Galeria marilor noștri profesori. In Memoriam Octavian Căpățînă – 100 de ani de la naștere (14.10.1921 – 14.10.2021) – prof. univ. dr. emerit, judecător, cercetător științific privatist, arbitru, conducător de doctorat, doctrinar prestigios

Marin Voicu

Motto:

”Înțelesurile unei vieți se conturează uneori mai deplin printr-un epitet or un simbol, decât trecând firul cronologiei”.

”În anii târzii ai vieții, privirile încetează să mai cate cu speranță înainte, răsucindu-se către tot ce a fost. Trecerea pe sub furcile caudine ale unui secol de pervestit prin înșelăciune, prin impostură, prin hărțuire, frânge elanuri, întinează crezuri, desfinde valențe”.

(Octavian Căpățînă, ”Dreptul concurenței comerciale” – 1994, Lumina Lex, p. 297)

1. Principalele date biografice

1.1. Născut în Cernăuți, în vestita și strămoșeasca Bucovină a lui Ștefan cel Mare și Sfânt, în ziua de 14.10.1921, înălțătoare a Sfintei Paraschiva, Octavian Căpățînă a urmat cursurile Liceului ”Costache Negruzzi” din Iași și, apoi, pe cele ale Liceului ”Spiru Haret” din București.

În perioada 1939-1942 a fost student al Facultății de Drept a Universității din București, pe care a absolvit-o cu distincția ”unanimitate de bile albe”. A urmat, apoi, cursurile de doctorat, susținând, în 1947, TEZA: ”Titlu gratuit în actele juridice”, în care tânărul magistrat cuteză a spune că:”Viața juridică se desfășoară între doi poli, diametrali opuși: egoismul și altruismul. Sentimentele egoiste concordă cu titlu oneros, în timp ce altruismul își găsește expresia juridică în actele cu titlu gratuit”.

Profesorul Alexandru Vălimărescu, îndrumător de doctorat, afirma că lucrarea doctorandului Octavian Căpățînă are o valoare științifică remarcabilă, fiind ”o luminoasă și completă sinteză a fenomenului gratuității în actele juridice” (teza a fost publicată integral, în anul 2003, de Editura Lumina Lex).

1.2. Octavian Căpățînă, judecător și notar de stat

După absolvirea facultății (1942) este numit judecător la Tribunalul Ilfov – secțiile civile și comerciale, fiind, însă, după schimbarea puterii politice, mutat ”disciplinar” (pentru dosar de cadre necorespunzător) la Tribunalul Putna și, apoi, la Tribunalul Odobești, după care, la scurt timp, este numit notar de stat la Giurgiu.

Iată un extras din caracterizarea făcută de Primul președinte al Tribunalului Ilfov: ”Deși numit curând în magistratură, înzestrat, însă, cu excepționale calități, serios (poate prea serios pentru vârsta sa), inteligență cu mari posibilități, cu instinct juridic înnăscut, o dragoste fierbinte de profesia sa, o putere de muncă și o conștiinciozitate impresionantă, o dorință nestăpânită de a se pregăti și desăvârși, fac din tânărul magistrat Octavian Căpățînă, de pe acum, un distins magistrat.

Talentat redactor, motivările sale sunt simple și clare, în ce privește expunerea faptelor, judicioasă și convingătoare privind argumentarea juridică” (1943).

2. Prof. Octavian Căpățînă în Alma Mater, consilier la Consiliul legislativ, cercetător juridic la ICJ și autor al unor proiecte de legi importante

2.1. După înființarea Institutului de Cercetări Juridice – ICJ, de către fostul Prim Ministru, dr. Ion Gheorghe Maurer și, apoi, numirea ca director a marelui profesor civilist Traian Ionașcu, aceasta l-a cooptat pe Octavian Căpățînă în ICJ, la Departamentul de drept internațional privat, unde a activat ca cercetător științific o lungă perioadă de timp, până în 1972 și a elaborat numeroase lucrări și monografii de o evidentă valoare științifică.

Extras din Referatul Comisiei de concurs pentru obținerea gradului de cercetător științific principal II, formată din iluștrii profesori universitari, civiliști și proceduriști: prof. univ. dr. doc. Traian Ionașcu, prof. univ. dr. doc. Salvador Brădeanu, prof. univ. dr. doc. Ilie Stoenescu și prof. univ. dr. doc. Ion Vântu:

”1971. Sfera activității sale științifice este deosebit de largă. Studiile au ca obiect teme dintre cele mai variate și care prezintă un invederat interes practic și teoretic. Lucrările întocmite au tratat de multe ori subiecte încă neexaminate în literatura română de specialitate sau care nu formaseră obiectul unei cercetări adâncite și de ansamblu, cu caracter monografic. Trebuie relevată activitatea științifică îndelungată în domeniul dreptului civil, dreptului procesual civil și dreptului internațional privat, calitatea muncii științifice, nivelul lucrărilor și studiilor de specialitate, însușirile de disciplină, muncă devotată și conștiincioasă, precum și de organizare, ca și dragostea pentru îndrumarea tinerelor cadre de cercetare”.

Beneficiind de calitățile ilustrate perfect de primul președinte al Tribunalului Ilfov în anul 1943, de vocația de cercetător umanist, înzestrat cu tenacitate și cu un bagaj genetic îndestulător, dar, mai ales, de un climat ambiental științific faimos, generat de personalitățile științei juridice, cercetători în ICJ și profesori, precum Traian Ionașcu, Petre Anca, Mihai Eliescu, Salvador Brădeanu, Ion Vântu, Ilie Stoenescu, Eugen A. Barasch, Dr. doc. Yolanda Eminescu, Mircea Lepădătescu, Brândușa Ștefănescu, Victor Tănăsescu și alții, prof. Octavian Căpățînă a elaborat lucrări de mare interes, de actualitate și valoare științifică:

”Codul civil (adnotat)” în colaborare cu Petre Anca, 1958;

”Regimul persoanelor juridice străine în România”, 1969, distinsă cu Premiul ”Simion  Barnutiu” al Academiei Române;

”Efectele hotărârilor judecătorești străine în România”, 1971, lucrare poate fi considerată că prezintă interes actual și în anul 2021.

2.2. În perioada 1973-1990 profesor Octavian Căpățînă a funcționat la Consiliul Legislativ, manifestând interes în cercetarea și elaborarea de tratate, lucrări și monografii și a desfășurat o bogată activitate de arbitru în jurisdicția arbitrală, de comerț exterior, alături de mari personalități ale dreptului comerțului internațional, dreptului internațional privat și arbitrajului comercial internațional, precum Tudor Popescu, Ion Nestor, Ion Rucăreanu, Ion Băcanu, Victor Tănăsescu, Brândușa Ștefănescu, Victor Babiuc și alții.

În acest nou climat științific și jurisprudențial prof. Octavian Căpățînă a elaborat și publicat lucrări de referință:

– ”Instituții de drept comercial internațional” (coordonator și coautor), vol. 2, București, 1973-1982;

– ”Le contract economique international. Stabilitè et èvolutive ”(coautor), Bruxelles și Paris, 1975;

– ”Societățile mixte constituite în România” (coordonator și coautor), București, 1976, lucrare distinsă de Academia Română cu premiul Simion Bărnuțiu;

– ”Der Schadenersatz bei Strassenverkehrusunfallen” (coatur), Karlsruhe, 1967;

– ”Handbook of Institutional Arbitration in International Trade” (coautor), Amsterdam, New York, Oxford, 1977;

– ”Litigiul arbitral de comerț exterior”, București, 1978;

– ”Dicționar diplomatic” (coautor), București, 1979;

– ”The Art of Arbitration” (coautor), Londra, Boston, 1982;

– ”Rules an contractual clauses in Romanian-American commercial relations”, în colaborare cu F. Morse, București și Washington, 1982;

– ”L’entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale”, Haga, 1983;

– ”Digest of Romanian Foreign Trade Arbitration Practice”, în colaborare cu consilier C. Cunescu, 2 vol., București, 1983, 1989;

– ”Tratat de drept al comerțului internațional”, în colaborare cu prof. dr. Brândușa Ștefănescu, 2 vol. București, 1985-1987;

– ”Roumanie (Juris-classeur de droit comparè)”, Paris, 1986;

– ”Dicționar juridic de comerț exterior” (coordonator și coautor), București, 1986;

– ”Le règime juridique des èchahges compensèees dans les relations èconomiquez internationales ”(coautor), Bruxelles, 1989;

– ”Tratat de drept civil. Partea generală” (capitolele: Aplicarea legii în timp și spațiu, Nulitatea actului juridic civil Probele), București, 1989, lucrare distinsă de Academia Română cu premiul Simion Bărnuțiu.

2.3. Prof. Octavian Căpățînă în Alma Mater și la Institutul Național al Magistaturii

2.3.1. Cursuri universitare și postuniversitare

– ”Dreptul internațional privat”, curs semestrial, predat la Centrul pentru perfecționarea personalului diplomatic (1970-1976);

– ”Les effets internationaux des d dans la Communautè Economique Europèenne”, curs postuniversitar predat la Institutul de Drept Internațional al Universității Aristotelice predat din Salonic, în cadrul sesiunii extraordinare consacrate admiterii Greciei în CEE (sept. 1977);

– ”L’entraide judiciaire internaionale en matière civile et commerciale”, curs postunivesitar predat la Academia de Drept International de la Haga (iunie 1983);

– ”Les contracts commerciaux internationaux en droit roumain”, curs postuniversitar, cu durata de o luna, predat la Universitatea Paris I Sorbona (martie-aprilie 1985);

– ”Institutions du droit commercial roumain”, curs postuniversitar, cu durata de o lună, predat la Universitatea Paris X Nanterre (nov. 1989);

– ”Dreptul societăților comerciale, curs de perfecționare pentru magistrați”, predat la București, Buzău, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara, cu durată de o săptămână (1991);

– ”Dreptul concurenței comerciale”, curs cu natură semestrială, predat la Facultatea de Drept din București și la Institutul Național al Magistraților (1991-1994);

– ”Les sociètes commerciales en droit roumain”, curs postuniversitar, cu durata de o lună, predat la Universitatea Paris X Nanterre (aprilie 1992);

– ”La genèse et l’evolution du marchè libre. Thèories et rèalitès”, curs cu durată semestrială, predat la Facultatea Internațională de Științe  Umaniste a Universității din București (1992);

– ”Histoire des institution juridiques et de la codification en Europe”, curs cu durată semestrială, predat la Facultatea menționată (1993);

– ”Dreptul transporturilor, curs cu durată semestrială”, predat la Academia de Poliție AL.I. Cuza din București (1992,1993);

– ”Drept internațional privat”, curs postuniversitar cu durată semestrială, predat la Institutul Național al Magistraților (1993);

– ”Droit commercial”, curs semestrial predat la Facultatea Internațională de Științe Umaniste (1994).

Prof. Octavian Căpățînă a oficiat, cu mare succes, la Universitatea Patheon 1-Sorbona, Paris, primind distincția de ”profesor emerit” al acestei prestigioase instituții europene.

2.3.2. La vârsta senectuții, după 1990, prof. Octavian Căpățînă, mai tânăr ca niciodată, s-a dedicat activității didactice, cu studenți, cu masteranzi și doctoranzi, în disciplinele dragi Domniei sale, precum: dreptul comerțului internațional, dreptul internațional privat, dreptul arbitrajului comercial, dreptului maritim, ș.a.

Am beneficiat de prezența Domniei sale în comisia de examene la doctorat, alături de reputații Acad. P. Filipescu și Acad. prof. C. Bârsan, la disciplinele ”drept maritim” și ”drept internațional privat” (1998-2000), prilej care a marcat calificarea mea ca ucenic față de mentorul în drept maritim – Octavian Căpățînă.

2.3.3.Prof. Octavian Căpățînă, primul director al Institutului Național al Magistraturii.

Este meritul prof. univ. dr. HC Valeriu Stoica, în calitatea de Ministru de stat și Ministru al justiției, care a înființat Institutul Național al Magistraturii – INM, în mandatul său (1997-2000) și de a-l convinge pe reputatul cercetător Octavian Căpățînă să preia funcția de Director și, împreună, să pună bazele didactice, organizatorice și curiculare, ale acestui, atât de necesar și util, lăcaș postuniversitar pentru formarea judecătorilor și procurorilor în vederea intrării efective în exercițiul acestor profesii.

2.4. Prof. Octavian Căpățînă-autor și coautor al elaborării unor importante proiecte de legi:

Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept internațional privat (în vigoare până la punerea în aplicare a NCPC), a rămas în doctrină și jurisprudență ca ”legea Octavian Căpățînă”, în care a valorificat, lucrările: ”Efectele hotărârilor judecătorești străine în România”-1971, ”Regimul persoanelor juridice străine în România” – 1969, ”L’entaide judiciaire internationale en matière civile et commerciale”, Haga – 1983 și altele;

Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerțului și Legea nr. 11/1991 pentru combaterea concurenței neloiale, toate în vigoare și în prezent.

2.5. Aprecierile Editurii ”Lumina Lex” – 1994, care a publicat o mare parte din lucrările prof. Octavian Căpățînă, reeditate ori elaborate după 1990.

”La data apariției acestei lucrări de referință, care expune metodic și aprofundat, în trei volume (1992, 1993, 1994), dreptul concurenței comerciale, autorul prof. Octavian Căpățînă împlinește vârsta de 75 de ani.

Spre a-i cinsti, cu prilejul aniversării, întreaga muncă științifică, editura noastră, care își face un titlu de onoare din faptul de a-i fi tipărit unele lucrări, dorește să pună la dispoziția cititorilor datele mai de seamă ale activității sale cărturărești. Acestea au ca obiect, înainte de toate, monografiile și tratatele pe care le-a elaborat sau la care a colaborat în calitate de coautor, precum și ciclurile de cursuri universitare predate în decursul anilor. Listele respective sunt precedate, în paginile care urmează, de succinte însemnări personale biobibiliografice și întregite selectiv cu câteva extrase din aprecierile semnificative ale unor specialiști din țară și din străinătate.

În actualele condiții nu ar fi cu putință să reproducem inventarul celor peste 600 de titluri, care alcătuiesc celelalte contribuții ale autorului în variate domenii ale dreptului privat. Studiile și adnotările sale sunt răspândite în reviste de largă circulație. Dintre cele anterioare comunismului menționăm Pandectele Române (1994-1948) și Jurisprudența Generală (1945-1946). După 1955  a semnat articole în Studii și cercetări, revue roumaine des sciences sociales, Serie juridique, revista română de studii internaționale, Legalitatea Populară, Justiția Nouă, Arbitrajul de Stat, Revista Economică, Tribuna Economică, Informații de Comerț Exterior, Revista română de drept, Dreptul, Mesagerul economic, Revista de drept comercial, Palatul de Justiție (extras din lucrarea ”Dreptul concurenței comerciale”, 1994, p. 295)”.

3. Principalele referințe ale unor personalități din lumea juridică internă și internațională

1975. Este un cercetător și conducător de colectiv de cercetare cu calități excepționale. O pregătire de specialitate care depășește nu mult nivelul foarte bun, o cunoaștere aprofundată a disciplinelor conexe, o preocupare permanentă  de perfecționare, împletirea activității științifice cu activitatea didactică și practică (de membru al Comisiei de arbitraj comercial internațional din București) au  făcut ca rezultatele activității sale, lucrările personale publicate și cele colective coordonate, să se situeze la nivelul cel mai înalt și să aibă o rezonanță internațională, care face  cinste științei juridice românești. Autor a numeroase lucrări, excelent îndrumător al cadrelor tinere, Prof. Octavian Căpățînă a reușit să creeze în sectorul său cel mai bun climat de muncă din întregul Institut, prin exemplul personal de disciplină, seriozitate și devotament, pe care îl prezintă pentru colegii săi” (Prof. Ion Oancea, Decan al Facultății de Drept și Director al Institutului de Cercetări Juridice).

10 decembrie 1975. Laissez-moi dabord vous remercier pour votre collaboration aux Journèes Jean Dabin. Votre exponsè oral a ètè extrèmement intèressant pour tous nos participants. Quant a votre contribution ècrite, que j’ai eu la primeur de pouvoir lire, je la considère comme la meilleure ètude que j’ai pu lire á ce sujet”. (Michel Verwilghen, prof. la Universitatea din Louvain).

1978. În Monografia ”Litigiul arbitral de comerț exterior” unele probleme sunt pentru prima dată tratate în literatura juridică românească, iar asupra multora sunt exprimate puncte de vedere originale. De asemenea impresionează puterea de sistematizare, claritatea și sobrietatea expunerii”. (Prof. dr. Victor Babiuc, Studii și cercetări juridice nr. 4/1978).

28 septembire 1990. J’ai le Plaisir de vous informer que le groupe français de l’Institut de Droit International a decide á l’unanimitè de vous proposer au bureau de l’Institut pour que celui-ci prèsente votre candidature á la prochaine session” (Berthold Goldman, prof. emerit al Universității‚ Paris II Pantheon, Director al publicației ”Journal du Droit International”).

12 mai 1992. Permettez-moi de vous faire part de la profonde admiration que la qualitè de votre enseignemnt, votre science, votre culture ont soulevè chez les èttudiants du DESS” (Diplome d’etudes supèrieures specialisèes (Elisabeth Vial, Avocat, Paris).

5 noiembrie 1993. Je vous remercie très vivement de votre envoi du texte français de la loi roumaine de droit internarional privè, ainsi que du substantial commentaire don’t vous l’avez accompagnè. Ce comentaire est d’une parfait claret et il est èvidemment particulièrement autorisè.

J’ai ètè impresionnè par l’empleur de cette loi, que je ne soupçonnais pas. Elle ne manquera pas d’ètre citèe dans tous les grands dèbats thèoriques de la matière. C’est certainement pour vous une grande  satisfaction d’avoir pa mener á bien cette grande oeuvre legislative et je vous en felicite très sincèrement” (Paul Lagarde, professor la Universitatea Paris I Sobrona, Director al publicației Revue critique de droit international privè).

30 mai 1994. Im übrigen freuen wir uns, dass Ihr umfassender Aufsatz uber das neue rumanische IPR Gesetz sich nunmechr im Druck befindet und demnachst erscheinen wird. Sie haben dem Gesetz und gleichzeitig sich selbst ein sehr schones Denkmal gesetzt! ” (professor Ultrich Drobnik, Director la Max Planck-Institut fur auslandisches und internationals Privatrecht din Hamburg).

”Prof. univ. dr. emerit Octavian Căpățînă este cel mai ELITIST dintre PRIVATIȘTI” * (prof. univ. dr. emerit Brândușa Ștefănescu)

4. Prof. Octavian Căpățînă – mentor și colaborator prețios în formarea și afirmarea unei doctrine și jurisprudențe în drept maritim

4.1. ”Doctrina şi comentariile din paginile revistei noastre (DMR) s‑au regăsit în volumul Instituţiei de drept maritim – 2002, a cărui tablă de materii este aproape integral preluată din literatura juridică străină actuală[1]. Lectura acesteia ne sugerează că lucrarea poate fi considerată, cu ceva îngăduinţă, primul manual de drept maritim (oarecum incomplet) din ţara noastră, relevând totodată disponibilităţile autorilor publicaţi şi ale redactorilor de specialitate[2].

În bună măsură, reuşita noastră s‑a datorat experienţei teoretico‑practice dobândite în anii ’80 la Constanţa, după înfiinţarea secţiilor maritime şi fluviale la judecătoriile şi tribunalele din Galaţi şi Constanţa, prin Decretul nr. 203/1974, la îndemnul şi după modelul academic şi uman al profesorului Octavian Căpăţînă, profesor emerit la Universitatea Panteon 1 – Sorbona, precum şi colaborării, în diverse forme – colocvii, seminare, cursuri postuniversitare la Facultatea de Drept Bucureşti, dialogurile la Constanţa – cu profesorii Gheorghe Beliu (coleg de an cu mine – absolvenţi 1967), Ion Rucăreanu, licenţiat Cambridge în dreptul comerţului internaţional, Victor Babiuc, Adrian Severin, dar şi cu dr. Teofil Pop, Dinu Ianculescu (ambii trecuţi în nefiinţă) etc.

Însă reluarea „calificată” a preocupărilor noastre în pregătirea şi formarea conti­nuă în drept maritim, ca judecători şi simultan ca cercetători, s‑a realizat, după 1995, sub egida Societăţii Române de Drept Maritim (SRDM), înfiinţată la Constanţa şi în colaborare cu Tribunalul Constanţa şi Ministerul Justiţiei, beneficiind de îndrumarea ştiinţifică dată de prof. Octavian Căpăţînă, cel care mi‑a fost preţuit şi de neimitat model de profesor şi cercetător, de om ales, cu o factură de puternică esenţă euro­peană şi păstrător de cultură şi tradiţie românească, un maritimist clasic, dar şi înţele­gător al noilor vremuri ale dreptului maritim internaţional, un translator de la Ripert la Rodière şi la P. Bonassies.

Aşa a fost posibil ca în perioada 1995‑2000 să reuşim, nu numai organizatoric, ci şi tematic o serie de colocvii, seminare şi cursuri sub egida Ministerului de Justiţie, la Constanţa, coordonate de prof. Octavian Căpăţînă, ceea ce a constituit în mod real baza de documentare şi de determinare pentru proiectul nostru în acea etapă, vizând elaborarea şi publicarea Buletinului de jurisprudenţă maritimă (1998), a Revistei române de drept maritim (1999‑2002) și în noul format – Seria a II-a, 2011-2021, precum şi a unor lucrări semnificative în materie maritimă.

4.2. Scrisoarea olografă a Prof. Octavian Căpățînă trimisă la data de 15.11.1998, Prefață la volumele ”Convenții maritime internaționale I, II, III, IV, 1998-2000”, Editura Ex Ponto, Constanța, de Marin Voicu și Maria Veriotti.


[1] A. Viallard, Droit maritime, Presses Universitaires de France, 1997; M.R. Gouilloud, Droit maritime, Ed. A. Pedone, 1993, France; E. Rodière, E. du Pontavice, Droit maritime, ed. a II‑a, Dalloz, 1986;
Ch. Hill, Maritime Law, 5th edition, LLP, 1998.
[2] După metoda prestigioaselor reviste străine Le droit maritime français, Lloyd’s maritime and commercial law quarterly (LLP Londra), Anales d’ IMTM – Marsilia ş.a., care anual editează volumul cuprinzând materialele publicate în revista lunară sau trimestrială.


Prof. univ. dr. Marin Voicu
Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință, Președintele Secției de drept internațional și drept comparat a Academiei de Științe Juridice, fost judecător ÎCCJ, fost judecător CEDO