Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 29 noiembrie 2022. UPDATE: Actele normative adoptate


29.11.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Lege 9, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 29 noiembrie 2022, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PRIMĂ LECTURĂ)
Guvernul a discutat în primă lectură acest proiect a cărui aprobare va constitui realizarea unor jaloane asumate prin PNRR, în cadrul reformei privind îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat.
Cele mai importante modificări au în vedere următoarele aspecte:
– Separarea funcției de reglementare de cea de coordonare a proprietății statului sau a unităților administrativ-teritoriale în calitatea lor de acționari;
– Elaborarea unei politici de proprietate prin care să se definească rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale a întreprinderilor publice de la nivel central și local, să se stabilească rolul statului și al unității administrativ-teritoriale în guvernanța întreprinderilor publice, precum și rolul responsabilitățile autorităților publice tutelare și ale altor părți interesate implicate în implementarea acesteia.
Elaborarea și revizuirea politicii de participare a statului în economie va fi în concordanță cu orientările OECD și va delimita în mod clar rolurile și responsabilitățile tuturor entităților implicate.
– Operaționalizarea, la Centrul Guvernului, a Grupului Operativ pentru coordonarea și monitorizarea politicilor de guvernanță corporativă, prin înființarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Această structură va funcționa în subordinea directă a Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin SGG, și va fi finanțată de la bugetul de stat.
Proiectul de act normativ include și alte propuneri de modificare a legislației în măsură să asigure implementarea principiilor guvernanței corporative cuprinse în ghidurile OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative
La propunerea ministerului Energiei, Executivul a aprobat Ordonanţa de urgență pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și modificarea și completarea unor acte normative.
Astfel, prin acest act normativ se completează cadrul legal stabilit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, pentru perioada 2021 – 2030.
Actul normativ contribuie la îndeplinirea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de seră în modul cel mai rentabil și în conformitate cu propriile circumstanțe ale României, cu mixurile energetice și cu capacitatea specifică de producere a energiei din surse regenerabile.
Totodată, prin completarea cadrului legal necesar pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru perioada 2021 – 2030, se accelerează implementarea proiectelor de investiții care se realizează prin finanțarea prevăzută în PNRR – Componenta 6 Energie.
De asemenea, sunt reglementate norme referitoare la sprijinul financiar pentru energia electrică din surse regenerabile, la autoconsumul acestui tip de energie electrică și la utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și în cel al transporturilor în vederea atingerii obiectivului național privind ponderea globală a energiei regenerabile în consumul final brut de energie în anul 2030.
Totodată, ordonanța stabilește criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide și combustibilii din biomasă, precum și reglementarea criteriilor de durabilitate conform noilor reglementări europene pentru combustibili proveniți din biomasă.
Ordonanța mai stabilește schemele de sprijin pentru energia din surse regenerabile, stabilitatea sprijinului financiar, calcularea ponderii energiei din surse regenerabile, procedura de notificare simplă pentru racordările la rețea a instalațiilor, adoptarea pe scară largă a utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor, prosumatorii și comunitățile de energie din surse regenerabile, utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii.
Comunicatul Ministerului Energiei: https://bit.ly/3GV1ckl

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Actul normativ aprobat aduce o serie de modificări legislației privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, care vizează repartizarea echitabilă a responsabilităților de îngrijire a copilului între bărbați și femei, asigurarea unui echilibru între viața profesională și cea privată a acestora și creșterea posibilității ca părintele care nu a solicitat inițial concediu pentru creșterea copilului să își exercite acest drept.
Ordonanța de urgență transpune integral în legislația națională Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE. Aceasta introduce, la nivelul Uniunii Europene, standarde minime privind concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și concediul îngrijitorilor.
Principalele modificări și completări aduse OUG nr. 111/2010 se referă la:
– extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale;
– majorarea nivelului de venituri supuse impozitului ce poate fi obținut de părinte în decursul unui an calendaristic, în perioada concediului pentru creșterea copilului, de la 5 la 8 indemnizații pentru creșterea copilului  (ICC) în cuantum minim, respectiv de la 6.500 lei la 10.512 lei;
– recalcularea cuantumului ICC în cazul obținerii unor venituri suplimentare, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, din hotărâri judecătorești/adeverințe sau acte de rectificare a veniturilor;
– suspendarea sau încetarea plății ICC în cazul în care certificatul de încadrare în grad de handicap expiră în perioada concediului de creștere a copilului;
– introducerea unei perioade de preaviz de cel puțin 10 zile pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediu și ICC, înainte de finalizarea concediului de maternitate sau înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, printr-o cerere, pe suport de hârtie sau electronic, în care precizează perioada preconizată a concediului pentru creșterea copilului;
– menținerea, până la sfârșitul concediului de creștere a copilului, a condițiilor de încadrare și a drepturilor salariale avute la începutul concediului sau dobândite pe parcurs;
– introducerea concediului și a indemnizației de acomodare, acordate părinților adoptatori, ca perioadă asimilată pentru dobândirea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și la ICC.
Ordonanța de urgență mai prevede ca, în cazul persoanelor care realizează, în aceeași lună, venituri atât în țară, cât și în statele UE care aplică Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar fără suprapunerea perioadelor de activitate, să se ia în calcul, la acordarea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și ICC, sumele obținute în ambele țări.
De asemenea, s-a decis suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil ( deci 50% în plus la indemnizația mamei pentru fiecare copil). Aceeași măsură se va aplica și pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil.
Sumele nu pot fi mai mici decât 1314 lei (valoare fixă pe care o primesc în prezent mamele de gemeni, tripleti, si cu sarcini suprapuse, suma obtinuta ca rezultat al inmultirii cu 2,5 a valorii ISR  – indicatorul social de referinta, care în 2022 are valoare de 525,5 lei. Deci 2.5 ISR egal 1314 lei.
Noile reglementări se aplică de la 1 ianuarie 2023. Excepție fac reglementările privind majorarea de la o lună la două luni a perioadei de netransferabilitate între părinți, care se aplică atât pentru cererile depuse începând cu 1 ianuarie 2023, cât și pentru cele depuse anterior și nesoluționate până la această dată.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale
Prin actul normativ aprobat se are în vedere modificarea și completarea listelor de infrastructuri critice naționale desemnate corespunzător sectoarelor aflate în responsabilitatea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, ca urmare a parcurgerii de către aceste autorități publice responsabile a procesului de revizuire a listelor conținând infrastructurile critice naționale desemnate prin HG nr. 1198/2012, corespunzător sectoarelor din competență.
Totodată, actul normativ urmărește creșterea nivelului de protecție pentru infrastructurile nou-desemnate prin implementarea măsurilor stabilite prin legislația în vigoare în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022
Prin actul normativ aprobat se suplimentează cu suma de 3.800.00 lei (echivalentul a 750.000 euro), rezultând un total de 26.063.750 lei, (echivalentul a maximum 5.268.064 euro), pentru implementarea schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi.
Bugetul alocat inițial acestui Program, de 22.263.750 lei, (echivalentul a 4,5 milioane euro), asigura efectuarea plăților pentru 1.500 hectare. Având în vedere că suprafața de 1750 hectare solicitată la plată este mai mare cu 250 hectare decât cea estimată (1.500 ha), a fost necesară suplimentarea resurselor financiare cu suma de 3.800.000 lei, reprezentând echivalentul a 750.000 euro, astfel încât să se asigure plata întregii suprafețe eligibile plantată cu usturoi în cadrul programului.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3VAjrQ5

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului ,,Henri Coandă”
Programul ,,Henri Coandă” prevede finanțarea participării elevilor și studenților la competiții tehnico-științifice internaționale, prin acordarea unor burse de cercetare-dezvoltare și premii pentru recunoașterea performanței.
Totodată, programul de cercetare-dezvoltare și inovare își propune:
• să stimuleze interesul elevilor și studenților din învățământul secundar și terțiar pentru cercetare și știință, prin participarea la activități de cercetare-dezvoltare și inovare;
• să dezvolte abilitățile și competențele elevilor și studenților de a lucra în echipe și de a derula activități de cercetare;
• să creeze cadrul legal necesar pentru formarea unei noi generații deschise către cunoaștere la nivel european și internațional;
• să crească numărul de tineri români care își doresc să rămână și să desfășoare activități de cercetare în România, după ce au beneficiat de burse de cercetare.
Stimularea creării de echipe de tineri constituie premisele menținerii în România a unor viitoare generații de cercetători care să susțină și să contribuie la dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și asigură formarea de resursă umană calificată pentru domeniul CDI.
Valoarea unei burse de cercetare-dezvoltare din cadrul programului de cercetare-dezvoltare și inovare “HENRI COANDĂ” este de cel mult 100.000 lei. Această finanțare este destinată decontării cheltuielilor de cercetare, dezvoltare și deplasare la competițiile tehnico-științifice internaționale.
Elevii și studenții care vor obține locurile I, II sau III la competițiile tehnico-științifice internaționale vor beneficia de premii.:
Valorile cuantumurilor premiilor pentru recunoașterea performanței echipelor de bursieri sunt:
• premiul I – 15.000 lei
• premiul II – 9.000 lei
• premiul III – 6.000 lei.
Programul contribuie la implementarea Strategiei naționale pentru cercetare, inovare și specializare inteligentă (SNCISI – 2022-2027), aprobată prin H.G. nr. 933/2022.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare ,,Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”
Actul normativ asigură o flexibilizare și o claritate a procesului de acordare a Grantului ”REGELE CAROL I”, făcându-l operațional complet, și, totodată, actualizează valoarea granturilor, astfel încât acestea să devină atractive pentru studenți.
Hotărârea prevede majorarea valorii granturilor astfel:
Pentru laureații la olimpiade internaționale se acordă suma de:
– 6.000 euro pe an pentru medalia de aur/ premiul I, de la 4.000 euro actual;
– 5.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, de la 3.500 euro actual;
– 4.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, de la 3000 euro actual;
– 3.500 euro pentru mențiune, de la 2.500 euro actual;
Pentru laureații la olimpiade naționale se acordă suma de:
– 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, de la 3.000 euro actual;
– 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, de la 2.500 euro actual;
– 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, de la 2.000 euro actual;
– 2.500 euro pentru mențiune, de la 1.500 euro actual;
Pentru participarea la evenimente științifice internaționale şi/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală se acordă suma de:
– 1.000 euro/an pentru fiecare participant la grant, de la 500 euro actual;
Pentru o echipă formată din cel puțin 2 studenți, din care minim unul olimpic, proveniți din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble şi subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă şi se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu se acordă suma de:
– 5.000 euro pe echipă de 2/an, cu creșterea cuantumului în funcție de numărul studenților membri ai echipei formate.
Actualizarea valorii granturilor a fost necesară ca urmare a creșterii inflației și datorită obligației corelative ca beneficiarul să se angajeze, pe o durată de minimum 4 ani, într-un institut sau organizație de cercetare-dezvoltare din România, astfel cum sunt definite de OG nr. 57/2002.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizația Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 7 iulie 2022
Prin actul normativ, se aprobă continuarea funcționării în România a Centrului Internațional de Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a, sub auspiciile UNESCO.
CIFRA va continua să acționeze ca centru regional UNESCO oferind oportunități de pregătire și cercetare în laboratoare din România pentru studenți din zona Europei de Sud-Est, precum și pentru cei din țări mai puțin dezvoltate (Africa, Asia), să desfășoare cercetări avansate în fizică și cercetări multidisciplinare (științe de bază, inginerie, TIC, etc.) în cooperare cu UNESCO și centrele/institutele asociate UNESCO, să joace un rol special ca centru-pivot pentru țările cu venituri mici din Inițiativa Europei Centrale și să păstreze o bună relație cu țările francofone din Africa, relația cu Marocul fiind remarcabil de puternică.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”
Actul normativ vizează reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), implementat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” (IFIN-HH), aflat în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
Prima fază a proiectului, aferentă precedentului ciclu financiar 2007-2013, a fost realizată, obiectivele tehnice și financiare fiind atinse la nivelul anului 2015. Cea de-a doua fază se află în curs de implementare pe exercițiul financiar 2014-2020.
Astfel, pentru finalizarea cu succes a proiectului ELI-NP, institutul va trebui să instaleze componentele aferente Stadiului I livrate de Asocierea EuroGammaS, recepționate de IFIN-HH în anul 2015, și să realizeze Sistemul scalabil de producere de ioni radioactivi. Sistemul va fi instalat în clădirea gama a ELI-NP, prin reamenajarea unor spații pentru a crea condițiile necesare instalării și operării acestuia.
În acest sens, urmare a procedurii legale prin care componentele aferente Stadiului I vor reveni în proprietatea ELI-NP, se va realiza un proces complex de adaptare, instalare și punere în funcțiune a acestora, valoarea acestor lucrări fiind asigurată prin modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ELI-NP.
De asemenea, având în vedere dezvoltarea strategiei științifice a institutului prin care se dorește implementarea unui nou proiect, se elimină din obiectivul de investiții ELI-NP realizarea Tunelului II și a echipamentelor aferente, sumele prevăzute anterior pentru acestea urmând a fi utilizate pentru: realizarea Sistemului scalabil de producere de ioni radioactivi, amenajarea spațiilor necesare din clădirea gama ELI-NP, inclusiv realizarea infrastructurii necesare realizării experimentelor cu Sistemul scalabil de producere de ioni radioactivi, realizarea Coșului de evacuare a efluenților gazoși și salariile personalului responsabil cu implementarea modificărilor.
Valoarea totală a investiției, aprobată în HG nr. 918/2018, nu se modifică, rămâne de 1.739.734 mii lei și include realizarea obiectivelor suplimentare.
Totodată, actul normativ prevede revizuirea duratei de execuție a proiectului prin extindere până la 31.12.2025

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Mecanismului de colectare şi monitorizare a datelor pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități şi pentru modificarea unor acte normative
Actul normativ prevede aprobarea unui mecanism unitar de colectare și monitorizare a datelor din domeniul dizabilității, una dintre măsurile necesare pentru implementarea și aplicarea în România a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
Mecanismul de colectare și monitorizare a datelor reprezintă un sistem instituțional unitar de colectare și transmitere de date și informații cu toate instituțiile implicate în aplicarea Convenției ONU, cu care Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități  (ANPDPD) urmează să încheie protocoale de colaborare.
Datele ce urmează a fi colectate și supuse analizei sunt cele prevăzute în Strategia națională 2022-2027, respectiv accesibilitate și mobilitate; protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități; ocupare; protecție socială, inclusiv abilitare/reabilitare; viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice; educație; sănătate; participare politică și publică.
Pentru punerea în aplicare a Mecanismului, în cadrul ANPDPD se înființează Biroul monitorizare și statistici, ca parte a reformei instituționale de eficientizare și creștere a capacității administrative.
Mecanismul de colectare și monitorizare a datelor va duce în timp la obținerea unor informații exacte și complete și la o identificare mai bună a dinamicilor sociale specifice acestei categorii de persoane, astfel încât deciziile din domeniu să reflecte adecvat nevoile persoanelor cu dizabilități.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
Hotărârea introduce o serie de modificări menite să contribuie la modernizarea sistemului de asistență socială, potrivit reformei asumate în cadrul PNRR – Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoane vârstnice. Măsurile vizează respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vârstnice la asistență socială, asistență medicală, locuire, participare la viață socială, creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.
Concret, sunt modificate și completate activitățile din cadrul serviciului de asistență socială. Astfel, activitatea de evaluare în vederea acordării beneficiilor de asistență socială  bazate pe testarea veniturilor și asigurarea asistenței sociale comunitare obligatorii sunt prevăzute în sarcina exclusivă a serviciului public de asistență socială
De asemenea, sunt enumerate explicit tipurile de activități de asistență comunitară care pot fi prestate de furnizorii publici sau privați de servicii sociale, respectiv: comunicare și monitorizare situații de risc, consiliere pentru prevenirea izolării sociale și a depresiei, adaptarea și amenajarea locuinței pentru a preveni căderile și riscul autonomiei funcționale, consiliere psihologică și terapii etc.
O altă modificare constă în separarea categoriilor principale de activități aferente centrelor de asistență și recuperare de cele aferente centrelor de zi de socializare și petrecere a timpului liber.
În domeniul dizabilități, sunt introduse activități care se desfășoară în serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, precum: dezvoltarea abilităților lucrative, asistență și suport pentru luare unor decizii, implicare și participare socială și civică.
Activitățile desfășurate de asistentul personal al persoanei cu handicap au fost modificate și completate pentru armonizarea cu terminologia specifică dizabilității la nivel internațional.
Totodată, se modifică denumirea unor servicii, de exemplu, din centre de recuperare și reabilitare în centre de abilitare și reabilitare,  și iar sintagma ”centre de zi” va fi înlocuită cu ”servicii”.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA pentru perioada 2022-2030
La inițiativa Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat Strategia națională pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA pentru perioada 2022 – 2030.
Documentul stabilește politica sectorială a Ministerului Sănătății în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor de intervenție în domeniul supravegherii, controlului și prevenirii cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2022 – 2030.
Noua Strategie este centrată pe 5 piloni principali, precum prioritizarea intervențiilor de prevenire, utilizarea testării HIV ca poartă de intrare în tratament, asigurarea accesului universal la tratamentul cu antiretrovirale ARV ca modalitate de prevenire a noilor infecții HIV, asigurarea unui mediu propice pentru coordonarea privind implementarea răspunsului național HIV/SIDA
Strategia a fost elaborată de experți din cadrul Ministerului Sănătății, organizații neguvernamentale, membrii Comitetului Național de Coordonare HIV/SIDA și Tuberculoză, precum şi de experți internaționali cu responsabilități în acest domeniu.
România asigură persoanelor infectate HIV/SIDA și celor din cadrul grupurilor vulnerabile cu risc crescut de infectare HIV, acces egal, necondiționat și continuu la servicii de prevenire, tratament, îngrijire medicală, precum și servicii sociale, fără discriminare.
Bugetul total necesar pentru implementarea Strategiei în următorii 3 ani este de peste 1,2 miliarde lei, buget care include și asigurarea tratamentului pentru persoanele cu HIV aflate în tratament.
Comunicatul Ministerului Sănătății: https://bit.ly/3OMUcrv

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 89 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
Actul normativ prevede actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute la art. 89 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înlăturării tuturor inadvertențelor și creșterii forței coercitive a statului în domeniul sportului.
Astfel, limitele contravențiilor vor ajunge până la 15.000 lei pentru persoane fizice, respectiv până la 50.000 lei pentru persoane juridice, fiind aplicate conform dispozițiilor art. 91 din Legea 69/2000.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2022 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
Actul normativ modifică Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 633/2022 prin introducerea unei unități de învățământ din comuna Puiești, județul Vaslui, pentru care s-a repartizat suma de 183.000 de lei.
Astfel, suma totală repartizată din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educației pe anul 2022 pentru continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate, în anul 2021, conform HG nr. 1188/2021, și ale căror lucrări nu au fost realizate sau finalizate la 31.12.2021, este de 10.261.000 de lei.
Modul de utilizare a sumelor și contractele de lucrări se vor urmări de autoritățile locale, împreună cu Inspectoratele Școlare Județene şi unitățile de învățământ care vor monitoriza şi vor informa periodic Ministerul Educației cu privire la modul de derulare al lucrărilor.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru Mediu şi al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat
Valoarea totală a veniturilor estimate pentru acest an este de 3,330 miliarde lei, față de varianta inițială, de 3,271 miliarde lei, iar cea a cheltuielilor este de 3,658 miliarde lei față de 3,525 miliarde lei.
Rectificarea are în vedere susținerea și realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, respectiv pentru a asigura resursele financiare pentru:
– Programul privind protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare şi stații de epurare;
– Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
De asemenea, în ceea ce privește proiectele prioritare pentru anul 2022, au fost alocate sume atât pentru finanțarea unor programe în curs de implementare, cât și pentru lansarea unor noi programe de finanțare, astfel:
– Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților; valoarea creditelor bugetare se suplimentează cu 10.1 milioane de lei în baza estimării plăților contractelor încheiate;
– Programul privind iluminatul public stradal (lămpi cu LED); valoarea creditelor de angajament se suplimentează cu 500 milioane de lei;
– Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri unifamiliale; valoarea creditelor de angajament rămâne neschimbată;
– Programul privind creșterea eficienței energetice de înlocuire a becurilor uzate cu becuri led în valoare de  400 milioane de lei credite de angajament și credite bugetare. Finanțarea se acordă sub forma unui voucher, pentru înlocuirea becurilor convenționale din locuință cu becuri cu led noi, mai performante din punct de vedere energetic. Scopul programului îl constituie reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră în locuințe, pentru utilizatorii casnici. Programul a fost propus la finanțare pentru anul 2022.
De asemenea, Administraţia Fondului pentru Mediu va implementa două noi programe de finanțare prevăzute în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), respectiv Programul „Prima conectare” pentru sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente și Programul de finanțare a instalațiilor reciclare a deșeurilor, privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare din pachetul de economie circulară, prin care va fi asigurată susținerea financiară a operatorilor economici pentru creșterea capacităților de reciclare a deșeurilor la nivel național.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Reducere a Riscului Seismic
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat Strategia națională de reducere a riscului seismic (SNRRS).
Adoptarea SNRRS constituie un pas important în ceea ce privește consolidarea cadrului strategic privind gestionarea eficientă a riscului seismic, fiind prevăzută și ca element de reformă asumat în Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, în cadrul Jalonului nr. 93.
SNRRS promovează creșterea rezilienței la cutremure a comunităților și a fondului construit din România până în 2050 și tratează, dintr-o perspectivă sectorială, problematica riscului seismic la nivelul clădirilor civile publice și private, inclusiv a celor pentru serviciile publice esențiale și a celor cu valoare de patrimoniu cultural.
Principalele obiective ale SNRRS sunt reprezentate de:
– transformarea, până în 2050, a fondului construit al României într-un fond construit rezilient la seisme;
– reducerea riscului seismic la nivel național prin salvarea de vieți, reducerea vătămărilor și protejarea fondului construit, prin investiții prioritizate și eficiente;
– promovarea bunăstării prin crearea de beneficii conexe prin îmbunătățirea condițiilor de eficiență energetică și sanitare, printre alte aspecte funcționale;
– creșterea rezilienței prin integrarea considerentelor de risc seismic/multirisc în planificarea teritorială și sectorială și asigurarea unor procese reziliente de recuperare și reconstrucție post-seism;
– mobilizarea participării și acțiunii incluzive prin creșterea nivelului de conștientizare publică cu privire la managementul riscului seismic și creșterea nivelului de asumare în implementarea măsurilor de reducere a riscului;
– consolidarea capacității instituționale în domeniul managementului riscului seismic și al calității și numărului de resurse umane implicate în activitățile legate de gestionarea riscului.
Strategia propune o foaie de parcurs detaliată a acțiunilor pe termen scurt, mediu și lung, pentru asigurarea unui cadru adecvat de implementare, prin mobilizarea și planificarea strategică a investițiilor, prin dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare și evaluare, instrumente de comunicare pentru creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor și autorităților și consolidarea cadrului de guvernanță.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3AOVhJR

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, pentru finanțarea schemei de sprijin prevăzute la art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
Actul normativ prevede alocarea sumei de 140 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, în vederea finanțării schemei de sprijin prevăzute la art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației.
Măsura este necesară având în vedere că prin schema de sprijin se decontează achiziția de cărbune, păcură și biomasă realizată în perioada octombrie 2022 – martie 2023, care se întinde pe doi ani financiari.
Stabilirea sumei aferente anului 2022 de 140 milioane de lei are în vedere faptul că valoarea cea mai mare a achiziției de cărbune, păcură și biomasă se realizează înainte de începerea sezonului rece, pentru a fi asigurat stocul de combustibil astfel încât la 1 noiembrie să existe necesarul pentru producerea energiei termice pentru populație.
Totodată, ținând cont de perioada rămasă până la sfârșitul anului 2022 și de procedurile birocratice ce presupun implementarea măsurii, în măsura în care nu va fi consumată întreaga sumă, prin proiectul de hotărâre se propune ca sumele rămase neutilizate până la sfârșitul anului să se restituie la bugetul de stat, conform legii.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj
Hotărârea de Guvern a fost probată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sală Polivalentă Municipiul Piteşti”
Hotărârea de Guvern a fost probată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Micula, judeţul Satu Mare
Hotărârea de Guvern a fost probată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dâmboviţa, Prahova, Argeş, Tulcea, Constanţa, Giurgiu, Brăila, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost probată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj – Napoca-Oradea-Episcopia Bihor” aflate pe raza unităţilor administrativ – teritoriale: Cluj – Napoca, Baciu, Gârbău, Aghireşu, Izvoru Crişului, Huedin, Poieni, Ciucea şi Negreai- judeţul Cluj; Cuzăplac şi Almaşu – judeţul Sălaj; Bulz, Bratca, Şuncuiuş, Vadu Crişului, Măgeşti, Aştileu, Ţeţchea, Tileagd, Săcădat, Oşorhei, Oradea şi Borş – judeţul Bihor
Hotărârea de Guvern a fost probată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajarea unui punct de întoarcere pe DN 2 la ieşirea din localitatea Afumaţi spre Urziceni”
Hotărârea de Guvern a fost probată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Graniţa Româno- Ungară -Drum Expres M49 Ungaria)”, judeţul Satu Mare
Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Drumul Expres Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Graniţa Româno- Ungară – Drum Expres M49 Ungaria).
Executivul a aprobat următorii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții: lungime drum expres de 10,831 km; lățime platformă drum expres 21,50 m; lungime drum de legătură 4,031 km; 2 noduri rutiere; 4 pasaje; 1 Centru de Întreținere și Coordonare; 2 Spații de servicii tip S3; lucrări de consolidare; lucrări hidrotehnice; lucrări de protecția mediului.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, se ridică la 1,087 miliarde lei, iar durata de execuție este de 24 de luni.
Finanțarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 și Programului Operațional Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Realizarea drumului expres va constitui o nouă legătură transfrontalieră Româno-Ungară, va conduce la creșterea volumului investițiilor atrase direct şi indirect, cuantificând şi beneficii economice de tipul: reducerea costului cu timpul de exploatare al vehiculelor; reducerea costului de operare al vehiculelor; reducerea costului accidentelor; reducerea costului pentru prevenirea poluării mediului.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prelungirea perioadelor de îndeplinire a obligațiilor de compensare care fac obiectul unor Acorduri de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială şi Compania Naţională ROMARM S.A
Prin actul normativ se prelungește până la data de 29 decembrie 2023 termenul de finalizare a activităților reglementate prin Acordurile de compensare nr. 1874/08.10.2020, nr. 1935/21.10.2020 și nr. 2336/15.12.2020, încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială și Compania Națională ROMARM S.A.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
Prin actul normativ aprobat, a fost prelungită schema de ajutor de stat cu încă 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2023, cu valorile cuantumurilor reglementate în prezent aferente perioadei menționate anterior, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei și ale HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, prin acest act normativ se oferă posibilitatea de a completa cererea inițială doar pentru jumătate de an în vederea continuării activității de ameliorare până la adoptarea noii legislații UE.

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii contractului de finanțare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 50 mil. EUR, pentru susținerea realizării unor investiţii privind siguranța rutieră şi a semnării acestuia; acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor
Implementarea investiției se va finaliza până în anul 2027, data limită de tragere a împrumutului fiind de 5 ani de la data semnării contractului de finanțare. Împrumutul se va trage în 5 tranșe a câte 10 milioane euro. Implementarea proiectului va fi asigurată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Împrumutul pe care România l-a solicitat BEI a fost aprobat de către Bancă în luna iulie 2022. Ulterior aprobării, BEI a demarat, împreună cu Ministerul Finanțelor, și Ministerul Transporturilor procesul de pregătire și evaluare a proiectelor. Pe parcursul acestei perioade, s-au analizat și stabilit aspecte de ordin financiar și de ordin tehnic. Conform propunerilor avansate de către bancă, împrumutul ar trebui semnat până la sfârșitul anului curent. Finalizarea procesului de negociere în cel mai scurt timp va permite părții române demararea procedurii de aprobare și semnare a contractului de finanțare imediat și accesarea sumelor, cu evitarea riscului unei amânări a semnării pentru anul 2023.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea etapelor de parcurs de către autoritățile române pentru a permite participarea României la mecanismul de garantare instituit la nivelul Uniunii Europene, conform Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistență macrofinanciară excepțională Ucrainei şi consolidarea Fondului comun de previzionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin previzionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201
Actul normativ stabilește cadrul legislativ privind participarea României la mecanismul de garantare, instituit la nivelul Uniunii Europene, care va permite încheierea acordului de garanție între România și UE, în baza Deciziei (UE) 2022/1628.
În acest context, în perioada următoare Ministerul Finanțelor va elabora un proiect de act normativ cu forță de lege pentru aprobarea participării României la mecanismul de garantare menționat, prin care vor fi reglementate elementele specifice, cum ar fi:
– Aprobarea participării României la acest mecanism si implicit autorizarea Guvernului României ca, prin Ministerul Finanțelor, să semneze Acordul de garanție propus de UE și convenit cu statele membre;
– Aspecte legate de înregistrarea obligațiilor financiare ce revin României, în cadrul acestei garanții, în cazul materializării riscului de executare;
– Aspecte legate de sursele de acoperire a acestor obligații asumate de România, în cazul materializării riscului de executare a garanției;
– Alte elemente tehnice și/sau ce derivă din Acordul de garanție care necesită
reglementare la nivel primar.

3. MEMORANDUM cu tema: Digitalizarea serviciului public privind înmatricularea vehiculelor
Actul normativ aprobat prevede identificarea unor soluții concrete de simplificare a procesului de înmatriculare a vehiculelor prin diminuarea fragmentării acestuia și a interacțiunii directe între cetățeni și principalii actori implicați la momentul actual, creșterea nivelului de încredere în autoritățile publice și realizarea unui serviciu public performant, de calitate.
Astfel, până la finele anului trebuie promovate propuneri de modificare a legislației de nivel primar care să asigure cadrul juridic necesar implementării proiectului de digitalizare a serviciului public privind înmatricularea vehiculelor.
Următoarea etapă – ianuarie-mai 2023 – va cuprinde modificarea legislației secundare aplicabile instituțiilor competente, în acord cu legislația primară, identificarea și dezvoltarea soluțiilor tehnice care să permită realizarea schimbului de informații între instituțiile implicate și dezvoltarea procedurilor și instrumentelor instituționale aplicabile.
Calendarul prevede ca în luna iunie 2023 să demareze cea de-a doua fază a proiectului, care vizează interconectarea sistemelor informatice și bazelor de date aparținând unor instituții terțe, necesare tranziției complete spre mediul on-line.
Aceste acțiuni  vor fi puse în practică de un grup de lucru interministerial, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, compus din specialiști din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

4. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Guvernul Malaysiei, pe de altă parte
Actul normativ a fost aprobat.

5. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare globală dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, pe de o parte, şi Regatul Thailandei, pe de altă parte
Actul normativ a fost aprobat.

6. MEMORANDUM cu tema: Împuternicire acordată Comisiei Europene pentru a reprezenta statul român în procesul de contestare a facturilor emise de Astra Zeneca, reprezentând costuri suplimentare stabilite în contractul de furnizare a vaccinurilor pentru Sars-Cov-2
Actul normativ vizează împuternicirea ministrului Sănătății pentru a semna în numele și pentru statul Român mandatarea Comisiei Europene pentru a contesta factura pentru costuri suplimentare emisă de Astra Zeneca și pentru a intra în negocieri cu Astra Zeneca.
La aproape trei luni de la finalizarea livrărilor de vaccinuri împotriva Sars-Cov-2, compania Astra Zeneca (APA) a prezentat Comisiei Europene o cerere suplimentară de plată, neanunțată anterior, precizând faptul că costul final al mărfurilor a fost mai mare decât cel estimat prin prețul pe doză de vaccin prevăzut inițial în APA. Cererea suplimentară se ridică la 148,2 milioane euro, cumulat pentru toate statutele membre implicate. Aceasta constituie o creștere cu 17% (și cu 0,494 euro per doză de vaccin).
Comisia Europeană intenționează să conteste aceste facturi reprezentând costuri suplimentare și a solicitat fiecărui stat membru un mandat pentru a contesta facturile respective emise de Astra Zeneca și pentru a negocia în numele statului respectiv.

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 29 noiembrie 2022, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PRIMĂ LECTURĂ)

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului ,,Henri Coandă”
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare ,,Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 7 iulie 2022
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Mecanismului de colectare şi monitorizare a datelor pentru implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi pentru modificarea unor acte normative
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA pentru perioada 2022-2030
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 89 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2022 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Reducere a Riscului Seismic
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru finanţarea schemei de sprijin prevăzute la art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sală Polivalentă Municipiul Piteşti”
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Micula, judeţul Satu Mare
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dâmboviţa, Prahova, Argeş, Tulcea, Constanţa, Giurgiu, Brăila, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj – Napoca-Oradea-Episcopia Bihor” aflate pe raza unităţilor administrativ – teritoriale: Cluj – Napoca, Baciu, Gârbău, Aghireşu, Izvoru Crişului, Huedin, Poieni, Ciucea şi Negreai- judeţul Cluj; Cuzăplac şi Almaşu – judeţul Sălaj; Bulz, Bratca, Şuncuiuş, Vadu Crişului, Măgeşti, Aştileu, Ţeţchea, Tileagd, Săcădat, Oşorhei, Oradea şi Borş – judeţul Bihor
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajarea unui punct de întoarcere pe DN 2 la ieşirea din localitatea Afumaţi spre Urziceni”
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) -Oar (Graniţa Româno- Ungară -Drum Expres M49 Ungaria)”, judeţul Satu Mare
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru prelungirea perioadelor de îndeplinire a obligaţiilor de compensare care fac obiectul unor Acorduri de compensare încheiate între Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi Compania Naţională ROMARM S.A.

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 50 mil. EUR, pentru susţinerea realizării unor investiţii privind siguranţa rutieră şi a semnării acestuia; acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea etapelor de parcurs de către autorităţile române pentru a permite participarea României la mecanismul de garantare instituit la nivelul Uniunii Europene, conform Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepțională Ucrainei şi consolidarea Fondului comun de previzionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin previzionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201
3. MEMORANDUM cu tema: Digitalizarea serviciului public privind înmatricularea vehiculelor
4. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Guvernul Malaysiei, pe de altă parte
5. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare globală dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, pe de o parte, şi Regatul Thailandei, pe de altă parte
6. MEMORANDUM cu tema: Împuternicire acordată Comisiei Europene pentru a reprezenta statul român în procesul de contestare a facturilor emise de Astra Zeneca, reprezentând costuri suplimentare stabilite în contractul de furnizare a vaccinurilor pentru Sars-Cov-2

Proiectele de acte normative pot fi consultate aici.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti