Dreptul securităţii sociale

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea indemnizației pentru Covid în raport de dovedirea îndeplinirii condiţiei „realizării de încasări cu minimum 25% mai mici comparativ cu media lunară pe anul 2019” inclusiv de către avocaţii stagiari
22.09.2022 | Andrei PAP

Secţiuni: Dezlegarea unor chestiuni de drept, Dreptul securitatii sociale, Jurisprudența ÎCCJ, Monitorul Oficial al României, Selected, UNBR+INPPA+Barouri
JURIDICE - In Law We Trust
Andrei Pap

Andrei Pap

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 19 septembrie 2022, a fost publicată Decizia nr. 29/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timişoara – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 18 ianuarie 2022, pronunţată în Dosarul nr. 1.046/115/2021.

I. Titularul şi obiectul sesizării

Prin Încheierea din 18 ianuarie 2022, pronunţată în Dosarul nr. 1.046/115/2021, Curtea de Apel Timişoara – Secţia de contencios administrativ şi fiscal a dispus, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile prin care să se dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:

Dacă, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XV alin. (11) raportat la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, condiţia „realizării încasării cu minimum 25% mai mici comparativ cu media lunară pe anul 2019” include şi ipoteza nerealizării unor venituri pe anul 2019, ca urmare a dobândirii calităţii de avocat doar începând cu anul 2020, respectiv anterior instituirii stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, dar ulterior datei de 1 ianuarie 2020.

II. Analiza Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, examinând sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, a subliniat următoarele:
[…]

37. În speţă se solicită dezlegarea întinderii aplicării art. XV alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020.

38. Actul normativ, devenit parte a ordinii de drept începând cu data de 21 aprilie 2020, instituie măsuri de protecţie socială, legiuitorul optând pentru a repara eventualele prejudicii cauzate de limitarea sau întreruperea unor activităţi socioeconomice, pe perioada pandemiei. Printre beneficiarii măsurilor de protecţie socială se numără şi avocaţii, în calitate de categorie socioprofesională.

39. Trebuie reţinut că legiuitorul, elaborând textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, a stabilit sfera de aplicare a măsurilor de protecţie socială reglementate, pe durata stării de urgenţă, începând cu 16 martie 2020.

40. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 a fost adoptată având ca bază Comunicarea privind „Răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-19” (52020DC0112), fiind stabilit un set măsuri de protecţie (ajutoare de stat) ce intră în sfera de aplicare a art. 107 alin. (3) lit. b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

41. În partea relevantă, Comisia Europeană a constatat că sunt necesare măsuri specifice pentru a atenua impactul asupra ocupării forţei de muncă pentru persoanele fizice şi pentru sectoarele cele mai afectate şi a permis acordarea unor ajutoare de stat, cu respectarea art. 107 alin. (2) lit. b) din TFUE, în sensul existenţei, în cazul fiecărui beneficiar, a unei legături de cauzalitate directă între ajutorul acordat şi prejudiciul rezultat din evenimentul extraordinar şi a limitării eventualelor ajutoare la ceea ce este necesar pentru repararea pagubelor.

42. În cel de-al doilea rând, urmărind sistematic sfera acestor măsuri de protecţie socială, se reţine că legiuitorul a reglementat o serie de beneficii în favoarea anumitor categorii de subiecţi de drept, persoane fizice (părinţii, aflaţi sub incidenţa art. I, beneficiarii stimulentului de inserţie, în situaţiile reglementate de art. II, copiii sau tinerii aflaţi sub incidenţa art. IX, şomerii conform art. X1 alin. (3), salariaţii potrivit art. XI, profesioniştii şi avocaţii, persoanele care au dobândit venituri din drepturi de autor sau drepturi conexe sau cele prevăzute la lit. a)-c) ale alin. (1) al art. 671 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. XV).

43. Este de menţionat faptul că, pentru beneficiarii drepturilor reglementate de art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, este prevăzută şi obligaţia plăţii impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, stabilindu-se procedura de calcul şi de declarare a sarcinilor, prin trimitere la normele fiscale.

44. În cel de-al treilea rând, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 au fost luate măsuri pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru siguranţa socială şi economică a populaţiei, stabilindu-se o procedură de comunicare electronică a actelor şi cererilor, procedura şi termenele de decontare a sumelor plătite de angajator, acoperirea cheltuielilor din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, caracterizarea unor indemnizaţii ca venituri – bază de calcul pentru impozitul pe venituri, CAS şi CASS.

45. Raportat la categoria socioprofesională a avocaţilor este relevant art. XV alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, introdus prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 21 aprilie 2020, text potrivit căruia: „De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi avocaţii a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizaţia se plăteşte în baza declaraţiei pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, pe care o transmite la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.”

46. Aceste dispoziţii au caracter special faţă de cele cuprinse în art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, referitoare la profesioniştii care şi-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2. Norma specială a fost edictată în considerarea faptului că, pe durata stării de urgenţă, avocaţii nu şi-au întrerupt activitatea, dar s-a redus amploarea acestei activităţi.

47. Drept urmare, norma specială instituie o măsură de protecţie de care beneficiază avocaţii, fără distincţie între cei definitivi şi cei stagiari, dacă sunt îndeplinite cele două condiţii de fond cumulative prevăzute de normă, şi anume: să fi avut loc o diminuare a veniturilor/încasărilor avocatului în luna din perioada stării de urgenţă pentru care solicită plata indemnizaţiei cu minimum 25% faţă de media lunară pe anul 2019 şi, de asemenea, veniturile/încasările avocatului în luna din perioada stării de urgenţă pentru care solicită plata indemnizaţiei să nu depăşească câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020.

48. Condiţia de formă vizează declaraţia pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare, ce trebuie transmisă agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al declarantului.

49. Instanţa de trimitere solicită lămurirea înţelesului normei speciale în privinţa primei condiţii anterior enunţate, nevoia lămuririi chestiunii de drept intervenind în situaţia avocaţilor stagiari intraţi în profesie în anul 2020 şi care, din acest motiv, nu se pot raporta la venituri obţinute din activitatea de avocat în anul 2019.

50. Interpretarea teleologică a normei potrivit căreia prima condiţie ar fi inaplicabilă avocaţilor stagiari intraţi în profesie în 2020, cu consecinţa satisfacerii cerinţelor legale pentru acordarea indemnizaţiei prin dovedirea numai a obţinerii unor venituri lunare care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut, se sprijină exclusiv pe argumentul raţiunii actului normativ, acela de a institui măsuri de protecţie pentru categorii de persoane devenite vulnerabile în urma măsurilor luate de stat de combatere a pandemiei.

51. Însă raţiunea reglementării, respectiv finalitatea urmărită de legiuitor, este în situaţia de faţă un argument de ordin general, care nu poate înfrânge conţinutul expres al normei, interpretarea teleologică neputând fi folosită pentru a elimina sau completa norma juridică supusă interpretării. Or, norma prevede fără dubiu drept condiţie de acordare a indemnizaţiei reducerea nivelului veniturilor lunare cu minimum 25% faţă de media veniturilor din anul 2019.

52. De altfel, scopul instituirii măsurii de protecţie socială în cazul categoriei socioprofesionale a avocaţilor nu poate fi identificat exclusiv pe baza preambulului actului normativ, ci se impune cercetarea normei speciale, care stabileşte că trebuie să existe un prejudiciu rezultat din evenimentul extraordinar, care justifică ajutorul acordat, acest prejudiciu fiind reducerea veniturilor, iar nu lipsa veniturilor.

53. Astfel, în interpretarea gramaticală a normei, acordarea indemnizaţiei este condiţionată, fără distincţii, de o reducere a venitului înregistrat, ca o consecinţă negativă a epidemiei de COVID-19 şi a stării de urgenţă. Nu poate fi acceptată inaplicabilitatea condiţiei în situaţia factuală premisă a sesizării pentru că ar însemna să fie eludate cerinţele expres prevăzute de legiuitor pentru acordarea indemnizaţiei.

54. Dar interpretarea corelată a textelor alin. (11) şi (12) ale art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 permite, inclusiv în cazul avocaţilor stagiari intraţi în profesie în 2020, compararea veniturilor indiferent de sursa lor, neaflându-ne în ipoteza unei imposibilităţi practice de aplicare a textului.

55. Astfel, la data de 22 mai 2020 [la o lună şi o zi distanţă de intrarea în vigoare a alin. (11) al art. XV] au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, prin care se introduce alin. (12) al art. XV.

56. Alin. (12) al art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 defineşte sintagma „au realizat încasări” prevăzută la alin. (11), stipulând că în categoria veniturilor realizate în perioada de referinţă intră nu numai veniturile realizate din exercitarea profesiei, ci şi orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 şi 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

57. Deşi alin. (12) al art. XV se referă la veniturile înregistrate în perioada de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, prin analogie, pentru identitate de raţiune, trebuie considerat că nici categoria veniturilor înregistrate în anul 2019, care reprezintă termenul de comparaţie, nu se reduce la veniturile realizate din exercitarea profesiei de avocat, ci trebuie luate în considerare orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 şi 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

58. Ca urmare, în cazul avocatului stagiar, ca şi în cazul avocatului suspendat din profesie în anul 2019, aflat în concediu de creştere a copilului, condiţia realizării unor venituri în anul 2019 subzistă, dar aceste venituri nu se rezumă la cele dobândite prin exercitarea profesiei de avocat.

59. Mai mult, în ceea ce priveşte avocatul stagiar se cuvin a fi avute în vedere şi dispoziţiile art. 295 şi 296 din Statutul profesiei de avocat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64 din 3 decembrie 2011, potrivit cărora înscrierea în tabloul avocaţilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei este condiţionată de înregistrarea la barou a unui contract de colaborare profesională sau a unui contract de salarizare în interiorul profesiei, încheiat cu o formă de exercitare a profesiei, sub îndrumarea unui avocat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, contract care cuprinde obligaţia de a se asigura avocatului stagiar venitul minim garantat pe economia naţională, distinct de veniturile ocazionale ale avocatului stagiar asigurate din asistenţa judiciară pentru care a fost desemnat de serviciul de asistenţă judiciară al baroului. Rezultă astfel că avocatul stagiar intrat în profesie în 2020 ar fi trebuit să beneficieze cel puţin de venitul minim garantat pe economia naţională, ca o garanţie prevăzută de statut pentru debutanţi. Se asigură în acest mod şi elementul de comparaţie cu orice fel de venituri realizate în anul 2019 din sursele avute în vedere de alin. (12) al art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, rămânând un imperativ dovedirea îndeplinirii condiţiei „realizării de încasări cu minimum 25% mai mici comparativ cu media lunară pe anul 2019” inclusiv de către avocaţii stagiari.

Pentru considerentele expuse, ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a considerat că se impune admiterea sesizării, pronunţând următoarea soluţie:

„Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 1.046/115/2021, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XV alin. (11) raportat la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, condiţia „realizării de încasări cu minimum 25% mai mici comparativ cu media lunară pe anul 2019” nu include şi ipoteza nerealizării unor venituri pe anul 2019, ca urmare a dobândirii calităţii de avocat doar începând cu anul 2020, respectiv anterior instituirii stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, dar ulterior datei de 1 ianuarie 2020.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16 mai 2022.”

Avocat Andrei Pap
PAP | law office

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti