Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT
2 comentarii

Dan Lupascu: obiective, directii de actiune si masuri pentru activitatea CSM in 2010
12.01.2010 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust

Propunerile jud. dr. Dan Lupascu ref. principalele obiective, directii de actiune si masuri pentru activitatea Consiliului Superior al Magistraturii in anul 2010:

OBIECTIVE:

I. Îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare, precum şi a recomandărilor cuprinse în rapoartele Comisiei Europene, de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, şi anume:

1. Consolidarea transparenţei şi eficienţei actului de justiţie

Direcţii de acţiune:

A. Consolidarea capacităţii administrative a Consiliului Superior al Magistraturii şi creşterea responsabilităţii membrilor săi

Măsuri:

a) stabilirea de atribuţii şi responsabilităţi individuale actualizate pentru membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

Termen: ianuarie 2010

b) reorganizarea comisiilor şi colectivelor compuse din membrii Consiliului Superior al Magistraturii, şi stabilirea programului de activitate pentru anul 2010;

Termen: ianuarie 2010

c) organizarea de întâlniri între membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi magistraţi, în care se vor prezenta activitatea desfăşurată şi priorităţile pentru perioada următoare;

Termen: stabilit prin calendarul întâlnirilor

d) organizarea de întâlniri între membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi asociaţiile de magistraţi;

Termen: trimestrial

e) organizarea de întâlniri între membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi reprezentanţii societăţii civile;

Termen: semestrial

f) organizarea de întâlniri între membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi conducătorii de instanţe şi parchete pentru dezbaterea problemelor importante privind sistemul judiciar;

Termen: stabilit prin calendarul întâlnirilor

g) îmbunătăţirea procedurii de selecţie a inspectorilor judiciari, pe criterii obiective şi cu asigurarea reprezentativităţii regionale;

Termen: februarie 2010

h) consolidarea independenţei Inspecţiei Judiciare (de exemplu: sesizarea „proprie” din oficiu asupra unor semnalări din presă; atacarea cu recurs a hotărârilor apreciate ca fiind nelegale şi/sau netemeinice în materie disciplinară, etc.) şi sporirea eficienţei activităţii Inspecţiei Judiciare;

Termen: permanent

i) creşterea transparenţei activităţii Inspecţiei Judiciare şi asigurarea unităţii de practică la nivelul celor două servicii;

Termen: permanent

j) auditarea aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi a Inspecţiei Judiciare, atât în privinţa rezultatelor obţinute, cât şi a eficienţei utilizării resurselor financiare;

Termen: semestrul I 2010

k) evaluarea personalului din cadrul aparatului tehnic – administrativ şi din Inspecţia Judiciară;

Termen: semestrul I 2010

l) revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, în scopul creşterii eficienţei activităţii;

Termen: februarie 2010

m) întreprinderea demersurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante (de execuţie şi de conducere) din cadrul Consiliului;

Termen: permanent

n) creşterea transparenţei organizării şedinţelor Plenului şi Secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi a hotărârilor adoptate, prin publicarea pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a tuturor documentelor relevante, inclusiv în materie disciplinară, într-un format clar şi accesibil;

Termen: permanent

o) îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor şi asigurarea unităţii de practică (la nivelul Plenului, Secţiilor, precum şi între Secţii), prin prezentarea, în timp util, de către secretarul general sau, după caz, secretarul general adjunct, cu sprijinul direcţiilor de specialitate, a eventualei practici anterioare a Consiliului şi a practicii instanţelor judecătoreşti, în problema supusă dezbaterii;

Termen: permanent

p) soluţionarea cu celeritate a acţiunilor disciplinare, cu respectarea garanţiilor procesuale;

Termen: permanent

q) îmbunătăţirea motivării hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii;

Termen: permanent

r) continuarea procesului de consultare a magistraţilor asupra anumitor hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv prin intermediul Reţelei Naţionale a Adunărilor Generale;

Termen: permanent

s) promovarea unei propuneri legislative privind revizuirea competenţelor Plenului şi Secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii (creşterea competenţelor Plenului; degrevarea de atribuţiile care nu ţin în mod esenţial de rolul constituţional al Consiliului Superior al Magistraturii, etc.); stabilirea cvorumului de şedinţă şi, respectiv, a cvorumului de vot în raport de natura atribuţiei exercitate;

Termen: martie 2010

ş) cooperarea cu asociaţiile profesionale şi societatea civilă în desfăşurarea unor proiecte sau studii (ca, de exemplu: evaluarea instituţională a funcţionării sistemului judiciar; deontologie profesională; jurisprudenţa CEDO în privinţa României, etc.);

Termen: potrivit calendarului convenit

t) continuarea implementării şi îmbunătăţirea strategiei de comunicare a Consiliului Superior al Magistraturii;

Termen: permanent

ţ) continuarea organizării de conferinţe de presă, în care să fie prezentate problemele de interes public ale sistemului judiciar;

Termen: trimestrial şi ori de câte ori este nevoie

u) intensificarea participării reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la dezbateri publice privind sistemul judiciar;

Termen: permanent

v) revizuirea paginii de internet a Consiliului, în ideea unei mai bune structurări a informaţiilor oferite;

Termen: ianuarie 2010

x) intensificarea relaţiilor internaţionale ale Consiliului Superior al Magistraturii (multiplicarea contactelor directe cu reprezentanţii Comisiei Europene; parteneriate bi sau multilaterale cu alte consilii; continuarea participării active la activităţile derulate de Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, etc.);

Termen: permanent

B. Asigurarea coerenţei practicii judiciare şi a conformităţii cu jurisprudenţa CEDO şi CJCE

Măsuri:

a) promovarea unei iniţiative legislative care să permită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să-şi îndeplinească rolul constituţional de asigurare a interpretării şi aplicării unitare a legii (în principal, prin anticiparea unor soluţii îmbunătăţite din noile coduri de procedură), atât la nivel propriu, cât şi în ceea ce priveşte celelalte instanţe;

Termen: februarie 2010

b) continuarea organizării de întâlniri profesionale pentru asigurarea coerenţei practicii judiciare şi a practicii administrative (eventual şi la nivel teritorial) între preşedinţii secţiilor de specialitate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, reprezentanţii Comisiei de unificare a practicii judiciare şi reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Termen: trimestrial

c) analiza tendinţelor practicii judiciare în materiile care impun intervenţii legislative urgente şi formularea de propuneri corespunzătoare;

Termen: permanent

d) multiplicarea activităţilor de formare profesională continuă (atât la nivel centralizat, cât şi la nivel descentralizat) pentru asigurarea unei practici judiciare unitare;

Termen: permanent

e) îmbunătăţirea programului „Jurindex”, în colaborare cu reprezentanţii Tribunalului Vrancea, prin crearea unui motor eficient de căutare (eventual după „cuvinte cheie”), precizarea modului în care sentinţele şi deciziile instanţelor de apel au devenit definitive (şi irevocabile), etc.;

Termen: iunie 2010

f) publicarea, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe – Agentul Guvernamental, a hotărârilor relevante ale CEDO şi CJCE;

Termen: octombrie 2010

g) consultarea reprezentanţilor altor profesii juridice (avocaţi, consilieri juridici, notari publici, executori judecătoreşti, poliţişti, experţi, etc.) cu privire la problemele de practică neunitară;

Termen: trimestrial

h) crearea, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, a unui forum de discuţie pe probleme de practică neunitară;

Termen: aprilie 2010

i) continuarea implementării proiectului privind unificarea practicii judiciare;

Termen: permanent

C. Îmbunătăţirea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul resurselor umane şi creşterii eficienţei activităţii sistemului judiciar

Măsuri:

a) adoptarea unor soluţii de urgenţă (ca, de exemplu, realocarea temporară de personal) în ideea rezolvării problemelor presante rezultând din insuficienţa personalului;

Termen: permanent

b) revizuirea strategiei de resurse umane, atât pe termen scurt, cât şi pe termene mediu şi lung (inclusiv prin previzionarea fluctuaţiilor de personal, cu accent pe  ieşirile posibile din sistem, având în vedere şi modificările de competenţă preconizate);

Termen: martie 2010

c) redimensionarea schemelor de personal la instanţe şi parchete, în raport de media încărcăturii de dosare pe o perioadă relevantă;

Termen: mai 2010

d) efectuarea demersurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante de magistraţi, grefieri şi celelalte categorii de personal;

Termen: permanent

e) stabilirea standardelor de bună funcţionare a instanţelor şi parchetelor şi revizuirea indicatorilor cantitativi şi calitativi privind activitatea instanţelor şi parchetelor, în acord cu standardele CEPEJ;

Termen: septembrie 2010

f) formularea unei propuneri legislative pentru simplificarea  procedurilor, asigurarea celerităţii şi creşterea performanţei sistemului judiciar [prin preluarea anticipată a unor soluţii îmbunătăţite din proiectele noilor coduri de procedură (cum ar fi: citarea şi comunicarea actelor procedurale; contestaţia privind tergiversarea procesului, etc.)]

Termen: martie 2010

g) îmbunătăţirea activităţii de statistică judiciară (indicatori statistici revizuiţi; preluarea datelor statistice de la toate instanţele şi parchetele, etc.);

Termen: aprilie 2010

h) evaluarea proiectului privind stabilirea provizorie a volumului optim de activitate la instanţe şi efectuarea măsurătorilor pentru determinarea timpului de soluţionare a dosarelor;

Termen: potrivit calendarului stabilit

i) stabilirea volumului optim de activitate la nivelul parchetelor;

Termen: septembrie 2010

j) sprijinirea acţiunilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de continuare a restructurării Ministerului Public;

Termen: permanent

k) întocmirea, împreună cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, a unui calendar privind reorganizarea instanţelor şi punerea în funcţiune a Tribunalului Ilfov;

Termen: convenit cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

l) întocmirea, împreună cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, a unui calendar privind punerea în funcţiune a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov;

Termen: convenit cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie

m) „evaluarea evaluării” (din perspectiva rezultatelor obţinute de către magistraţi, a criteriilor de evaluare, a imparţialităţii comisiilor de evaluare, a procedurii, etc.) în scopul creşterii responsabilităţii magistraţilor şi a performanţei sistemului judiciar;

Termen: februarie

n) îmbunătăţirea procedurilor de promovare în funcţii de execuţie şi funcţii de conducere la instanţe şi parchete;

Termen: martie 2010

o) continuarea demersurilor de implementare a proiectului privind transferul sarcinilor administrative de la judecători la personalul auxiliar (grefieri principali);

Termen: permanent

p) continuarea demersurilor de implementare a proiectului privind îmbunătăţirea managementului instanţelor şi introducerea conceptului de „manager de instanţă”;

Termen: permanent

q) revizuirea procedurii de transfer, delegare şi detaşare a magistraţilor;

Termen: februarie 2010

r) continuarea demersurilor pentru implementare proiectului privind crearea unui sistem IT integrat de management al resurselor;

Termen: permanent

s) îmbunătăţirea activităţii Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri (curricula; constituire de baze de date privind concursurile; cercetare ştiinţifică; utilizare fonduri, etc.);

Termen: iunie

D. Noile coduri

Măsuri:

a) participarea activă a reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la lucrările parlamentare şi sprijinirea adoptării noilor coduri de procedură;

Termen: permanent

b) implicarea Consiliului Superior al Magistraturii în efectuarea studiilor de impact privind noile coduri;

Termen: convenit cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

c) organizarea, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, a acţiunilor de formare profesională în raport de noile reglementări;

Termen: potrivit calendarului stabilit

d) colaborarea cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi societatea civilă pentru elaborarea unor broşuri gratuite cuprinzând cele mai semnificative reglementări din noile coduri şi desfăşurarea unei campanii de informare publică;

Termen: convenit cu ceilalţi parteneri

2. Prevenirea şi combaterea criminalităţii şi, îndeosebi, a corupţiei şi a criminalităţii organizate

Direcţii de acţiune:

A. Asigurarea integrităţii profesionale în sistemul judiciar

Măsuri:

a) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Naţională Anticorupţie a unei strategii de integritate în sistemul judiciar;

Termen: convenit cu instituţiile implicate

b) clarificarea, în colaborare cu asociaţiile profesionale, problemei competenţei în stabilirea şi revizuirea normelor de conduită morală specifice profesiei de magistrat;

Termen: convenit cu asociaţiile profesionale

c) monitorizarea cazurilor de încălcare a deontologiei profesionale specifice profesiei de magistrat, inclusiv de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, şi sesizarea Inspecţiei Judiciare;

Termen: permanent

d) formularea unei propuneri legislative în sensul ca, în principiu, în situaţia în care magistratul este parte într-un proces, cauza respectivă să fie instrumentată, respectiv, judecată de o altă unitate decât cea la care funcţionează (sau a funcţionat) respectiva persoană;

Termen: martie 2010

B. Optimizarea activităţii instanţelor şi parchetelor

Măsuri:

a) efectuarea demersurilor necesare (în colaborare cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) pentru întărirea capacităţii instituţionale şi logistice a instanţelor şi parchetelor;

Termen: permanent

b) multiplicarea activităţilor de formare profesională a magistraţilor, cu accent pe specializarea în domenii deficitare (ex.: domeniul bancar), precum şi în domenii nou apărute (ca, de pildă, cauzele instrumentate de către Agenţia Naţională de Integritate: controlul averilor, incompatibilităţi, conflicte de interese);

Termen: permanent

c) urmărirea punerii în aplicare a recomandărilor formulate de către Grupul de lucru privind studierea modului de individualizare a pedepselor aplicate în materie de corupţie (astfel cum au fost însuşite);

Termen: permanent

C. Creşterea capacităţii de interacţiune şi cooperare instituţională a instanţelor şi parchetelor cu alte structuri statale cu atribuţii în domeniul infracţionalităţii, inclusiv cu structuri internaţionale

Măsuri:

a) încheierea unor protocoale de colaborare (de exemplu, cu Ministerul Administraţiei şi Internelor);

Termen: convenit cu instituţiile implicate

b) sprijinirea acţiunilor Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cooperarea sistemului judiciar cu structuri internaţionale;

Termen: permanent

II. Consolidarea independenţei justiţiei în cadrul democraţiei constituţionale

Direcţii de acţiune:

A. Stabilirea conţinutului şi mijloacelor de asigurare a independenţei justiţiei, în acord cu standardele general recunoscute ale Uniunii Europene

Măsuri:

a) susţinerea adoptării Raportului Comisiei Speciale privind criza intervenită în funcţionarea justiţiei şi semnarea „Pactului puterilor privind justiţia”;

Termen: permanent

b) recunoaşterea justiţiei ca domeniu de interes naţional şi efectuarea demersurilor necesare – împreună cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti – pentru asigurarea finanţării corespunzătoare a sistemului judiciar;

Termen: permanent

c) efectuarea demersurilor necesare pentru transferul bugetului instanţelor de la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Termen: permanent

d) efectuarea demersurilor necesare pentru revenirea integrală în bugetul justiţiei a sumelor încasate din taxele judiciare de timbru;

Termen: februarie 2010

e) formularea de propuneri către Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituţiei, în privinţa autorităţii judecătoreşti;

Termen: după constituirea Comisiei

f) delimitarea clară (împreună cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti) a competenţelor Inspecţie Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii şi Direcţiei de Audit Public a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în privinţa controalelor efectuate la instanţele de judecată;

Termen: aprilie 2010

B. Aplicarea deplină a principiului constituţional al separaţiei şi echilibrului puterilor în stat

Măsuri:

a) promovarea unei propuneri legislative în sensul ca bugetul justiţiei să fie stabilit după aceleaşi reguli procedurale ca şi în cazul celorlalte puteri ale statului;

Termen: martie 2010

b) promovarea unei propuneri legislative care să detalieze procedura de avizare de către Consiliul Superior al Magistraturii a proiectelor de acte normative privind activitatea justiţiei şi să prevadă sancţiunea nesolicitării avizului;

Termen: martie 2010

c) promovarea unei propuneri legislative care să stabilească întinderea eficienţei juridice a avizelor conforme ale Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la bugetele instanţelor şi parchetelor şi să interzică rectificarea bugetelor justiţiei fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii;

Termen: martie 2010

d) susţinerea instituirii unui mecanism de dialog şi colaborare între puterile statului, precum şi a adoptării unui cod de bune practici în relaţiile instituţionale;

Termen: permanent

III. Recunoaşterea statutului european al magistratului român

Direcţii de acţiune

A. Garantarea tuturor elementelor care configurează statutul magistratului român, în acord cu standardele general recunoscute ale Uniunii Europene

Măsuri:

a) susţinerea adoptării Raportului Comisiei Speciale privind criza intervenită în funcţionarea justiţiei şi semnarea „Pactului puterilor privind justiţia”;

Termen: permanent

b) promovarea unei propuneri de garantare, prin lege organică, a tuturor elementelor care configurează statutul magistratului, pentru asigurarea stabilităţii şi predictibilităţii în cariera profesională;

Termen: februarie 2010

B. Promovarea identităţii de tratament juridic între judecători şi procurori

Măsuri:

a) formularea unei propuneri legislative de revizuire a statutului procurorilor;

Termen: aprilie 2010

b) formularea de propuneri către Comisia parlamentară pentru revizuirea Constituţiei referitoare la statutul magistraţilor;

Termen: după constituirea Comisiei

C. Îmbunătăţirea imaginii publice a magistratului român

Măsuri:

a) continuarea implementării şi îmbunătăţirea strategiei de comunicare la instanţe şi parchete;

Termen: permanent

b) consolidarea relaţiei cu presa, inclusiv prin creşterea gradului de participare a reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii şi a purtătorilor de cuvânt de la instanţe şi parchete la activităţile mass-media;

Termen: permanent

c) soluţionarea cu celeritate de către Inspecţia Judiciară a lucrărilor privind semnalările din presă în legătură cu pretinsa conduită necorespunzătoare a unui magistrat, precum şi a cererilor referitoare la apărarea independenţei, imparţialităţii sau reputaţiei profesionale;

Termen: permanent

4 ianuarie 2010

judecător dr. DAN LUPAŞCU”

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti