Secţiuni » Arii de practică » Business » Cyberlaw
Cyberlaw
CărţiProfesionişti

Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital


23.01.2023 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, Cyberlaw, Dreptul Uniunii Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Sustenabilitate
JURIDICE - In Law We Trust

În Jurnalul Oficial, seria C nr. 23 din 23 ianuarie 2023 a fost publicată Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia proclamă solemn următoarea declarație comună privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital:

Declarația europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital

Ne propunem să promovăm un mod european de transformare digitală, punând oamenii în centrul atenției, bazat pe valorile europene și pe drepturile fundamentale ale UE, reafirmând drepturile universale ale omului și aducând beneficii tuturor persoanelor, întreprinderilor și societății în ansamblu.

Declarăm, prin urmare:

CAPITOLUL I – O transformare digitală centrată pe oameni

1. Oamenii se află în centrul transformării digitale din Uniunea Europeană. Rolul tehnologiei ar trebui să fie acela de a servi și de a aduce beneficii tuturor oamenilor care trăiesc în UE și de a le permite acestora să își urmeze aspirațiile cu respectarea deplină a securității și a drepturilor lor fundamentale.

Ne angajăm:

a) să consolidăm cadrul democratic pentru o transformare digitală care să aducă beneficii tuturor și să îmbunătățească viața tuturor oamenilor care trăiesc în UE;

b) să luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că atât valorile UE, cât și drepturile persoanelor, astfel cum sunt recunoscute de dreptul UE, sunt respectate atât în mediul online, cât și offline;

c) să promovăm și să asigurăm o acțiune responsabilă și diligentă din partea tuturor actorilor, publici și privați, în mediul digital;

d) să promovăm activ această viziune a transformării digitale, inclusiv în relațiile noastre internaționale.

CAPITOLUL II – Solidaritate și incluziune

2. Tehnologia ar trebui utilizată pentru a uni oamenii, și nu pentru a-i diviza. Transformarea digitală ar trebui să contribuie la o societate și o economie echitabile și favorabile incluziunii în UE.

Ne angajăm:

a) să ne asigurăm că proiectarea, dezvoltarea, implementarea și utilizarea soluțiilor tehnologice respectă drepturile fundamentale, permit exercitarea acestora și promovează solidaritatea și incluziunea;

b) să facem tot posibilul pentru ca transformarea digitală să nu lase pe nimeni în urmă. Aceasta ar trebui să aducă beneficii tuturor, să realizeze echilibrul de gen și să includă în special persoanele în vârstă, persoanele care locuiesc în zone rurale, persoanele cu dizabilități sau persoanele marginalizate, vulnerabile ori private de drepturi și pe aceia care acționează în numele lor. Aceasta ar trebui, de asemenea, să promoveze diversitatea culturală și lingvistică;

c) să elaborăm cadre adecvate astfel încât toți actorii de pe piață care beneficiază de transformarea digitală să își asume responsabilitățile sociale care le revin și să contribuie în mod echitabil și proporțional la costurile bunurilor, serviciilor și infrastructurilor publice, în beneficiul tuturor oamenilor care trăiesc în UE.

Conectivitate

3. Fiecare persoană, oriunde în UE, ar trebui să aibă acces la conectivitate digitală de mare viteză și la prețuri accesibile.

Ne angajăm:

a) să asigurăm accesul la conectivitate de înaltă calitate, cu acces la internet disponibil, pentru toți cetățenii, oriunde în UE, inclusiv pentru cei cu venituri mici;

b) să protejăm și să promovăm un internet neutru și deschis, în care conținutul, serviciile și aplicațiile nu sunt blocate sau degradate în mod nejustificat.

Educația, formarea și competențele digitale

4. Fiecare persoană are dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții și ar trebui să fie în măsură să dobândească toate competențele digitale de bază și avansate.

Ne angajăm:

a) să promovăm educația și formarea digitală de înaltă calitate, inclusiv în vederea reducerii decalajului digital de gen;

b) să sprijinim eforturile care le permit tuturor cursanților și profesorilor să dobândească și să își pună la dispoziție abilitățile și competențele digitale necesare, inclusiv alfabetizarea mediatică și gândirea critică, pentru a participa activ la economie, în societate și la procesele democratice;

c) să promovăm și să susținem eforturile de dotare a tuturor instituțiilor de educație și formare cu conectivitate, infrastructură și instrumente digitale;

d) să oferim fiecărei persoane posibilitatea de a se adapta la schimbările aduse de digitalizarea muncii prin perfecționare și recalificare.

Condiții de muncă echitabile și corecte

5. Fiecare persoană are dreptul la condiții de muncă echitabile, juste, sănătoase și sigure și la o protecție adecvată atât în mediul digital, cât și la locul de muncă fizic, indiferent de statutul său profesional, de forma sau de durata angajării.

6. Sindicatele și organizațiile patronale joacă un rol important în transformarea digitală, în special în ceea ce privește definirea unor condiții de muncă echitabile și corecte, inclusiv în ceea ce privește utilizarea instrumentelor digitale la locul de muncă.

Ne angajăm:

a) să ne asigurăm că fiecare persoană are posibilitatea de a se deconecta și de a beneficia de garanții privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată în mediul digital;

b) să ne asigurăm că, în mediul de lucru, instrumentele digitale nu pun în pericol în niciun fel sănătatea fizică și mintală a lucrătorilor;

c) să asigurăm respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor în mediul digital, inclusiv a dreptului lor la viață privată și a dreptului la asociere, a dreptului de negociere și de acțiune colectivă, precum și a protecției împotriva supravegherii ilegale și nejustificate;

d) să ne asigurăm că utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă este transparentă și urmează o abordare bazată pe riscuri și că se iau măsuri de prevenire corespunzătoare pentru a menține un mediu de lucru sigur și sănătos;

e) să ne asigurăm, în special, că supravegherea umană este garantată în deciziile importante care îi afectează pe lucrători și că lucrătorii sunt, în general, informați că interacționează cu sisteme de inteligență artificială.

Servicii publice digitale online

7. Toată lumea ar trebui să aibă acces online la serviciile publice esențiale în UE. Nimănui nu trebuie să i se ceară să furnizeze date mai des decât este necesar atunci accesează și utilizează serviciile publice digitale.

Ne angajăm:

a) să ne asigurăm că tuturor oamenilor care trăiesc în UE li se oferă posibilitatea de a utiliza o identitate digitală accesibilă, voluntară, sigură și de încredere, care le conferă acces la o gamă largă de servicii online;

b) să asigurăm accesul larg la informațiile din sectorul public și reutilizarea acestor informații;

c) să facilităm și să sprijinim accesul neîntrerupt, sigur și interoperabil în întreaga UE la serviciile publice digitale concepute pentru a răspunde nevoilor cetățenilor într-un mod eficace, inclusiv, în special, la serviciile digitale de sănătate și de îngrijire, în special accesul la dosarele electronice de sănătate.

CAPITOLUL III – Libertatea de alegere

Interacțiuni cu algoritmii și cu sistemele de inteligență artificială

8. Inteligența artificială ar trebui să servească drept instrument pentru oameni, cu scopul final de a le spori bunăstarea.

9. Fiecare persoană ar trebui să aibă posibilitatea de a beneficia de avantajele sistemelor de algoritmi și de inteligență artificială, inclusiv făcând alegeri proprii și în cunoștință de cauză în mediul digital și de a fi în același timp protejată împotriva riscurilor și a eventualelor prejudicii la adresa sănătății, a siguranței și a drepturilor sale fundamentale.

Ne angajăm:

a) să promovăm sisteme de inteligență artificială centrate pe factorul uman, de încredere și etice pe tot parcursul dezvoltării, implementării și utilizării acestora, în conformitate cu valorile UE;

b) să asigurăm un nivel adecvat de transparență cu privire la utilizarea algoritmilor și a inteligenței artificiale și să ne asigurăm că oamenii au posibilitatea de a le utiliza și sunt informați corespunzător atunci când interacționează cu acestea;

c) să ne asigurăm că sistemele algoritmice se bazează pe seturi de date adecvate pentru a evita discriminarea și pentru a permite supravegherea umană a tuturor rezultatelor care afectează siguranța și drepturile fundamentale ale persoanelor;

d) să ne asigurăm că nu se acordă întâietate utilizării tehnologiilor, cum ar fi inteligența artificială, în defavoarea alegerilor oamenilor, de exemplu în ceea ce privește sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă și viața lor privată;

e) să furnizăm garanții și să luăm măsuri adecvate, inclusiv prin promovarea unor standarde de încredere, pentru a asigura faptul că inteligența artificială și sistemele digitale sunt, în orice moment, sigure și utilizate cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale;

f) să luăm măsuri pentru a asigura că cercetarea în domeniul inteligenței artificiale respectă cele mai înalte standarde etice și legislația relevantă a UE.

Un mediu digital echitabil

10. Fiecare persoană ar trebui să poată alege în mod efectiv și liber serviciile online pe care să le utilizeze, pe baza unor informații obiective, transparente, ușor accesibile și fiabile.

11. Fiecare persoană ar trebui să aibă posibilitatea de a concura în mod echitabil și de a inova în mediul digital. De această posibilitate ar trebui să beneficieze și întreprinderile, inclusiv IMM-urile.

Ne angajăm:

a) să asigurăm un mediu digital sigur și securizat, bazat pe o concurență loială, în care să fie protejate drepturile fundamentale, să fie garantate drepturile utilizatorilor și protecția consumatorilor pe piața unică digitală și să fie bine definite responsabilitățile platformelor, în special ale marilor actori și ale controlorilor fluxului de informație;

b) să promovăm interoperabilitatea, transparența, tehnologiile și standardele deschise, ca modalități de a consolida și mai mult încrederea în tehnologie, precum și capacitatea consumatorilor de a face alegeri autonome și în cunoștință de cauză.

CAPITOLUL IV – Participarea la spațiul public digital

12. Fiecare persoană ar trebui să aibă acces la un mediu digital de încredere, divers și multilingv. Accesul la diverse conținuturi contribuie la o dezbatere publică pluralistă și la participarea efectivă la democrație, într-un mod nediscriminatoriu.

13. Fiecare persoană are dreptul la libertatea de exprimare și de informare, precum și la libertatea de întrunire și de asociere în mediul digital.

14. Fiecare persoană ar trebui să poată avea acces la informațiile legate de cine deține sau controlează serviciile mass-media pe care le utilizează.

15. Platformele online, în special cele foarte mari, ar trebui să sprijine dezbaterea democratică liberă online. Având în vedere rolul serviciilor lor în modelarea opiniei publice și a discursului public, platformele online foarte mari ar trebui să atenueze riscurile care decurg din funcționarea și utilizarea serviciilor lor, inclusiv în ceea ce privește campaniile de informare greșită și de dezinformare, și să protejeze libertatea de exprimare.

Ne angajăm:

a) să continuăm protejarea tuturor drepturilor fundamentale online, în special a libertății de exprimare și de informare, inclusiv a libertății și pluralismului mass-mediei;

b) să sprijinim dezvoltarea și utilizarea optimă a tehnologiilor digitale pentru a stimula implicarea și participarea democratică a persoanelor;

c) să luăm măsuri proporționale pentru a combate toate formele de conținut ilegal, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, inclusiv a dreptului la libertatea de exprimare și de informare, și fără a stabili nicio obligație generală de monitorizare sau cenzură;

d) să creăm un mediu digital în care oamenii să fie protejați împotriva dezinformării și a manipulării informațiilor și a altor forme de conținut dăunător, inclusiv hărțuirea și violența bazată pe gen;

e) să sprijinim accesul efectiv la conținutul digital care reflectă diversitatea culturală și lingvistică din UE;

f) să oferim persoanelor posibilitatea de a face alegeri libere, specifice și să limităm exploatarea vulnerabilităților și a prejudecăților, și anume prin publicitate direcționată.

CAPITOLUL V – Siguranță, securitate și capacitate de acțiune

Un mediu digital protejat, sigur și securizat

16. Fiecare persoană ar trebui să aibă acces la tehnologii, produse și servicii digitale care, din momentul conceperii, sunt sigure și securizate și protejează viața privată, conducând la un nivel ridicat de confidențialitate, integritate, disponibilitate și autenticitate a informațiilor prelucrate.

Ne angajăm:

a) să luăm măsuri suplimentare pentru a promova trasabilitatea produselor și pentru a asigura că numai produsele care sunt sigure și conforme cu legislația UE sunt oferite pe piața unică digitală;

b) să protejăm interesele persoanelor, ale întreprinderilor și ale instituțiilor publice împotriva riscurilor de securitate cibernetică și a criminalității informatice, inclusiv împotriva încălcării securității datelor și a furtului de identitate sau a manipulării identității. Este inclusă aici impunerea de cerințe de securitate cibernetică pentru produsele conectate introduse pe piața unică;

c) să îi combatem și să îi tragem la răspundere pe cei care încearcă să submineze, în interiorul UE, securitatea online și integritatea mediului digital sau care promovează violența și ura prin mijloace digitale.

Viața privată și controlul individual asupra datelor

17. Fiecare persoană are dreptul la viață privată și la protecția datelor sale cu caracter personal. Acest drept include controlul persoanelor asupra modului în care sunt utilizate datele lor cu caracter personal și asupra celor cu care sunt partajate datele.

18. Fiecare persoană are dreptul la confidențialitatea comunicațiilor și a informațiilor de pe dispozitivele sale electronice și de a nu face obiectul supravegherii online ilegale, urmăririi generalizate ilegale sau măsurilor de interceptare.

19. Fiecare persoană ar trebui să fie în măsură să își stabilească moștenirea digitală și să decidă ce se întâmplă, după decesul său, cu conturile sale personale și cu informațiile care o privesc.

Ne angajăm:

a) să asigurăm faptul că fiecare persoană deține controlul efectiv asupra datelor sale cu caracter personal și fără caracter personal, în conformitate cu normele UE privind protecția datelor și cu legislația relevantă a UE;

b) să asigurăm efectiv posibilitatea ca persoanele fizice să își transfere cu ușurință datele cu caracter personal și datele fără caracter personal între diferite servicii digitale, în conformitate cu drepturile de portabilitate;

c) să protejăm efectiv comunicațiile împotriva accesului neautorizat al terților;

d) să interzicem identificarea ilegală, precum și păstrarea ilegală a înregistrărilor privind activitățile.

Protecția și capacitarea copiilor și tinerilor în mediul digital

20. Copiii și tinerii ar trebui să aibă posibilitatea de a face alegeri sigure și în cunoștință de cauză și de a-și exprima creativitatea în mediul digital.

21. Materialele și serviciile adaptate vârstei ar trebui să îmbunătățească experiențele, bunăstarea și participarea copiilor și tinerilor în mediul digital.

22. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită dreptului copiilor și tinerilor de a fi protejați împotriva tuturor infracțiunilor comise sau facilitate prin intermediul tehnologiilor digitale.

Ne angajăm:

a) să oferim tuturor copiilor și tinerilor oportunități de a dobândi aptitudinile și competențele necesare, inclusiv alfabetizarea mediatică și gândirea critică, pentru a naviga și a se implica în mediul digital în mod activ, în condiții de siguranță și pentru a face alegeri în cunoștință de cauză;

b) să promovăm experiențe pozitive pentru copii și tineri într-un mediu digital sigur și adaptat vârstei;

c) să îi protejăm pe toți copiii și tinerii împotriva conținutului dăunător și ilegal, împotriva exploatării, a manipulării și a abuzului online și să prevenim utilizarea spațiului digital pentru comiterea de infracțiuni sau facilitarea comiterii de infracțiuni;

d) să îi protejăm pe toți copiii și tinerii împotriva urmăririi ilegale, a creării ilegale de profiluri și a direcționării unor acțiuni ilegale către aceștia, în special în scopuri comerciale;

e) să implicăm copiii și tinerii în elaborarea politicilor digitale care îi privesc.

CAPITOLUL VI – Durabilitate

23. Pentru a se evita prejudicii semnificative asupra mediului și pentru a promova o economie circulară, produsele și serviciile digitale ar trebui să fie proiectate, produse, utilizate, reparate, reciclate și eliminate într-un mod care să atenueze impactul lor negativ asupra mediului și a societății și să evite uzura lor morală prematură.

24. Fiecare persoană ar trebui să aibă acces la informații corecte și ușor de înțeles cu privire la impactul asupra mediului și la consumul de energie al produselor și serviciilor digitale, la potențialul lor de reparare și la durata lor de viață, pentru a putea face alegeri responsabile.

Ne angajăm:

a) să sprijinim dezvoltarea și utilizarea unor tehnologii digitale durabile, care să aibă un impact negativ minim atât asupra mediului, cât și social;

b) să stimulăm alegeri și modele de afaceri durabile ale consumatorilor și să promovăm un comportament sustenabil și responsabil al întreprinderilor în cadrul lanțurilor valorice mondiale ale produselor și serviciilor digitale, inclusiv în vederea combaterii muncii forțate;

c) să promovăm dezvoltarea, implementarea și utilizarea activă a tehnologiilor digitale inovatoare cu un impact pozitiv asupra mediului și climei, pentru a accelera tranziția verde;

d) să promovăm standardele și etichetele de durabilitate pentru produsele și serviciile digitale.”

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro