Clarificări privind situația candidaților aleși în mai multe demnități/funcții de adunările generale elective organizate în perioada 18-22 septembrie 2023 la Baroul București și la Filiala București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților din România (CAA) – Partea a II-a


« Partea I

« Conform dispozițiilor art. 111 alin. (2) și art. 114¹ alin. (4) din Legea nr. 72/2016 corelat cu art. 53 alin. (1) lit. b) și art. 70 alin. (1), (1¹), (2) din Statutul C.A.A. și cu art. V pct. 10 din Regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A. din anul 2023 (Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 5/24.07.2023 a Consiliului de Administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A., în continuare: Regulamentul Filialei București-Ilfov), în cazul Consiliului de administrație și Comisiei de cenzori alese de Adunarea generală a filialei C.A.A. este reglementată o procedură suplimentară de validare în atribuția Consiliului de administrație al C.A.A.

Consiliul de administrație al C.A.A. validează Consiliul de administrație și Comisia de cenzori alese de Adunarea generală a filialei, cu avizul prealabil al Consiliului baroului; în procedura validării se verifică respectarea prevederilor legii, ale statutului și a avizului prealabil al Consiliului baroului [art. 53 alin. (1) lit. b) din Statutul C.A.A.]. Consiliul de administrație al C.A.A. poate invalida, motivat, pe unii sau toți candidații, solicitând Adunării generale a filialei să facă o nouă alegere, cu avizul Consiliului baroului, în termen de 30 de zile [art. 70 alin. (2) din Statutul C.A.A.]. Se impun două observații:

– Referitor la dispozițiile privind formalitatea avizului Consiliului baroului, în cazul Filialei București-Ilfov a C.A.A. trebuie avută în vedere și aici particularitatea acestei filiale de a reuni în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților două barouri. În concret, Consiliul Baroului București nu poate aviza și în numele Consiliului Baroului Ilfov – nici invers –, iar emiterea unui aviz comun al consiliilor celor două barouri nu este legal posibilă.

– Referitor la dispozițiile privind invalidarea, observăm că acestea se regăsesc doar în cadrul reglementării din Statutul C.A.A. aferente Consiliului de administrație al filialei și vizează candidații aleși de Adunarea generală a filialei. În consecință, trebuie analizat dacă și în ce măsură eventuala invalidare a candidaților aleși afectează componența noului Consiliu de administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A. [cinci membri, din care unul este avocat pensionar, conform art. 70 alin. (3) din Statutul C.A.A. corelat cu art. IV pct. 7 teza întâi din Regulamentul Filialei București-Ilfov] raportat strict la numărul supleanților [trei supleanți, din care doi avocați în activitate și un avocat pensionar, conform art. 70 alin. (6) și (7) din Statutul C.A.A. corelat cu art. IV pct. 7 teza a doua din Regulamentul Filialei București-Ilfov], întrucât înlocuirea candidaților invalidați se poate face exclusiv cu avocați dintre cei aleși în calitate de supleant. În concret, în urma invalidării, componența noului Consiliu de administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A. poate fi completată cu maxim cei doi supleanți din categoria avocaților în activitate, respectiv cu supleantul din categoria avocaților pensionari. Având în vedere că, așa cum am arătat, procedura validării este reglementată în Statutul C.A.A. și în cazul Comisiei de cenzori a filialei [alcătuită din trei membri, din care doi avocați în activitate și un avocat pensionar, conform art. 76 alin. (2) din Statutul C.A.A. corelat cu art. IV pct. 8 teza întâi din Regulamentul Filialei București-Ilfov], în ipoteza invalidării – posibilă, pentru identitate de rațiune – trebuie să se țină cont și aici de numărul și categoria supleanților [trei supleanți, din care doi avocați în activitate și unul din rândul avocaților pensionari, conform art. IV pct. 8 teza a doua din Regulamentul Filialei București-Ilfov].

Persoanele care ocupă funcțiile rezultate din adunarea electivă precedentă continuă să își exercite atribuțiile specifice, pentru fiecare caz în parte, până la validarea rezultatelor procesului de alegere [art. 70 alin. (1¹) din Statutul C.A.A.]. Durata mandatului organelor de conducere și cenzorilor aleși va fi de 4 (patru) ani, cu începere de la data Adunării Elective a Filialei în care aceștia au fost aleși până la validarea rezultatelor noului proces electiv dar nu mai devreme de 30.10.2023 [art. V pct. 10 din Regulamentul Filialei București-Ilfov]. Mandatele membrilor Consiliului de administrație al filialei și ai Comisiei de cenzori a filialei încetează la data validării noilor membri [art. 114¹ alin. (4) din Legea nr. 72/2016].

Așa fiind, pentru demnitățile/funcțiile eligibile din cadrul Filialei București-Ilfov a C.A.A. procedura este în curs până la validarea acestora de Consiliul de administrație al C.A.A. Prin urmare, anterior finalizării acestei proceduri, este prematură orice discuție privind eventuale opțiuni ale candidaților aleși în calitate de membri ai Consiliului de administrație/Comisiei de cenzori din cadrul Filialei București-Ilfov a C.A.A., întrucât nu există obligația de a opta raportat la demnități/funcții încă nevalidate.

Av. dr. Ștefan Naubauer