Articolele autorului Andrei PAP

RIL admis. Aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (3) din Codul penal privind recidiva internaţională, în situaţia existenţei unei condamnări definitive dispuse de o instanţă străină
15 septembrie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dreptul la acordarea indemnizaţiei lunare neimpozabile în cuantum de 30% din salariul mediu brut pe economie este suficient de bine determinat în lipsa elaborării unui regulament sau unor norme metodologice referitoare la condiţiile şi criteriile de acordare a locuinţelor de serviciu pentru personalul silvic
28 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Competenţa materială de soluţionare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziţii publice înregistrate pe rolul instanţelor după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 208/2022, respectiv după data de 10.09.2022, aparţine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
28 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Cererea de strămutare, de competenţa curţii de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluţionează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
15 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Funcţia de manager de spital public persoană fizică/şef de secţie din spital public este incompatibilă cu cea de administrator al unei societăţi dintre cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990
10 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Data în raport cu care începe să curgă termenul de prescripţie a executării în cazul sancţiunilor pecuniare aplicate de autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene şi recunoscute prin hotărâre judecătorească de către autorităţile române este data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de autorităţile din statele membre prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară
8 august 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Beneficiarii contractelor de concesiune şi/sau de prestări servicii încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 291/2020 privind aprobarea OUG nr. 117/2020 şi aflate în derulare sunt îndreptăţiţi la acordarea sumei de 10.000 lei lunar din bugetul A.N.S.V.S.A
27 iulie 2023 | Andrei PAP

Situația litigiilor naționale privind anularea/întârzierea zborurilor operate de diverse companii aeriene
26 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa asupra incidenţei unei cauze de încetare a procesului penal în raport cu legea penală mai favorabilă de la data comiterii faptei până la data judecării cauzei în apel nu poate fi invocată prin intermediul contestaţiei în anulare întemeiate pe dispoziţiile art. 426 lit. b) CPP
24 iulie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018
24 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Este posibilă fixarea sumei definitive ce i se datorează creditorului, cu titlu de penalităţi, pentru un interval de timp mai mare de 3 luni, dar compus numai din termene de câte 3 luni
24 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare din funcția publică se realizează în condiţiile art. 52 alin. (2) din Codul muncii, în raport cu prevederile art. 367 din Codul administrativ
5 iulie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. În situaţia în care titlul executoriu priveşte un dezmembrământ fără personalitate juridică, competenţa teritorială a instanţei de executare poate fi stabilită prin raportare la sediul secundar al persoanei juridice debitoare, respectiv la sediul acestui dezmembrământ
5 iulie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Motivele de nelegalitate invocate în cererea de anulare a deciziei de soluţionare a contestaţiei şi a actelor administrative fiscale la care aceasta se referă nu sunt limitate la cele invocate în contestaţia administrativă, iar anularea obligaţiei fiscale datorate de debitorul persoană fizică care desfăşoară activităţi în mod independent, ca urmare a radierii debitorului din registrul în care a fost înregistrat potrivit legii, nu împiedică preluarea obligaţiei fiscale de către persoana fizică în condiţiile art. 23 alin. (3) şi (4) din CPF
29 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul de prescripţie aplicabil acţiunilor în restituirea sumelor reprezentând contribuţii sociale de asigurări de sănătate, reţinute din indemnizaţia de gratitudine prevăzută de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, este termenul de prescripţie de 5 ani prevăzut de art. 219 alin. (1) din CPF
29 iunie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Competenţa materială procesuală a instanţei de control judiciar se determină cu respectarea specializării primei instanţe (complet/secţie), care se aplică în mod corespunzător şi în calea de atac
28 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Personalul silvic care a desfăşurat activităţile indicate la art. 20 alin. (2) din OUG nr. 59/2000, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 234/2019, beneficiază de încadrarea locului de muncă în condiţii speciale şi de drepturile prevăzute la art. 20 alin. (3) din OUG nr. 59/2000
28 iunie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Revine curţii de apel, prin secţia de contencios administrativ sau completurile specializate în litigii de contencios administrativ, competenţa de soluţionare a cererilor privind anularea deciziei directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de stabilire a locului de detenţie pentru executarea pedepsei sau a deciziei de respingere a cererii de transfer la alt penitenciar
26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Veniturile obţinute în mod legal între momentul încetării funcţiei publice şi momentul reintegrării efective în funcţia publică, care au legătură cu încetarea nelegală a raportului de serviciu, provenind dintr-o activitate care a înlocuit funcţia publică
26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Impozitare folosită la determinarea impozitului minim în cotă de 5% în cazul pariurilor în cotă fixă se constituie din totalitatea sumelor colectate de operatorul economic de la jucătorii participanţi
26 iunie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul, prin bruierea semnalului aferent acestui sistem, întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
26 iunie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Nu este exclusă existenţa unui drept de opţiune între pensia de invaliditate şi pensia anticipată parţială la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie
30 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dacă debitorul a executat obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, chiar şi pe parcursul soluţionării cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 906 alin. (4) CPC, creditorul nu mai poate obţine stabilirea sumei definitive cu titlu de penalitate
17 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Valorificarea dreptului la indemnizaţia de încadrare brute lunare pentru procurorii care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul SIIJ
11 mai 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani, corespunzător activităţii desfăşurate cel puţin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010
4 mai 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Salariatului detaşat de la un angajator în cadrul căruia drepturile salariale se stabilesc prin negociere nu îi pot fi plătite de către angajatorul cesionar, instituţie sau autoritate publică, drepturi care depăşesc nivelul maxim prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017
4 mai 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Tribunalul este competent material să judece cauze având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei care aduce atingere unor drepturi nepatrimoniale
25 aprilie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Perioada în care, după numirea în magistratură, judecătorul sau procurorul a satisfăcut stagiul militar obligatoriu constituie vechime în magistratură
19 aprilie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Spitalul miliar este instituţie publică în sensul art. 135 din Codul penal, iar aceasta nu poate fi autor al infracţiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, şi abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal
28 martie 2023 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prevederile art. IX alin. (1) din OUG nr. 59/2017 se aplică inclusiv pensiilor de serviciu ale consilierilor de conturi din cadrul Curţii de Conturi
23 martie 2023 | Andrei PAP

RIL admis. Imposibilitatea aplicării unor pedepse accesorii în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
3 februarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Identificarea categoriilor de personal plătit din fonduri publice cărora le este aplicabil nivelul maxim de salarizare
3 februarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar
3 februarie 2020 | Andrei PAP

Tribunalul Caraș-Severin. Consemnarea în încheierea de ședință a unor susțineri și stări de fapt false
31 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului
27 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii
27 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. acțiunea în anularea hotărârilor adoptate de adunarea specială a acţionarilor
22 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. indemnizația de hrană acordată personalului din sistemul sanitar
22 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. categoria „personalului de specialitate” din direcțiile de sănătate publică
22 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. existența unor măsuri asigurătorii înființate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolvenței
22 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. infracțiunea comisă în modalitatea alternativă a folosirii sau prezentării cu rea-credință de documente false
22 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. calcularea termenului de introducere a plângerii prealabile în cazul infracțiunii de abandon de familie
22 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. sumele destinate plății drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unitățile de trezorerie și societăți bancare şi care nu pot face obiectul executării silite prin poprire
21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. căile de atac atunci când acestea vizează soluţiile pronunţate de instanţele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părţi, de acordare a cheltuielilor de judecată
21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. motivul de recurs privind modalitatea în care instanţa s-a pronunţat asupra proporționalității cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul avocaților, conform art. 451 alin. (2) CPC
21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. situaţia în care amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere
21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. RIL admis ref. despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. martorul denunţător beneficiar al cauzei de nepedepsire, prevăzute la art. 290 alin. (3) din Codul penal
21 ianuarie 2020 | Andrei PAP

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 5 şi art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
15 ianuarie 2020 | Andrei PAP

Tribunalul Arad. Anularea deciziei de sancționare cu „avertisment”. Daune morale de 10.000 LEI
26 decembrie 2019 | Andrei PAP

Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică