Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Judecătoria Sectorului 1 București. Obligarea Asociaţiei de Proprietari la predarea către proprietarii din condominiu a copiei extrasului de cont deschis la CEC BANK


23.12.2022 | Claudiu LASCOSCHI
Secţiuni: Jurisprudență Judecătorii, Note de studiu, Procedură civilă, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Claudiu Lascoschi

Claudiu Lascoschi

Dosar nr. ……./2021

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Sentinţa civilă nr. 690/2022

Şedinţa publică de la 27.01.2022

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul S. D. şi pe pârâta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC….., având ca obiect obligaţie de a face.

Dezbaterile în fond au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 13.01.2022, aceasta făcând parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 27.01.2022, când:

INSTANŢA,

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe, reclamantul S. D. a solicitat în contradictoriu cu pârâta ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC…. ca prin hotărârea ce se va pronunța să fie obligată pârâta să predea reclamantului copii xerox după extrasul de cont de la CEC IBAN RO….. pentru perioada 26.01.2018-30.09.2020. A solicitat, de asemenea, și cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în data de 23.04.2021 a solicitat pârâtei prin cereri scrise să îi comunice în termen de 10 zile de la primire copii după extrasele de cont aferente contului bancar al asociației de la CEC cu toate operațiunile începând cu 26.01.2018 și până în prezent, balanța de verificare pentru luna 10.2020 și Registrul Jurnal cu operațiunile efectuate în perioada 01.10.2020-31.10.2020 inclusiv. A arătat că a trimis această cerere și prin e-mail președintelui și membrilor comitetului.

A arătat că așa cum s-a convenit a trimit în data de 27.04.2021 cererea către comitet, conform site Fan Courier plicul cu conținut declarat AWB……. a fost predat la data de 28.04.2021, ora 09,40.

A arătat că la data de 11.05.2021 a ridicat plicul cu documentele de la punctele 2 și 3, iar la data 12.05.2021 a făcut a doua solicitare pe e-mail către președintele și membrii comitetului executiv cu mențiunea că nu a primit copia extrasului de cont solicitat. A arătat că în data de 28.05.2021 a ridicat de la poștă o recomandată cu confirmare de primire din partea pârâtei, în care se afla adresa 318/20.05.2021 în care se confirmă înregistrarea solicitării sale trimise prin e-mail și că nu s-au primit datele solicitate de la fosta președinte a asociației.

Arată reclamantul că acest fapt este contrazis de procesul-verbal al Adunării Generale din 22.03.2018 cu nr. 25/22.03.2018 în care la pct A alin. 3 președintele menționează în raportul către Adunare că la data de 09.02.2018 soldul contului CEC era 19.000 lei.

A mai arătat că la data de 17.06.2021 a ridicat de la poștă un plic cu documente, care conținea 3 file cu extrasul cont de la CEC IBAN RO63CECEB11334RON0459601 pentru perioada 01.10.2021-07.06.2021 dată la care a fost lichidat contul bancar de către conducerea asociației.

În drept, a invocat art. 28 din legea nr. 196/2018, art. 6 par. 1 CEDO, art. 16 alin 1 și 2, art. 21, art. 25 alin 2, 31 alin 1, 44 alin 1 și 2, 51 alin 1 și 4 , 52 alin 1 și 2, 53 din Constituția României, art. 194, 195 C.pr.civ., art. 1164, 1516 alin 1 și 2 pct 1 și 3, 1527, 1528 C.civ.

În susținerea cererii de chemare în judecată a solicitat administrarea probei cu înscrisuri și a depus anexat înscrisuri (f. 7-16).

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată și obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării a arătat că actuala conducere a asociației de proprietari nu a primit de la fosta conducere vreun extras de cont aferent contului indicat de reclamant, aspect care reiese din procesul-verbal de predare-primire încheiat la data de 31.10.2018. A arătat că din demersurile efectuate în fața CEC Bank, asociația a primit soldul din data de 07.06.2021 și extrasele de cont aferente perioadei 01.01.2020-07.06.2021, iar la data de 07.06.2021 asociația a făcut demersuri pentru închiderea acestui cont.

A mai arătat pârâta că a comunicat reclamantului extrasul de cont aferent perioadei 01.01.2020-07.06.2021, că reclamantul nu face dovada unei vătămări sau a unui refuz nejustificat din partea pârâtei.

A mai arătat că pentru perioada 26.01.2018-01.10.2020 nu este în posesia extrasului de cont.

În drept, a invocat art. 205 C.pr.civ., art. 1246-1248 C.civ., Legea nr. 196/2018.

În susținerea întâmpinării a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriul reclamantului și a probei testimoniale cu doi martori și a depus anexat întâmpinării înscrisuri (f. 22-31).

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a arătat că susținerile pârâtei sunt neîntemeiate, pârâta fiind acționată în judecată pentru predarea unui extras de cont de la CEC pentru perioada 26.01.2018-30.09.2020, astfel că înscrisurile depuse de pârâtă nu sunt relevante, cererea vizând o perioadă de timp anterioară celei din extrasul comunicat reclamantului. A arătat că actuala conducere cunoștea existența contului, așa cum rezultă din raportul președintelui actual în procesul-verbal al Adunării generale nr. 25/22.03.2018 pct. A alin 3, acest cont era afișat public la avizier, în ultima listă de întreținere și în cele precedente (lisa lunii noiembrie 2017). Arată că procesul-verbal din 31.01.2018 între vechea și actuala conducere a asociației nu are relevanță, deoarece extrasul de cont se obține de la bancă și nu de la vechea conducere, președintele asociației știa despre acest cont.

În cauză, instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri și a respins ca neutile cauzei proba cu interogatoriul reclamantului și proba testimonială.

Analizând înscrisurile administrate în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, este un aspect necontestat de părți că reclamantul are calitatea de proprietar al unui spațiu locativ din condominiu, nemaifiind necesară în raport de art. 255 alin 2 C.pr.civ.

Dovedirea acestui fapt probatoriu principal necontestat.

La data de 23.04.2021 reclamantul a adresat președintelui Asociației de Proprietari bloc 11 solicitarea de a i se comunica extrasul de cont bancar al asociației de proprietari de la CEC cu toate operațiunile începând cu 26.01.2018 și până la data formulării cererii (f. 13), adresă comunicată pârâtei Asociația de Proprietari nr 11 prin serviciile de curier Fan Courier conform AWB…… la data de 28.04.2021 (f. 11).

La data de 28.05.2021 pârâta a comunicat reclamantului prin poștă cu confirmare de primire înscrisuri potrivit recipisei de confirmare de primire de la fila 22. Potrivit recunoașterii reclamantului la această dată a primit extrasul de cont pentru contul bancar deschis pe numele pârâtei la CEC BANK IBAN RO……… pentru perioada 01.01.2021-07.06.2021 și 01.10.2020-31.12.2020.

Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 196/2018, proprietarii din condominiu au dreptul să fie informaţi în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociaţiei, să solicite în scris şi să primească copii după orice document al acesteia. Proprietarii care solicită copii după documentele asociaţiei de proprietari vor suporta costul de multiplicare a acestora.

Reține instanța că pârâta și-a executat doar în parte obligația de a pune la dispoziția proprietarilor din condominiu copii ale înscrisurilor solicitate de un proprietar din condominiu, solicitarea reclamantului vizând extrasul de cont pentru perioada 26.01.2018 – 23.04.2021 (data formulării solicitării de către reclamant adresată asociației de proprietari), în timp ce extrasul de cont comunicat de asociația de proprietari reclamantului a vizat perioada 01.10.2020-07.06.2021, fără a comunica extrasul de cont aferente perioadei 26.01.2018- 30.09.2020 .

Art. 28 alin 1 din legea nr. 196/2018 impune în sarcina asociației de proprietari o obligație de rezultat, constând în aceea de a preda proprietarilor din condominiu la cererea acestora înscrisurile ce aparțin asociației de proprietari, în lipsa atingerii rezultatului obligația nefiind considerată ca executată de debitorul obligației.

Instanța nu poate achiesa la susținerile pârâtei potrivit cărora nu deține aceste înscrisuri, pe de o parte pentru că procesul-verbal de predare a gestiunii între vechea conducere a asociației și actuala conducere nu este suficient prin el însuși pentru a face proba că pârâta nu deține acest extras de cont, iar pe de altă parte, pentru că norma precitată trebuie interpretată în sensul în care produce efecte, nu în sensul în care nu produce efecte, iar extrasul de cont bancar potrivit naturii sale nu poate fi eliberat de bancă decât titularului de cont, respectiv pârâtei. Astfel, art. 28 alin 1 din Legea nr 196/2018 trebuie interpretat în sensul că este obligația pârâtei de a pune la dispoziția proprietarilor din condominiu orice înscris referitor la activitatea asociației de proprietari, chiar dacă pentru aceasta asociația de proprietari prin reprezentant legal trebuie să facă demersuri pentru a obține înscrisul necesar.

Rulajul contului curent al cărei titular este pârâta pentru perioada 26.01.2018- 30.09.2020 este un înscris ce se referă la activitatea asociației de proprietari și, prin urmare, proprietarii din condominiu sunt îndreptățiți prin norma precitată să cunoască informațiile privind rulajul contului pentru perioada 26.01.2018-30.09.2020. Nici faptul că la data de 07.06.2021 s-a procedat de asociația de proprietari prin reprezentant legal la închiderea contului curent nu este de natură a face dovada imposibilității de executare a obligației de a pune la dispoziția reclamantului extrasul de cont pentru perioada 26.01.2018-30.09.2020, deoarece înscrisurile ce țin de activitatea bancară au un termen de conservare mult mai mare decât perioada solicitată de reclamant.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite cerere şi va dispune obligarea pârâtei la predarea către reclamant a copiei extrasului de cont deschis la CEC BANK cont IBAN RO………… pentru perioada 26.01.2018-30.09.2020 în condiţiile art. 28 din Legea nr. 196/2018.

În temeiul art. 453 C.proc.civ., va dispune obligarea pârâtei la plata în favoarea reclamantului a cheltuielilor de judecată compuse din suma de 20 de lei cu titlu de taxă judiciară de timbru şi suma de 1500 de lei cu titlu de onorariu apărător ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul S. D., având CNP …………., cu domiciliul procesual ales în sector 6, Bucureşti,……., bl….., sc…., et…., ap. …, în contradictoriu cu pârâta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC……, cu sediul procesual ales în O., str……., nr…., judeţ ……

Obligă pârâta să predea reclamantului în copie extrasului de cont deschis la CEC BANK cont IBAN RO…………. pentru perioada 26.01.2018-30.09.2020 în condiţiile art. 28 din Legea nr. 196/2018.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1.520 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.01.2021.

NOTA:

Art. 28 alin 1 din Legea nr. 196/2018 impune în sarcina asociației de proprietari o obligație de rezultat, constând în aceea de a preda proprietarilor din condominiu la cererea acestora înscrisurile ce aparțin asociației de proprietari, în lipsa atingerii rezultatului obligația nefiind considerată ca executată de debitorul obligației.

Instanța nu poate achiesa la susținerile pârâtei potrivit cărora nu deține aceste înscrisuri, pe de o parte pentru că procesul-verbal de predare a gestiunii între vechea conducere a asociației și actuala conducere nu este suficient prin el însuși pentru a face proba că pârâta nu deține acest extras de cont, iar pe de altă parte, pentru că norma precitată trebuie interpretată în sensul în care produce efecte, nu în sensul în care nu produce efecte, iar extrasul de cont bancar potrivit naturii sale nu poate fi eliberat de bancă decât titularului de cont, respectiv pârâtei. Astfel, art. 28 alin 1 din Legea nr 196/2018 trebuie interpretat în sensul că este obligația pârâtei de a pune la dispoziția proprietarilor din condominiu orice înscris referitor la activitatea asociației de proprietari, chiar dacă pentru aceasta asociația de proprietari prin reprezentant legal trebuie să facă demersuri pentru a obține înscrisul necesar.

Rulajul contului curent al cărei titular este pârâta pentru perioada 26.01.2018- 30.09.2020 este un înscris ce se referă la activitatea asociației de proprietari și, prin urmare, proprietarii din condominiu sunt îndreptățiți prin norma precitată să cunoască informațiile privind rulajul contului pentru perioada 26.01.2018-30.09.2020. Nici faptul că la data de 07.06.2021 s-a procedat de asociația de proprietari prin reprezentant legal la închiderea contului curent nu este de natură a face dovada imposibilității de executare a obligației de a pune la dispoziția reclamantului extrasul de cont pentru perioada 26.01.2018-30.09.2020, deoarece înscrisurile ce țin de activitatea bancară au un termen de conservare mult mai mare decât perioada solicitată de reclamant.

Sentinţa civilă nr. 690/2022, pronunțată de Judecătoria sectorului 1 București, în dosarul civil nr. ……2021, a rămas definitivă prin neapelare.

Avocat Claudiu Lascoschi

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro