Clarificări privind situația candidaților aleși în mai multe demnități/funcții de adunările generale elective organizate în perioada 18-22 septembrie 2023 la Baroul București și la Filiala București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților din România (CAA) – Partea I

În Regulamentul de organizare a Adunării Generale privind Alegerea Organelor de Conducere a Baroului București [din] 18-22.09.2023 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 14/18.07.2023, în continuare: Regulamentul Baroului București) se prevede, la art. 14 pct. 14.4., că: „Orice candidat își poate depune candidatura pentru una sau mai multe demnități/funcții elective, cu obligația de a opta pentru o singură demnitate/funcție, în cazul în care este ales în mai multe demnități/funcții, cu excepția situației în care a fost ales în demnitatea de Decan și cea de membru al Consiliului, în termen de 72 de ore de la publicarea procesului-verbal al Adunării privind rezultatul votului. În lipsa acestei opțiuni, Consiliul baroului va constata la prima ședință alegerea persoanei în demnitatea/funcția pentru care a obținut cel mai mare număr de voturi.” (s.n.).

În primul rând, textul art. 14 pct. 14.4. din Regulamentul Baroului București trebuie corelat cu dispozițiile art. 20 pct. 20.17 din același regulament: „În baza hotărârilor Comisiei nr. 2 prin care se soluționează eventualele contestații și a procesului-verbal privind rezultatele finale se va întocmi Hotărârea Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București, care va fi semnată de Președintele Adunării și va fi afișată la sediul baroului și pe site-ul acestuia.”. Întrucât au fost formulate contestații, Procesul-verbal cu rezultatele finale exprimate în cadrul Adunării Generale privind Alegerea Organelor de Conducere a Baroului București [din] 18-22.09.2023 a fost încheiat în data de 30.09.2023 (ora 11.30) și publicat pe site-ul Baroului București în aceeași zi (ora 15.55).

În al doilea rând, obligația de a opta în cazul candidatului ales în mai multe demnități/funcții, respectiv – în absența opțiunii sale în termenul de 72 de ore – constatarea de către Consiliul baroului a alegerii candidatului în demnitatea/funcția pentru care a obținut cel mai mare număr de voturi se aplică exclusiv demnităților și funcțiilor eligibile prevăzute la art. 4 din Regulamentul Baroului București, cu excepția situației în care candidatul a fost ales în demnitatea de Decan și cea de membru al Consiliului baroului. În concret, opțiunea/constatarea se aplică în ipotezele în care un candidat a fost ales membru al Consiliului baroului (inclusiv Decan) și totodată membru al Comisiei de disciplină și/sau al Comisiei de cenzori din cadrul baroului ori a fost ales membru în ambele comisii menționate.

Prin urmare, dispozițiile art. 14 pct. 14.4. din Regulamentul Baroului București privind obligația de a opta în termenul de 72 de ore, respectiv – dacă nu se optează – constatarea de către Consiliul baroului a alegerii candidatului în demnitatea/funcția pentru care a obținut cel mai mare număr de voturi nu se aplică demnităților și funcțiilor eligibile din cadrul Filialei București-Ilfov a C.A.A.: membru al Consiliului de administrație, respectiv membru al Comisiei de cenzori. Procedura alegerii în aceste demnități/funcții este prevăzută într-un regulament distinct – Regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A. din anul 2023 (Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 5/24.07.2023 a Consiliului de Administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A., în continuare: Regulamentul Filialei București-Ilfov) – în cadrul căruia nu există un text similar celui de la art. 14 pct. 14.4. din Regulamentul Baroului București. Oricum, dacă o astfel de dispoziție privind obligația de a opta ar fi fost prevăzută în Regulamentul Filialei București-Ilfov, aceasta s-ar fi referit strict la demnitățile/funcțiile pentru care s-au organizat alegerile în cadrul Adunării Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A. din anul 2023 – membru al Consiliului de administrație, respectiv membru al Comisiei de cenzori, în considerarea interdicției reglementate la art. 76 alin. (4) din Statutul C.A.A., în sensul că din Comisia de cenzori a filialei nu poate face parte niciun membru al Consiliului filialei –, nicidecum (și) la demnitățile/funcțiile eligibile prevăzute în Regulamentul Baroului București.

Fără a epuiza, la acest moment, toate aspectele de interes raportat la titlul prezentei analize, se impune o clarificare suplimentară – veritabilă cheie de verificare – în privința dispoziției art. 14 pct. 14.4. ultima teză din Regulamentul Baroului București, conform căreia, în lipsa opțiunii, Consiliul baroului va constata la prima ședință (după expirarea termenului de 72 de ore) alegerea persoanei (avocatului) în demnitatea/funcția pentru care a obținut cel mai mare număr de voturi. Dispoziția menționată este inaplicabilă în cazul demnităților și funcțiilor eligibile din cadrul Filialei București-Ilfov a C.A.A. nu doar în baza argumentelor expuse în cele ce precedă, ci și prin prisma particularității acestei filiale de a reuni în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților două barouri. În concret, Consiliul Baroului București nu poate constata și în numele Consiliului Baroului Ilfov – nici invers –, iar o ședință comună a consiliilor celor două barouri în cadrul căreia să se adopte hotărâri/decizii comune nu este legal posibilă.

Av. dr. Ștefan Naubauer