Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

A intrat în vigoare Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului. UPDATE: Ocupația de registrator de registrul comerţului a fost adăugată în COR


29.11.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Cyberlaw, Drept civil, Drept comercial, Dreptul muncii, Lege 9, Monitorul Oficial al României, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1.988/1.527/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Așadar, Clasificarea ocupaţiilor din România se completează cu ocupația de registrator de registrul comerţului – Cod COR 261925.

Intrare în vigoare: 28 noiembrie 2022

***

Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, potrivit unui comunicat al ONRC.

Noua lege realizează simplificarea și digitalizarea în domeniul înregistrării în registrul comerțului, prin reglementarea de noi mecanisme și eliminarea de documente și proceduri:

– Procedură de constituire a societăților și a sucursalelor acestora integral on-line, prin asigurarea logisticii necesare și pentru încheierea actului constitutiv al unei societăți prin mijloace electronice, prin integrarea acestuia în serviciile on-line aferente înregistrării în registrul comerțului, disponibile pe portalul de servicii on-line al ONRC și eliberarea certificatului de înregistrarea în formă electronică;

– Mecanisme on-line de transmitere a tuturor cererilor și documentelor aferente înregistrării în registrul comerțului;

– Utilizarea semnăturii electronice calificate și a sigiliului electronic calificat pentru documentele care se transmit prin mijloace electronice, inclusiv pentru certificatul de înregistrare care atestă existența societății, eliberat la înmatricularea societății ori atunci când acesta se preschimbă;

– Extinderea informațiilor disponibile cu titlu gratuit pe portalul de servicii on-line al ONRC cu informații privind reprezentanții legali, sucursalele deschise în alt stat membru UE, pagina de internet, dacă există;

– Publicarea anumitor date și acte ale persoanelor fizice și persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului, în mod gratuit, în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, organizat ca platformă electronică centrală prin portalul de servicii online al ONRC;

– Realizarea serviciului public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului de către registratorul de registrul comerțului, personal de specialitate juridică, pentru care legea asigură garanțiile de securitate juridică a procesului de autorizare a constituirii și înregistrării în registrul comerțului a profesioniștilor;

– Reglementarea soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acesteia;

– Cererea de înregistrare se soluționează numai pe bază de documente scrise, prezența părților în fața registratorului fiind necesară dacă există suspiciuni de fals cu privire la identitatea oricăror persoane a căror identitate este verificată în procedura de înregistrare;

– Audiența publică se organizează la cererea părții sau a reprezentantului acesteia și se poate acorda un singur termen de amânare pentru soluționarea cererii, de cel mult 15 zile calendaristice;

– În cazul în care se solicită preschimbarea termenului de soluționare (numai în cazul amânării soluționării), cererea de înregistrare se soluționează într-o zi lucrătoare, fără a se mai acorda un alt termen de amânare;

– Spațiu electronic aferent utilizatorilor serviciilor on-line prin portalul de servicii on-line al ONRC prin care sunt gestionate documentele aferente înregistrării în registrul comerțului;

– Eliminarea unor mecanisme de natură să conducă la blocarea procesului de înregistrare în registrul comerțului (ex. cererea de intervenție la cererea de înregistrare în registrul comerțului);

– Eliminarea specimenului de semnătură pentru persoanele care aveau obligația depunerii acestuia;

– Eliminarea declarațiilor pentru îndeplinirea calității de asociat/acționar/administrator/director/ cenzor etc.;

– Eliminarea documentelor ce anterior erau depuse ca anexe la cererea de înregistrare: dovada plății aporturilor la capitalul social; documente ce atestă drepturile de proprietate asupra bunurilor subscrise și vărsate ca aport în natură la momentul constituirii; certificatul ce atestă ipoteci sau alte garanții asupra bunurilor imobile; documente ce atestă tranzacțiile încheiate de fondatori, în numele societății;

– Eliminarea dovezii privind acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv și/sau actul modificator al actului constitutiv;

– Reglementarea unui singur model de declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți; activitățile înscrise în obiectul principal/secundar de activitate vor putea fi desfășurate la sediul social și/sau la sediile secundare și/sau la terți;

– Rezervarea denumirii firmei se face doar în raport cu firmele cu denumire identică înregistrate, fiind eliminat elementul de similaritate denumire;

– Dovada privind rezervarea denumirii firmei – obligația de prezentare a dovezii rezervării denumirii firmei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia (ex.: în cuprinsul cererii de înregistrare, al actului constitutiv);

– Eliminarea emblemei firmei;

– Transferul competenței de la tribunal la oficiul registrului comerțului în cazul cererilor de fuziune, fuziune transfrontalieră și divizare a societăților, ceea ce conduce la simplificarea formalităților, accelerarea operațiunilor reducerea termenelor și a costurilor;

– Transferul competenței de la tribunal la oficiul registrului comerțului a unor cazuri de dizolvare a societăților, ceea ce conduce la simplificarea formalităților, accelerarea ieșirii de pe piață a acestora, reducerea termenelor și a costurilor (ex.: nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social, a încetat activitatea sau aceasta nu a fost reluată după perioada de inactivitate temporară – 3 ani, în cazul societăților constituite pe perioadă determinată, la expirarea perioadei).

Formatul formularului-tip de act constitutiv, formatul cererii de înregistrare, formatul, elementele de siguranță și structura certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, modelul declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, modelul certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și structura identificatorului unic la nivel european-EUID sunt aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 5307/C/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1131/24.11.2022.

***

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 26 iulie 2022 a fost publicată Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Prezenta lege reglementează:
– procedura de înregistrare în registrul comerţului pe baza controlului registratorului de registrul comerţului sau, după caz, în baza hotărârii instanţei judecătoreşti;
– statutul registratorului de registrul comerţului;
– modul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Principalele obiective:

1. Accesibilitatea online a tuturor formalităţilor pentru constituirea unei societăţi şi înregistrarea unei sucursale prin utilizarea mijloacelor de identificare electronică şi a mijloacelor electronice de comunicare.

În acest sens, potrivit noii legi:
– actul constitutiv se poate întocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu opţiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC; actul constitutiv formular-tip sau, după caz, cel individualizat, se semnează de către toţi fondatorii sau de reprezentanţii acestora cu semnătură electronică calificată;
– cererile de înregistrare şi înscrisurile depuse în susţinerea acestora întocmite de avocaţi sau de notari publici se pot semna de către aceştia cu semnătură electronică calificată şi se pot transmite prin mijloace electronice;
– procedura de înregistrare a sucursalelor companiilor cu sediul principal într-un stat membru UE se simplifică prin eliminarea documentelor şi informaţiile ce sunt/vor putea fi obţinute/verificate prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului – BRIS;
– folosirea unei platforme electronice centrale, ţinută de registrul comerţului, pentru publicarea actelor şi faptelor înregistrate/menţionate/depuse/vizate în/la/de registrul comerţului, Buletinul electronic al registrului comerţului;
– în considerarea interconectării registrelor comerţului din statele membre, se uniformizează efectul înregistrării în toate registrele ca fiind cel de la care actele, faptele persoanelor fizice şi juridice înregistrate devin opozabile terţilor pentru a oferi un punct de referinţă general atât pentru utilizatorii naţionali, cât şi pentru cei transfrontalieri;
– certificatele de înmatriculare şi certificatele constatatoare vor putea fi emise şi în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliul electronic calificat.

2. Simplificarea procedurii de înregistrare în registrul comerţului pentru a permite depunerea de documente în format electronic, verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege realizând-se prin comunicarea între autorităţi şi utilizarea informaţiilor/documentelor aflate deja la dispoziţia acestora.

Astfel, prin noua lege se elimină:
– cerinţa de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii; legea prevede o etapizare, ulterioară momentului constituirii, a vărsării capitalului social subscris (30% în 3 luni, iar restul în 12 luni, cu excepţia aportului în natură, care poate fi efectuat în 2 ani de la data înmatriculării);
– acordul Secretariatului General al Guvernului şi al autorităţilor locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumire, registratorul urmând să consulte în procedura de înregistrare Registrul de evidenţă a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, ce va fi creat şi ţinut de SGG;
– depunerea dovezii rezervării denumirii se elimină;
– depunerea unor declaraţii pe propria răspundere, prin includerea lor, într-o formă simplificată, în actul constitutiv;
– cerinţa depunerii specimenului de semnătură pentru reprezentanţii legali.

3. Reglementarea procedurii de înregistrare în registrul comerţului în baza controlului de legalitate, realizat de registrator:
– procedură de control prealabil înregistrării realizată de registratori, pe bază de înscrisuri;
– dacă există suspiciuni de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentantului acestuia sau a oricărei persoane a cărei identitate se verifică în procesul de înregistrare, registratorul poate solicita prezenta fizică a acestora;
– generalizarea competenţei de soluţionare a registratorului prin includerea altor proceduri care nu au caracter contencios (ex: fuziuni, inclusiv transfrontaliere, divizări);
– se elimină posibilitatea formulării cererilor de intervenţie în procedura de înregistrare, terţii – ca şi solicitantul înregistrării având un remediu ulterior soluţionării cerere de înregistrare, şi anume plângerea împotriva încheierii registratorului;
– dizolvarea şi radierea societăţii, pentru anumite cazuri ce nu au natură contencioasă, se dispune de registrator, cu posibilitatea contestării încheierii registratorului la instanţă.

4. Reglementarea statutului registratorului de registru al comerţului:
– personal de specialitate juridică, învestit să exercite un serviciu public de interes general;
– accesul în profesie se face pe baza de examen sau concurs;
– registratorul este numit şi eliberat din funcţie de directorul general al registrul comerţului, iar în exercitarea funcţiei nu este supus controlului ierarhic, cu privire la soluţiile pronunţate;
– registratorul este supus anumitor interdicţii şi incompatibilităţi, pentru a asigura imparţialitatea în exercitarea controlului prealabil înregistrării;
– registratorul răspunde disciplinar (procedura disciplinară este prevăzută de prezenta lege), civil şi penal;
– remunerarea se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 153/207 privind remunerarea personalului plătit din fonduri publice.

5. Reglementarea accesului online la informaţiile privind societăţile, inclusiv la informaţiile privind societăţile înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene şi, pentru a îmbunătăţi accesibilitatea serviciului public al registrului comerţului, asigurarea disponibilităţii de informaţii extinse şi actualizate privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor.

Pentru aceasta, în noua lege se prevede că:
– documentele şi informaţiile referitoare la persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului se arhivează şi în format electronic pentru a permite furnizarea mai rapidă de copii în format electronic, certificate de pe actele prezentate, chiar dacă acestea au fost depuse în format hârtie;
– se extind categoriile de informaţii care pot fi obţinute cu titlu gratuit din registrele statelor membre, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor;
– devin disponibile mai multe date în registru, de exemplu, în privinţa sucursalelor (în registrul sucursalei, date despre societatea mamă dintr-un alt stat membru şi, invers, în registrul societăţii-mamă, informaţii despre sucursală);
– informaţii user friendly se vor fi la dispoziţia publicului, pe portalul de servicii online al ONRC şi pe pagina sa de internet, în limbile română şi engleză, cu privire la aspectele cele mai importante în constituirea persoanelor juridice şi înregistrarea persoanelor fizice şi juridice.

Intrare în vigoare: 26 noiembrie 2022

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti