Secţiuni » Arii de practică » Business » Afaceri transfrontaliere
Afaceri transfrontaliere
CărţiProfesionişti

Consiliul de Securitate ONU solicită încetarea imediată a violenţei, a activităţilor criminale şi a încălcărilor drepturilor omului în Haiti


25.11.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, Drepturile omului, Monitorul Oficial al României
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1136 din 25 noiembrie 2022 a fost publicată Rezoluția nr. 2653 (2022) adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 9159-a întruniri, la data de 21 octombrie 2022.

Așadar, Consiliul de Securitate ONU:

1. solicită încetarea imediată a violenţei, a activităţilor criminale şi a încălcărilor drepturilor omului care subminează pacea, stabilitatea şi securitatea în Haiti şi în regiune, inclusiv răpirile, violenţa sexuală şi de gen, traficul de persoane şi introducerea ilegală de migranţi, precum şi omuciderile, execuţiile extrajudiciare şi recrutarea copiilor de către grupurile armate şi reţelele criminale;

2. îndeamnă toţi actorii politici să se angajeze în mod constructiv în negocieri semnificative pentru a depăşi impasul politic actual, pentru a permite organizarea de alegeri legislative şi prezidenţiale incluzive, libere şi corecte, de îndată ce situaţia locală în materie de securitate o va permite;

Interdicţia de călătorie

3. hotărăşte că, pentru o perioadă iniţială de un an de la data adoptării prezentei rezoluţii, toate statele membre vor lua măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al oricărei persoane desemnate de Comitetul instituit în temeiul paragrafului (19) de mai jos, cu condiţia ca nicio dispoziţie din prezentul paragraf să nu oblige un stat să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanţi;

4. constată că persoanele desemnate pot avea mai multe naţionalităţi sau paşapoarte, îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acele călătorii între cele două state a căror naţionalitate sau paşaport o persoană desemnată o/îl are pot submina obiectivele interdicţiei de călătorie impuse la paragraful (3) şi solicită ca Grupul de experţi instituit în temeiul paragrafului (21) din prezenta rezoluţie (denumit în continuare „Grupul de experţi”) să raporteze Comitetului informaţii cu privire la astfel de călătorii;

5. decide că măsurile impuse la paragraful (3) de mai sus nu se aplică:
a. în cazul în care Comitetul stabileşte, de la caz la caz, că o astfel de călătorie este justificată din motive de necesitate umanitară, inclusiv obligaţie religioasă;
b. în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unui proces judiciar; şi
c. în cazul în care Comitetul stabileşte, de la caz la caz, că o scutire ar contribui la realizarea obiectivelor de pace şi stabilitate în Haiti;

Îngheţarea activelor

6. decide că, pentru o perioadă iniţială de un an de la data adoptării prezentei rezoluţii, toate statele membre îngheaţă fără întârziere toate fondurile, alte active financiare şi resurse economice care se află pe teritoriile lor, care sunt deţinute sau controlate, direct sau indirect, de orice persoane sau entităţi enumerate în anexa la prezenta rezoluţie sau desemnate de Comitet sau de către orice persoane sau entităţi care acţionează în numele sau la instrucţiunile acestora sau de către entităţi deţinute sau controlate de acestea, şi decide, de asemenea, că toate statele membre se asigură că nici aceste fonduri, nici alte fonduri, active financiare sau resurse economice nu sunt puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau în beneficiul acestor persoane sau entităţi de către resortisanţii lor sau de către persoane aflate pe teritoriul lor;

7. decide că măsurile impuse la paragraful (6) de mai sus nu se aplică fondurilor, altor active financiare sau resurse economice care au fost stabilite de către statele membre relevante:
a. ca fiind necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv plata produselor alimentare, chirii sau ipoteci, medicamente şi tratamente medicale, impozite, prime de asigurare şi taxe de utilităţi publice sau exclusiv pentru plata unor onorarii profesionale rezonabile şi rambursarea cheltuielilor suportate asociate cu furnizarea de servicii juridice în conformitate cu legislaţia naţională sau a unor taxe sau tarife de servicii, în conformitate cu legislaţia naţională, pentru deţinerea sau gestionarea curentă a fondurilor, a altor active financiare şi resurse economice îngheţate, alte active financiare şi resurse economice, după ce statul în cauză a notificat Comitetului intenţia de a autoriza, după caz, accesul la astfel de fonduri, alte active financiare sau resurse economice şi în absenţa unei decizii negative din partea Comitetului în termen de cinci zile lucrătoare de la această notificare;
b. ca fiind necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca această determinare să fi fost notificată Comitetului de către statul sau statele membre relevante şi să fi fost aprobată de către Comitet;
c. să facă obiectul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătoreşti, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile, alte active financiare şi resurse economice pot fi utilizate pentru a satisface acest privilegiu sau această hotărâre, cu condiţia ca privilegiul sau hotărârea să fi fost pronunţată înainte de data prezentei rezoluţii, să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entităţi desemnate de Comitet şi să fi fost notificată Comitetului de către statul sau statele membre în cauză;

8. hotărăşte că statele membre pot permite adăugarea la conturile îngheţate în conformitate cu dispoziţiile paragrafului (6) de mai sus a dobânzilor sau a altor câştiguri datorate pentru aceste conturi sau a oricăror plăţi datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligaţii care au luat naştere înainte de data la care aceste conturi au devenit supuse dispoziţiilor prezentei rezoluţii, cu condiţia ca aceste dobânzi, alte câştiguri şi plăţi să facă în continuare obiectul acestor dispoziţii şi să fie îngheţate;

9. hotărăşte că măsurile prevăzute la paragraful (6) de mai sus nu împiedică o persoană sau o entitate desemnată să efectueze o plată datorată în temeiul unui contract încheiat înainte de includerea pe listă a unei astfel de persoane sau entităţi, cu condiţia ca statele relevante să fi stabilit că plata nu este primită direct sau indirect de o persoană sau o entitate desemnată în conformitate cu paragraful (6) de mai sus şi după ce statele relevante au notificat Comitetului intenţia de a efectua sau de a primi astfel de plăţi sau de a autoriza, după caz, deblocarea fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice în acest scop, cu 10 zile lucrătoare înainte de o astfel de autorizare;

10. hotărăşte că, fără a aduce atingere programelor de asistenţă umanitară desfăşurate în alte părţi, măsurile impuse la paragraful (6) din prezenta rezoluţie nu se aplică plăţii fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare necesare de urgenţă sau pentru a sprijini alte activităţi care sprijină nevoile umane de bază în Haiti, de către Organizaţia Naţiunilor Unite, agenţiile sau programele sale specializate, organizaţiile umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite care furnizează asistenţă umanitară şi partenerii lor de punere în aplicare, inclusiv organizaţiile neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral care participă la Planul de răspuns umanitar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Haiti;

Embargo ţintit asupra armelor

11. hotărăşte ca, pentru o perioadă iniţială de un an de la data adoptării prezentei rezoluţii, toate statele membre să ia imediat măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea, vânzarea sau transferul, direct sau indirect, către sau în beneficiul persoanelor şi al entităţilor desemnate de Comitet, de pe teritoriul lor sau prin acesta, de către resortisanţii lor sau utilizând navele sau aeronavele aflate sub pavilionul lor, de arme şi materiale conexe de orice tip, inclusiv arme şi muniţii, vehicule şi echipamente militare, echipamente paramilitare şi piese de schimb pentru cele menţionate anterior, precum şi asistenţă tehnică, formare, asistenţă financiară sau de altă natură, legate de activităţi militare sau de furnizarea, întreţinerea sau utilizarea de orice tip de armament şi material conex, inclusiv furnizarea de personal înarmat de mercenariat, indiferent dacă provine sau nu de pe teritoriile lor;

12. încurajează statele membre să se asigure că există măsuri adecvate de marcare şi de păstrare a înregistrărilor pentru a depista armele, inclusiv armele de calibru mic şi armamentul uşor, în conformitate cu instrumentele internaţionale şi regionale la care sunt părţi, şi să analizeze cea mai bună modalitate de a ajuta, dacă este cazul şi la cererea acestora, ţările vecine să prevină şi să depisteze traficul ilicit şi deturnarea cu încălcarea măsurilor impuse la paragraful (11) din prezenta rezoluţie;

13. invită toate statele, în special ţările din regiune, să inspecteze, în conformitate cu autorităţile şi legislaţia lor naţionale şi cu dreptul internaţional, toate încărcăturile care urmează să ajungă în Haiti pe teritoriul lor, inclusiv în porturile maritime şi în aeroporturi, în cazul în care statul în cauză deţine informaţii care oferă motive rezonabile de a crede că încărcătura conţine articole ale căror furnizare, vânzare, transfer şi export sunt interzise de prevederile paragrafului (11) din prezenta rezoluţie, în scopul de a asigura punerea în aplicare strictă a acestor dispoziţii;

14. încurajează cooperarea regională terestră, aeriană şi maritimă, după caz, pentru a detecta şi a preveni încălcarea măsurilor impuse la paragraful (11) din prezenta rezoluţie, precum şi pentru a raporta în timp util cazurile de încălcare Comitetului instituit în conformitate cu prevederile paragrafului (19) de mai jos;

Criterii de desemnare

15. hotărăşte că dispoziţiile paragrafului (3) se aplică persoanelor fizice şi că dispoziţiile paragrafelor (6) şi (11) se aplică persoanelor şi entităţilor, desemnate pentru astfel de măsuri de către Comitetul instituit în temeiul prevederilor paragrafului (19) din prezenta rezoluţie ca fiind responsabile sau complice sau implicate, direct sau indirect, în acţiuni care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea Haiti;

16. decide că astfel de acţiuni, astfel cum sunt descrise la paragraful (15) de mai sus, includ, dar nu se limitează la:
a. implicarea, directă sau indirectă, în activităţi infracţionale şi violenţe care implică grupuri armate şi reţele criminale care promovează violenţa, inclusiv recrutarea forţată a copiilor de către astfel de grupuri şi reţele, răpiri, trafic de persoane şi trafic de migranţi, precum şi omucideri şi violenţă sexuală şi de gen sau sprijinirea acestora;
b. sprijinirea traficului ilicit şi a deturnării de arme şi de materiale conexe sau a fluxurilor financiare ilicite legate de acestea;
c. acţionarea pentru, în numele sau la comanda sau sprijinirea ori finanţarea în alt mod a unei persoane sau entităţi desemnate în legătură cu activitatea descrisă la literele (a) şi (b) de mai sus, inclusiv prin utilizarea directă sau indirectă a produselor provenite din criminalitatea organizată, inclusiv a produselor provenite din producţia şi traficul ilicit de droguri şi precursori ai acestora, originare din Haiti sau care tranzitează Haiti, din traficul de persoane şi din traficul de migranţi din Haiti sau din contrabanda şi traficul de arme către sau din Haiti;
d. acţionarea cu încălcarea embargoului asupra armelor stabilit la paragraful (11) din prezenta rezoluţie sau care a avut ca efect furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct sau indirect, de armament sau orice material conex sau orice consultanţă tehnică, formare sau asistenţă, inclusiv finanţare şi asistenţă financiară, în legătură cu activităţile violente ale grupurilor armate sau ale reţelelor criminale din Haiti;
e. planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă legislaţia internaţională în domeniul drepturilor omului sau de acte care constituie încălcări ale drepturilor omului, inclusiv cele care implică execuţii extrajudiciare, inclusiv de femei şi copii, şi comiterea de acte de violenţă, răpiri, dispariţii forţate sau răpiri pentru răscumpărare în Haiti;
f. planificarea, conducerea sau comiterea de acte care implică violenţă sexuală şi de gen, inclusiv violul şi sclavia sexuală, în Haiti;
g. obstrucţionarea furnizării de asistenţă umanitară în Haiti sau a accesului la asistenţa umanitară în Haiti sau a distribuirii acesteia în Haiti;
h. atacarea personalului sau a sediilor misiunilor şi operaţiunilor Organizaţiei Naţiunilor Unite în Haiti, furnizarea de sprijin pentru astfel de atacuri;

17. solicită ca statele să se asigure că toate măsurile luate de acestea pentru a pune în aplicare prezenta rezoluţie respectă obligaţiile care le revin în temeiul dreptului internaţional, inclusiv al dreptului internaţional umanitar, dreptului internaţional al drepturilor omului şi dreptului internaţional al refugiaţilor, după caz;

18. decide că persoana enumerată în anexa la prezenta rezoluţie va face obiectul măsurilor impuse la paragrafele (3), (6) şi (11) de mai sus;

Comitetul pentru sancţiuni

19. hotărăşte să instituie, în conformitate cu prevederile articolului 28 din regulamentul său de procedură provizoriu, un comitet al Consiliului de Securitate format din toţi membrii Consiliului (denumit în continuare „Comitetul”), care să îndeplinească următoarele sarcini:
a. să monitorizeze punerea în aplicare a măsurilor impuse în paragrafele (3), (6) şi (11) de mai sus în vederea consolidării, facilitării şi îmbunătăţirii punerii în aplicare a acestor măsuri de către statele membre şi să examineze şi să decidă cu privire la cererile de derogări prevăzute la paragrafele (5) şi (7) din prezenta rezoluţie;
b. să caute şi să examineze informaţii cu privire la persoanele şi entităţile care ar putea fi implicate în actele descrise la paragrafele (15) şi (16) de mai sus;
c. să desemneze persoanele şi entităţile care vor face obiectul măsurilor impuse la paragrafele (3), (6) şi (11) de mai sus;
d. să stabilească şi să promulge liniile directoare care pot fi necesare pentru a facilita punerea în aplicare a măsurilor impuse mai sus;
e. să prezinte Consiliului de Securitate, în termen de 60 de zile, un raport privind activitatea sa, însoţit de observaţii şi recomandări, în special cu privire la modalităţile de consolidare a eficacităţii măsurilor impuse la paragrafele (3), (6) şi (11) din prezenta rezoluţie, iar ulterior să prezinte un raport anual;
f. să încurajeze un dialog între Comitet şi statele membre interesate, în special cele din regiune, inclusiv prin invitarea reprezentanţilor acestor state să se întâlnească cu Comitetul pentru a discuta punerea în aplicare a măsurilor;
g. să solicite de la toate statele orice informaţii pe care le poate considera utile cu privire la acţiunile întreprinse de acestea pentru a pune în aplicare în mod eficient măsurile impuse;
h. să examineze şi să ia măsurile corespunzătoare cu privire la informaţiile privind presupusele încălcări sau nerespectarea măsurilor prevăzute la paragrafele (3), (6) şi (11);

20. îndrumă Comitetul să coopereze cu alte comitete de sancţiuni relevante ale Consiliului de Securitate;
Raportare

21. solicită secretarului general să creeze, pentru o perioadă iniţială de 13 luni, în consultare cu Comitetul, un grup de 4 experţi („Grupul de experţi”) sub conducerea Comitetului şi să ia măsurile financiare şi de securitate necesare pentru a sprijini activitatea Grupului şi decide că acesta va îndeplini următoarele sarcini:
a. să asiste Comitetul în îndeplinirea mandatului său, astfel cum este specificat în prezenta rezoluţie, inclusiv prin furnizarea în orice moment Comitetului de informaţii relevante pentru potenţiala desemnare, într-o etapă ulterioară, a persoanelor şi entităţilor care ar putea fi implicate în activităţile descrise la paragrafele (15) şi (16) de mai sus;
b. să culeagă, să examineze şi să analizeze informaţii de la state, de la organismele relevante ale ONU, de la organizaţiile regionale şi de la alte părţi interesate cu privire la punerea în aplicare a măsurilor decise în prezenta rezoluţie, în special referitoare la incidente privind sursa şi rutele traficului de arme către Haiti şi incidente de subminare a tranziţiei politice;
c. să prezinte Consiliului, după discuţii cu Comitetul, un raport interimar până la 15 martie 2023, un raport final până la 15 septembrie 2023, precum şi actualizări periodice între timp;
d. să asiste Comitetul în perfecţionarea şi actualizarea informaţiilor de pe lista persoanelor şi entităţilor care fac obiectul măsurilor impuse în temeiul prevederilor paragrafelor (3), (6) şi (11) din prezenta rezoluţie, inclusiv prin furnizarea de informaţii de identificare şi de informaţii suplimentare pentru rezumatul narativ disponibil publicului al motivelor includerii pe listă;

22. îndrumă Grupul de experţi să coopereze cu BINUH, cu UNODC, cu CARICOM şi cu grupurile de experţi relevante înfiinţate de Consiliul de Securitate pentru a sprijini activitatea comitetelor sale de sancţiuni, după caz;

23. îndeamnă toate părţile şi toate statele membre, precum şi organizaţiile internaţionale, regionale şi subregionale să asigure cooperarea cu Grupul de experţi şi îndeamnă, de asemenea, toate statele membre implicate să asigure siguranţa membrilor Grupului de experţi şi accesul neîngrădit, în special la persoane, documente şi site-uri, pentru ca Grupul de experţi să îşi execute mandatul;

24. constată că procesul de selecţie a experţilor care compun Grupul de experţi ar trebui să acorde prioritate numirii persoanelor cu cele mai solide calificări pentru a îndeplini sarcinile descrise mai sus, acordând în acelaşi timp atenţia cuvenită importanţei reprezentării regionale şi de gen în procesul de recrutare;

Revizuire

25. afirmă că va monitoriza permanent situaţia din Haiti şi că este pregătit să revizuiască oportunitatea măsurilor cuprinse în prezenta rezoluţie, inclusiv consolidarea, modificarea, suspendarea sau ridicarea măsurilor, după cum va fi necesar în orice moment, în funcţie de progresele înregistrate în ceea ce priveşte următoarele criterii de referinţă esenţiale:
a. în cazul în care guvernul haitian a dezvoltat o capacitate adecvată în domeniul judiciar şi al statului de drept pentru a face faţă grupurilor armate şi activităţilor legate de criminalitate;
b. reducerea progresivă a numărului de acte de violenţă comise de grupurile armate şi de reţelele criminale, inclusiv a numărului de omucideri intenţionate, răpiri şi incidente de violenţă sexuală şi de gen, măsurate anual, începând cu perioada iniţială de douăsprezece luni de la adoptarea prezentei rezoluţii;
c. progresele înregistrate în ceea ce priveşte obiectivele de referinţă 2, 3, 4 şi obiectivele conexe, astfel cum sunt prezentate în Raportul secretarului general din 13 iunie 2022 (S/2022/481);
d. diminuarea progresivă a numărului de incidente de trafic ilicit şi de deturnare a armelor, precum şi a fluxurilor financiare ilicite provenite din acestea, inclusiv prin creşterea numărului şi a volumului de confiscări de arme, măsurate anual, începând cu perioada iniţială de douăsprezece luni de la adoptarea prezentei rezoluţii;

26. solicită, în acest sens, secretarului general, în strânsă coordonare cu Grupul de experţi, să efectueze, până la 15 septembrie 2023, o evaluare a progreselor înregistrate în ceea ce priveşte principalele criterii de referinţă stabilite în paragraful de mai sus;

27. invită UNODC să colaboreze cu BINUH şi cu Grupul de experţi, după caz, şi să raporteze Comitetului cu privire la recomandările de stopare a fluxurilor financiare ilicite şi a traficului şi deturnării de materiale legate de arme în Haiti;

28. hotărăşte să rămână în mod activ sesizat cu privire la această chestiune.

Intrarea în vigoare: 25 noiembrie 2022

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii