judecată prin mijloacele prevăzute la alin. (1) şi procedează la identificarea persoanelor menţionate, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale, printr-un judecător desemnat de preşedintele instanţei. Instanţa care asigură echipamentele este o instanţă egală în grad cu instanţa învestită cu soluționarea cauzei sau chiar mai mică în grad, dacă în acea localitate nu există o instanţă de acelaşi grad în acest caz, încheierile de şedinţă specifice procedurii comisiei rogatorii nu se întocmesc.
(4) Cel care asistă sau reprezintă partea, traducătorul sau interpretul poate participa la şedinţa de judecată desfăşurată prin mijloacele prevăzute la alin. (1), chiar fără a fi prezent fizic lângă parte.

Art. 3. – (1) Pentru judecarea proceselor, instanţele judecătoreşti, ţinând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeaşi zi.
(2) Lista proceselor întocmită pentru fiecare şedinţă de judecată va cuprinde, de regulă, şi intervalele orare orientative pentru strigarea fiecărei cauze în parte, citaţia cuprinzând mențiunea corespunzătoare. Când este posibil, judecătorul fixează şi intervalul orar orientativ pentru primul termen de judecată.

Art. 4. – (1) Când este posibil, instanţele judecătoreşti procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Tot astfel, instanţa va putea, în tot cursul procesului, să solicite părților datele necesare pentru comunicarea actelor de procedură în aceleaşi condiții.
(2) Când este posibil, cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum şi orice alte acte de procedura adresate instanţei, pentru care legea prevede condiția formei scrise şi care nu se depun direct în şedinţă, se transmit prin mijloace electronice.
(3) Când este posibil, părțile vor fi înştiinţate telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace ce asigură transmiterea înştiinţării şi confirmarea primirii acesteia despre pronunţarea hotărârilor judecătoreşti prin modalitățile prevăzute de lege. Dispoziţiile privind comunicarea hotărârilor judecătoreşti, potrivit legii, rămân aplicabile.

Art. 5. – Amânarea judecării cauzelor poate fi dispusă la cerere, în situaţia în care partea interesată se află în izolare, în carantină sau este spitalizată, potrivit legii, în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanţa respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluţiona cauza, va amâna, la cererea părţii sau din oficiu, pronunţarea în vederea depunerii de concluzii scrise.

Art. 6. – În aplicarea dispoziţiilor art. 147 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când este posibil, dosarul cauzei se trimite instanţei delegate în format electronic. împiedicarea funcţionării instanţei este adusă la cunoştinţă prin afişare la sediul instanţei, precum şi prin publicare pe portalul instanţelor de judecată şi pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Art. 7. – Când este posibil, prin grija instanţei, şedintele de judecată publice se transmit în direct, prin mijloace audiovideo care garantează securitatea, integritatea şi calitatea transmisiunii, pe portalul instanţelor de judecată. Dispoziţiile art. 213 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.

Art. 8. – Dispozițiile titlului X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, nu depăşeşte suma de 50.000 lei la data sesizării instanţei.

Art. 9. – În cursul executării silite, când este posibil, executorii judecătoreşti procedează la comunicarea actelor de procedură în format electronic, potrivit legii.

Art. 10 .– (1) Activitatea de judecată, de executare silită, precum şi activitatea profesiilor din domeniul justiției se desfăşoară cu observarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, urmărindu-se cu prioritate asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de îmbolnăvire.
(2) Instanța veghează la desfăşurarea în condiții optime a procedurii, cu respectarea principiilor fundamentale şi a celorlalte reguli aplicabile procesului civil.

Dispoziții aplicabile în domeniul insolvenţei

Art. 11. – (1) Debitorul aflat în stare de insolvenţă la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care ajunge în stare de insolvenţă într-o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi poate să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, fără a avea însă obligaţia de a introduce această cerere. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței.
(2) Dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile pe perioada prevăzută la alin. (1), prima zi ulterioară acestei perioade fiind data de la care începe să curgă termenul de 30 de zile pe care acestea îl prevăd. Corelativ până la aceeaşi dată, nu sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. – În cazul debitorilor care depun o cerere de deschidere a procedurii insolvenței într-o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cerere admisă de instanţa competentă, durata inițială de executare a planului de reorganizare, prevăzută la art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăşi o durată totală a derulării planului de 5 ani, şi a modificării planului de reorganizare, în mod corespunzător în condițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziții aplicabile în domeniul executării pedepselor, al măsurilor educative şi al altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Art. 13. – (1) Măsura de supraveghere referitoare la prezentarea persoanei supravegheate la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta, prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. a), art. 93 alin. (1) lit. a) şi art. 101 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţia prevăzută la art. 121 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se pot executa şi primi mijloace de comunicare la distanţă audio sau audiovideo, în condiții care asigură confidențialitatea informaţiilor şi a datelor transmise.
(2) Organizarea întrevederilor cu persoanele supravegheate, în condițiile prevăzute la alin. (1), se realizează în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu COVID-19 sau a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
(3) Întrevederile derulate la sediul serviciului de probaţiune sunt precedate de activităţi de pregătire a acestora, realizate prin modalități de comunicare la distanţă cu persoana supravegheată, pentru a facilita realizarea scopului întâlnirii.
(4) Executarea măsurii de supraveghere prin mijloace de comunicare audio sau video nu se poate realiza dacă există imposibilitatea realizării întrevederii prin mijloace de comunicare la distanţă, dacă persoana supravegheată se află la prima întrevedere sau în ultimele 6 luni ale termenului de supraveghere, dacă există un risc mare de săvârşire de noi infracțiuni sau dacă este necesară comunicarea conţinutului unor hotărâri judecătoreşti sau a unor modificări intervenite în executarea acestora ori în cazul nerespectării măsurilor şi obligaţiilor de către persoanele aflate în evidență.
(5) Întrevederile cu persoanele supravegheate la sediul serviciului de probaţiune se realizează cu respectarea măsurilor de prevenţie şi siguranţă medicală, care se stabilesc prin decizie a directorului general al Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

Art. 14. – Măsura de supraveghere referitoare la primirea de către persoanele supravegheate a vizitelor consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea, prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. b), art. 93 alin. (1) lit. b) şi art. 101 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se execută cu respectarea măsurilor de prevenție și siguranță medicală, care se stabilesc prin decizie a directorului general al Direcției Naționale de Probaţiune.

Art. 15. – (1) Obligația persoanelor supravegheate de a participa la derularea de programe de reintegrare socială, prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. c), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 101 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, fie că sunt individuale sau de grup ori că sunt derulate în cadrul serviciilor de probaţiune sau în colaborare cu instituţiile din comunitate, se pot executa şi prin modalități de comunicare audiovideo la distanţă, în condiţii care să asigure confidențialitatea informaţiilor şi a datelor transmise.
(2) Derularea programelor în condițiile prevăzute la alin. (1), se realizează în situaţiile în care a fost estimat un risc mic de săvârşire de noi infracţiuni sau în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu COVID-19 sau a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Art. 16. – În situaţia în care, pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probaţiune manager de caz constată că persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile ce îi revin, în condițiile stabilite la art. 13 – 15, procedează, după caz, potrivit art. 67 alin. (1) sau (3) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, ori potrivit art. 101 alin. (1), (3) sau (4) din aceeaşi lege.

Art. 17. – (1) În situaţiile în care față de inculpaţii majori sau minori pentru care organele judiciare au solicitat referate ori rapoarte de evaluare s-a dispus măsura carantinării sau a izolării, iar expirarea acestei măsuri de sănătate publică ar face imposibilă respectarea termenului de realizare a referatului sau raportului de evaluare, întrevederea sau întrevederile dintre consilierul de probaţiune şi inculpaţi se pot desfăşura prin mijloace de comunicare la distanţă audio sau audiovideo, în condiții care să asigure confidențialitatea informaţiilor şi a datelor transmise.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte interacțiunea consilierului de probaţiune cu alte persoane care pot furniza informații utile în legătură cu persoana evaluată.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi în ceea ce priveşte referatele şi rapoartele de evaluare întocmite pe perioada supravegherii de către consilierii de probaţiune manageri de caz cu privire la persoanele supravegheate minore sau majore.

Art. 18. – (1) Cu privire la executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după consultarea Comitetului Național pentru Situaţii de Urgenţă, pot fi dispuse următoarele măsuri excepționale, aplicabile în zonele identificate cu risc epidemiologie din cadrul secţiilor de deţinere ale penitenciarelor-spital şi ale locurilor de deţinere, ca urmare a cazării persoanelor private de libertate confirmate ca fiind infectate cu coronavirusul SARS CoV-2, dacă sunt proporţionale cu situația care le-a determinat:
a) stabilirea regulilor de distanţare socială, precum şi a măsurilor de prevenţie şi siguranţă medicală necesar a fi respectate;
b) organizarea activităților din programul zilnic la care participă persoanele private de libertate, precum activităţi şi programe educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională, plimbare zilnică, astfel încât să se respecte timpul minim prevăzut de dispozițiile legale şi desfăşurarea acestora în grupuri restrânse, cu purtarea echipamentului de protecție individuală şi respectarea regulilor de distanţare socială;
c) desfăşurarea activităţilor lucrative, cu respectarea regulilor de distanţare socială, precum şi a măsurilor de prevenţie şi siguranţă medicală, respectiv cu purtarea echipamentului de protecţie individuală.
(2) În vederea prevenirii îmbolnăvirii cu COVID-19 şi a combaterii apariţiei focarelor de COVID-19 în rândul persoanelor private de libertate, prin decizia prevăzută la alin. (1) pot fi dispuse următoarele măsuri excepţionale, dacă sunt proporţionale cu situația care le-a determinat:
a) realizarea accesului persoanelor vizitatoare în locul de deţinere numai cu echipamentul propriu de protecţie, în vederea respectării măsurilor de prevenţie şi siguranţă medicală;
b) acordarea dreptului la comunicări online, indiferent de situația disciplinară a persoanei private de libertate şi periodicitatea legăturii cu familia;
c) paza şi supravegherea persoanelor private de libertate internate în unități sanitare publice, altele decât penitenciarele-spital, care se poate realiza prin monitorizare video de la distanţă, cu acordul medicului curant şi cu informarea prealabilă a persoanei private de libertate cu privire la obligaţiile şi interdicţiile pe care le are pe perioada în care se află internată; pot fi aplicate şi măsuri de siguranţă prevăzute de legislația privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(3) Proiectul deciziei prevăzute la alin. (1) se comunică, anterior emiterii, ministrului justiției, împreună cu motivele care au stat la baza adoptării acesteia.

Art. 19. – (1) Prevederile art. 18 se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul centrelor de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), măsurile prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) se pot dispune prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române care se comunică ministrului afacerilor interne, dispoziţiile art.18 alin.(3) aplicându-se în mod corespunzător.

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 20. – Dispoziţiile art. 1 – 10 şi 13 – 19 se aplică pentru o durată de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 21. – Dispoziţiile art. 2 – 7, 9 şi 10 sunt aplicabile şi proceselor şi executărilor silite începute anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Proiectul va fi trimis spre promulgare la Președintele României, Camera Deputaților fiind forul decizional în acest caz.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti