Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Câteva considerații relative la prescripția răspunderii penale în urma publicării deciziei 67/25.10.2022 a ÎCCJ


24.01.2023 | Ion ILIE-IORDĂCHESCU
Secţiuni: Articole, Drept penal, Note de studiu, RNSJ, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Ion Ilie-Iordăchescu

Ion Ilie-Iordăchescu

Texte de lege de interes:

– art. 153 CP
„Prescripţia răspunderii penale
(1) Prescripţia înlătură răspunderea penală.
(2) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:
a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei.
(3) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripţie, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii.”

– art. 154 CP
„Termenele de prescripţie a răspunderii penale
(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt:
a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani;
b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;
c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;
d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani;
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an sau amenda.
(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii, în cazul infracţiunilor continuate, de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni, iar în cazul infracţiunilor de obicei, de la data săvârşirii ultimului act.
(3) În cazul infracţiunilor progresive, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii acţiunii sau inacţiunii şi se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs.
(4) În cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, al celor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, precum și al infracțiunii de pornografie infantilă, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului.

– art. 155 CP
Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale
(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.
(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.
(3) Întreruperea cursului prescripţiei produce efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune, chiar dacă actul de întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei.
(4) Termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.
(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripţie a răspunderii penale.

– art. 131 CP
Prescripţia răspunderii penale a minorilor
Termenele de prescripţie a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii erau minori şi se întrerup sau se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru majori.”

Actuala reglementare a textelor de interes a suferit în decursul timpului o serie de modificări. Astfel, prin OUG 18/2016 în art. 1 pct. 1 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară se adaugă alături de infracțiunile contra libertății și integrității sexuale prev. de art. 218-223 CP din Capitolul VIII, titlul I al părții speciale, infrațiunea de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile prev. în art. 209-216 Cp din Capitolul VII titlul I al părții speciale precum și infracțiunea de pornografie infantilă (art. 374 CP).

În reglementarea dată de OUG 18/2016 termenul prev. de art. 154 alin. 4 CP în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, al celor de trafic și exploatare de persoane vulnerabile precum și al infracțiunii de pornografie infantilă săvârșite față de un minor începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Acest text de lege a fost modificat prin art. 1 pct. 2 din Legea 186/2021 adăugându-se în conținutul său alte infracțiuni decât cele prevăzute la art. 209 – sclavie, art. 210 – trafic de persoane, art. 2011 – trafic de minori, art. 213 – proxenetism, art. 218 – violul, art. 219 – agresiune sexuală, art. 220- act sexual cu un minor și art. 282 referitor la tortură.

Existența unui număr relativ mare de decizii ale Curții Constituționale, necesitatea transpunerii unor acte comunitare în dreptul substanțial penal intern și existența unor proceduri de infringement au generat adoptarea în procedura de urgență a Ordonanței 18/2016, care printre altele a prevăzut cu referire la art. 154 alin. 4 CP modificarea despre care am făcut referire.

În doctrina și practica judiciară s-a pus în discuție care legislație este mai favorabilă în aplicarea art. 154 alin. 4 CP. Evident, legea veche, care nu prevedea o asemenea situație relativă la termenul de la care începe să curgă prescripția, este mai favorabilă.

În aplicarea art. 5 CP, Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat că prescripția răspunderii penale este o instituție autonomă față de instituția pedepsei și că dispozițiile art. 5 alin. 1 Cp trebuie interpretate inclusiv în materia prescripției răspunderii penale în sensul că legea penală mai favorabilă este aplicabilă în cazul infracțiunilor săvârșite anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost judecate având în vedere decizia 265/2014 a CCR, aspecte clarificate de către  ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ prin decizia nr. 21/2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 13 noiembrie 2014.

De asemenea, ÎCCJ, prin decizia 2/2014, a stabilit un mecanism de aplicarea a legii penale mai favorabile în cadrul instituțiilor autonome în mod similar cu decizia CCR 214/1997.

Soluția respectivă are relevanță în materia prescripției penale a minorilor datorită criteriului referitor la alegerea legii penale mai favorabile în cazul prescripției. CCR prin decizia 265/2014 a mai stabilit că mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile se raportează la întreaga lege.

Deciziile instanței supreme privind recursurile în interesul legii sau dezlegarea unor chestiuni de drept au forță juridică asemănătoare legii. Prin asemenea reglementări s-a ajuns la punerea în acord a legislației naționale cu documentele internaționale și anume cu art. 8 alin. 6 din Decizia Cadru nr. 2004/ 68/JAI a Consiliului din 22.12.2013 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor și pornografiei infantile precum și cu Directiva 2011/92/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.

Printre excepțiile de la regula că legea dispune numai pentru viitor se numără și instituția „legii penale mai favorabile”, așa cum se precizează în Decizia CCR 214/1997. Normele referitoare la întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept substanțial supuse, din perspectiva activității legii penale prevederilor art. 3 CP, excepție făcând dispozițiile mai favorabile din art. 15 alin. 2 din Constituție și art. 5 CP.

Curtea constituțională prin decizia 297/26.04.2018 a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză din cuprinsul art. 155 alin. 1 Cp este neconstituțională „având în vedere că aceste dispoziții sunt lipsite de previzibilitate și contrare principiului legalității incriminării. Prin aceeași decizie CCR a apreciat că natura juridică a acestei decizii este una simplă, extremă. Aceeași instanța constituțională conchide că dispozițiile art. 153, 154 și 155 CP sunt compatibile cu legislația europeană.

De asemenea, și Decizia 358/2022 a constatat că disp. art. 155 alin. 1 CP sunt neconstituționale cu motivarea că pe perioada cuprinsă între data publicării primei decizii CCR (297/2918) și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întreruptă cursul de prescripție a răspunderii penale, fondul activ al legilației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale. În acest sens, a constatat că în perioada aprilie 2018 – 30 mai 2022 codul penal român nu a prevăzut vreun caz de întrerupere a răspunderii penale. De menționat că potrivit art. 5 alin. 2 CP, aplicarea legii penale mai favorabile în timpul judecății se face și în cazul actelor normative declarate neconstituționale.

Art. 155 alin. 1 CP a fost modificat prin OUG 71/2022 (publ. în MOF 30-04-2022) ca urmare a deciziei CCR 358/2022 în sensul că acest termen al prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, care potrivit legii trebuie comunicat suspectului sau inculpatului.

Pe cale de consecință, prevederile art. 155 Cp, având în vedere interpretările instanței constituționale, trebuie apreciate ca fiind legea penală mai favorabilă conform art. 5 CP și care retroactivează.

În ipoteza încetării procesului penal ca urmare a prescripției răspunderii penale, instanța este obligată să soluționeze acțiunea civilă. Ca atare, în situația în care acțiunea civilă este exercitată în cadrul procesului penal, instanța trebuie să se pronunțe prin aceeași hotărâre și asupra acțiunii civile.

Prin decizia 67/25.10.2022 a I.C.C.J cu referire la interpretarea art. 155 alin. 1 CP și a art. 426 lit. b Cpp a decis:

a) art. I pct. 1 „normele referitoare la întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept penal substanțial supuse din perspectiva aplicării lor în timp principiului activității legii penale prev. de art. 3 CP cu excepția dispozițiilor mai favorabile din art. 15 alin. 2 din Constituție și art. 5 CP”. Această decizie permite instanțelor de judecată să aplice prescripția răspunderii penale ca lege penală mai favorabilă.

Ca atare, aplicarea directă a deciziilor CCR 297/2018 și 358/2022 în cauzele penale aflate în curs de soluționare sau în fața instanțelor judecătorești în diverse stadii procesuale va determina încetarea proceselor penale. Această opinie a fost exprimată de secția procurorilor din cadrul CSM într-un comunicat;

b) art. I pct. 2 „instanța care soluționează contestația în anulare întemeiată pe efectele deciziilor CCR 297/2018 și 358/2022 nu poate reanaliza prescripția răspunderii penale în cazul în care instanța de apel a dezbătut și analizat incidența acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii.” De altfel, pe calea contestației în anulare nu se pot invoca chestiuni privind fondul cauzei, ci numai erori de procedură, conform Deciziei ICCJ 10/29.03.2017.

Curtea Constituțională a apreciat că este eronată NOTA PARCHETULUI GENERAL NR. 1470/C /1364/III-13/ 2022 cu referire la criterii unitare de aplicare a deciziei CCR 358/2022 și a OUG 71/2022 prin care se arată că examinarea efectelor neconstituționalității art. 155 alin. 1 Cp nu antrenează principiul legii penale mai favorabile.

Față de prevederile I.C.C.J 67/25.10.2022 nu poate fi primit punctul de vedere al Parchetului General.

Avocat Ion Ilie-Iordăchescu

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro